v.,. 1 t a. 1. MS.l.. .-.ï1 ..ir - v - a 1 0 i|-.»k.u,ti lN^^4lar- 9z:CL,-A L* r*- l3 .r C '-1 *-• - - - O 1 SJ J n ZT mm»» Aam J t 1 J A-J.. a -3 - O.1 i.„J ...m' Ja •inna'MAA na (X A si*- rrf jLm _T! r. i r f fi* fll ai If. A. NamiasJ. 4e LeeuwD. de J» Henrique*At Toerenburg, M> de LeeuwSi. t. Content juniorft.. SpirafélG. u-i it, i Toorenburg,N. I.Ftbius, J. J. vaaMeegen, J. L. Content, A. Lug&art, G. vanRoffiim ën J. dé Vogelkakelaars zülleh jS-g 8 ÜlfëëlS'S op Heden, Maandag den as Novemberin plaats vip Maandag den 18 November 's avonds tèa Kalt 6 uiir épte Aihftërdam v'S 5 o o- S 'B In de Nes in de Brakke Grondverkoopen een party van circa aoo Vaten extraordinaris puyks puyke VIRGINY- en MARY- g g O S* LANDSCHE-BLAADEN, nevens een party fuprafyne VARINAS TABAK; leggende als by Notitie tvördaangewéazeri. Z g"4g«gg^ jfedén, Maandag den 25 November, zullen de Makelaars Matthys Poortermans en Jan Hendrik Thienente Amftvi dam iii 't ks S-BT* g o"3,j c c >o Oudczyds Heeren Logement, Verkoopen een hegtfterk HUYSenErve, itaande in de tweede RoozeBwari Straat, tuflchfcn 2W eSg" B de RoozeGragt en Rooze StraatW.Z.: breeder by Biljetten. De Papieren en Be wyzen van Eigëndom zyn té zien by den b f S-S^ 2 Notaris Kier van der Piet, op de Keizers Gragt, by de Wolve Straat: naderonderrigting by de gemelde Makelaars. ÊfS oï» o TL- m 2 5# PHILIPPUS VAN DER SCHLEY, CORNELLS PLOOS VAN AMSTEL Jac. Cornelisz.HENDRIK DB WINTER2 S 1 H J "3 PAITLUS ABELS BXRUNK.BERNARDUS DE BOSCH jeronimusz.JAN Y VER eü HENDRIK MATTHiSZE MAAR.S g g'~"~ H 11 2BN, Makelaars zullen op Heden, Maandag den 25 November, te Auifterdam in het Oudezyds Héeren Logement verkoopen g-ïï S I een fraay KABINET van PRENTKONST, beftaande door veele Ntderland/Kic.Franfcbe ItaUaanfcht ffrabanifcbeEngel- *-? w 3 c fc.vyis""' o «a fcbe en andere Meefters; als mede eemgeloif-; PRENT-WERKENwaaronder een verzameld Prent-Wérk door if. Hollar 5 •-J - x «l§ u? beftaande ia8Deelen en omtrent soöpftnks Prenten en andere Werken meer: alles ia veele Jaaren;metvéel moeite én kolteü, te Segg £.«0^ S "?w 5'b-o by een Verzameld en nagelaaten door wvlen den Heer HENDRIK BUSSERÜSin zyn Ieeven Beminnaar der Teekeri- en Gra- 0s? Ei°.p 'ït 4 veer-Konft: Waar van de Catalogus by de bovengemelde Makelaars te betomen is, als mede by P. Tver, KoDfthSodëlaaren in o ""CP lë 6»w t o'£i 2 ,g de vóornsamfte Steden, mits daar voor betaalendeaStuivers. jn'S' dZt; "i S"ïfN -"is e J? •i. VAN ALPHEN, A. CAUVAS. H. CANTZLAAR en N. M. VAN SWYNDREGT; Makelaérs, zullen op Morgen o «g/g «-§'£| £-t S.sJ li Pmgsdagdenaö November, 's namiddags ten4 uuren precys, ,e Rotterdam in 'tLogemen: bet Zwynshoofd, verkoopen de naVol- £16 g jJ'g.ïï jende GOEDEREN, beftaande in 4 Vaten Walvislym27 Vaatjes Spykers en 13 Kasjes Engelfch Blik, van diverfe foortfen6 «C e> g» jo'yzé'e Vyzels en 3 yzereGeldkiften en dat by Kavelingen zoo als dezelve genommerdftaan in een PakhuyS óp de Leuve Ha- «Tg 2®^^ - - - w ven. Weftzvde. naaft de Zoutkeet, alwaar dezelve Heden en Morgea voor een ieder te zien zyn. 5 3.P, c Sj-g EVERT DOUBLETP1ETER GEORGE B>RMEESTER en EVERARD HOSTEYN Makelaars, zullen óp Morged 4 5 >.