K w Og.% ff b0 LEYDSE maandag T U R K Y E N. ONSTANTINOPOLEN den 3 November. Men fpreekt bier veel van eene conferentie, welke den aifte der voorledene Maand met den Ruffifche Mini- fter, den Heer Bulgakow wegens 4c Crimfchezaa- Jcen zoadezyn gehouden; alsmede dat men na Petersburg een JExpreffe heeft gezonden 'net eene verklaaring van den Divan, behelzende deszelfs intentien, aangaande de Staats Omwente- liug van de Crimes waar by die Turkfche Raad beweerd dat de Tartaarea onafhanglyk verklaard zynda moeften aangezien worden als Meefters om hunnen Souverain af en aan te Hellenzonder tuflfchenkomft van aangrenzende Mo- gendheden Men zegt niet te min openbaar dat er Ruffifche Trouppes na de Crim marcheeren;erwyl men geenerlei toerufting te Land by de Porte ziet maaken maar wel alle mógelyke poogingen aanwenden om eene Vreedebreuk voor te komen; hoe zeer eene woefts hoop om Oorlog fchreeuwd. De Leden des Divans pan thans in deze critique tyden alleromzigcigft ea bedaard te werk: Een de-rzelventen grondregel (tellende, dathet rede-, Jyker was de toevtllen en koften vóór den Oorlog te berekenen dan na dezelve, deed opmerken, zege men. i. DathetRyk gebrek hadaan SoldaatenSchepen Voorraad en Geld. a. Dat de Geld-Sommen, aan Rusland, volgens het Traélaat van Kainardgiverfchuldigdnog niet ten vollen waren af- betaald en dns een nieuwe Oorlog de on nogelykheid, om die rekening te fluiten zou kunnen vermeerderen. 3. Dat de kortling geledene rampen van Konftantinopolen niet gedoo- gen nieuwe onderftand gelden van bet Volk te vergen. 4. „Dat, ingëvalle de Porte den Crimfchen Opftand onder- fteund, zy gehouden Zalwordeo als den eerfteri inbre.nkge- daan te hebben op het jongft gefloten Vreedes - Tra&aat." Hit allé welke bedenkingen v.oorcvloeid, dat eenen Oorlog aan te vangen noch mogelyknóch voorzigtig, noch nuttig noch hillyk zyn zoude. Er heerfcht evenwel zulk een drift onder de Janitzaaren ,jde Prieftersen betVolk, datmen niet weet welk gevoelen de overhand behouden zal. I T A LIEN. ROMEN den öNovember. Men ziet/thans alhier Copien, zo wel van de Brieven door den Paus ,in denafgeioopen Z.o- mer aan den Keizer gefchrevenals van derzelver beantwoor ding door Zyne Keizerlyke Majefteitwelke belueu d .vr.onze Staatkundigen metveeleoplettenbeidgelecïenen vahfoaimi gen zeer vrymobdig beoordeeld worden. Er komen .ondef-uiTcUe» in Ooftenrykfche Lombardyen nog altoos Keizeriykë bevelfc'arifren voor den dag, die het Pauslyk gezag in Kerkzaaken aUetnadecïigftzyngtiy?,» r ookandere dingen voorvallenwelke den Ouden Vader niet zeyr aange- Baam zyn kunnen, als by voorbeeld dat het Boekje genaamd de Italiaanfcbt Spion, hetwelk te Florencen gedrukt wierd,- en dat men hierals nadeelig voorhetPauslyk Hof, wilde ver branden, thans nog in der daad word voortgezet, febeou on der den Tytel van Europifche Courier, en aldus openlykal- kier aan het Florentytis Poft - Comptoir