8*t pHLLJPPUS CAROLUS HAAGEN, Notaris ia *s Hage, zalindeCafleleaye van den Ed. Hove van Holland» op Donderdag 2 ^.g*3 e j *óS ien 21 November 1782, des namiddags ten 3 uurenprecys, veilen eu verkoopen een liquide party OBLIGATIE N, ten laden "Jo®» j? J S i"5 2Vih van Holland en Weft -friesland, ten Comptoire Generaal in 'sHage, als Oidinaris Obligatien Kapitaal ƒ37500 uit diffe- §5 o s»-0 ""3J.§H 5*7 2 rente Loceryen; kleine Prys -Obligatien, Kapitaal ƒ7000, ten laften van de Generaliteit, tea Comptoire Generaal van de Unie "H ;g P 2 a"1*1 a,"5 in's 1 lageordinaris ObligationKapitaal ƒ9350; uit de Loterye van 8 Augufty 1712Kapitaal 15400uit de Loterye van JJ •S-S'g J; i January 1713, Kapitaal ƒ18900; ten laften van de Provincie van Groningen, onder guarantie van Haar Hoog-Mogende, gd'Jsn g 5 v Jtapitaal ƒ6000: breeder by geaffigeerde Biljetten en Notitien, die in tyds te bekomen zullen zynte fpeciflceeren Zullende W e «§«<'$5 '"ft "3 ie voorfz. Effeften en Bewyzen van Eigendom, mitsgaders de Conditiën en Voorwaarden te zien en teleezen zyndaags voor JJ i?&S S:rrS%i-Sa»f en op den Verkoopdag, des voormiddags, vap lotot isuuren, ten Comptoire van voorn. Notaris HAAGEN, woonende op -2 e de Prince Gragt, naaft bet Kor.rahuys in'sHage voornoemt. 1 «g^so'-g a A! m V. 1 unxrn ffiravohinrll Rlaauwnnrfï. d^A'ïvn. AHp Hlerca de Tonpe O. lirman F. Willuarc 1» rtV-jfr r*ïot j* ^l. j.Buyfl, C.'sGravcland, J Blaauwpot, G. deMynA. deClercqde Jonge G. jtrman, J. Willaars, F. iifcak Cornelisz* 11: 50 .jHavcsman, J. van den HoedtG. Cramer Jaosz.-, G. van Nays, J. Loten Öerricsz.H- K.ifte#alcer en J. H. Jansz, Make- g oU nxilan nn Mnnn/tm1 ilüri nr IVotrpmkar t 780 •eeirnii'lifpn f li li r An nvprvc rp ArtiftpvJimin 'r HnidanrJT Ai 23 F «is B St3ao,K w u f 3 z O.Q, Straat, W. Z het vvfde van deBagyne Steegdaar deOfeHuyd inde Gevel ftaat; No.3. Een HUYS en ErvC in de Kalver 2; c..s 5 g o'&- 3 j Straat, naatt No. 2 daar de (jyevaar ia de Gevel ftaatNo. 4. Een HUYS en Er^e in de Baitep Brouwer StraatVV.Z., daar 2^2'°.B asS; SS&S-dïUS; G„„„l AT^ - ,l..LkoU OAPUriVC Gr.,» ,r 1 rvo1 7? fi f OTD LT J A7T nr.-vA n.T tiriup 01 S F 0 ,M CO 13 i. «taas in de Gcvei rtaac; No. 5. Ee« dubbeld PAKHÜYS en Ervegenaamd DE OLTPffJNT, benevens een WOON-HUYS S *- Si Z to'ScS5,#2 E Pn 1 i-a.., ..w« ",,aiUS',^<r'rtwW t-s.~ J®25-1« s" *3 p 11 .D ai r e g K; en Wallen voor dezelveals mede nog een PAK IIUYS daar agtcr in de Haarlemmer Houc-Tuynedtuffchcn de Orange- en c g ij® pn'mmerStrïaren; cn No 6. Een WAR.MOEZ1ER.S l UYNgroot circa een Morgen 193 Roeden benevens deszelfs Huy- f aQ o\,5''®* S 8 b Jk s f1 ge i>? de SIqoi erdyk'er Binne Polder, agter de Water - Moolen bewoond by Arie dasbergeniemant nader onderrigt be- S cd jg 5 "s geerende fpreeke met de gemelde Makeiaars, by wien dc Briefjes tot de bezigtiging der Perceclen ce bekomen zyn. De Bewyzen g J e .