••S'S n O ?et Gehtre/Teerdana iade Negotiant vari VYP MILLÏ0ENEN GUtDENS, Hollands Courant Geid,ged*#ftvoorreekenin| ÜS?>va„Z ybe Majefte-it den Koning van Vrsnkryk, tegensden Intreft van 4 per Cent in het Jaar worden geadverteerd A dat-Hoog. S "o 0.§-5 p n 2b 5.S ~8 psgemeldeZyne Majeftek aan de Heeten F1ZEAUX, GRAND COMP. 4 Airifterdain inQualiteit als Hoogftdeszelfs Ban- f ?Z2.n' cr re g.* n p.2* quiers in Hollandbetaaling hebbende laattudoen van het halfjaar Int!rett,verfi:byoende 5 December 178a, zy Geïntrelfeerdena o 0 2 »N JJ-n K de gezegde jntreft ter vervaltyd kunnen omlangen ten Gomptofre Generaal van de Unie in 'sHage. "5 5 jt'PgwfcÜg." ajs£l' o De Heeren F1ZEAUX GRAND j^OMP. te Amfterdamadverteerendat ge uurendedemsandDecember, 'sWoens- O» t-'t'a'™ g-J? °*£-a Mags en Zatutbags ten bnnntn Comptoire aal betaald worden de verfcheenen IN i-REST- COUP 'NS benevens de Vierig ES» "s ™'ÏËe« F- - e 5 3 G.Jeimyn van aflojiing, volgens gedaane uitlootinge, ter Somma van f 25000 van de Negottatie ten lallen de Heeren LAVIT PAS- 2 3 c- mSAVANTDE CANDüLLE eu COMP. kGeneve. -° - r- r-o-m Aanae Geïurnreffeerdeir* in de LYFRENTEN van vvylen den Heer JE.iN PAUL BOMBARDA, genegotieerd in het Jaar 1705, word bekend gemaaktdatgeduurenJe uit Jaar alle Donderdagen 's morgens van 9 tut la uureuten comptoire van dea - HeetPhilipTidemun te A mil- rda'tiihe.aaldzuilenxorden J7 Maanden agtartlallige Renten tegens Atteftatie als oagewoonte g; moetende de Eigenaars ztlfs hunne Ooiiantie ortUft.ïekeuen. C Aan de Get irereli'eerdens in de LÏFREN1EN van wylen den Heer JEAN PAUL BOMBARDA, genegotieerd in het Jaat 3 s 7 -5 re ?r - '7' word bekend get,:atkt, dat geduuresdeditjiaralie Donderdagen 's morgens van 9 tot i2uuren ten Huyze van den Heer c 2*" f E3*J - fTre o re jf rèr<" foDirkBes Bakkerbetaald zullen worden 15 Maanden agterftaliige Renten tegens Atteftatie als nagewooute moerende de Eige^ ai- s, r-naai s zelve hunne Ouiiantieondcrtekenen. Gereformeerde Godsdienft prefenteerd haar Dienli voor GE- adres by A. AOP7'.£A,Boekverko©per te Leyden. Tuinman van zyn Ambacht» in het Jaar 1769 hier iD Hollands zyiie Vrienden en Nabertaaude, niets van zig heelt Haten booren, der- indien hy noginLeevenis, zyi.e Woonplaats te melden» wyld'at het onderrigt van hem geeven kunnen, wórden vriendclyk vcrzogtj in 's Hage, voorden eerlVcn February 1783, te doen. 3 j3 Uitde hand té Koopde RIDDERMATIGE HOES l'AD RAAPlIOSTinetde Leenen ThiendensErfpagten Recognitiën ifÊ!?g 2 fg enz. daar toe hehoerendemitsgaders Huyzen en Getimmertenszyndegrootvolgens Meetiuge omtrent 115 Morgen be- g>Sa re"S 85 S - ftaande meen in HoutbolTchen en Plaotagiendoorfneden niet Visryke Vyvers, Gragten en Wateringen, correfpondeerende met c H.iS'ë'tsiSS denRhyn; voorts in eenige Teel- Geeft-«9Duingronden., waar byeen wel aangelegde engeiukkig voortgaande Afzanderye, :i 0. 7, 0 2 o*1 3 -e _<2gele«Senon^erWairenaaraande«PoftWegby,tHuystenDeyl:TebevraagenbyMr.E.f>."'DÉ J^ó.Secpetariste Vooifthocsn. PtC* 0 Heden, Maandag den 25 Növember,vullc»deMakelaarsH. Lauverhek, W. ZeeltD, van derSaan Eottèwyksz.N. Belli - a ai m B »®.3 2.» 