£2: g 5 S b^E.0" 5 DingsdagdenaóNovembér 's namiddags ten 3 uuren precyste Amfterdam inde Brakke Grondverkoopen een party diveffe g- 9 SJg'J» l£>o ^.2»^ e CATOENE LYWAATEN, NETELDOEKEN en ZYDE STOEPENleggende als by Notitie word aangévreezenén d« S |js gS.g,? t «S 4 8? -S Goederen zyn Morgen voor eenieder te zien. Sb e «^5" .£«^^5 jAN JACOB VOUTE Makelaar, zal (ingevolge AppoinftemeQt van ^eEd. Acbtbaare Héeren Scheepenen def Stad Am- o>-on5W™o'm>- g fterdam") op Morgen, Dingsdag den a6 November, 'savonds ten 5 uuren precys, te Amfterdami» 'tNiéuwezyds Héeren Lóge- c c'S «aj g g neut, optie HaarlemmerDyk verkoopen een party van 1050 Baaien en 170 Vaten Surinaamfe KOFFV zoo gezond als befeha- S 2 5 ïë«u o digd, geloft oir hetSchip^n/tuzrb:-», Kapt. Muller', leggende ais nader by Notitie word aangeweezeii. Z v S a Jf''S af-c Bi J; o-S A.LE GRAND, J.J. VOUTE R. VOUTE en P F. VOUTE, Makelaars, zullen op Morgen, Diiigsdag deh aó November, 'g Sf S .3 "o 'savonds ten s uuren te Amfterdamin-'tNieuwezyds Hewren Logement, op de Haarlemmerdykverkoopen eén party extra- 8?*G o* 8 ordinaris puyks puykvan 339 Baaien ROFFYzoo gezond als befchadigd, J geloft uit het Schip de CaibarindKapt. Cd'el s"5< S 2"§.4 Fredrik Ohman, van Nantes gekomen leggende als nader by Notitie word aangeweezen. S™ 0 s ^.5 c Op Woensdag den 27 November 1782, 'snamiddags ten 3 uuren, zullen dc Makelaars VAN DER LOOY en LANS té g.JJ i. ws?Jw N o Rotterdam publiek veiled een hegt fterk en wel terNeeringftaande HUYS en Erve met een vtye (^ahg; benevens drie? HUYS- j 2 cEqS o S»Sg «bg JES en Erven in dezelve Gang, refpeéliveftaande engeleegenaan deNoordzyde vande KipStraa'tbinnendegeroéltlé.Strd; te j" "'aSö«wei' - u zamen verhuurd voor ƒ473 in 'tjasr: Zynde inmiddels uü de band te Koop, en nader te bevraageh by de gemelde Makeliïrss - £.5 g a &Kir N- KONING en E- BURGERMakelaarsals Geauthonfegrd van Haar Ed. Groot Achtb. Hccren Burgenieefteren en als - g i c S - 4 o "2..? laft hebbende van hunneTrinctpaalen ,zulien op Woensdag den 27 November 1782, te Rotterdam in her Logement bet Zviyrli- "2 a 2^^ £0 o o.sjfa hoefrl'savonds ten6uurenverkoopen vyfVaten SWISENT TABAK, by het Pond op Rafaétie en 20 rollen BrafiélTA- v,(? - g"ö'e Jf §t) C R RAK ,byhet Pond; mo als die gekaveld zullen ftaan in de-Pakhuyzen van de Heere.a J. Rocfuettt eo Cmp. op de Schdëpmaa* g-gg c j g> S kèrs Haven alwtar de vootFz.Tabak op den Verkoopdag van een ieder zal kannen worden gezien. o o 13ÏC:,=c M. VAN ROSSUM, J. VAN DER STRAAL, M. DE STERKE, G. DE STERKE J. NOZEM AN. N. KONING eh «X gS S'-g-B E..BURGER, Makelaarsals Geauthorifeerd yau Haar Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeefteren en als laft hebbende van^x r^'c-S 0 hunne Principaalenzullen op Woensdagden 27 November. 