J. daSilvavanBajonne,D.HéyteSian vanHamburg; en;vélgecs q dé Haven-Lyftvan dén fa totden 18 OftoberL. Thuneman Sü VanLivorno, H. Bohman van Guernfy, J.Colberg van Londen. Q« s 3 17**1 uEYDSE RT D A G VRANKRYK. a AR-YS den 8 November. De HeerBrintzenMinifter fi Pleaipotentiaris der Heeren Staaten-Generaal der Y Vereenigde Nederlanden, heeft den 3 dezer, eene particuliere Audiëntie by den Koning gehad, en in zyne Credentiaalen aap ZyneMajeilcit overhandigd tide vervolgens ook by tie Koningin en de Koninglyke eter Audiëntie binnengeleid. er'heeftons een Courier de zcet onverwagte tyding ge- dat den 20 Oëtober de Gecombineerde Vlooten met Howe in Aétie geraakt waren14 Schepen van de Gecom- •de Vloot waren agtergebleevenwaardoor gcra. Vloot 32Schepen ilerk was, het geen Lord Ilowe merkte en be- jdeed den aanval uit te houden; vah onze zyde wierd regt niet geweigerd en deHeerde la Motte Piquet begon teerft, waar na de Canonade algemeen wierd en tot des s ten 9 uuren heeft gednurd, wanneer de Engelfchen jonden het gevegt te veriaaren en af te deinzen, dezelfde Courier heeftmen ook tyding dat Gibraltar op na zo volkomen niet is geviftualieerdals in t eerft ge us dat van de 48 ii 50 Tranfport - Schepen, voor die Ves- ïdeitineerd, erflegts 16zyn binnen gekomenögenö- dour Schepen van de Gecombineerde Vloot, 5 in Enge- terug gekeerd de reft verftrooid en zwervende in de1 jlwdfche Zee. Wyders word in een Brief van dén 21 eraan Boord van het Oórlogfchip l'lnvincible gecom- erd door den Héér de laAIotteJPiquet, gemeld, datmeti ;n dag nog voortging met den Admiraal Howe te verVol- offchoon4 Mylen van de Gecombinneerde Vloofzynde piende cours te houden na Madera, fchynt in middel zeker en beilift dat het beleg van Gibral- itzal voortgezet worden. NEDERLANDEN. ISTERDAM den 13 November. DeEd. Heeren Bewind- ten van de Ooft - Indifche Compagnie alhierhebben he- nizeeraangenaame tvding; beftaandein een eigenhandige Mn den Gezaghebber Jan Fredrik Seegertvoerende het Icbip iLETi.00van Ceylon voor deze.Kamer komende, os welke hygifterden i2dezerin goeden ftaat van Schip ilk genaderd was in het gezigtvande Hollandfche Wal Petten en aldaar van een Lootsfchuit twee Lootfen had enoomen dus men hoopt dat die Bodem (wiar van men :en tyding had) heden zal zyn binnen gekomen, t de laatfte Brieven van SURINAMEN, die tot den eer- epcember dezes Jaars loopen, verneemt men in het zeke- at het Hof van Politie aldaar order gegeeven had dat de gearmeerde Schepen nietkonde vertrekken, en tot be uling van de Colon ie moeit blyven leggendus is de hoop itbaariggeweeft dat men die dit Jaar nog hier verwagtte. orTer Veer isvolgens de laatfte Brieven genaderd het Comp. Schip OUD HAARLEM, van Batavia laatft uit wegen en *s Lands Oorlogschepen ZUIDBEVEtrAND, R.INCES LOUISA en de Kotter DE MEEREMIN. ■giller morgen dreef, circa twee Mylen, van de Maas, op een nieuwe Brik had de Zeileö nog aan de Rlleedoch am van hetzelve konde de Viflchers niet ontdekken. Duinkerken is, eêü Schip, met man en muis verongelukt, r dat men nog meer omftandigheid ervan weet., OSTENDE melden de laatfte Brieven dat dén dezer zwaare Stórm beweften de Haven van Nieuw Poort op geraakt was bet Schip het VlaamfchcbCelvaaren, Schipper Meerkens; hetzelve was geheel san (tukken de Boot mede het Volk zig tr.agtte te