r a 3 ff 3 re «ff! v vlv,rl ,T_- - - o 2 O g-"g der Rxfolutie via 't Hef vaa' Londen ontfangen was en de b 3 g O nodige Deliberatie» gehouden warende eerfte zorge was de <f^_ B Schepen die óp het punt ftocden om uitte loopen, hei tegen- déel te ordonneere--; namelyk de Kapts. de Bruin, Satink.VoI- c at»'*" 5»rg cE;2g 2berg'en,Stavorinns,Staring,BergharsebGraafvauRechteren, S E-; =;S.s"E d t"' S 5 *?as r r? &- ^„SSs.c-r •C F3 3 3 t* B. ■*-•* sStfSlfa'frl&'S v l.' r.» - - o n 4r- ij 3 p 5 *tT 5"~.£s is; n - Ordres biagten om allen mogc-ljken fpoed te nisaken, zendende 8 fpo q 4 Pinkjes na Zee ter waarftbduwiiig van dén Graave van Byland ra 3. g" 3 ffieD ai'e andere Commandanten van 's Lands Oorlogichepcn, <j £.&2" mitsgaders aan de Koopvaarders aaude^Stuuriieden va(Die nl o*7" Maasfluisfche en Vlaai dinger Vifch - Hoekers en verdere vis- g" 5. «3 g «3 fchers da^er Landenalles om mg te bergu»maar vrugteloos o*2" gedaafie waaiicliouwingcndoor veekeooodlottigeOmltandïg' ®-S ra 0 lieden,waar dooreen aantal va ffli r - S-. f - S. 5. S 2 r> i - kt, CD oSkï rr f g >C? g - - t»*> r» p.?3?-S ft £J t;3 »-s -Ss l'. 0 h f5. -t „V55 ör 2 5 tit f5 O si »-< ce ïv b> lo jf c- er ft C* <1 c- o s ec anderen ook twee vau an aUerhjudeVaanuigefi en ondei s Lands Schepen door den Vyandge- <5 ~G Z.' O- i C-"1 c< 3 Dfc O 3 *C3 CL iï.'o. t. at" v 3 5 3 S^l-t gt-cS-S® - 3g.*.*S g 5f g j» 'li?» rage-fe» Vjl» O- 3 O 3 g fc •- rs. - *"2 -J-Do OZpge g po "•f -t ^5 o 3 Pm s vi 3^- 2. e o ere* s ca f!> v» c>' gS c ra *~e W ^-CL 3 o J V H *1 CM |H 2 H-.jj ft p.^ rt Ss t2* S-^OD N P^.cl 5 - 5* +- A O' _4 w O O CflCLffc li6?N«aS"S*- 2S JZ Pr» iï«Cte 2 TZlfO ff P Jf»s k-5 2 2 -r W«2-S"-333g ^2^2 £5 g 3 g,« GiSEfeCvg-o Z.^ f>N t! 2 na 1 C< t i til P P C 'JL< f- F" 3 0 P fD o S-°s— tJ 1 H G C »aj ^■??a g2 Z e= S.' n §SlO ^o< fto 7= ■sS'ps 5-S K *o X<* °-J5 N S n s 5? 5 g.§ n> 3 O O*^ ET o. rT a -» S 3 W "op >13 S 3-1 p O £5 fi p 0- 2 Cs CL <3 fsl w O 2. F1 ^3 2 O «o 2 s-sr^s a- rj 2 o S3 f5 A> T5 ^r 9 I" S> "omen en in l'-ngelandopgesVagt wierden. (5 S n ^C1 is voor ons klein bedek ondoenlyk om een aaneenge- E »'KfchakeJd Uittrekzel te geeven van het detail der door Zyne fa 3 Z Hoogheid'gegeevtnc Ordres, aan Kapitein G."Starittg om de S5"g Koopvaarders in 't Nieuwe Diep te protegeeien aan den f*^*t_,Schout-by-nagt Krnll, over Liflkbon en Oiiendeom St. fcjLEuftachius te vcrlaaten en zo veel Schepen moselyk waste 5n ^Curacao te brengen, enatsbedgefchieden icon eenfterk Con- gvoy herwaardste zenden doch wefkc Ordres ongelukkig den. j_ Heer Krull niet ter hand kwamen, hebbende zyn Schip, nevens •H'-S: >^at vau Byland, zo wel als St. Eüilacliius moeten bukken ey _1 o. g den Brief overkwam. 