.1 S-E.SPg.®;" S V 17**4 LEY D S E u i A ND ia tiïlHI JiS-ïS COURANT.®111 •S-8.3 DMlt is NOÏEMBEtL. w M a 4* fe-s M ££"38 s|/o £11* fcl uO k-S'o a é«ü»si s -2 <a u JS* mS S> «P« o t) o «i, >z2 m ||ls|7, J|2*§£ *>&:s s-s W gco- ö-agts inaftivitëit,Zoalstotophëdari»mëtfchadèénfcliandé.zöbui £fc, ten als binnen Lands, helaasgefchied is, »e verfeeren; maar in &j 4j gl 3 tegendeel, om met wsare aloude Nederlandfche voortvaarend- welker relFort de mieiie gcdefpicieerde Schapen behoor- geo.euidelvkhet tegendeel üecjareerd; Endusdezedaatftede tat lie vlak uit tegenfpreeken Uit wat oogpunt zal inen befchonwen de diametraaltegens elkaouer (taande verklaaringen canden Kapt. van Weideren, en den Vice-Admiraal Hartziack; declareerende de eerftein zyn Rapport van den 5 October, dat zyn kruidhet welk de, kragt verleuren heeft, noodwendig vermaaltn moet worden en t dat zyn 0nierhtbbend Schip zo vuil isdat hetzelve noodzakt S pjt moet worden gekieldwaar door het tot het doen van Ma- licvvrcs zeer oi.gefchikt it. Terwyl de laaide iii eene Mlffi e van den 9ilen aanZyneHoogh. gêfchreeven, geene ztvaarigheid nuakr dat zelfde Schip te tellen onder de Schepen van-zeer goe- i: itfinjie en wel zeilende, Wyde: shpt ïlrookthetineèiige opzigte met elkanderdat de'Kapiteinsdie orders tot uitioopen hebben, en dus ieder «ogenblik de reis moeten aanneeoienzo ontbloot zyn vaneeir goeden voorraad zwasre Touwen, Ankers en Zeilendaar de- levourraad onontbeerlyk by alle Zeelieden gerekend word, voor een tochtin de Noordzee, boven alin een verloopen S»i- {oen en zelfs veel noodzaaklyker, dan tot eecereis naar Brell, als wanneer zy als't wareden winterontzeilen. i War oordeel zal men over de direftie moeten vellen, alsmen 'toog ilaatoptaetgepafleerdemet hetóchip GELDERLAND, 't geen den 8 October van onder de Vlieterin Teflel kwamen door Zyne Hoogheid gedefpioëerd wierd,om mede uitte loo- penterwyl de Vice-Admiyaal Hartzinck in een Brief van den 13de, Zyne Hoogheidadverteerd, datdeszelfs Equipagieop verre na niet voltallig, en de onderfte laag gefchut van dit Schip aan landgebragt is, te Medemblik, en hetzelve dus buiten ftaat I was111» aan de intentie van Zyne Hogheidtot uitioopente voldoen.. i Zal men eindelykfom niet meer onbegrypelykheden te ber de te brengen} zig eenig geregeld denkbeeld omtrent de be- ftuuringen van de Zaakender Marine kunnen vormen,wanneer mea nagaat, dat, daar H. H, Mog. toen zyden9 Oft >ber van de expeditie naar Breft afzagen, dien zeiven dage refolveeren, om een Efquader tot afhaaling van het Drontheimfche Con voy te Bergen leggende te doen uitioopen Zyne Hoogheid bereids den 7den daar te vooren ordre aan den Vice-Admiraal Hartzinck had'gezonden, om terftond de gereed leggende Sche pen te doen zeilenen dat weigelyk uit het gegee.veit bevel confteertom een tochtin de Noordzee te doen. Hoe is dezevoóruitloopende ordre van Zyne Hoogheid, daar de Deliberatien van H. ft. Mog. over het uitzenden der Vloot wanneer en werwaards, nog niet eens waren afgedain be- ftaanbaar. - Immers gaat ditbeide vaft, of zo H. H. Mog. tot het voort zetten van de Expeditie naat Vrankrykdoor een fpoedig be veltot wegruiming der geopperde zwaangheden en