1782, 'savonds ten 5 uuren precyste Rotterdamop de Grooté o Q g W "g c, 2^ g ug 0 5 Markt io *t ^gemenr bet Zvynsfrtufdverkoopen een party van circa 150 Vaten SWISENT en MARYLAND TABAKby *t"2 w® ie®, '2 4 .£"2 53 Pond op Rafaétie; by Kavelingen zooals die geaommerd zullen ftaauals nader by Notitie zal worden gemeld: dé voorfz. 2 g g'A Üf.SP-a go ïw^è cS^h"' Tabak zal M'- rgén' van eeo ieder kunnen worden gezien. ,"0'3g c g 2. S S tigjg Ephraim R.eesAbraham Lion Arons en ifaac van Minden Makelaars, zulfeu op Woensdag éti Donderdag den 17 en 28 2 jij ^3 'J2'3 <1® °- November 1782, 's morgens ter. 9utiren, te Amfterdam teu Huyze van deOverleedene ap de oude Schans, by de Keyzers Brug, g§"| o "i S c 5 cla Q Ja m ..AL 1 J 3J A: u J .1n 7 NTO t ID fM? T L., J 1 Tl J M .1 T_ T aLaL ma a Jamm nt CD re*i nt 13 r |S° p|,Ig|.£!^£if':.fo;g de Leeuw, D. de J. Moreno Henri<|uesA. Toorenburg, M. de Leeuw, M. L. Content Junior G. Toor.étibürg, N.J; 0,35*#^«2 ^>«eo «Oft Fabius J. J. van Meegen G vanRofTum J. H. Mofcb en J. de Vogel, Makelaarszuilen op Donderdag défi28November 1782, 'snamiddags ten 4 uuren te Amfterdauj in de Brakke Grondverkoopen een party van 4000 Rollet Portorico TABAK; -- _i leggende als nader bvNotitie z»! aangeweezen worden. De Makelaars Reynier Boe vink eh Gerhardus Aitius zullen pp Vrydag den 29 November 1/82, te Amfterdara in th Ifitie Z/maan óp den Nieuwen Dyk, vérkoopen een groote party Elke Hamburger, Rynfe en Wezelfe Balhen en Roeden, extra- r XWHore AshoutinHamburger en Rynf<t Krommer s en Knies zwaare Klojen Platten, Plaaten ea Pijlen Overzeefe Balken Bogten en Parelen, en andere Houtwaarsn meer breeder volgens Notitien. J.J. VOUTE R. VOUTE en P. F. VOUTE, Makelaars, zullen op Vrydagdenaj November 178a'Savonds ten öuuréK 1 precys zonder na iemant te wagten te Amfterdam iude Nes in de Brakke Grond verkoopen een party1 extraordinarii puiks puiks van 844 Baaltjes en 238 Vaten en Vaatjes KOFFY-BOONENleggende als nader by Notitie zal werdén aangeweezen. H. van Wayenburg, A. van Rootfelaar, j.Loos, A. van Wa yen burg en A. FT, FabricittsMakêlaars zullenop Vrydag - den 29 November 1782'savonds ten 5 uurente Amfierdam in de Nes in de .Brakke Giöndverkoopen 50 drieling* Nieuwe; 31 drielinge Jarige Santifche, en 20heele BootenTriefte CORENTEN; enöo.halve Killen Marfiliaanfe ZEEP; lèggéndé e o a i, o a b i ais breeder by Biljetten ftaae aangeweezen. o g 5 S '3 5 A Z - S 4 Men zal op Donderdagden 28 November 1782, 's namiddags ten 3 uurenin de Stads Doelén binnen DelftVéllen ,ën vefvol- -3 -4 8 g 5» 2 gers verkoopen een zeer wel doortimmerd fpatieus en modern HUYS en Erve met een wel aangélegdeTUYN en Vrugtbaare v "J s< o SS "g> ®z"55 ff MOESTUYNgroot TuvnhiiysStat voor vyf Paardentwee Kpetshuyzen en een Schuurdaar agteraan de Ooilzyde Vin .b: u-ó-Jus s' Voor Straat.en uitkomende in de Cellebroer Steeg binnen Delftzynde het Hiiys voorzien vaneen fóijïala geplafótléerde Gang, JJ S ."S-Sh: "g.