2* Zyne Honghs id gelafte den commandeerenden Officier in de °g o 2 Middelandfcbe,Zee kennis te geeven aan de Koopvaarders, en g, g aan den HeerByland op den 29 December ij 80. om denKapitein ra a 2. de Rook na de Weft Indien te zenden, om gelyke kennis aldaar ST^"*! te geeven en metyver te werken om zig in ftaat van tegenweer g« te (lellen, zo als ook aan Kapitein Spengler, om Surinaamen in b-3 alles oingelyken Haat van defenfie te brenfcen; doch alles egter, S ingevolge Hnnnei Hnog-Mog. Refolutieom tot naderordre 'SD ?T geenerly hoftiliteiten te plcegen, maar geweld niet geweld te j&% 3 keeren. Van Bladzyde 26 tot 31 doet Zyn Hoogheid vei flag van alle de genomen mefures ter dekking van ónze Kuilen, gaande ver- •3 volgens over tot het behandelen van dar geen waar op het vonr- £.3 3 namriyk aankwam op het bezorgen ui/rujlep bemannen en in 5 S" Zet brengen van een genoegzaam aantal Oorlogfchepen herin- 2 f?*5 nerd en réfereerd zig tot de Lyft No. 9, om te bèwyzen, dat n* o S' vandgn 27 Schepen, 35 Fregatten en cSnaauwen, die deRepu- 3 o,° bliek by het einde van i78oin dienft hadde, de helft gebouw dis g 3 zedert zyde Mcerderjaarigheid met byvoeging dat van die re opschepen, nog zeven, ca 4 Fregatten, vCrlooren zyn, zó geno- men als dpor andere deiaftres; detaiileerende verders van Pag. 3 g 33 tot 37 alte genomene zorgen, zo zelfs, als door de Adinira- re O.CT- liteiten, ter opbeuring der Zee - Magt, zelfs met uitlooving van 3 re twee Pricmien, elk van100 Ducaaten voor den geenen die het beft voldoende beantwoordeaan de Vraageii I. Welke de befte en prompile middelen waren om v9or hèt uiteinde van her Jaar (1780.) en hoe eer hoe beter het noudige aantal bevaareD Matroozen «1 ander Scheepsvolk voor de gearrefteerde Equipagieii te Ronnen bekomenen H zulks met h»t minfte bezi»aar voor de Commercie enViflche- rve dezer Landen." II. Welk de befte middelen zyn om Neerlands algemeene Zeevaart, ren allen tydenin Vreede of Oorlog in eenen 'aanzienlyken ftaat te brengen en te houden, tenminftmo- gelyken bezwaar voor de commercieerende Leden van den Staat." VoegendeZyn Hoogheid daar by, die Praemien nog teofleree- ïen en die met het uiterfte genoegen zelfs met duizendin plaats v%n tcxi Ducaatbn te willen betaaien aan dien geenen welke deze Vraagen of een van beidentengenoegen zoude kunnen ofwiilen beüntwoordeu. Hier na geeft Zyn Hoogheid op vyTPoi'nten van confideratie o co 2 C. tö I O CD r-d 'V IJ '3 Sv "O ö<^s>3 a «B *#3 o 3 raie L,raS*" re over de oórzaak en der fchaarsheid van Zee Volk en zegt dar u *,a o n""-""1 welke de oorzaaken dier fchaarsheid ooK zyn moge ,he,t zeker n5^< 5? 