reddenwierd door de hooge lomgeflagen.en hebben dus na Land moeten Zwemmen, was by Nieuw Poort gebleeven het Schip van Pieter van ater, van Ofténde na Rotterdam, met Suiker en Tabak enhetwelk nevens het Schip geheel weg isVoorts was pet C. Lekkerkerkvan Rotterdam na Oftende beftemd, Je Storm voorby geraakt eri te Duinkerken in geldepeir. Calais is geftrand het Schip Spaar en LontnierKapt. Irnan, van l'Orient herwaards beftemd, zo men zegt is het nog digt en men hoopte de Laading te bergen. Igens een Brief van 'tEiland Hoogè in Jutland, waren i2Man aangekomen, die zig fop welke wys is nog onbè- gefalveerd hébben van het verongelukte Ooriogfchip JNIE Kapt. Graave van Weideren. ti Aalburg in Jutland Word vari den 4dezergèmeld, dat en den 1 e» 2 dito by Asdall, ioMylen Van Aalburggé- lien in ftukken gellageri was het Hollandfch Ooriogfchip UKZI2F,, vattóuStukken, Kapt. Johan Schröier Harings1 de Kapitein was dèn tweeden dêzèr nog n;et geborgen, [wel deszeifs Broeder den Heer Lieutenant Haringsniari; tde eenige van het Volk; het Weer was zadert bedaard en inopte men den kapt. met het overige Volktebèrgen sis terzei ver tyd daar géftraUd een Éngelfrh Schip, geno- loorhet Hollandfch Ooriogfchip DE VËNÜS en van hét sok eenig Volk'daar op was. even van ELZENEUR vah den 2 November melden, endsdahl is met lel; en befchadigd Schip binnen j. Lang- ,vm Petersburg naBreft. moetloflen en repafèereri. f Mylen van Ringkiöping is zontfcr Volk komen aandryi en Galjoot, genaamd de Nephtunis, en zo vèel menont- tnkon, moeft hetzelve van Londen na itfoorweegeri, met Die van den 5 November behelzen, Schipper Fr. D;/ e, van Kopenhagen na St. Croix, heeft op Aarihoutgefto- uar is weder Vlotgeworden, en na WaarSbefggekomeri loflen en repareeren. By ThiftedisgéftrandhetAmeri- ;h Schip the Grace. Kapt. G. Mitchelvan .Amftefdani iladelphia, het Volk geborgen, 'tSchip weg en van dé ngStuk-Goederon, Laakeris en Linnen* wierd geborgen; Igens de Haven-Lyft van Kadik is aldaar indéBaaygeko- let Schip van Kapt. J. Kruyder, van Smirna herwaards ko- e; zynde lek. ivementen: Te Philadelphiaden 13'SeptemberSam. ley van hier; te Lisbon, volgens de Brieven vin den ai er, M. J. do Vaile A. Obbesen J.R. de Boer van hier; SebaJ. J. de Jong en J. Ign. de Mendoza van RigaJ. dé sen J. P. Keyzervan Petersburg, M. Greyth van Memel, fflftrom, A. F. Pey,M. Spiunbele.P.Forsberg, C. Hed en S. Hagraan van Stokhoim P. Nielfen ran StettinJ. 'anBreft, A. J. Franco en F. de Valoes van NantesF. i van Jerfey, A. temet vanRouën, F. Ignatio vanLeith, W.i C O U R A N Tl! OÈH 15 NOHEMBËR. I -v.' l* «W O ,V3 S" •S.- ho 6 4 -<ai e" qi'ic o> <0 T3 l O •S S a o O ■s *5 v u H ra o GRAVENHAGE d'eij 14 November. De Ridder de.LIano. Minifter Plenipotentiaris van zy»e Majefteit den Koning van Spanjen, is met Leden van Staat in gefprek geweeft. t Men verneemt, dat voorleden Maandag een Secretaris van de Pofteryen na Zeeland vertrokken is ;zoiommige zeggen óm de Brieven, óp de genomen Péquet Boot ge weeft zynde, af te has- g len of verder te expedieeren terwyl andere voorgeeven dat -ais hetzoude zyn omdie in tegenwoordigheidvan eene Commis- fie, te «penen. EXTRACT uit de RESOLUTIEN van tk g "C COPIA. Heerèn Staaien van Holland en IEeft- w.a Friesland in Hun Ed. Groot - Mtg. Her- c "g gaderénge genoomen op S "VRYDAG den