2"" 0.2 t^ure'cn L. L. van Dyk te Affifterdam in het Ou<e Heeren Logement, verkoopen No. 1. Een begtfterk en zeermodern betinu.ierd - - c,S re Ëi™ ^scra O HUTS en Erve ftaande op de Clpgel, tuffchen hetWeft-Indifcbe Hnys en Heilige Weg: Heden te zien mits een Briefje as o 3orè' xX 3 re"S2r"HSp verkoopen een hegffterk nieuw vertimmerd HUVS en Erveftaande engeleegen inde Egelantierstraat, Z. Z by de tweede o S-" 5 cr nSa S" Dwars Straatbreeder by Biljetten. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën zyn te zienby den Notaris P. delTilJeof 'ustrnSr^fJilSii.osss't rimtel, by her Konings Plein: Iemantgerteegen zynde dit Perceel uit de hand te Koopeufpreeke met den gem. Makelaar. STOOFENDAAL efl H. J. POLMAN Makelaarszullen op MórgenDingsdag den 26 Npvemberen volgende da- i morgens tenpuuren. op de Catcendrukkerygeleegen aan de Amftelveetifche Weg by de Kalfjes Eaan, verkoopen eeq conftderabeleparty CATOENDRUKKERS PLAATENKOPERE AFKOOKKETEES Vaten met oud Yzer di-erfeSty- 2 8"^ gers, Water-en Vifcb-Scbuyt. Praam, EEN FRANSE WAGEN, Boeren-Wagen en verdere Gereedfchappen, als mede 8000» "OOY endiverfeTHUYN-CIERAADENbreederbyCaralogus,by-«JegemeldeMakelaar»tebekomen. Leeuw, M. de Leeuw en N. J. Fabius, Makelaarszullen op Woensdagden 27 November 1782, *s avonds ten half precvs, te Amfterdam in de Nes inde Brakke Grond, verkoopen een partypuiks puikvan circa 100 Vaatcn MARY- HE TABAK; leggende als nader by Notitie ftaat aangeweezen. iw» g S x5 S 3.0' D. G. ROMER, J.V.D.BANK, J. V. D. HOEDT, W. HUNKHUYZENB.DANKMEYER en G. CRAMER Jansz., g-JE J <3 1? P- re M C3 Makelaars, zullen op Woensdag den 27 November 1784 en volgende dagen te Awfterdam op de Haarlemroer Dyk, tuffchen de S" 0 S.^ o Brou wers Straat en Prince Gragt, verkoopen een zindelyke INBOEDEL, beftaande in moderne Meubilen, waar o ader een extra p. re s S-3 J ^,3 Sere's 5'fraayftaandHoroIogie,kapitaale Beddens en toebehooren OndeBlaauwt Gecouleurde Ooft - Ind. ennagemaakte SaxifchePor- "^g'R'S-NS'rejj-o celynenen Beelden ,fyne gemaakte en ongemaakte Ly wasten en eenige Kouffenkoftelvke Mans- en Vrouwe - Kleederenka- <-C O "tJ r«o r sr S S g-pitaale gemaakte Juweélen, Goud-en Zilverwerk, Galanterienen Rariteiten, en laatffelykeen fuperbe Kabinetje Schilderyen O 3- cü-■ 3 "g, ^oor v. O/iadeJ. ViSorG. BUauw v. d. Prilvan Everdingcn en door verfcheide andere voornaame Meefter» o re f 2;3 o re breeder volgens Catalogus, in tyds by de gemelde Makelaars te bekomen en de Goederen zyn twee dagen te vooren te zien. •o. n sta a 3 P. VAN DER SCHLEY en J. PATER Makelaarszullen op Donderdag en Vrydag den 28 en 29 November 178ete Am fterdam in 't Oude Hëeren Logement, verkoopen een nette INBOEL, beftaande in fraaye moderne Meubilen waar onder een konftig Mahognyhout Baog-Kabinet, dito Bureau, fraay ftaand Horologiekonftig Clavecimbaal door J. T. Eiï'b Camp., - koftelvke Paarlen en Juweelenmodern Goud- en Zilverwerkwaar onder een keurlyk Oly- en Azyn -ServiesOude Blaau- we en Gecoulenrde Pprcelyneöfraaye Lywaatenkoftelyke Mans- en Vrouwe - Kleederenfchoooe Bertaen en Deekens - - kapitiale Spiegels en Schilderyen: breeder by Catalogus; en laatftefyk een cotnpleete KOFFY-en THEE - WINKEL als diverfe Boffen, Schaalen, Balancen, Gewigt, Winkel &c.Morgen en Overmorgen te zien. Gerrit Eyfflngh en Gerrit Veftenbuyg 4 Makelaarszullen, op Maandag den 2 December 178», 'snanéddags ten 4 uuren, te T~ Amft. in 't N. Z. Heeren Logement, verkoopen een party van 235 Tonnen StokbolmfeTEER, ea 384 Tonnen MarkfePIK,by' Kavelingen van 4 La ft t'effens leggende op *t Princen, Eiland, in de Loots de Kooren Beurs, en aldaar op denVerkoopdag te zien. TOT AANSTAANDEN ZATURDAG als de Exempl. zvo ISng toereiken word voor den zeer langen Prys vaut8 Sj. in plaats van 36 St.by PETRUS.CONRADI;te Amfterdamafgeleverdhet wel gefohreeven Werk genaamdDe AANLEI DING TOT DE UITERLYKE WELSPREKENDHEIDop den KANZEL voor de BALIE in betbyzomhr LEEZKN doch voornaamlek op het TOONEEL. Dit Werk diend zeer ter onderrigting van allen, die zig in 't opzeggen van Vaerzen Redevoe- S? 5 S'S'^o' re" «"re* ringenenz.willen Oeljënen en zelfs ook voor zulkenwier begeerte zig flegrsbepaald tot de kunft van op eeneVèrliaanba*- n-H3g2«(!5ae reBevallige en Nadruklyké wyze te Itezen. Doch inzonderheid pryft hét zig aan door gewigtige Leffen over het Toneel Spe- sere^° —3 P-re re? S.rè'en'en 'sten dezen op^igteonontheerlyk voor elkdie zig beroepshalven ofaoderzints daarop toelegt:, als mede voor hen die g-<«erwrej re,S"o S- S. 2 3 aoCire o." 2 de begaafdheden van Aiïeurs of ARricestact grond willen beoordeelehbreeder volgens BER1GT alornrrut/j te bekomen. 0.2 re* S 2; 7" o J a 2.2- *,*Te Rotterdam by den Boekverkoopèr J. F. L1NDENBERG word uirgegeeven én Is atom verzonden DICHTLIE- S-3 z°»« o-** S-S-^ï® 8*5 2, re 3 VEN DÉ OEFFENINGEN VAN K. BROUWERA. Z.de Prys is 1, eenige. weinige Exemplaaren zyn opheft c«re g-S-3-a groot Mediaan Schryfpapier gedrukt en te bekomen voor 116. oj 3» co 5. ir if x groot meaiaan acnrytpapter gearuitten teoexomen voor 110. 2 f ""if?!?3»? PLAATBoekverk. in 's Hage heeft alom verzanden VERDEDIGING DER WAARHEID VAN DEN CHRIS o. re s re w3S'2,3"0nn'Ti2re>N TELYKEN GODSDIENST, door ORIGENÉSKerkvader en Schoolleeraar te Alcxandrien in /Egypten oi«re,Mre-re„r--- 2 tl re na Wvsfleer CELSIJS uit het Griekfrb varraald en mer eene VOtlRRF.KDF. en zeer veele oohelderenc Luthers r redikant te De- Ktherfibe Gemeente in 's I+agt B Jte-t uitmuntend/ie eedettkliuk der 2" j, Hoa.-gï'S" Cbriliclyke Oudheid) compleet zal zynis op de Pers. NB. Er zyn nog eenige doch zeer weinige Exemplaaren van het Tweede B 2 Tg D re re-y. -7- - SwpOS 54 Jï 3! 8-W»° B REIZEN van den Heer A."c."bEPlLATÏi "door e'ên''0VdeeiteTa7 DUTrSCHLAND ziviTSLRLAN'D 1TALIEN 'Z.*3 >23 re*§5 - la» 2g g 2 o J SIC1L1EN en VRANKRYK gedaan in de Jaaren 1774,1775 en 1776, bpfebreeven in gemeenzaame Brieven aan zyneVrienden, q 3 "2 ^3 uic het Fraofch vertaaM door P. LEUTER, III Dcelen ingroorOétavo: a 36Sttiivcts. Scbryver dezer Brieven heeft >i iet 3 S" 2 8 o o ter loopt gereids door de Landen, van vtelken Ijy in dezelven j-'preekthy beeft zig in alle deze Gttocfien lang of gehouden en er meer dan 5,- 'js ?