word verkogt. DUITSCHLAND. WEÉNEN den 16 November. Zyne Keizerlyke Majefteit, welkenaar men zegt, wederom eenig ongemak aan de Oogen heeft, zal dezen Winter gees reize doen na Florence of Romen, gelyk voorgegeevett ismaar het gerugt vernieuwd zig Hat hoogftdezelve miffchien wel na Presburg in Hongaryen zal ver trekken óm zig aldaar te doeu kroonën: Den 13 dezer heeft Zyne Majéftei tic nieuwe Ridders van het Gulden Vlies gecreëerd het welk, zëdert het Jajr 1772 niet ge beurd is. DePerfoaaadjen, welke met dezeaanzienlyke Rid der- Orde vereerd zyn geworden, zyn deze: D.e Landgraaf van Heffen-Rhernf els-; de Vorft van Aremberg; de Vorft Joban van Sc;, wartzénberg; de ^rins van Gavere, Opper Ka merheer in'de Nederlanden en Gouverneur van Namen; de Vorft Albani, Opper-Hofmeefter der Getnaalin van den Aarts Hertog FerdjnandteMilaanende Graaf Thurn, Opper - Hof meefter des Aarts-Hertogs Leopold te Florence; de Ópper- Appellation»-Prefident Graaf Wentzl van Zinfendorf de Graaven Leopold Kodlowrath; CarelPalfy; Anthon Kheven- huller; von Würdn» en Anton Schafgotfch. V R A N K R Y K. EXTRACT uit etn BRIEF van PARYS van den 24 No vember. Men «egt dat er eene Geldleëning van hóhderd'Mil- 'lioenea Livres ftaat geopend te worden op deze voordeelige Voorwaarden dat de Geldfcbietega zullen genieten tien Jaa- ren lang 15 per Centof toper Cent geduurendeden tyd van 15 Jaaren na welk verloop van tyd, vermits deRenten éenwigduurend zyn zullen, zy 5 perCentzondereesige korting, zullen ontfangen. Men beeft hier Engelfcl-e Brieven van den 17 dezer, welke té kannen geevendat miffchien Lord North wederom ia 't Minifterie zou komen en dat de Koning, George de II tóe zig jegens zyne tegenwoordige Minifters altoos gedragen heeft volgens de raadgeevingen van LordNorthen van Ed mund Burke, Welke, fchoon agter het ichèrmniet hebben op gehouden het Roer van zaskente beftHuren,endat de geheime faménkomften daartoe^fchieralle avonden by Haare Koningl. Hoogheid Amelia - Sophia - EleonoraTante des Konings ge houden werden. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 30 November. Gifter arriveerde in TeffelL. Berends van Rochefort, S. F. Stoffels en S. Jettes van Nantes, L. Annes van St. Marten, L.Siekes vanMontsbaay en W. Franfes uit Noorwegen. lo de Haven van Orient is wegens flegt Weer binnen geko- j Grenelvan Bofton herwaards beftemd, dezelve N° M4 U 2>c ZJ c <a c C-- S COURANT. DEN a DECEMBER. B-8il»s£«s léiiasg- "cd-31 b I"2 tósi èlssSasKgBJï.-g. -g S"5 5 "'C 6 <1; ïl -T-. - bc 4> i oS^„ 2 je a a .3 'c S t z -f X v: b o 'S *a 'a 5 »W-S Sz >.=S? v -WC a - ïta2,B By Firslau (in de®oftzee) is geftrand envoi Water'tSchip S Isli !!