56 a-^2'' >3 o <?elb.8» 2 ren, zigadrefleeren aan Heeren Regenten van het voornoemde Weeshuysdes Zondags na vier uuren. 2. sf S-.ï 3® laars, enbv Mevniert der Kinderen ttityyiwut Éymari, Makelaars te Zaandam. 92,o S-'f. "Lfre c.4 bonden BOEKEN van wylen de Hcerfn C. en.D. HAAK, in hun Eoevens Boekhandelaars, waar in verfcheide aanzienlyke Werken frifg NS ft-s S'S g 2&l5=:ï&_, Alzoo d« BINNENVADERS- en MÓÉDERS - PLAATS h» het LUTIlERSCHE WEESHUYSte I.eyden, Is komei "O E; n Of 2 js&jjbgPfeS S'S'S te vaceereaop een forubei Tractementvrye Kolt, Inwooning en verdere Emolumenten, kunnen de geenen, welke E S h,£ 3 sj" oOn» °c daar toe geneegenzY'nen de vereifchte Bekwaamheden hebben, mits van denLutherfchen Godsdieailen zonder Kinde. E'c o t g.»S 8 ®eNegotie in alle foorten van VENSTER-KOETS- ea SPIEGEL ULAASKN van NEDERMETEk en VOOGD SB'S g 2 S^5 wg co 3i" -5.S z->< Kooplieden op de Binoekant te Amllerdam, word, niet tegenltaande hexoverlyden van den Heer VALENTEN NEDER. g So;3 o gï< 3-3 2 ëo" "-as METER, op dezelfde NaamPlaats en Manier voortgezet; verzoekende vriendelyk om de continuatie van Gunft, met M S B3 8.5 o E\® 3 S' s*°-« verzekering van goede bediening. t? 5 osc~-' 0% 2.3?. 2 2., Te Huur, om niet primo iViey 1733 te aanvaardeneen van ouds zeer vermaard LOGEMENTftaaqde en geleegen inde 2 re —re g o-< g>-. Stad Amllerdamdigt by'tSiadfcuys en Kalver Straatvoorzien vaneen dubbele Eet-Kamergelyks de Vloerlang omtrent "^■«•aij'5're 3 S'N gC, >48 voeten, breeda3 voet 3 duim, waar boveneenenkeljeEamer van dezelfde ieagte en breeie, als mede van 8 Royaale Kamers, KI 2 - re 3 &-s awre»re 8:t» behalven de kleinen, Keuken, Kelders &c.: '1)4 bevraagen by J. SUNDORFF, Boekverkooper op'tRockin, 't derde 3 rë'3 - S" re orefë^ SS- HuYs van de Gaaper Steeg te Amllerdam. i re Uit de hand te Koop. om met primo January 1783 aanvaard te kunnen worden, een hegt fterlren ruim HUYS en Erve, oo-ff?3?? '2- N re re met een grooteTnyn daar agter, zyudeeen kapitaale en wei beklante Verwen- en Glazemaak en - Winkelmet alle DE E afaS, GEREEDSCHAPPEN daar toe behoorendeftaande in den Dorpe en Heerlykheid LilfeTe bevraagen by IAN l"S2S32«2reSS3* S»*3-5 MAARSCHALK in hetzelve Huys. fc. 2,« a.c,s Op Heden Maandag den 25 Novemberdes avonds ten 5 uuren precyszal in de Schutters Doelen in *s Hage, geveild, en —Sire c re 2 1:» P 3 Donderdag den 28 daar aan volgende, des avondsten 9 uuren precys, finaal gegund werden, een byzonder vermaakeiyk ge- E.