•-» 5» S* cu - u JL.O tJ ^~i 5 On fii ft 3 i s ff-c 2 T E.O K 3 c - S - Si J„5 &r,b3°»h,3-f»tflH2BecSc"^-ciw S ao a*11' S - - 2 c 2Z ê-S «2 M ffo.a a» S'S &2-2.'Q.2 üSS^cr^ «- I—n> <t> 2 O» P* 4j i-ié 3 *0 (TO O S "a ai?? S I a rem rS ?5'5?? =r3« fr* B 3 -* re 2" b CD jq CL JTS wo I S1» s W 3 2 o ja 5*# 5 3 2 c o n n tr- i i P- 0,-2*2 3 2.2-5 g"f0 r5 s1» n 5*s s jl" i 2. •«•s S o o era o rr CT - H-. r-» S n> 3 N n> 3 S 2 S,3 2 3 2" re 3 2-K.S3 3,» 5 0^3 reS-Ng. S.3 3 2"So ft ZZ t-w M 3 a. o. a - öSo S'5f2r™s.--t?s "oc5'5"s o. - a. O. X 2 3" o- re g 5 L 2 o S ►- «i> •-« a co >—i o o S S. 5-< &,=rg2'»^>2c12.< S s'S 3 5*2 2.1- 5-S'SUs e* S§§3*? ^S-ft^S-B- 7!« n S"P> tort XTJ - fï 0 T31-! ë-«2Sf|ltg^ "■a.ssssBs.tsB 3 2 <T> <j D rJ fb 3 is 5 pjg d. b 5 re C 5* re n dt o 2- g »n - - - - o 2. --Ü re o> to 3 5- re »B 5," y o ar air2.?B 2 3sE'g"< 2" &2 3 S.?.2ff~8=L s-S-g-g »3&S.S'S 5q« J53»;1'S!ii!,J»;" re o A, _/a O n re,, S -ï-ïsö S' 5 tig 8» t£*a 5' tr. -f sr ts JT 2 o N J sêrfSjTs»'? PU ft n M wi «-> u M 3 O O M fj bk 3 O G fD &J H Qi M 20-0>»ia6-A><wS,fef>p-a'Er»2<!?«"* ^2^Bo5530fIfI1 3-^8 2 2 J-i n o ip 2 a 3, 2p« 3 i rt S n „gS»?i*"sS3l?3 ?gp.i8-5|S^| S3? »?03So™ n> a q ffia*o-S g* 52«BO fo f||ISi|II^!Iïi^fli!:w S g-S S^g-S-g 5*8 2 S,£g |g,g-a 15 s re'S.s;3 ■•'„b g-3 gf-f S^sffS,8» 3 gS'reooE. 5o.2.3'N»S,Br're"N.!2 a j3 3" 3 y re b u w O H _ju-« :r ca v> b a ni ^4a.» X (-a b 3 B a h D u r- .„n- if 3 a p. v re Tree.. a CBPreYtT^ f wy>c»2r'reTT»,.B.3i't2«re Alledegeenen die iets te pfetendeeren hebben van, ofverfchuldigdzyn aan den Boedel van Mevrouwde Wed. BOST, te NJtardenoverleeaenworden verzogt, daar van opgaave te doen ten Coniptoire van de Notariflbn Bouman en van Boem te Ainfterdam, voor den [5 Detember aanftaande. Het HUYS op de Keyzers Oragt, by de Spiegel Straat te Atnfterdam, door de Makelaars C. TW1SK, J. NOSSEen P. M. PER.TAT, den 25 November 1782 geveild en opgehouden blyftuitdehandte Koop adres by gemelde Makelaars. *t OP HEDEN EN MORGEN kan nog bv de priacipaaille Boekbandelaaren alom worden ingefchreeven opjhetmeer- maalen geannonceerde nieuwe Werk: DEN SPIEGEL HISTORIAAL OF RYMKRONYK van JACOB VAN MAER.LANT, vo'gens het origi eele Handlchrift; als mede op de nieuwe Uitgaave van deszelfs vervolg de-n SPIEGEL HISTORIAAL OF RYMKRONYK var, LOOEWTK VAN V&LTUEMbeiden met HUloric-Oudheid- en Taalkundige Aanmerkingen door Mr. J. A. CUGNETT en Mr. J. STEENIV1NKEL6 Deelen in groot Oftavo breeder volgens he- Bericht, welk alom is uitgegeeven. De Heeren Boekhan Jelaaren worden verzogt onidebyhen ingeteekende Exempiaaren en Naameu der Heeren Inteekenaaren tenfpoedigfte (frauco^ov tegeeven aan denUitgeever FR.4NS DIE DOES, P. Z. te Leyden. THSLYPHTHORA of VERHANDELING over dcQorzaakcnUitwerkingen Gevolgen Behoed- en Hulpmiddelen van het VERDERF DERVROUWEN Safchonwó na de Gronden derGoddelyie IVetonder de volgende HoofddoelenHuuvit- lykHoereryOnkui/chheidEchtbreuk, Polygamie en Bchtfcheidingbenevens verfcheide andere Onderwerpen daar mede ver- knogtin het Engelfch befohree/on door der Eerw. HeerM. M ADANLeeraarin het Godshuysgenaamd the Loch Hofpitalte Londen, word uicgegeevenue Amftardam by de Ezven varhliouttHy» L ty den Luzac envan Damme Utrecht Wild; Rotter- *»tnBennet en Hake; enia's Hageby w»C/s</. 