*re eens geweell. Dos is het-niet te verwonderen dat d.ze Brieven vervuld zyn met Byzonderheden betreffende de Zeden Lcvcnsvtys, "■co T o ua 3 3 3 S - j 5 Manier van Denken en Regeering der vetfcbillcnde fuiken Welken hy hsfebouwd heeft. Ook is dit Werk om dcszelfs voorirejlykhcid, »T3 - 1- ,t 1 rrs t ry i- r 1- TT li f CTtVI "D t— a.73 Oi? "3§ S« ^t^ïDeel apart te bekomen doch dezelve worden nietin Conrniffte verzondenmazir moeten voor Rekening ontboden worden. 'Cu I 63 C Gi M O ref 2 re n I Q-w reeds in alle lekende Taaien van Europa overgezet(n verdiende door de keurige Penne van den kondigen Uier LEUTER in een vj rê're re cierlyk Nederduitjeh gewaad te worden uitgedofebt. H"t/.elve is tebekomen in 'r Hagc by C. PLAAT; Atnji. A Mens Jitisz Ire.3 r, m ji t t irere rere aif A e* t>re,,re 1 d .jaf «v it:., i t 1 n. - r>7 ,,..to i-/l ttirrli wnnlrnftd pfl o -Cre C. co cz.crcriJK luiitjcfj %c.wuua te -winnen uiigtztwjctnri'c/.civc is ie Detomcnau i nagc DJ^» n^rvrvx 0 g'o*» S"5 '0-0 5^ s Oonradi, Hokrop, M. d<? Bruyn, scbalekamp enz.Vis, Holftein, Burgvliet enz.^0n^00^ei1 g o 3 ^-F.deDocs; DorJ WuCfé en v. Braam; Utrecht PaddenburgWiïd, v.d. Biink en verders alom by dc meefte Boekverkoopers. 2' 5' 5 By HAAK ea'COMF.Boekverkoopers te'Leydenis re bekomen: P. J, BER'GII Materia Medic? e Regno Vegefabili a 2^re SyJJ" a 2( fiftens Simplicia Officinal ia pariter atqie culinaria Edilio Xicunda Correct for 1782, 1 Vol. ui Kvo. S n ■?- a L.HERDINÏH) BoekvevkooDer te Levden,^al, zoo fpoecTig mogelyk. aas het verlangend Publiek het vyfde Vervolgen 2 Slpt van het Staatkundig Werk Jr I D. BARON VAN HE CAPELLÉN REGEWT, geeven, uit het welk men uit 1 1 -,-1 - autentike Staats Papieren tsait Jeer'en, wat ons Vaderland, wat elkNederlander, byzonder de lang verdrukte Ingezeete* 5^-3 - W n n S4 O" «5 nei1 vaa Overyflelaan dezejj^EdeJen Voorftander van 's Volks R'chreri i« vrrfohuldigd. Van het Werk nretde viel •S'jo °$>- - r Vervolgen. 7yn rog maar weinrf yóor banden, ook eenige opheft üchryf Mediaan Papier. rj 0 w n AFLÈÉVER.ING van een geringkgetal Exemplaar en - zynde een der belle Spedatnriaal^ Tydfchrifren geiyteld: DE Ort 5' 33 co 'S b PHILOSOOPH vier heeled celen in groot GStavo bevattende twee honderden agt uitmuntende VERToOGENhandelende "l* JoJ' BM.sg n'c'* onder anderen op eene vernuftige wvzeover de By en ten hewfze eener Coddelyke Voorzienigheid. Over de ófenhaare Gods H r S® o dienfl Oeffcfiing. Den Etigelfche en Hollandfehtn PrediktrantfiUrifchen Geluk -en Runde. Dat men vergeefs ruft zoekt h ZaZ re S-3 ten werkeloos leeven en vadzige ledigheid. Dat men om wtüefilyk ryk te zyn r moet leeec-n vergenoegd worden en zyne verheel o cu S' - vo 2. g S 3 ding regelen. Over de Vuordeeltn van bet vermaak der Deugd hoven zinne'vke geneugten?. De Vriendjchap hoe dit woon Q S>sA S 2 o %.'t5 2, h &y Dieden vanicrfchillende gefiHDn* otpvoedi/ig en omflahdigheden verfchitlend ver/laan word. filet, g&vdelen van Hehetttt, a 3 weerlegt; hs-wyjl^ dat de Vriendfchap alleen uit belang voortfprüitDat de trooflvan Vrienden die elkander overlèeven\ - --^3£|s |s £=8 5 1 2* fte«= o-^*B2 o. B s 5 rerea3 2 re 2 2 3 3 re re, S re -v - - 7-Lire.wÜPi_.