-§ vaD Ri'seiicipm en Veil-Caaditicii zullen vierdagen vooren op denVerkoopdag, *s voormiddagste zien zynten Comptoire S °-3.a 1,3 -te 9 e ""3 vah de Notariffen Geniets en IVilthuyzan op de Colveuiers Burgwal, by de Doele Straat. - iT='s' <5*2 r«'=,f§>B ;5 el'3 "2 Nog zuHen de gemelde Makelaars op Zsumdag den 30 November 1782, 's morgens ten tien unren, op de gemelde Warmoezier- >>-> - S S'ëe33 'Stud"^ dery verkoopen eenige BROE1RAAMËN BAKKEN en GLaAZEN SCHUYTEN c. c £,5 0 g 3 Óp Vrydag den 27 December 1782, 's morgens om tienuuren, zal men op de Hoffteede Vinkeveldby Noordwyk aan't Duin; h Si g c •- 'r -fe; verkoopen een party ELZEN-ESSEN- en aader HAK-HOUT. e; g1 g o g J; b C. F- 1JOEN1G, Biüchhandler in Leydenlieven bis ultimo Novemb. 1782 gegen 310, nach diezerzeit aberfür ƒ7:ab:S"g,>_g Jy s 5 .S 5 "g Apocalypiifches Ilandbuch das ift Aul'erlel'ene Erwagungen der worte der Weiffagnag, nachderordnung dergefichre in dem "J5 cv! Bucheder Heiligen Offenbarung unfers HERRN JESU CHRIST1, diefeinemLiebesjnnger, ApoftelunóPropheten,Johan- B Ng c g n S tiesgegeben und zu fchreiben befohlen worden allen Liebhabern der Erfclieinung unfers Heilandes undfeinesherrlichen A.-S 11 S c s ""B^ d^cfS Reiches - zifr ftarekun? des Glaubens undbefeftieune i'hrer Hofnung, austinterfcbiedlichen Schriften eenrüfter und beWShrter 3. "P'",si!el55&"ï>Ö N »72 Sclbl^'Ctl ui» ie j aiunyv. "J - j - -- -jr7 a - -- j 7 -- - ""O 7 - j- >- j, Rotterdam D Fis; 'sHage Thierry &c. ^-.S 3 o J u 1 Té Leyden by 5. en J. LUCHTMANS is gedrukt en verzondenH. C. QR.AS Verhandeling, uit'tLatyn, dat de Chrifte- (lekke Zedekunde geen eenenpiigt voorfchryft, welke den Burger belette zyne belangen te behartigen, en ftrydigzy tegen het .2 «"g go S.,«j <- g gij r,|PP - w H O «3 w ïen Rcchrs^efeerde HiftorifcheGeographifche cie Vaderlandfche Hiftörie raakende Poctifche en Mengelwerken waarrn S3 voor a! uitmunten de'Bouwkundige en Natuurlyke Hillorie als mede een fchoone Colleétie Italiaanfche Boeken als ook een osSgOic.E'^g: 2.5 ko'ftbiar KABINET van Hoorns en Schulpen Petrifaêen Mineraalen Plantgewafen opgezette Fogels, Infe&en in Liquor en Ca- u^««S 2_2 u .05 tellen &c.en nog een klein doch uitgezogt, Kabinet Schilderyen van de befte Meefters en eenige Phyficaaleen Aftronomi- fche Inftrumenten alles nagelaaten door wylen den Hoog - Wel Geb. Heer GTSBERT FRANCO DE MILAN VISCONtlBa- o E;S <®«m S» S. J ron des H. R. Ryks, Heer van Hinderftein Velthuyzen Byleveld, RoswydeRyerscop, Lichtenbergen Heycop&c. ,Secre- j= o J o N g :r MBs, taris van Staat der Provincie van Utrecht&c. &c.Waar van de Catalogus by de voornaamfte BoekverkoopersZoo binnen als buiten de zeven Provinciën te bekomenis. 