2- 2 o reK Ó3> 5" -■ S3 o N co - ,-B B. r> re -■ SS. o ET5 3 O O S ""re O n *-• ^OfQ SBOjï. 3 - B 2 5> dra o. 5- 2. S' S-5!? o I? re 3 5"oH ft 5 g.Bff2 >re' S ft O.» 3 - 3 3. ft e o* - 0 5 °2 5^ >r re re p— O n< o- ft' UJ D p M 2 5 2 g.2.® tX - 00 5 m o d g 3 re svgw" re rvCli :?p-« er g.*"" S 12- 2. R'311 I? r> O a 1 N o -» 0.03 G O O rt> co s s s.' 5 s ?^'r5ö?jö S S r? S'S &,S 8 S-?'-? r3 wm De Conditiën eener te doene vierde Uitlooting van Porcelvnen der Haagfche PORCELYN FABRIEK van vry\en Anthony vnckór zvn gratis-te hekomen teïl HhVZC Van VQOVn. Fabriek nr> fïi» "RiprtaJe. sis mede ten P.omntnire van denNnraris dé. Cl. jug L-uDumcn eener ie aucnc viciuc uiuuuung van jforceivnen aei magicne jfu-KUi^LsJCiv itajökiisk van wyieUdinwony Lyncherzyn gratis te bekomen ten Uuyze van vsorn. Fabriek op de Bierkadeals mede ten Comptoire van den Notaris A. G. Muller in de oude Molstraat in 's Hage, en by de volgende Boekverkoo pers. te weten te Dordrecht by P. van Br aam te Amfter- dam by Laurens van Huift; te Gorinchen by den Apothecar Cafpar us van Tfterlingte Schieden by den Stadsdrukkerte Arnhem fV. Troeftte Utrecht by J. Viste Groningen by L. Huyfing enz. OpZaturdag den i+December 1782, des avonds ten vyf uuren precys zal men in 't Heerea Logement aan den Burgh binnen eyden publiek doen veilen en verkoopen een extraordinairzeer aanzienlyk grootruim, hegt, fterk en wel doortimmerd ruim van de Oude Hoge- vji' ui uag aec i^J^CLciiiDcr i/o^ y uc» Leyden, publiek doen veilen en verkoopen een extraordinairzeer aanzienlyk grootruim, hegt, fterk en wel doortimmerd HUYS euErve, voorzien met diverfe zeer royale zoo behangen als onbehanget. Kamers en Vertrekken mitsgaders een com- pleete Thuyn en 'tgecne verder tot een extra logeabele en riantè Woonhuysinge behoord; voorts een ruim KOETSHUYS .LINGE en MISTHUYS daar agter aan, ftaande ende geleegen binnen deze Stad, aan de Zuidzyde .1 a - ""rauwe10 iptoii XJ r 414* wwi.il» f j/jékvc DE KLEINE TYDWYZER dc standvaftig- pieete 1 nuyn en 'tgecne veraer tot een extra togeaoeie en riante woo STALLINGE en MISTHUYS daar agter aanftaande ende geleegen binnen dtzc Stadauu uc zuiu^yuc vau uc uuuc nu^ woerd, tufltbenae Koene-en Krauwel Steegen uitkomendein de Koenr Steeg en voorts door de Bregte Poort, tot op't Leven daal nader informatie ten Comptoire van den Notaris JOHdNNES TETSS EN ie Leyden. Hv 1/"A \T firn-IV RoplfVorlfOflDPr Itl dl« V olsro»- f tVAOt twibviln Il*n»t>Ctann to d mAor/1/im Tirrtv/T1iO(lo« iitrrrare^^ygQ alnader informatie ten Comptoire van den Notaris JOHdNNES TETSS EN te Leyden. '«M By VAN GULIK, Boekverkooper in de Kalver Straat, over de Gaper Steeg rc Amfterdam, wordEeden uitgegi DE KLEINE TYDWYZER of ALMANACH voor bet Jaar 1783, vercierd met zes extra fraaye Plaaten door C BOGERT, als: l. De Onbarmhartige Scbuldei/cher. 2. Vrouwe tVraak. 3. Vergenoegen is Ryk. 4. De Standvaftig- heid. 5. De ongelukkige Dwang. 6. De verkeerde itkvken verders met Zedekundige Aanmerkingen en Raadzeft- jes See.zyt.de leze Almanach als nagewoonte in een extra klein Formanten inede in hetFranfch, onderden Tytel van PETITNECESSAIRE, e bekomen: dePrysin vergui ie Papief Bandjes is 9 Stuivers, itvMarotjuin ia Stuivers, eaii% fraaye gefchilderde Bandjes ló Stuivers. Dezelve zyuin de voomaamlle Steden te bekomen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1