- O S.reiO-™^'* a, g, n ~n n B rooktn. Over dc Natfcbhcid van 'l bcflaan van Spookcn. Da: mueielykc Deugd alleen waare HcUtnmotA is. Over 't gebre ft o O 5" O S WW! I.JJ.U Uit,with tro iTwa-vu/t r we. n- i A 3L. %yn mf)et *at *y gander zullen wederzien en er ook Vriendfclmf na den Dood plaats zal hebben. Voortreft yk Dichtltul o 3^ 5 w aan myn Ziel. De heilzaam (le raad aan Jongelingen omtrent de befte keuzè van oeïi Gade. Opwekking aan Kooplieden* "'tl E. 3 55 S'q S, o' 5 3 C- 8 tü zig niet flechts op te houden met Geld te winnente verteeren en op te flaiden maar <&k hvn verft and te volmaaken. He o c o 2 ^2.5 h nadeel over "tdraagen van vreemde Fabrieken. Aanmerkingen over de N.-Jaars wtnfchen. De nutteloosheid van het Tabaks h'w LLft 2 u t. r\1 ir.iAt). dj i.n. r. re, J tri,'1 !- /Aret* rraltre. re T'% w 5 ?s:ë "ola N n ran de Smaak by de Nederlanders. Over de foordeeltv der Deugd tot bevordering der Gezondheid. Betooging dat de Phyfiono o 3 5 12 <»re'*!:L<S>"5 c3 miekunde verder zou tt brengen zyn. Efat de ondervinding doet zien dat de laage Iland van Menfcben even verwaahd zyn o E-re --j2 re->i 2. 2-8;Titels als de Grnoten. Ovkr 't gefbrek van CRITICUS, die alles anticq hebben wil, en al wat modern ismispryf. Dekt 5*2.3 n, a 5 S*o" o '2'-) lende aanmerkingen over de Rapfels der Heeren en Dames du bon ton tkc.en meer andere uitmuntende Vertougen. dooi 5* re^'w S"° S.®»'cr-o. e menK<in,et FRAAI JE DICHTSTUKKEN, gevolgd van eenige ZEDELYKE VERHAAI.EN alles zoo wel tot nuttig ore g -S'reCrejj^re ,»-5, leering, om her Hart te yerbeeteren, als tot een aanganaam Uitfpanning, zeer gefchikt voor alle Leesgierige, en dewyl doe S.2^> J* o. re*Swre« hetoverlvdep van wvlen den Boekhandelaar P. METER dé weinig overige Exemplaaren door aankoop in handen van de Boel «2®5! g g_3 »o J." IJ» verkoopers A. en J. HONKOOP zyn gekomen, en doordien clehoogePrys veelentofhet^koopen affchrikten, nithoofdedi are 2 re.5? re a re a* O 2 2 re dit Werk by WeeklvkTcbe «laden is uitgegeeven, hebben gemelde Boekverkoopers goedgedagt omde weiDige nog overig zvnc 2° a S.S a 3 2 re re wt. h Eitempliaren, tot ULTIMO DECEMBER DE ZES JAARS, of zoo lang dia ftrekken, af te geeven voorden maarigen Pri re 3 o re: re" J 2.2 (-■£ n van f6: ia. Een breedvoerig BERICHT word er alom van gratis uitgegeeven. Y n Rv A. en f. HnNKOOP. Boekverkoopers re Leydenis van de Pers gekomen en alom verzonden: DANIEL I re DEN KUIL DER LEEUWEN, in een Dichterlyken ftylIN ZES ZANGEN, in kleinOAavo, netjes gedrul re met een Tytel Vignet: k nStuivers, eenige wainigeExemplaaren opbeftPapier- h 1-6 Stuivers. Te Leyden by de WED. ANTHONY se KLOPPER e* Zl ÖN op de B^edl^traH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 4