3 co is datzyplaats heeft, envoortduurd, in weerwil der verhoog- de Praemien Handgeiden generaal Pardon en andere Midde len van aanmoediging meer, in zo verre dat op den 18April 1781, by de Schepen ter Admiraliteit te Amfterdam alleen, ruim 1600 Koppenwaar onder 24 Lieutenants en 129 Onder - Offi cieren manqueerde en deze fchaarsheid aanhoudende Zy- ner Hoogheids Operation heef 1 gederangeerd, beraamde Plans doen mislukken, of vaq deze_of geene expeditie doen afzien, iltt Vervolg hierna. <5 n F K i. -» £V L> 'iV AMSTERDAMden 11 November, Vangifterheeftm.enuit Tertel de volgende berigten, da.binnen Gaata zomen zegt ten Anker gekomen is *s Lands Schip MEDENBL1K ,Kapt. D. J. vanRyneveïd, en nog voor Caars lcggeu twee Oorlog sche pen en verfcheide Koopvaarders (derjkelyk het Convov uit de Oo.ftzeeJ als mede hei Ooft-Ind. Comp Schip DE TRITON welke door Tegen Wmd nog verb,r.derd .werden binnen te ko men Schipper H. Loretitzeeergifter van Sevilien birnenge- komea heeft den 30 September op de breedte van 38 Gr. 50 Min. lengte 1 Gr. 57 Min.in goeden ftaat van S. hip en VoJk gepraair het Schiy de Kroon Prins van l'ruijjtn Kapi D.lliiy- fmgh van hier nade Kaap de Goede Hoopgedcliiueerd. Uit TeiTel zyn in Zee gezeild C. Peper,C.Tromp en li. H.ije Vries na Curacao J. Riil na St. Thomas A. Caranfi Cu B. Milato- vich na dc StraatC Iboos van Oftende en J. J dos Santos na Kadix, J. C. Horneten Franc. L. dos Samos na Lisbon A. F. Hoy er na Alicanten P. Ilanfen na Sivilien, Ki. Heffels naBa- yonne H. Roofendaa.en H. LuyrjesnaBordeanx J. J. Groot na BrellC. Fr. van Hoorn na l'bi ignt\V. li. fioffev na Enge land, Corn. A. de Wcesna Oftende, Joh. Niffen na Uiga Chr: Klaasz na Nourwejïcn A. Attea na Erugge ch 1 h. J. Palier Valtiasna Kopenhagen. Uit het Vlie meld men van den 9 dezer, dat de Schepen (wel ke waren aOorlogSchepen s-Fiuiten aDrie Mail Galjoors en viex Smak Schepen) daags te vooren voor Gaats geweeft nevens nog eenige andere daar nog lagen dan zekei lyk door een Schuit van Ter Schelling, die derwaards gezeild isge- lootft zullen zyn, kunnende door Tegen-Wind nog niet bin nen komen als aileenlyk twee Oorlog Schepen W3ar van een DE PALLAS, Kapt. van der Beets Wyders waren uit het VlieinZee gezeild S. BriggenaBoftonM.-Kroes e* A. Han- fen naDantzig, C. Henrichen J. P. Maag 11a Kopenhagen J. P. Grippen D. P. Blank na de Ooftzee E. Jansz. en J. P. Nor- man na GottenburgSw. Hofgard na Chnftiania U. H. Myn- ders na Glukftad, J. Egberts ea D. RinkesnaiiarnturgW. Aiikesna Altoira cn F. Foppes na Norweegen. Kapt. Chr. Stratenberg, voerende het Lettre de Marque Schip Zeduft die zo als in onze vooiige melden van Suftna- men binnen gekonien en de geheele Reis onder Hollautifcht Vteg gedaan heeft, en daar tnede t ragt en de For van den Land» ie handhaven, gelukte het hem op de t'huis reis eenPrysopoen Vyand te behaalen en nam hetBriganryn -Scheepje la RcJ/e gevoerd geweeft door den Kapt. J. Wormelbelaaden met Rumen Suiker, doch had maar vier Weeken met hetzelve ge zeild en toen daar van afgeraaktdus men omtrent deszelfs be houd tuffchen hoop en vrees was; dau heden ontfingroen de on gelukkige tyding dat gem. Prys in i^en nagt van den 7 dezer op de Buiten-Gronden van Ameland geftr.