^ 3 O'S-S0® re n leegen BUITEN - PLAATSgenaamd OOSTVL1ET, met deszelfs hegte ttei'ke eu wel doortimmerde Huyfinge, voorzien van ^Ee-c.f5° piT- II a re re' 5'2, o M zeven zooboven als beneden Kamers en Vertrekken, waarvan vyf behangen, item Keukenen verdere Comoditeiten, hebbende; 'S 5 0 °&3 o O verfcheide van dezelve Kamers de aller fraayfte Gezigten op de Stad Lcyden en diverfe Dorpenftaande en geleegen san de 2*8 Hi*SS^SESiS'èa.tS" 2 a-« Sre Haagfchf enDelffche Vliet of Trekvaartomtrent eeq jialf uurgaans van de StadLeyden; als mede een kapitaale hegte fterke «Lre*s£5 «a's n n "re o-re re re cn wel "loortimmerde HUYSMANS - WOONING met een Stalling voor 24 KoebeeftenKaarn-Huis, Schuur en Wagen-Huis Sg-Qg-* ga 2* Hooybergen en verdere Getimmerten annex de voorfz. Buitenplaats; mitsgaders diverfe partyen extra goed enjwel toege- P 2 «S,3 p3maakt zoo WEY- als HOOY-LANDEN, waar vaq omtrept een en twintig Morgen zyn geleegen agteraan de Buitenplaatsla 0 re><" Sn "%o 2, de Ooftvliet Polder, en ruim drie Morgen inde Gaftbuis Polder, tegen over de voorfz. Buitenplaats: alles onder den Amhacbte y giS w S'^re g"n ï-fjjN g van Soeterwpudetufichen Lammen en het Delffche Schouw. De voorfz. BuitenplaatsWooningen Landeryen die alle te- 3 re-c.5tó* S ZS& g Sb 2 S zamen in een Koop verkogt en dagelyks gezien kunnen wordep, doen ih de ordinaris Verponding/139-.6:10, enindeextrnox- ta S £""<8 S n 3 I'S o->< dinaris Verpondiog/73:3:5- Zynde de Boere-Wooning en Landeryen verhnurdten aanzien van het LandtQt Kersmis s.3 §s O re 3 E-S 3're SllSa !784, entenaanzien derWooningtot 1 Mey 1785,'sjaars voor/650, eens Geld: alles breeder by de geaffigeerdeBiljénep ea o 2l"~' B re 3 Sr 0 nader informatie te bekomen by den Notaris en Procureur J. IV. van Aiphen, woonende in de Gedempte Raam Straat in 'rdisge. g £.3 c'o 0 S 3 Heden, Maandag den 25 November 's avonds ten 5 uuren precyszullen de Makelaars J. Buyn. C. 's Gravelandj. Blaauw. C.S-g'3 2 3 S ",£.2.3.™ 5,PotdeMyn» A.deClercqdeJonge, G. Jarman, J. Willaars, P. BrakCornelisz.J. HavésmanJ. van den Hoedt, G. Cr*. -oS 35'2-n"<'rererr mer Jansz.G. van Nuyj, J. Loten Gerritsz.H. Kiftemaker en J. H. Janszte Amllerdam in 't Oudezyds Heerea Loeement, isXre-!"2-73 B«2§ n 3 S"a^ n E, verkoopen No. i. Een proper betimmerd HÜYS en Erve, op de Haarlemmer Dyk, Z. Z. .tuffchendeEenhoornSluysen Rrou- E-"1 S.3 B 2 Ji, o ös 3-wer Straat, daar va» ouds Je Graadboog inde Gevel geftaan beeft; No. 2. Een KOOPMANS - HUYS en Erve in de Kalver oarereregg.3 3" 5- <f S" o.< S. I 3 StraatW.Z., hetvyfdevandeBagyne Steeg, daar^ie Ofe HtiyE in de Gevel (laat; No.3. Een HUYS en Erve in de Kaivet Rre"3«iP3<E. 53- re-Jgrere.«rej,g* Straatnaad Np. 2daar de Oyevaar in de Gevel (laatNo. 4. Een HUYS en Erve in de Buiten Brouwer StraatW. X.daar Sfi3'p4§-;9§sS S o 7 S 2 S« S £3 o J""" in de Gevel Haat; No. 5, Een dubbeld PAKHUYS en Erve, genaamd DE OLTPHANT, benevens een WOON-HUYS JTB 33* "6»an.pa.Z2.So en Wallen voor.dezelve, als mede nog een PAKHUYS daar agter in de Haarlemmer Hout-Tuynentuflehen de Orange- en S «»W3 a 2,« No g-. 