ï-ë" j V verfeheide zoo behangen als onbehangenBeneden- en Boven -Kamers en Vertrekken, ruime Keuken «eer grooten en droogéa B sl <^o"©^'o Traskelder, lugtigs Kieerzolder, en diverfe andere Services en Commoditeiten tot een kapitaale Héereh-Huyfinge beho irem- 4 oc-£ 2 c de behalven nog een Platdf Obfervatoriumvan een wyduitgeftrekt Veld-GezigtHet gemelde Huys is inrudchen UIT DE o c g"0 s» u S Hand TE KOOP: adrenaan Mr. Cornells-Jan der Slcydcn Advocaat, Notarises Procureurte Delft voornoemt. Is X Z g J j, t- J. J. VOUTER. VOUTE en P. F. VOUTE Makelaars zullen op Vrydag den 6December 1782, 'savonds ten 6 u.itoó g g jj o -J,'g '®5 n.^ S precys, (zonder na iemant te wagten te Amfterdam in de'Nea in de Brakke GropdVerkoopen ecu party extraordinaris puyks „"3 "»c;« c gM puyk vap 1076 Baaien én r2 Vaten KOFFY- BOONEN(zoo gezond als befchadigdj gelort uit hét Schip St Uiebel-i Almat, 5 S £>J? J S S. a e?, Kapt. Jofi tfanuel de Travalsvan Port au Prince gekomenleggende als nadtr by Notitie zal worden aarigeweezen. >4-:^ b-S*-£5 H ai H -g fe R. Steenbergen L. Jóukes en M. Hermeling Makelaars, zullen op Maandag den Jo December 1782 te Amfterdam in *t S,'Sj e il sjjic '5^2 Oudczyds Hderen Logement, verkoopen twee HUYZEN en Erven, ftaande in de Vyzel Straattulfchen dé Reguliers Dwars y- 'k S xë - Jtraaten Cingel, in deStroobos Gang te zien Dingsdags en Donderdags. De Bewyzen van EigcndOm en Veil - Conditiën znllen o «cë 4 vier dagen voor en op den Verkoopdag, des voormiddags 'te zien zyn ten Comptoire van den Notaris Mr .P.Huntum op dè^ m a 2^ r. g S "f- g j;Ci ,g Keyzers Gragt, by de Harte Straat. <«3-1 i '*"2 S*B «i Voor de goedkoop Prys van ia Stuivers (in plaats van 114) zyn er nog, zoo lang het gering getal vatl 25 Exemplaaren po „e-,™ .5 ju o£ T te.. S o^-g ftrekt, te bekomen van het.' uitmuntend Werkjegenaamd NIETS BY GEVALof Verhandeling o ver de WEEGEN én e -o^J -g .5 StjtS r LEIDINGEN der GODLYKE VOORZIENIGHEIDin drie en twintig Betrachtingen door J. C. HORNING Profefor /p.goJ.Jg'e.Ste.Sj.l' w R ja Frankfortté Amfterdam by G. Bom Boekverkooper in deMolSteeg»by wien ook nog een klein getal CompleeteExemplaaren c J1 £a».°, ,£u&! 0 S S. te bekomen zvn van het uitmuntend Godvruchtig Werk, genaamd ÜAGEL,YKSCHE VERKEÊR1NGEN met GODin de S 0 S g g S 5"a£g Sp'»» Morgen- en Avond - Uuren door C. STURM en J. F. TIEDÊPredikanten te Maagdenburg en Sweithitsuit het Hoogduitfch p< B j, 5 T.-S vertaald door 't. G. CORDES, Leeraar der Lutherfche Gemeente te Zwolle. n 5 e u-a p °s 7. F. ROSART& COMP.Imprimeurs Libraires a Amfterdam, ont imprimé ik debitentPRECIS DE l'HISTOIRE "33 g g Q Z A «r cl c 5" SjIO.-S nt.-k/ki. 1.t\. i* „-lt :rr.~.*~o z» n.. j.r n^.., j»hfr 1 a d AVTSJai S S c ciw au Philoptfibtfue Politique des itabliffemens fif du Commerce des Europiens dans les deux Iridespar Mr. 1 Abbé RAYNAL ,31 ey' d C.K S o J "5£-- avecfon Pourtraittrés reflfemblantgr. 