voorzie ning der Schepen van 't aooiigeeens evenwel gemeend had den te moeten concludeerendat Hoogftdefzelcer Refolutie op datgewigtig Stuk dan tegen hun venvagtmg, en itaande hun ne Deliberatien verydeld en vofftrekt onuitvoerlykgemaakt was, of, indien H. H. Mog., overgehaald door de ernftigé waar fchnmvingen der Lootfen, die blykeiyk de Miffive van den Vice-Admiraalvan den 5 Oftobergefchied zynom nament- lyk de z^ia.rè Schepen niet zonder gevaar meer tekuunen uit brengen, maar dat veel eerder de Reede in dit afgeloopen Jaar- getyde'behoorden te verhaten enWinterlaag te leggen, eens goedgevonden hadden, conform die raadgeeving (mi 'toch de reis naarBreft te niet raakte) te refolveeren dan had in de zen het gevolg geweeft, dat de vooruitgegeevene ordre van Zyne Hoogheid, die de Deliberatie van H. H. Mog. zo taflelyk geanticipeerd heeft, de executie dier Refolutie onniogelyk maakte en met. dé daad vernietigde. Wanneer wy nu dit alles gadeilaan en tevens coiifidereeren»- hoe onbezeiFelyk weinig deel Zyne D -orl. Hoogheid in alles, wat deze zo veel geruchts en opziens verwekkende zaak be treft, fchynt tcneemen.daar H. H. Mog. het voorgevallene met opzigt tot deingekomene rapporten in deliberatiezondef wydersgehouden hebbenzo zioken wy weg in een Zee VaU VertWyffeüngi En het is daaromEd. Mog. Heerendat een fmertelyk ge voel vande verlegenheid, waarin wy ons Vaarondsomme be vinden als ter'onzer geruftfteling omtrent de voornoemde zwa righeden (d'e maar een deel van het onbegrypelyke, dat over al r»ndeerd,uitmai£en) geene oploifingen of licht kunnendebe- komen aan dea eenen kanten aan de andere zyde een aan- doenlvk bezef van den toene'emendén'hichélyken en akeligen toeftamivan het lieve Vaderlandóns aanfpooren om ons op nie.uws aayi fj Ed. Mog. teadreifeeren, en dezelve op het pleg- tiglf by a'les wat dierbaar is aan te maahen en op te wekken om dsar het in dezen op 's Lands behoudenifle zo zigtbaarlyk aankomt, niet langer fttlle te zitten; maar doch zonder eenig jiydvenzuim en met poftpofitie van alle bvzonder'e beiangens, toe te treeden, omgemeenfchappelyk de uiterfte efforts aan te wenden en de handenmeta'llecordaitheid en blakende Vader landsliefde tot bevordering van een dadelyk redres in de zaa- kenzodanig in een te (laan dat tot dat pligtelyken allervoor- naamft einde de heizaamfte en efficacieufte middelen welmee- neflden fpoedig beraamd worden. Wy vinden ons derhalven verpligtom aan U Ed. Mog. doof deze-voor te (laan en in eeme ernftige deliberatie ff geeven ofnietonvermydelyknodigr waredatderefp.Bondgenoofen, aan welke de dierbaarfte beiangens van dit nog Vrye Nederland bevolen zyn «enigebekwaame Leden uit.den Haaren defpici- 1 eerden, om, op het voorbeeld van vroegere tyden, ovet 's Lands bebmidenifTe in Perfson met eikanderen op eene daar toe te benoemene plaats te confereerenen middelen te con- I cèrteeren, welke rvpelyk overwogenen daar na met vigneur ge.