3 g Dommer Straatenen No.6. Een IYARMOEZIERS XtTYN, groot circa een Morgen 193 Roeden benevens deszelfs Huy- o 2 E r 3-f'Ogein de Slooiirdyker BinnePoldef, agter dé Water-Moolen, bewoond hy Arie Glasbergen: temant nader onderrigt.be- eri» g.™ 3 3 o »eu| S'g 3 g geerende fpreeke mei de gemelde Makeiaars, by wien de Briefjes totde bezigtiging der Perceelen te bekomen zyn. Ds Bewyzea tree's. 0 3 S f? 2. Si3 van Eigendom en Veil - Conditiën zyn dezen voormiddag te zien ten Comptoire van de Nocafiflen Geniest en ÏVilthuyzen opde "3 fog- s.g 5 Ore g> re Colveniers Burgwal, by de Doeie Straat. <3*3 B ia 3, re" 5- ,"2 re 2. Nogzu!lendegemeIdeMakeUarsopZaturdagden3oNovemberi78ï, 's morgens ten tien uuren, op de gemelde Warmoezier- a re JL 21 S> 2 2 d«yverkoopen eenige BROEIRAAAIEN BAKKEN en GLAAZENSCHUYTEN &c. reOrereg B 2 3 -2 >»n 3 2 I Heden Maandag den 15 Novemberzullende Makelaars P. B. BÜNEL, J. ME NE VEN', t. VAN DER LINGENC. 2,o S re» re S"re 2 - W^S'g gf VAN DER LINGEN. j. HAVESMAN en D. BERK,te Amfterdam in't Oudezyds Heeren Logement, verkoopen No. t. g.3 S EL2.?5 g, re o S-ö-n bs^' Twee hegte ilerke HtlYZEN onder een Dak, (laande en geleegen opdeY Gragt of Buitenkant, tufichen de Foely en Peper Sfè.Z ra3.re g S.S.S 3 g pn^e g Straaten: H«dpn te zien, mits hebbende een Briefje van bovengemelde Makelaars geteekend; No. a. Twee hegtefterkeHUY- 31S.5' o 0 re" g- a 8. S3 o- ZENin een Koop, op de Wellzyde van de Nieuwezyds Agter Burgwalby de kleine Huyszitten Steeg No. 3. Een plat- !£.Nre-o3!3« SoSoS^r*' 3 fanteTUYN, geleegen in de NieuWe Schager Laan, over de Weetering; No.4. Een Perceel WARMOESL AND, naall bo- *"s35'"rere* 8 Ü>^j» .®o. vengemelde.Tuyn; No. 5. Een dito voor aan de Laanen No.<5. Een Kamp WEY- of GRAS-LAND, ovsr Stadlanden g re» 0.^,0 ZS?? Zn" al^es breeder by Biljetten omfchreeven. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën zyn te zién ten comptoire van den Notaris Nicolaas van Veen op de Voor Burgwalby *t Poft - Cotnptoir. ISAAC VAN DE WATERING, Notaris in 's Hage, is van meening op Heden, Maandag den 25 November, in de Nieuwe of 1Schutters Doelen alhier, te veilen, en op Donderdag den 28 dito finaal te verkoopen een hegt ilerk en weldoortimmerd HUYS ERVE en TUYN, genaamd HOEVENBURGilaandé en geleegen in het Wefteinde van den Ambagte van Voorburg, tufichen de Geeft- en Nieuwen Toibruggenj, zynde hetvoorfz. Huys voorzien vandivtrfe ruime zoo Boven-als Beneden - Kamers, en -b1 deTuyn beplant met een meenjgte extra goede VrugtdraagendeBoomen, en ftaande aan het einde vandeTuyn een vermaakelyk Tuyn-Iluys, deszelfs uitzigt hebbende van agteren over het Weyland, daarngtergeleegenbreeder by geaffigeerdc BiljetieË gemeld, en zynde gemelde Huys, Erve en Tuyn inmiddels uit de hand te Koop en