1 s1" ti-« kik>o «HS'S.ll VERVOLG en SLOT van het voorgevallene op HET HAARLEMMER MEER methetNieuwerwetfche Kaaperjagt SSkJE-a 3 DE SNELLE BLIXEM gevoerd door Kapitein LIFINUS VINKENSTE1Nvervattende alle de Byzonderheden, die by die ongewoone Kaapery zyn voorgevallen, ge volgt van het einde dei Hiftorie van den DIEFAGTIGEN DIAKEN door het WIEL bree'ken op de Vlugt. Hier agter is nog.bygevoegd HET BOEK der LOSBOLLEN ofdelielachelyke Daaden der BINNEN- L ANDSCHE R A APERS enz.in 8vo.kojl tin Zejlhalf, en is alom te Koop. NB. Van het eerfte Stukje mei het fraayé TYTEL VIGNET zvn er nog voor8 Stuivers te Koop. Heden word voor tin Zcflhalf uitgeseeven: DEDUCTIE gedaan maaken,by ende van wegen de GOEDE GEMEENTEN 1 der ZEVEN VERF.ENIGDË PROVINCIËN, open jegens zeker REQUEST, dooreenige HEEREN VLAG- enandere ZEE OFFICIEREN aan don DOORLUGTIGEN Eerften Dienaar van Staat overgegeeven. Mr. PIÈTER LOOPUIT, Ad-voiaat. JAN AWKER-SCHUW, Procureur. Is te bekomen in Amfterdam by Bom Deint erSchooneveldDronsierg van der KroeElztteHanyman SchuurmanVerlem en andere. Men is bezig en reeds verre geyorderdmet in gr. 8vo. te lasten herdrukken om by de Vaderlandfche Hijiórie gevoegd - te worden eti zal zoo fpoedig mogelyk,verzenden MISSIVE en MEMORIE door Z. H. den Heere Prince van Orangé en NaTau aan H. H. Mog. op den 7 Oiïobcr 1782 overgegeeven houdende e&ne gedetailleerde openirig van zyrié gehouden DireBie als Admiraal Generaal van de Uniemet de Bylaagen naar de oorfpronglyke Folio Drnk, accuraat en meteen c ao P nieuwe Letter nagedrukt. Ji^a0 ,P S5"SSc^-pS NB. DEERREN HET VADERLAND EN VRYHEID LIEVEND GEDRAG, van denRAAD en PENSIONARIS Mr. E-Ü^ffig g>S|;2 §sE„Eb«'2 F. VANBERCKEL VERDEDIGT, in een APOLOGIE vervat in de Brief van een Heer in Delftaan zynen Vriend 33 >5^ SS 3 «"'Jj in Amfterdam opgehelderd door toeligtende Aanmerkingen, en verryktmet Aanteekeningen,betreffende de ttgenwoor-^ -S «""o RK 2 S 2 5 dice tyd enz. gr. 8vo. k 8 St. Te bekomen te Leyden de Does en Herdingh', Amft. DemterHaayman Bom en anderen, S 2 c 5 c S E So e In de Boekwinkels van de Erven P. METER en G. IVARNARS te Amfterdamis van de Pers gekomenI. TAFEREEL J p-^ g»3 -.f; g 2 VAN NATUUR en KONST, behelzende by eene algemeene Landbefchryvingen beknopte Hiftorie der verfcheideii Volken, a» e "c g n g g alle de voornaamfte Byzonderheden dieinde brkende Waereld, met betrekking tot de Natuurlyke Hiftorie, den Godsdieuft, de u ,g Sfc'p B B H'3 a-B'<ü «f Staatkunde de Weetenfchappen, Konden, Koophandeï enz. voorkomen. Dit twintiefte Deeltje Q't welk America bébelft) is 'a 5 ^£"2^5 afzonderlyk onder den Tytel van AMERICA IN ALLE ZYNE BYZONDERHEDEN BESCHOUWD vi.erde Deel. té m'g'S S g £2 B S kekailièn in klein Oöavo. II. Natuurkundige Verhandelingen van PETRUS CAMPER over den Ourang Outang; en eenige O a 3 "%i I u ^.g andere Aap;foorten over den Rhinoceros met des Dubbelen Horen en oVev het