+cd enz&ü ftukken^e- flagenis al het Volk daar van is behouden doch verder niet» als drie Vaten Rum geborgen. Arri vemen ten Te St. Manen Ifle de Rbé T. Velvan hier naRocbeftmmoetendeteDantzigM. Boghs M. L-'rank, D, G.' Pahnke en J. J. Stemming v»n hier G, StutZenbecher A. HubneTen G- Miclay van Londen, S. P. Kramp, E. G. Martens en M. Strech van Leverpole F. Kinder van dc BaayF. Steen lok van Chatham G. Coder van Bordeaux cn J. Joppe van Newcaftle; in de Pi-llau H. Tanben van Havre de Gra,ce M. KamrathvanSt. Malo, B, Hipleren J. Diei'elvan Londen ,W. Hunter en W. Anklam van HuilF. Bannitz van Plymouth, T. B. Guttau van Lubekon R. W. Heins vanEmbdeu. 'sGRAVENHAGE den 12 November. Hun Ed.Gr.Mog. de Ileeren Staaten van Holland en Weft - Friesland zullen op Woensffag dén 20 dezer Hoogftderzelver ordinaris Vergade ring beginnen, waartoé de POINTEN van DEL1BERATIEN na de rèfpeétive Sceden dezer Provincie zyn afgezonden. W M. S W. V - - kUU ru r-V Tl 1 o 20 7! m Ci rl -i i 1*/r i'o*2 wowó'* cw3 tt S?'o o Alzoo te Paramaribo ^inde ColonU van Sutinamen op den 9 November 'des JaarsizBi, is overleden de Wiel - E-dele Heer Mr ^Njog^o 3 \r**> 3. 2 J H COES7RJ4T R.APPAR.TProvifio?ic'd Secretaris der refpèïïivc Gerigts-Hovcn aldaar, en over deszelfs Boedel en Nalaatenfchap O™ O 2 Oa door dè Overheid rot Curator i aangeftcld M. AURERT Dü t:HE«E zoo verzoete de gemelde Curator alle In- euB*itên- g 2 C S" ra~H2, La o r— landiche Crediteuren van dien Boedelhunne Prctenflco ten fpoedigilen aan hem op te geeven of te doen opgeeven binnen O* *5 gj Sj ft -■ m r-s r»i-_:i_ .,^re-.r, red rry »i'J rrarl trlr i r» /I t*'uniti n'rl T*i onn .-trTvj»-»' 1 "7-.fi f> Af T-innoru I7Ö9 mo rtrlPPv <11< irrtArnn ftriHoill Kv 1*CvP/FffP.Ttt 1A s^5?2k«?ï»i 'o b,0 Paramaribo voornoemttiitterlykin de maand December 178a, of January 1783, wanneer de voornoemde Boedel by Preferentie i, s- --re,ra ra Ï-S" re 5 3 S e» Concurrentie ilaat a f te loopen zullende er na dien tydgacn opgaave meerder worden aangennotren. K ra"13 3 3 re M.AUBERT DU ClIENÉ in Qtialireit ais Curator over den Boedei van wylcn GERARD DAMEN, die op den 3 December .£.e g S*-"1 3 o S 1781te Paramaribo in ile Colonic Surinamen is overleden verzoekt alle In-en Buitenlandfche Crediteuren van den Boedel o. g*, 2 S a;e ?°!.o hunne Prsrenfie uitterlyk in de msand January 1783, aan bentfinnen Paramaribo voornoemtOp.te geeven alzoo nadien ro1^ ifZ tyd dsgedagt'eBosdclby Preferentie Cn Concurrentie Zdlafioopeiizullende er alsdan geen Prietenften hoegenaamdleaer- BH*-o'wn»o'n re SB-ra n tr S 55 del'worden aangenoomen. -S5»SZ2^3:.2°?5 c,ra g*o NB. Bvde DROpGERYEN, door J. PLAS en verdere Makelaars te Amfterdayntegen Morgenaangeflagen, zullen n«g ffig- 23 y 5 3 Ë1? -1 2 vérkogr worden 4Vaten SAL GEMMAE en 4 Balen befchxdigd CÓMYN-ZAAD. Ook moethetWoord Carmiotl- ff. tw z o 03 ra. p fleen, zöo als in de JNoritic Haaf, geleezcn worden Carniooljieen. ff