ëmployeerd zynde onder Godes Zegenin ftaat zouden be vonden worden, de tot nu toe gebrekkige en verkeerde direftie en uitvoer van zaaken, re doen ceiTeeren en tot redding van het Zinkend Vaderland in derzelver Plaatzen.té ftellen zodanig eenen, waarin een geeft van ordre en aftiviteitdegroote Dryf- veet wlerd. waardoor de Republiek in ftaat gefieldkonde wor den, omniet meer in een haehclyke en allefiats verdtrffflyke o ■T>5t3 EGÜ S- S-rf-S silül gevaar, en voor den Lande doodelyk konde zyn, zo infteeren VS wy by U Ed. Mog. ophetallernadrukkfelykil, ons van U Ed. >*SZET;g VERVOLG VAN DEN RONDGAANDEN BRIEE DER HEEREN S i AAIEN VAN FRIESLAND AAN DE VE-RDERE PROVINCIËN. het vervo lgen» niet onoezcifelyk, dat de Kapueins,in hun- held en Heldenmoed den gevloekten Vyand onze* Vaderlands, fe; ne Rapporten .peggen gebrek aan verfcheide behoefiens alle mogelyke afbreuk en aan dé oUwaardeerbaare bela ngéns S t! 0 jè te nebben, déïr de Admiraliteit van Amjltrdam ouder uerCom-nercie eti vrye Navigatie alle wezentlyke enge voeli T-Sa h ge dienden te doen. Sofcl En, naar dien, derttHile veftrafgingin dezen van het uiterfte oc«' Mog. hartelyke welmeening hier omtrent» zo fpoedig eenig-JJ zins doenlyk,te willen informeeren. Flatteerende wy oös §iu»-o ook dies te meer vin Ed. Mog. promptitnde, doordien wy, °-- feen important redres inEaaken géfchiede»tën fterkften zpt £"8 en aarfelenom in de Petitiën der op zig zelfs boogftnoodige j= w Equipagien voor den aanftaanden Jaare te confenteeren. nÖ 'S E JZ De God van Nederland geevt, dat dit ons Welberaden Voora S-S 5-3 u"°'% E Z' ftel ingang EyUEd. Mog. vindeeneéniniddelin zyn Baad ver- wEjS S ftrekke totafwending van Bet verderf, dat ons Gemeenebéft zo B g m e. oogenlchynlyk dreigt! Waar méde ënZi LEEUWAARDEN den 1 j November 1789. NEDERLANDEN; S ts J V r sa J g*S3^2.S g 2 eOji °#ec' Z V irTi |ï|.S39 lisp! II s a-as ijliii H xs >12 e2!?-? SS.- «^"2 5* c o 2-ë "j? o -S o o F O k O NT3 .sIIM I s u p o e wed roSêli'3 A'S Btsln n S si? si-s? I-I fci-si - O JsSsf&sf AMSTERDAM den 23 November; Het Schip van Wybufg, ;g >2 S S g a? g Jn pitein, uevens9 Man zyn met de Boot behouden. 2 Schipper J.'J. Knauff, van Archangel te Hambufg gearfi- 2ft veerd, berigt, dat by zyn vertrek van Archangel» en wel tas- g feben den 13 en 14 Oft ober het aldalr zwaar geftotrtidhaduit-^; -J den Noorden en opden dag nog aanhield bit den N. N.Wesften, «S S -a 2 3Z-* "3.2N S - wanneer Kapt. Dashet tweede Anker liet vallen rt het daar ^g'uö^jèidgQ T'a - 1 ïllwlSISïfcsii* voor hield.Sis ook het Schip vin Kapt. Lubben; egtêr dtéven g S 2?^ verfcheide Vaartuigen vin bun Ankera op ftrand, en «enige flipgerde de Maften uit; den 15 met dik en donker Weer is bet Dantziger Schip van Raj>tJ.Scholts,van tweeAnkers buiten opi de Baalt gedreeven en de Groote «n Befaaus Maft uitgeftobteh; Ook is het Schip van N. J. de Jong, onder Modifco ieggende» van zyn Ankers geflagen, het Schip vol Water geraakt; zelft - is eenige Manfchap van Kapt. Knauff zyn Llgtér verongelukt» de Rivier dfeef met TalkTeel en andere Goederëti. Te Havre de Gfact ia met fchade binnen geloopen Schippef F. Jacobsvan Alicanten hérwaards beftemflwelke Wel drié maal voor Teffet geweeft was, maar telkensdoor Storm afge- dreevén. Ook is te ReVal met verlies van Anker en Touw binnen geloopen M Kohier, van Petersburg na Stettin befteind» moetende loflen et repareeren. 