Rendier met de nodige afbeeldingen verrykr, *E "J, cA 2~ K in groot Quarto. Nog zyn eenige Exempl. tebekomen van B. MARTIN Philofophifche Onderwyzerof Algemeene Schets <2 g S*c 2 der Hedendaagfche Ondervindelyke Natuurkunde, met veele Piaaten opgehelderd in groot Octavo. Ook de dierlvke Wereld '5 c S"0 c ter befchouwingc opengezetin vierBoeken, uit het Engeifch van F. WATZON, mei merkelyke verbCeteringen en aantee <'E!2_'3.ïï ®"S kenTngen uitgegeeven door O. WOZEMAN, met echte Afbeeldfels der byzondere Dieren, verrykt in groot Oftjvoalsmede "Ego N E 2." S-o 3 n< Brieves; van Vrouwe MARIA WORTHLY MONTAGUE, gefchreeven gedunrende haareReiZe in EteropaA/ia en Africa B "aWf g 0 aanPerfoonen van Rang, Lieden van Letteren enz. in verfcheideDeelen van Europa5 Deeltjes, zynde van het Vierde enVyfde sg5-°.|«SS onderden Tytel van Varvolgder Brieven nog eenige afzonderlyk te bekomen. ï5'5s,k""| Bv J. VAN GUL Ik'Boekverkooper in de Kalver Straat, over de Gaper Steeg te Amfterdam, word heden uitgegeevenS cv "h n dë KLEINE tydwyzer of a LM an ach voor het Jaar r783vercierd met zes extra fraaye Piaaten door C. e« c q^-s*0 8> 8"s,§» RÓGeRT, als: 1. De Onbarmhartige Schuldei]cher. 2. Vrouwe IVraak. 3. Vergenoegen is Hyk. 4. De Standvaflig- Z a r~ S"3 i, u. N 3 5"S 2 hlid. 5. De ongelukkige Dwang- 6. De verkeerde Uitkyk en verders met Zedekundige Aanmerkingen en Raadzeir- i -S "g 01 b "2 y "gp, g c 5 jes &c.zynde deze Almanach ais nagewoonte ifi een extra klein Formaat en mede in hetFranfch, onderden Tytel van cs ft» R* 3^3*3 g S 6 «ST petitnècessatre tebekomen: de Prys in vergulde Papiere Bandjes Ik 9 Stuivers, in Maroquiu i2Stuivers, en in g £5^ m" o °"s &*2 fraave eefchilderde Bandjes 16 Stuivers. Dezelve zyn in de voornaamfte Steden tebekomen. J. VANCTJL1KLibraire dans ie Kalver Straat vis - ii-vis le Gaperfteeg ii Amfterdam a re^u de Paris debite DIFFE- S5 ra k- g'-ïï „j 0 •- o g RENTES SORTES d'ALMANACHS CIIANTANs AUTRES, pourl'Année 1783, avec de trés-belles Eftampes,^të5 .5 e aW.3 Ar.ie.rr.es gr'avêès, Tablertes, de Perte Gain&c. en trés Jolies Relieures Brodées en Or en Argent, Pcitites en Migniatnres S étci a Fieurs. en Maroguin ordinailre&c. _j c. c g 2 3» fi g DEKLAAGENDF. LUYE BEDELAARS HAAR AFSCHEID NEEMENDE VAN AMSTERDAM, op het leezen g-^ w S-c 0 c g O - g'f der gennmaneRefohitie van den 31 Oftober 1782,door Heeren Bnrgcmeefteren en Vroedfchappen der Stad Amfte'dam, a c y g en itaande nu haar Fortuin op andere Piaatfen zoeken - - u BOUWnE OÊCONOMISCHE WERK HUYS ge v Het GEHEIM der GOOCHELTAS ofduidelyke wordende ijle de Hnmlgreepen en Gattuwigbeeden in d.^ Ta_-0_, u k0?