8vo.csraétere neuf 452Pages: i/2: 3. Leséditeursferefërvent ledroit J - -2 Z "x W-5,'S N o d;-0 c-oli dc latradtnftionenHol'andois. m 3 es® x JS jj «"(2 S'ü 2 GODS GEDAGTEN nietalfder MENSCHEN GEDAGTEN, opgemerkt, by de herhaalde BEROEPINGE vandcnWel- 5; J a B g c cg£-§ Eerwi Hec L.NERSTER, neer geliefd Leeraar der Hervormde Kcrkete Rotterdam itqt Leeraar.dirzeluerGtmeentett AmTerdam te g x 4' c t tn de gelukkige gevolgen van dezelve Beroeping voor de Rotterdamfche Gemeente thans gemeen" gemaaktby gelegenheid datde 2o£e3"'fHi;„j»3 op a anenftaatide plaats, te Amfterdam door de Wel-Eerw.HecrB F'/WDERF££IVftaat vervuld te worden, door eenLeeraarlievend «"g "S o a Sc "oS» Lid der Hervormde Gemeente té Rotterdam ;'word heden uitgegeeven te Rotterd by J.KR AP, A.Z., Boekverkooper op de Hoog c S'S -4 2— B go; Straaten is mede re bekomen te Amjl. by M. de Btuyn, Holtrop, Keizer en van Ojen eu ce Dor'df. by BluiTé en van Drongelen. By D. VIS, Boekverkooper te Rotterdamzyn van de volgende Werken nog ecnige Exemplaaren te bekomen -£ c fe jg 55 g S I. KOOPMANS BRJ EVEN ovgrallerlei Onderwerpen in deNEGOTIEen over al hetgeen op een KoopmansComptoir om- ij S Sc22^ £U _a. o g pcwaar agter eenige Voorfchriften van Witfelbrieven Affïgnatien QjiitanticnEndofovienten Cemparitiehriefjcss Cogmfcmcn- oj r-. td 5.jé |ü'j sj O q' o ten, Po! if en, \c. Zeer dienftig voor jonge Kooplieden, Makelaars, Comptoirbedicndens", Winkeliers. Koopvaartlyfchippersen verder jj J Sjq "E >-J ,®'cS:c^«o vooralle diegeenen welke eenigebetrekking totde Negotie hebben, in het Hollandjch en Franfchdoor A. HUBERT: haoSt.-g.E TI. J. H. KNOOP Onderwys hoe men de COURANTEN beft leezen en gebruiken kanwaar by een Verklaaring en Uitleg- j> s v .0 B 5; q Km Dochter; handelende behalvenveele'anaeretraaye under werpen, over de Muzyk, uanptn, 'teeltenen, ueograpmc, ovir ac rricna- ■- B g ïj,1-; iv. eers 1 is BisurvsKLh. ur k.K.e.is.E.iMs.i.',NUB,,waar in ue gronaoier wetenicnapopeene Kiaareen eenvouuiac wy/.e £.4° wordbétnogd; en de veifcbillende regelen der Cyfferkunft op een e nieuwe manier worden voorgefteld, door J-J. BLASSIERE, n.® 3 5 gS MeefterindevryKonften.Doft. in de Wy3begeerte en Lid van de Holl. Maatfchappy derWeetenfchappén adeDruk: hi8St. S j ^"2 c tS j; SjSC *fo-e j, S Tot aanftaandé Ziturdagden 30 November, kannogbv de principaalfte Boekhandejaaren alom worden ingefebreeven a go S te o - op het meermaalen geannonceerde nieuwe Werk: DEN SPIEGEL HISTORIAAL OF RYMKRONYK van JACOB S g if AN MAERLANT, volgens het origi veele Handfchrift; als mede op de nieuwe Uitgaave van deszelfs vervolg dentgïr! - s."°c SPIEGEL HISTORIAAL OF RYMKRONYK van TOFEffTK VAN VELtHEMbeiden met Hi/lofie-Oudheiden^riïüncaïa1 Taalkundige Aanmerkingen, door Mr. J. A. CLIONETT en Mr. J. STEENlflNKEL, 6 Deelen in groot oaavo Kte w Breeder volgens het Bericht, welk alom is uitgegeeven. De Heeren Boekbandeharen worden verïogt omde'hYhea' ingeteekende Exemplaaren en Naamender Heeren Intcekenaagen ten fpoedigfte (f rame) op tegesven aan den Uitf yavtr FRANS DE D0S3t. Z.xc Leydea as

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 3