nader onderrigting te bekomen by voorn. r' Notaris VAN DE WATERING, woonende in de Bier Straat in 's Hage meergemeld. Heden, Maandag den ag November, 's avonds ten 5 uuren, zullende Makelaars Ephraim Rees, Abraham Lion A roils en Ifaac van Mindenfalslaft hebbende va# hunne Principaal,en) te Amfteldam in het Oudezyds Heeren Logement, verkoopen eet» hegt fterk en weldoortimmerd KOOPMANS-HÜYS en Erve, ftaande ende geleegen op de oude Schans, by de Keyzers Brug, daar de drie Ualiaanisrs uitbangen: Heden te zien. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën zyn te zien ten Compt. 1 van de NotarilTen Gen iets en Wilthuyzen opde Colveniers Burgwal, ennaderonderrigtingbybovengemelde Makelaars. "S3 SS1 •S'» re 3 S"!^ Heden, Maandag den 25 November, zullen de Maxelaars J. OttensW. van Otterloo en A. deMoi van Otterloo, ie Amfter- 1 ?asre ag 3 5 B3 3 w» s S dam in hetOudezyda HeerenLogement, verkoopen No. i. Een KOOPMANS - HÜYS STAL en KOETSHUYSop de Cingel. —So ö-PjS 5 2 —S'» a.2.5 «'^re W. Z.het tweede Huys benoorden het Hpekhuys van de Corsjes Steeg; en No. a. Een KOOPMANS-HUYS, naaften be-. Ï-» Sa 3.1 Eg"re«-Ss2.g ^3" zuiden No. I.breeder by Biljetten, en nader informatie by de Makelaars Kunnende de Helft of twee derde Parten der Koop- S> 3 ST"" Sreo3".i33,^2-repre?re penningen op Kufting houden. De Bewyzen van Eigendom én Veil -Conditiën zyn te zien by den Notaris C. van llomrich. ■<£-<-§ R-S-o1^ öo.' 2 Heden, Maandag den 25 November 's avonds ren 5 uijten zullen de Makelaars Nicolaas jan van Baggen en JanHubertu* Z, S Z S o - g- 3 3 I S'o S S Virulyte Amfterdam in het O. Z. Heeren Logementverkoopen No. 1Een HUYS en Ervezynde «en BrnnKfcheerdery of re O 8 2°'c3rê<2WS:'k5S.<-ts Lakenbér'ydeïy ftaande en geleegen op de Priqce Gragt oyer het Aalmoesniers Weeshuys; en No. 2. Een HUYS en Erve - Og n.j? 3 g.2 S-- 2,2 Ra 2.^§3 (^ynde een Kuipery) ftaande en geleegen naaft No. 1.: breeder by Biljetten. De Bewyzen van Eigendomen Veil-Conditieta 'o 2 re"£ re'g-g 2 2 23 Si2 =-»£ zyn te zien ten Comptoire van den Notaris Carnelis van Homrigh opde Heere Gragt by de Wolve Straat. 3 3 3 2 -2 £|f gre Heden, Maandag den 25 November, zal de Makelaar HENR1CUS MOENS te Amfterdam iw 't O. Z. Heeren Logement, vnr- S?3 S-f «T D3 3 o ïgre grëkoopen een hegt fterk en zederttireinigjaaren zwaar vertimmerd WINKEL - HUYS en ERVE, ftaande en leggende op de Nonr- N £-2 !?5re SJ 3 3 der Markt, Noerdzyde, bet agtfte Huysbeweftende,Prince Gragt,daarzedertveele Jaaren5oyrfingedaan word :bree- 3 2 3 re 3 -re 2 Sa-S.rë="re L. 2. der by Biljetten. DeBewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën zyn te zien ten Comptoire van den Notarit C. Harteuan op de |-VOS 3^ ^3 gSg 3 Cingel, by de Beuling Straat. •o»S2-ai»cS Heden, Maandagden a^November, zullen de Makelaars C. TWISK J. NOSSE en P. M. PERTATte Amfterdam in 'tOu- - JTS re" 1,5 0.3 K.S o 3 s re 3-^2 d«iyda Heeren Logement, verkoopen No. i. Een HUYS en Er.ve opde Keyzers.GragtN.Z., het vierde beoollen de.Spiegel 2 II 3 5 O" 3 re1 S'3 Sre.