(ï vooren bekende KONSTEN, en Onderwys hoe dezelve te Exerceerenen Befchryving van de Inftftimenren daar toe dienen- o'fc"H »o B He eindelyk een aantal van nieuw uitgevonden KONST-STUKKEN met de KAART; alles te zamen gefteld door den ver-« 5 Sfw 2£iJ g, g,« >>(3 e ^Qg maarden PeolCehen Mee/Ier H. SUTKER: de Prys is 9 Stuivers is te bekomen te Amfterdam by Bom deBruin en Elwe Haar- "S 'e .0 2 g 0 c o «3 o."® letnvan DeldenLeyden Does enlïonkoop; 's Hage Vermeulen van Drecht, WynandsMenfert en van OsDelft de GroorS! ïf S gq P g» c Sjd ï-, 3 Rotterdam D. VisBothalHolftyn Hofhout, Krap en HendrikfenDordBluffé; Schiedam PoolmanGouda van dër Klos n"eW,2 enVerhlaauw; Middelb Bohether; Vliffingen Corbelyn; Utrecht van d*o BrinkPaddenburg, dg Waal en Stubbe. V DE HUYSHOUDELYKE HOLLANDSCHE JUFFERLYKE ALMANACH, voor het Jaar 1783, vercierd met extra 2^ fraaye Kopere Plaatjes, vervattende boven al hetgeene in ordinaire Almanachen te vinden it, nog1. Het Huishoudelyk Hand-"2ïc3cw«-»o ""«e „B - boekje voor jonge Juffrouwen. *2. Het vervolg van de JufferlykeHuishoudfter, onderwyzende hoe men op de befte wyze aller- H 5 0 £^5 S 2 hande Spyzen, Bereiden, Stooven, Bakken enBraaden zalnevens het maaken van allerly Banket en Suikerwerken, Confituti- v cTojJ n g -T^ ^,5 a ren. T.iqneüren, Chocolade en. lieffelyke Wateren, nuttige Recepten en Huismiddelen. 3. Zonderlinge Hiftortenen GefchiC- jj 8 a "S Sa g-M>0n° J| deniffen. 4. Aantal van fraaye Geeilige Raadzelen'en veelefraaye Zaakenmeer; en laatftelyk het dubbeld Wasboekje voor ti o g»2»" o33T3 g gS-ë E® 5 de Huishouding: de Prys is in Bandjes a loStuivers, en inbefte Franfche Band 1. Is tebekomen ta Amfterdam by G. BOM d, ti-M-g <u bh5 £."2 fe 0"'2'!^ Boekverkooper in de Mol Steeg, en verder in de voornaamfte Steden by de Boekverkoopers. 2 pla-o te S J. B. ELfVEBoekverkoper te Amfterdam levertmet, een zelfs meer dan verwachtfterk debietaf, en beeft aloni- £><"'a o o."0 2 2 ine verzonden .VERKORTE BESCHRYVING VAN AMSTERDAM, gefebikt voor de OPVOEDING DER JEUGD door 3 3 c oS^g 5 V. g| L. VAN OLLEFENDit nuttig Werkjedatreeds eene algemeene goedkeuring verworven heeft, bevat al het voornaamfte v gkWtJ Jwa-jg >5 der STAD GESCHIEDENISSEN, van het Viffchers Hutje af tot op den tegen woordigen tyd toe, doormengd met eene alge- "2 S «'H.oX c meene en redelyken Zedenleer, nuttige en zoetvloeijende Versjes, en vercierd met een zeer uitvoerig en fraai bewerkt ftel o S 2 °a g '3 o S3 iï nieuwgeinventeerde KONSTPLAATEN-dievoordeLiefhebbersafzouderlyktebekomenzyn: dePrysis28Stuivers. J. VAN CLEEF, Boekverkooper in 's Hage, geeft uit en heeft alom verzondenHISTORIE van Mejuffrouw SARA BUR GERHART, uitgegeeven door Mejuffrouw E. BEKEER Wed. Do. A. WOLFF en A. DEKEN, 2 Deelen, compleet itt' groot Oétavo a ƒ4: 16. Dit AVerk eene oorfpronkelyke VADERL ANDSCHE ROMANberekend vtor den Meridiaan dts Hui* fyken levensfehilderd NEDERLANDSCHE CARACTERS Menfchen dit men in ons Vaderland wcrkclyk vind.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 3