éerften November 1782'. T~\e Raad-Penfionaris, opgereezen zynde en voo; zyn plaSts-a v llaande, heeft ter VergaJeringe.yoorg'edi'aagen en eerbi.e digft te kennen gegeeven Dat, wanneer het HunEd.. Groot- g-S Mog. behaagd had, by de expiratie van'zyn a erft e v^fjaarige Diënft ,hera op nieuws asn teftellen totRaad-Penftonar.is de- zer ProvincfeHyde.vryheidbaagenomenootBioedigft te. hé- w tuig,en zyn nitgeftrekt enreikhalzend verlangen naar bet voor j v Hemals toen reeds .gewenfcht en behootlyk tydftip waa.rin 5 o het Hem gegrind zoude worden bet wigtig pak dejzer bediening U neder te leggen in 4en, fchoot van R w Hy by die gelegenheid in 'tbyzo.nd.et niét andeis was,als met ibteugelipg.enb.L_., langen datHyzig onderwerpende aaii het hoog goëdvindèn« o uo g iS van Hun Ed.Gr.Mog.,ftönd dien Poft wederom te aan yaarden. S w a Dat hy thans,gekomen was tot b.yna aan liet einde van het j e S «".'tS»"3 tweede tydperk zyner temporaife bediening en dat hét Hëm, m g g g «."g g -g "g 5 g door het zegenryk atbeftier der Qoddejyke Voorzienigheid, Eh «7 O S'.S b"3™ 2« ^-13 «"S», t c-5S U M •Sc- O IS 7 S rs <5 «s2 f.$£ 5 S o •S ÓJO O c *7 a 6 'Sï -V3 S-sl C -T3 dê'e E o O.-I- s °tc c a U h peQ a ~s «u N5« r> O) "Ss| y, hdi c-s S S; ac o n O <u 8 ou ot M g .&|2g> U rj O •S.5 RTü S -S" a S"0 o 1§*i| J.OgB'S ■8^-S Sg S a ti S1*1^1 9 CU 7 u o o o 5&U o ÉS 05 f2 .V G, K Flip v| O S g Jt g •3 m g S S t* 3 S 6* 5 q g e> o u t o ia o v 8 w H W O - .5 4 w C-o O. o .u CL S''0 U V s|.ss?i s.'7 o 2 S 11 s e 4 n t; o S3 t, SolU g S 'SüJ *wgi3 cd, EO' e u«* b a x o a- s e >,2 a g öj ÏS 3<a2 a m a> rtd u 3 N! W so e^l..n3 3i 4 n o w <0- .2 n-29 O ai' MS o"^ ègv ft» 5 o»SSo J üflO ..tf o< E «b cl 5.-»S o g „Ptf-S 3 5 9 u 03 O e K O geheelen loop van zyn Minifteriè, Wellladdengelieven te ver- eerèndan dat ffy voor Hun Rd. Gt. Mog. nie.tkori,.nog mógf verbergen dat dit genot en dat Vooruitzlgt, hóë vergenoegend en hoé ftreelerid ook, by hem vergezeld gingën met de ernftigë overdéilkinge van hët meerder nut voorden Landeen van dé noodzaaklylcheid voor zyne eigene zïer wfeezenlyké helan- gens* dat dit Ampt op jonger en fterker fchoudgre.nQverge bragten Hy door een gunftig beflui.t van HünEd. Qr. Mog, daar van ontfiagen mogt wórden, daarzyBe klimmende jisren en afneemendeLichastns kragten hem weinig haop overlieten om veel langer, naar behoorën, te. torftendeiilafteener bedie ning, war tóezö als een zyner PriëdeceiTcurs in de voorigé Eeuw zig voor deze hoöge Vergadering uitdrukte, mt.er dan gemeiue vigueur en alle dë vermogans vaft een volkorpcn ge zond en ftêrk Man yereifchc wierSenen daar zyne Wankel- baarë Lichaamsgefta'ldbeid van tyd tot tyd wiëfd aangetaft door zodaanige ongemakken .-..a v Leevenvan dien aart of.tecdige ruft het eenig gefchiktaan 's Hemels welbehagen lenging zyner levensdraad te konden hoopén: -3 •?-S*p Edoch dat dit laatfte motif, als alleen tot Hem zèlvé'h betrek- u cl *-'G.wïca ro c - a weo c o 7 7 «IS S 2 w. QJ fcJ ts_ a CE kelyk, by Hém het minde weegde naardien hy te zeerover- >>53I f Sg teed was van het ge wigten de uitgebreidheid uet pligten; door g I'S p,>^ S -o non Poert rioónr/?»* Cl nrirt non «irna Ln rto' Ar» itnUiafjAhiJo ni - i—, "^S Is hfl f N 2 len bereid ènvolvaardig zyn zoude, om zig verder op te offeren ga* u* aan den diënft van Hun Ed. Gr. Mog. wanneer fiuri Ed. Gt.