||S van C. ïierks van Koningsbergen na Bordeaux gedeftineerd. a o> o -o 2 - Dp Rrievpn vsn P.lfpnpnu nan Aar»** £3 o c i»c;i - H> c -■5 TM/» DutuvauA gtUvlliwvtiu. J g De Brieven van Elfeneur van den 23 dezer meldendat bet g o «F op Farico geftrande ZweedfchcSchip er voeder afgekomen was, JJ doch hetDantzigerSchip van J. J.Kleiszaternogop. InMan-Q c 0 O 9J. ff dahlis metlek Schip binnen gekomen Kapt. H. Lubbers "van g Rntk/^ww «tAtrfn .t. in Tl N? F |pi H >- a o t*< 2 Eiubden na Stettin, en inEopen hagen H. Waibyc vao Riga na-.S S s»© s ;c g s I Barcelona, moeten loffea en repareerenhecSchip van L Vol. "2, a Syïa van Dan tzig na Londen beftemd,heeft-byDrageroeaan'de grond g a's S i - g D l.geweeft .en daar by Ankers en Touwen verlooren; door ge- 5 J a- c 'Z u i brek aan ruimte op de Werven teKopen hagen legt op de Rh te- frg* 70" g'ï tfïsr S S de het Schip vanP. Horeaftroom vanStokhol» naLonden"'oi o's s."ï o o'S sic welkeraécde eerftegunftige Wind naGotenburg ofMarttrand s«'4| c 2 Sffi-giS o S c "5^5 ter repareering van het Schip (dat lek is) zeilen zat. a-g CjS *2* Te Malaga i« zwaar befchadigd binnen geloopen Kapt. Will. S i5 53 :2win; s f 5 >- HA -a O ij P, «u '3 •3> Kaasberg, van hier na Barcelonaen in Couwcs tnet lekSchip s <u-d; cc, tt rr.Lj.xr.xrr-i_ -- j et betKoffchip de jongt (-«//««, Kapt. Kleyesvan Morjaix. Ook 5 SgJ 3 5 nog in een Eagelfebe Havenwegens Tegenwind J. Sybolts- van-Bordeaux, beide herwaards komende. Aan de Franfche Kuft zyn verongelukt de Schepen Rainba 4.5 iosAnpcs; la Bonne Efpcrancebeide van Petersburg na Port - a Port; en Sint TberefiaKapt. Lombardovan NapeisenLi- s =-5 S 5 s-, - >- o 3 es a s 'C5 n o o c f >,7: c PJ'H 0 -ö 2 CS Q 1-n w <U y. »-! 0) - v_/ <n rï C bD v_ b, V K, Vi n. a S" g 5 s - sl - v Jf S'S 'Sf. - O 0 - SE S 3 -v f. e ,V f.) r—,8- B -S - y ié "T a r* ej i-« 3 O e.3''"/ o j J; c- t~ vornona Londen moetende. Volgeus de Lloyas Lift van Londen van den 22 Nov. ,ovet s Oftende, warende Officieren en het Volk van het Koningsfchip the HeBorgeborgen^door een Engelfch Schip dat van Lisbon -g ^2 na Ne vfoundlandnweft. Per Expreffe vanDa-tmouth van den N 5 5 - c iv- - aodezerhad mentydiHg,iiathetCünvoyvanNewfoundland en g Èt E X Quebecq óoZeilpnnirmaakende te Plymouth aangekomen was.»gS "2^ Het Schip Ampbitrit*.Kapt. Tupper.vanGuernfeynaLon 5 s den, is genomen door een Duinkerker Kaaper en te Cherbourg 'E s w §.3'>-§g ?j «c„fe opgabragt. :?-„ ai> Arrivementen: Te Zirkzee rha. a tt' '"re-S ycet O <3 p .c V - e C ca k X -> c< x c *rs' 4» X. c rj »k Af Hi - s, W men; teFaroC. Dufuevan.qief, laacft van St. bon N' Pz Vo^eilang vaa'Watertófd ,'FTForffon vaD Venetien, j a CO c - "Cf i,"V25pS 5's 5 - g-3' fci - c-T Z" -j c W - <2 g'ï's WS 'S ri irv Spaanfch Parlementair-SchipuitEngeland; te Bilbao J.Swer-.S>- - <- jz u b s'S5. ver van St. Sebaftiaante GenuaP. Beckftroóm uicde Ooftzee; «5 «,-W- - j teSevilien J. B. de Jong te St.'Lucar S. Heilisen te Breft O 2 ij -o f SC 55 'jj - O B. Bakker en Y. Gerrits, alle vaa hier: NogteBreft H. Jan- n «q .S'p o WdJoiCWpj-a fèn van Riga, en C, A. de Haan van Havre de Grace; te Bajonne A. H. Btkker; en te Bordeaux