-s re StraatN0.2. Een HUYS en Erve op de Bierkaay of oude Befchuit Marktby de Stoof steeg en No. 3. Een KUYPERS- 9 5»ci "2* 2—>2 re*o,< S WINKEL enErveopde Oudezyds' Agterburgwalby de Sroof Steeg: breeder by Biljeteen. De Papieren Bewyzen van El- - 3 2 o» Sa S 3 3>re t^3 gendom en Veil - Conditiën zyn te zienten Comptoire va'ndén Notarise, van homrigh op dt Heeren Gragt, by de Wolvf Straat. "Ja Heden .Maandag den.25 November .zullen de Makelaars C. Twisk en N, Titfingh, te Amllerdam in *t Oudezyds .Heeren 2 rei'0 re-J S" re 3.3 3 go; Logement, verkoopen een hegt ftérk HÜYS^en Erveftaande en geleegen op de Bierkaayten einde de Blaauw Laaken Steeg 2 3 3 2?3 3 v|.g fere t-,3 3 zynde thans gefebikt voor een Glanfery ènParfiefy, en kunnende om deszelfs ruimte tot diverfnsndere FSbriquen worden ge- s-o" 2 2 S tB S" 2 3 bruykt: breeder by Biljetten. DeBewyzen van Eigendom&c. zyn te zien ten Compt. van ie Notariften Boxman en van Becm* J- ^serlS S I 3 Heden, Maandag den 25 Nbveipber, zullen da Makelaars Leonardus Huyfinga, Daniel Steplwn jun. en Jan Mens l'iermanusz. ".'re Ore 3 W-S 3 o te Amfterdam in het Oudezyds Heeren Logement, verkoopfcn No. 1. Een hggt llerk en weldoortimmerd HUYS en Erve, "'5-3 g - - 2 S^"s- 2!3 5, ftaandé en geleegen in de VinkeSrraat, het tweede agter bet Hoekhuysvaa de Orange Straat; en No. a. Een SCHEEPENEN- K-o 3 Wm I'lï Ks* 2" re KENNIS groot in Kapitaal ƒ2000, rentende 3 en 1 half perCent 'sjaarsen No. 3. en 4. Twee GRAFSTEEDEN5 ge- re-öO re —,0.5c* 3 3 g o; leegen in de Eilands Kerk, in het OoftervakNo. iiJ.en 17: alles breeder by Biljetten en nader onderrig-tingbyde gemelde ft 3 o S, S o i-S- Makelaars. De Bewyzen van Eigendom, Scheepenen - Kennis en ytii - Conditiën zyn dezen vOormiddsg te zien ten Compt. re 2 5 N §"3 w,— 3 S-5» 2 o. vdn den Notaris Kier van Eer Riet, woond op de Keyzers Gragt, by de Wolve Straat. •re'3 o re- Heden Maandag den 25 November, zullen de Ma keiaars A. de Lange, C. Dom P. J. van Leuveling-en J. H. Jansz, te 5 *2 q -- re"re"^< g ELa o. Amfterdam in *t Oudezyds Heeren Logement, verkoopeneen kapitaaieSCHEEPS-TlMMERWERF, genaamd HETAMSTER- g g* a 51"3'b c» §4 DAMSCHE fVAPEN, breed circa 240 cn lang circa 200 voeten, met deszelfs Iluyfinge, Tuin en Lootzen mitsgaders annex 3 re S* a; Es g re 5-3 3 apart verhuurt worde,nde.Wooningen en Getimmerten, alles by elkander op Stads Grond ftaande in de groote Wittenburger "2 03 I3 -SSs-Siwrio re"» Straat, tezamen in een Koop: breeder by BÜjetteh. DeBewyzen van Eigendom én Veil-Conditiën zyu te Zien by den Nota' S'l-g EÏÏ g 5- 3 3 O 2 -Oo ris s. c. Hottentot de Groot op de Cingelby de Kerk de Zen. SjaS ?g <5tS.o53 *3 2 HENDRIK SLEEBES, Makelaar, z»l op Heden, Maandag den 25 November,'s avonds ten suuren, te Amfterdam inde 3 rêag ?re S:2."