^S; S c-o u u een regt geaarde Onderdaan aan zyne hooge èn gebiedende «tèT S c Overheid verfchüldigd, én te fterk dgórtrokkeri met het Lee- •- - v veridigft gevoel van he; g - konden vprdereri van lie in deze Sonveraine Ver; ZelvergunftbewyZenhad...„B... i; - c r u »- i - 3 K ij s 'M, den Dat liet derhalvènHun Ëd. Gr Mog. goeder geliefte zyn 5 H-c - c. u inogt by Hoogftderzelver difpofitie over het inde eerftkomen-,^ o g7 p de Ordiriaris Staats-Vergadering, te vaceeren Raad-Penfiona- g tg fc»* JSlH&a ris Ampt, deze oprëgte en hartgrondige betuiging van zyn ern- m u a u ftig verlangen na zyn ontflag in gunftige overweeging te nee- 2«•ilZ'»61., men; oo o .tsaz E, Waar op in abfentie van den Raad - PenfipnariSgedelibs- -d g ei 'S o gg u g rcerdzyndeis goedgevonden en verdaan de Deliberatie o vér u6jll-'0HS7^' hét voorfz. van den Heer Raad - Penfionaris uit te (lellen tbt"^^; 5^.-^3 Sf® I'S 2 g £S7u «SE'?? 3 o o 2 a dat in de eérftkomende ordiriaris Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. óver hetpoint van béfchryving, omtrenthet vacantRaad- a"Z%>> "-o a u Penflonatis-Ainpf.,zalwórdeag«deliberéerd; wélkeRefolu- g-o u a g» g tie van HunEd. Gr. Móg. door den SeéretarisCh>fnw>»«,fc«aan c S S ét den ve tftpr fnmStie vérvolgg. n zeker, dat de Admiraliteit vati Amfterdam, jg gëzien hebbende dat onder de redenen van het niét zenden £3 SS?S co - Cea»Rl?SSa*^«' Het is volkomen zekerdat de Admiraliteit vati Amfterdam, jg t_j izien hebbende dat onder de redenen van het niét zenden 3 van het Efquader OOrlo'gfchepen naar 11 relt; wierd opgegeeven ca gebrekaanViftualie en Behoeftens, raadzaam heeftgeoordeeld r 2 o T'~ 5 fc 2 ter voorkoming van alle verkeerde verdenkingen en infimula- SasJS fcë E «S'^ c- -= tien ten hairen lafteiï, Copie dér Verzoek-Lyften der Officie- g-S om f J? H*-5 Sc® J3 z An.. T_ j e... r M T5 O t-s rö "~T •*- O <U gJ'C S'| o a I-> I as S 3-a w a "3 f9 sr. f t CJ Q-a c-- d S W Uk r H fcri'W Wï^ S o 2 s§ >9,2». h ft: aj CH 2 2 2-5 3 H e "3- Cl ftJ o w <u S S N 3-2-a.s ü»tN -« g S "f «3a a, V M? Ob» N CO ,0°-cd Col' fx? CJ t3 rj S"0 «s c e^rï a! of «-Se* TJ O a <y. N 2c; swól "«-s-u O. qj Qj 41 Qj K - - ca o §j fc ter voorkoming van alle ve'rkeerde verdenkingen en infimula- SocSS" r. t.j„_r, v i van den Onder - Equipagiemeefter bevattende den tyd der "S g o o - - fpeRive verzendingen, en andere authentiqrie Stukken aan S o"~l uw o£« H. H. M. té remittèeren als mede de fucceffivelyk ingekomen "8 g S3 .{nei" '~-X 5"^ 2t5 s.O fappotten van den ftaat der Schepenuit vgelk geno'egzaam ^S0u5>,!>-. - c J s "'S S blykt, da'tzy volkomen van alles voorzien waren om Zee té „uz: gaj v SM T.® jï 2 2 3 kiezen. hi Sf Sommige verzekeren,datdé Vreedes-Onderhandelingen ie O cd «,3 Parys op een goedèn voét ftaatandere zien dezelve zeer twyffg 7.2 g felagtig aan, willende dat, offchoon Engeland de Onafharig- f-, g lykheid van America al toeftaatVrankrykpretendeerdin be- g-^ 2 *»s3;* zitting te blyven van deEilanden,op deEngeifche veroverd, °o§ «r« en aandringt op de terug ga'ave ven Canada, ten einde aan En- M geland de gelegenheid te beneemen óm Europa fteeds in Oorlog te brengen ,a!s datRykdekans fchoonmeentte ïienom Ame rica i* vervolg van tyd te bedorlogen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1