G. Hommes, beide van Paffage G. Fick van Koningsbergen,en L. Teyesen te Morlaix A. P. de Vries van bier, en M. van der Woude van Pe tersburg te Caëa H. Jansz. van Ceudres; te Stokholm A. (Procefiee van Petersburg en Kapt. Sundftroom van Londen - te Abo J. A. FelinteGottenburg E. Jansz.; en te Hamburg H. Ribbeling vanhier; in de Swjnemunde i. C. Scbroöervjn Petersburg,P. Zurcke van Gottenburg, C. Rehherg en P. We gener var. Karelskroonte Breemen A. Hiilers van Archac- ■- gel, A. Wedetueyeren H. Raaijevan Bordeaux. 'sGRAVENHAGEdeneerften December DeHeerenStsa- ten van Hollanden Weft - Friesland, die eergifter weder verga derd waten, zullen denqdezerhunne Deliberatie» vervolgen, c e 5 Men verneem tdgt by hetCollegieter Admiraliteit te Amfter-us "3,2 s<a dam vier Ooilogfchepen in Commiffie zyn gcfteld.als twee s 0 ieder vaiiyqStukken,genaamd JÜPlCERenDE VRYHEID«'S - Hs ■J J Baptift var, Havre de Grace, en D J Deas van Nantesin "3 11 c-^ deBaay vanXadjx J. Kruydér, van Smirna herwaards eneen"jS c«! CS IkO en twee ieder van 64 Stukken, eD dezelve refpeiftivelyk ter g «Tij Commando gedispicieerd zyn aan de Wel - Ed. Geltr. Heeren 5 Vice-Admiraal Graaf vau Byland, den Schout-by-nagtvan^Sg"SX Kinsbergen ende KapiteinsSmifi'aart en Braak. .4» J igtj LEYDEN den 1 December. Sqminige Lieden geeven voor y «S dat doorVraBkryk fatisfaétis zoude worden gevorderd,over S hetnietzendenderve^zogre Schepen na Breft; doch anderen S °^.cs! zien dit aan voor uitftrooijingen van kwal vk gezinden en van Jj *3' geen beter alloy ofoorfprong dan een anderrou'eerendver- g" H haal,a!sof.'namelyk, onze Minifters te Parvs zodanige Vree- - - des-Conditien zouden hebben vóorgèfteld dat niet alleen En o geland, maarook Vrankrvk zelve die zoude hebben afgekeurd; o v_rA dan aan welke gezegdens niemant, die wel denktgeloof zal .1 2, O ZJ «t CP -O ~o WB T3 O Ons C ets W ii Zi j- «j IJ&f e- 0) C a Qj CJ f-» gSSw O S .5 a o 3 O VlJa; &c 3 -T - 5 y-O rO becten. Zekerder is het dat de zaak van Breft. mede niet isJtagctjoe- a j; 5"= v gen der Staaten van Groningen en Ommelandenwelke daar o *2» over eenen ernftigenBtief aan Zyne Doorl. Hoogheid hebben v- t, ai <j gefehreeven waar in Hun Ed. Mog.na aangemerkt te hebben g 5 S dat de Vlootin Augufty binnen gekoroe-, zyodt,enordre ont- g - fangendeom met den eerften goeden Wind uit te loopen c- 3 u overvloedige.enJangdumige gelegenheid heeftgehadotnalles te bekomen wat benodigd was zeggebo "2 Maar nog meer ftonden wyverftelden durfde,, naauwfyks j; geloov.en hetgeen wy leezen ven uit de Kapiteins zelve ont- t> 2 5 g waar wierden, dat die reis nietluonaen onderneémenom Z d dat aan verfcheidene noodwendigheden gebrek hadden en pq 3 dat de Vlag Officieren hetzelve beveiligen, verklaarende die O e a n togtinfaifabèitézyn. JVy ftonden vefftomd, als geerie woor- g 5^^/S - C L R P e c ci E'-ij v CO v Si tN.'u <-» e- es N9 l-.tC - C «S u S c ri ?"C S=-S 3 '5 t= -o S "t E -S <H <~r< /-«. M- f-» ^«2 c dü *U 1— •Sa-5 §2 h i N O «'li, ,S.