^3 §3 1 EwNes in de Brakke Grond, verkoopen sopBaaJen en 9 Vateti KOFFY-BOONEN: leggetïde als by Notitie (laat aange weezen, g 5- g-„ t-o <22 R. BoevinkenGi Altius, Makelaprs, zullen op HedenMaandagden 25November, te Amfterdam in'tNieswezyds Heereai 3 —3 5. re A; re S.'M re Logement, verkoopen een extraordinaris welbezeild FLUYT-SCHIPgenaamd ZAANSTROOMKapt. IViliem Dalmeyeris =83 o-> Hï^3 33 Tin't Jaart745sieuwuitgehaald, lang ii4:eni half voetwvd 29 voet 3 duim, hol i2voeti en 1 halfduim, 't Verdek 6 vof t „S k 'f? Wg re £- A re dOim de StUurplegtgvoetis in't Jgar i78&zwaarvertim'merden,eenigePlankenindedubbelde Huid ingezet; als medenog &4 5 W 3; 4 het WALVISVANGERS - GER EEDSC11AP van gemelde Dalmeyerbreeder by Biljettenen berigt by ie gemelde Mako- - "g |S 33 o. re c. VAN DER BURGH., J. VAN. BF-RGÉN en J. VAN DAMMakelaars, zullen op Heden, Maandag oen 25 November, "a.^,3 re 05 n*middags ten 4 uuren precys,, teAsufterdamin,het Niepwezyds HeerenLogement, verkoopen 158 Bonden Gezonde en ee« o. s'S'Ë 2.2 party door Zeewater befebadigde Petersjburger RYN - HENJ^IP; leggende als nader by Notitie word aangeweezen, en Heden H"2 B--1 W» ^*2- re-Sïjvooreeniedertezien., "2 2 3? z"re-g&.re Heden beginnen HAAK CO M A en. H. MOSTE RT, Boekverkoopers te Leyden te verkoopen de nagcUaten ge- o. "3' s3 3 b^-. 3 3 'in verfcheide Taaien en We;etenfchannqp en raéerendeels net geconditioneerd zyn: Waarvan de Catalogus alom verzonden is. 'S3 2, 3* 5" s-"■3'la HET WBLGELY.KEND PORTRAIT van dén Wél-Edelen Gellrengen Heer G- OORTHUYSKapitein ter Zeenaar «iSsS aw S ?o 5. i'Slliet levett ftereekem) dwr. 'N. dftfjrt, enin'tKopergegraveerddoorE. Muysin hetzelve Formaat als de reeds uitgegeevene der iT03™ 3 Siare DóggerbanKfiibeZfchelJeii^ tyeieea üytcluïft dao~T JanVfrvcerword uitgegeeven te Rotterdam bv J. KRAP A. Z.,alsmedeby 2 2 E* ES* S rë' re W de voorhaamfteBoek-en Konft handelaars in andereStedenk/ilo. Proefdrukken:: k f 2. NB. Op aanzoek van veele Lief- Im' b on 3 o o n a «^hebbers isme/e.ter.gravure, en zal eeiftdaags bybovengem. Boekverk. worden afgeleeverdeen kieindere Afbeelding van gem- Heer OORTHUYSjp een Medajllon, mpde accuraat naar het leven getekend en gegraveerd door gem. Meeller#in dezelfden orde als hetZevental, voorde ZEE-ÏRIUMPH DER BATAAFSCHE VRYHEID, van den Heere J. LE FRAN CQ VA» BERKHEYem tevens in da; gerenemeerdo Werk geplaatft te worden. Zynde dus voor de Bezitters van 't zelve onontbeerlyk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2