5 «K utï- E-i a's f "g .3 K &ed w a -2 3 v v o "5 Sc 3 tJ. 3j C_ ÏC" Schipper KI. Johannesvan Riga te Rochefort gearriveerd heeft 1 --- gehad ren hebben HHM r, hebben om de Goude Knoopen die in zyd Htmb_zatendie ze hem mede ontilolen hebben. Den 20 Oftoher is van de Taag van Lisbon We dër onder Zeil gegaan het Hollandfch' Oorlog Fregat ENKHUYZEN, gevoerd by Kapt. J. H. FrykeniusnadéWeft-lndien moétende. Over Vrankryk heeft men tyding, dat te Boftonbehouden w gearriveerd zyn de Kapts; W. TandtC.TroubrfdgeènMath; S - -g. C Barnet, alle drie van hier. Arrivemeuten Te Port Port P. J. Haitsma van Riga ;én^ w voorde Baar is gezien M. Machado van hier na Figuéira moe E tende éotn Santjago.. BlombeckvaftStokholm J P-Eyffen en J. D. Schonhergvan x> Petersburg,en N. KragvanMemel; te Kadix, van der.at tot ,5.,g -1 dcnaSOftobet, S. Sybrands en O. H. Bruynsm* van hiefD; S in Riga» J.Dermiti liitRasland» q Is- •riLUSS M. Wockefienen J. Diedricbvan F. P. Jacobfen Van MemelH. Niffen van WyburgH. H»g- z g - ftroom en A. E. Gohlberg dit 2 weeded L, Peterfen van El- 1^. 2 ^73=^ 5 feneur, H Rymets van BfrgenJ; D. Rymers ert P. Schol van S'tg «Sq .r Hamburg;'te RouënJ. J.Droffer van hiefte Kgap Fraftyoi* «3 -uk V ér - - an--.TT TT - f l_ J a m I a axJ a w ft mi 3- jiBaotir; fnteBreemenH Rf^ie, beidé van Bordeaux; te e| «Sr oïa-s" 0 i---1-Le Sft<^iB'5p£ 35«lN>(aj. - - S - "3 g u S - -tv6» 0 is. c s in i StokhölnlKapt. Borjefon van St. -darten J.P. Saflin van verpole; te Kopenhagen B. Brandt van St. Dömingo; en JSS W'SS--" Hamburg dén 16 Novemb. H. H. Blohm van Malaga. J. J. KnaOf o S - B Tiw no M w'O Q« a, t z b-p i. r T derd geweeft en zullen oR Woensdag den 97 dezer hunne Delj 3.5 .2 <u o beratien vefvolgen. - öio,io'2't5S* De tweede Vyfjaaflgê Dienff vafi den Héér RAAD PEN-gj'c'* SI0NAR1S VAN BLEISWYK geëxpireerd zynde, hehben^ S Hun Ed. Groot Mog; de Heeren Statten dezer Provincie, 2 te gefyk" verZogtom die aattzienlyke bediening wederom H dattzelven Heer, voor de gëtfoUWé waarneeming van dien >;ei fc g§§ S gewigdgeti PoftboOgftdef zeiver dankbaarheid betuigd, en c 'ö;5S c3 te gelyk verZogtom die aanzienlyke bediening wederom te willen aanvaardenhet welk doof zyn Hoog-Ed. Geftren- gen aangenomen zyndeheeft dezelve op nieuw den Eed» a e'_g o j daar toe ftaande, tfgelegt." ,«ISL.;.as5 Het fchynt d« Provincie Zeeland gèneegen is gelykerhand S2'5SiS#l=:s'2;''S5Sa,ngo2 4 et Hnn Ed. Groot Mog. in de Zaak van den Vendrig ie Witte J S g 3 s* J;* 1§ w 2 S 'g - fsë.Cé!5s2S'4 1 ase-a o tï: -ó te werk te gaanalthans bereids, zegt men, hebben vyf Steden, g - n _-jF g-a a N "2 'C -« van de z«swelke de Statten vtnZeeland nitniaaketiaan huti- uf oéa^ ne Afgevaardigden daar toe de nodige Inftfuftieri mede gegee^£> - S,C ven, onder welke diévan VlifBngen In dato 9 November,.dé >.«c.o~ óH ££2^5 3 inden boezem eeuCr vryeen fouveraine Provincie." -S.Z"0 S - - Volgens de jongde Paryfche Brieven zyn de Heeren Leflc-H g g j{ 3 „2 ven on van BerkenrodeAmbiffadeuren BrantfenMinifEer ""'T Plenipotentiaris der Heeren Staaten Generaal aan 't Hof vaa Ve-faillesdoor het Fraofche Minifterie vergogt om da Confe renties over den Vreade by st woenaa. 9 5 ra's o u

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1