= s S 5 CS r. bO 5: C <1e» Tl 3 q CO, o S V 'X. -K .,"3 «z S cc cd La: oe -Co. -= 5 4a C ot: <u J5 Goi'S 0= a ctS ?3 *TL' W. fcf c y O «'-a e >- bjj 3 2 o» c *2 o C •S K c» -na o. K. NJ den kunnende yjndenom eenigzints onze verwondering- vrcesyoordegevolgea, en de vernederde ftaat, waarindeb- K'". de Republiek zig daar door bevind uit te drukken tér wyl W m 5 g wy terzalvef tyd als een byzonder bewys vartde Goddelyke v; t. Voorzienigheid yoor ons lieve Vaderland ni jeflec onméï; 2 jf kendatbèr Hem tot dien tyd toe behaagd badde.n wind /.o- ^Z'~c£ a tt danig te doen waaijen dat de Vloot nieL had kunnen uitloo- h pen ,dewylcjeze've mer den Vyand in gevegtzynae geraakt, g t g n menichelyker wvze had moeten geflagen worden, en het 2 g -a 1, ljeve Vaderland daar door van alle defenfie ter Z*e ontbloot n wordende, een-abfolute ruine of een allerfchandelykité ^.C' Vmede zoude hebben moeten volgen."' v g.- Wy/rordeelen Doorl. Prins, het.gebeurde van zo veelge- >.^3 'rï wigt, en van zulke veruitziende gevolgen voor bet lieve T' Vaderland, en voor het hóóg gezag van Uw Doorl. Hoog- u -2 X r ~w •O 3 - O 75 hg ufif;, vr..f-o 5.S g« Voo^vj, rr c e- rr. ZJ "-i1- tq p 6 f -c <■-"2 S •2 4- E 3 s*-5 c 2 - - 4' T o 2 X 1,55 tas 'fc-r: L.< bei4, wiens ordres in dezen zyn geviiipe^deerd, datwy» thansJangerzwygendö,hetgepafTeèrdezouden fchynen jfoed c w C Q o JCV s; TJ 5» 12 rt td, 5 cj a- 7,. -o r tRr-y C'£3 'C X- e, 1— f 2 O 4. ry^ OJ 'B 5 r*- ?5 cö c- É2 —3 '7 w bj te keuren, en ons zelfs voor God, en onze eigene Confcien- g, 2.2 S m '5:v Ség2-ÖÏÜ S? tienenvoor.de Ingezêerenenwelke wy rtgeerenen ver- - >;sk:_Ep m'2 JO Z-rè"?, men Kapt, M.I Cv.v »«ld den 40ftob.,Ctrc* SoMylen.vanBofton gepraaid te hebben j pligtzyn t«befchermen,daarvoorverantwoordelyk zouden 5 IfflM, r* Lna Cok<« A tt P P iron l H.llnn na. ..r.nAn1>nn £n liartmil 1TTAM nitór 711 i 7 C nóf 7G Kapt. E. Baconvoerende het Schip de Generaal Green van hier na Bofton geieftineerddezelve had een zwaare reis ge had, waar by de Zeilen befchadigd en de Boegfprietgebrooken Waren ,en een der Paffagiers was verdronken. Pen 7 dezer is inde Noordzee gezonken net Schip gevoerd hySchipper O. W. Uwenvan Piiiau herwaards beftemd; de Egqipagie was doer een Embder Schip geborgen en daar agn- gekomen. ileiien en wv verzoeken en vertrouwen over zulks, dat zo w =«S jïjjS'6' 'T- «v» i, wel Hun Hoog-Mog.die wy daartoebyRefolutie vanhe 1-1- - c n denwaar van hier nevens Copy zenden exborteerenals Uwe Doorl, Hoogheid deredenen en'óorzaaken vanditver- regaande verzuim'zal doen narpooren -Onderzoeken en na- gaan, en diegeene,welke fchuldigvoorkomen, inverzeke- ring doen neemea ten einde tegeaa dezelve zal worden ge» procedeerd als na'regcaa." NVJ -j >-(U o Ss5£s«llï||-| *T* 0> tv W

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1