n--^a 2® P^Tï„o'g-ra t=J PhïLIPPUS CAROLUS HAüGF.N Notaris ia 'sFJage, zal qp Motgen Donderdag den 14 November, des avonds ten 9 o-o s~2 - I uuren in de Schutters Doelen sld.iar, finaal verkoopt'» een HUYS ERVE en TUtfN zedert weinig Jaaren geheel nieuwge- J5 ^,frc rr>. !L 3 f ra' - rr, 1 s\J..r/to.:1 f1-A 3 nreoloaeon aan jTJ UUIbliy 1W UV «JMIui-tviv 4. s C c J timinerd en wsar in de Zrtdclmaakers Affaire mee gaed fncc.es- is gedaan en nog word gecpnxinueerd ftaande en gelee^en aaa r?»!rë «>reJS 2 3 o 3 Tomé 4 5 du THEATRE DE Mr. MERCJER gr. 8vo. gr. in.iHo. avecfigures,l'dn trouvecheslesmêmesLibraire» E s «O^ra £."-9 SS,s"w-."S'-" encore des Exemp'aires, in 3 tol. ,gr.8vo.&gr. iemo. avecfigures M a w-3ra£ j- ^3 AMSTERDAM den n November. Rierzietrhabshetligteen keurige KONST-PLAAT, op deVryverkhanng vanNOORI)- an ons Vaderland, by de eerfte grondlegging der Amfitlaaren verbeeldende America die het o. a - S %i 0^-- 5 L ra g- S-2 E-o-a 7:™ c - ra td KNO "P kr «re ^3 3 B rr ;3eW551'* ra. 3 E.ra Z"er5,®rS"re F W«S 2 "ff asB„ dl CL fD «Ti Zt 5*2 »tr> Of- B n £«-ï raj 3 a.f> ra 5>1»S>S c 3" rag &22ó«5r..-S-«| f^ w. ƒ2 10, te bekomen in de Boekwinkel van A. BÜRCIIERS, l_J Cf -ra Pg J j;' A 73 q CL «5 6». - l-mi -1 t-w- a ló ^iaSss.S's-as- M p «3 Sara s'- ragg" o 2.H" ra 2 ra- re N ra ft £3 -t a- F' sr 5 door P. IVAGENAAR Junior, en C. RROUfVER en zvo voor 12 Stuivers (eenige Proefdrukken h ft, in Lyften metGlast TOT DECEMBER 1782, word afgegecven voor/" 2: io, daarna ƒ55.5 De VYFDE Druk in QUARTOvan het zoo tot entdekking van Onbekeerden als ter beveiliging en aanmoediging van viaareGodzaligtn ALLERNUTTIGSTen^elfwaWERK fwaar van reeds zedert weinig Taaren EENIGE DUIZENDEN tot de volle Prys zyn verdebiteerd) getyteld WAARHE1U IN HET BINNENSTE of 7 F.VINDELYRE GODGELEERDHEID, boe dcH'AARHEEDENCbri/li in zyji Komngryk van deszelfs Ohderdaantn Refchnumelyk en Beviudelyk moeten gekenl worden tot Zaligheid npgcfteld in ZAMENSPRAAKENwaarin deSpreekendePerfonnen zvo: I. Een Onbekeerde LETTERWYZE. II. ONKUNDE. UI. Een BEKOMMERD CHRIS TEN. IV. Een STERK CHRISTENbenev*ns een Belydcws Predikatie en een Heilige Oefeuing of Allecnfyraak der Zieleal- les door den in zyn Eerw. Leven teder Geliefd er Godvruchtig Letraar J. VERSCHU1Rdie dit Boek meeft uit zyn eigen bevtn- gjnjr heeftopgefteldTe Amft. byM. DEBRUYNophetRokkin .tulfehende Gaper- en DuifjegSteegenNym. by Arnh. bh/hof: 'sBofch Palier; Dnrd Muf/en van Braam,- Delf tdeGroof, Rott. D. Vis ,P.v. DykBothall tv Cornel-. Schiedam Poolman's Hage Thierry en IVynants; Haarlem van der Aa; Zaand. Quakk.elflein Midd. v. Ofchen IV. en J. Abrahams Ut tl. Paddenburg en EmetusLeeuw. Trtsling en Seidel; Zwol Clement; Gron. HuyfmghDo thema en Grotncwolten Meppel Zoog T« Lcydea by è- WED- ANTHONY o* KLOPPER ZOON qp it Br««de Sir*»»,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 4