h mi - E N. ■A?'** leyd.se VRiDAG NMmïlï »«nj i .fcir' Sf Wp-T" N N* p C O RANT. fff'! I 5Si, s a DEN 8 NOME M B ER, J s <u 4 0 a>D 4iO Sf« r* I 4) *jr i ,c 'C ox2H^°S 3 545 g fbc S '5~5ï£ssJ.g 5 -O K cü Sa H a |V3 o s« .-8 S P A N J EXTRACT Kir een BRIEF, van het Leger teSTROCII j dèniSO&ober. Onze hoop is al wederom door den Admiraal Home te ieur gefieldwel is waar dat de nfche Schepen, als zynde met Koper bekleed, den jndhadden kunnen agterhaalen maar het Corps van het anfche navale Legerdat voordeel niet hebbendewasge el idzaaktagter af te blyven; buitendien, dé Eiigéljchedoor e, ne traage Zeilers belemmerdzo als wy, hebben zulke kun- jy e manoeuvres kunnen doendat zy ons fteeds 6, 8 en zelfs e. tfylen voor uit waren. Van dat voordeel gebruik maaken- :i, heeft Lord Howe de gecombineerde Vloot tot op de Kullen t Africa weeten te lokken, wanneer hy in dennagtvan den Oftober dezelve beeft omgezeild,en den I7,begunftigd wor ld® dooreeéOoften -Wind, hebben deEngelfchen ailehun- Tranfport Schepen binnen de Haven van Gibraltar gelukkig en ïhlóopen; waar na zy hunnen cours vervolgden om in !e )Öceaan weder te komen. Onze Vloot, die ondertuffchen de Barbaryfche Ruften met Streom en Winden worftelde, ias, heden deniS, in de Straat terug gekeerd. Hetblykt dat men van zins zy het Beleg voort te zetten V alzo men gis van niets anders fpreekt als van het aanftaande vertrek ■Vloot na Radix. Zedert de Plaats wederom geapproviau- rd islaat de Generaal Elliot een geweldig vuur op onze Li- q maaken 'tgeen veel fchade aan dezelven veroorzaakt, j, dert den 11 dezer is men zo te zeggengenoodzaakt ora on- /irden blooten Hemel te flaapen pynde alle onze Tenten in Storm-van dien dag om ver geraaktmeer dan 2oSchepen op de Kuftgefmeetenen veele Menfchen hebben het le er by in gefchooten. Men wil dat de raad van Don Louis de nleva wasde Haven van Algeziras niet te verlaatenzeker ade den Vyandbyzynen terug komft te verratten. De Offi- j, ren van 't Leger zyn in dat denkbeeld niet geweeften nu r. erthethun dien raad niet gevolgd te hebben. Voor 't overige heeft de Generaal Elliot zytie verkreege putatie van edelmoedigheid zeer bezwslkt, zo door het op- jrerpen van allerleye en zeifs hoonende zwaarigheden in de n twifteling van Krygsgévangenen als door het bevel geeven e ii met gloeijende Kogels op de Schependie in den Storm van tot n OAober digt by de Veiling wareh geltrand,te fcbieten. Üyke Krygskundigen hebben geoordeeld dat hy regthadom i (daar van te bedienen tegen de dryvende Batteryen,alzo zyn 1 igt om de Veiling te bew^aren hem noopte alle middelen, ter trnieling dier werktHigen te gebruiken; maar men verwyt :m dat hy dit verwoeftend middeldoor de Krygswetten in Jvegt verboden, tegen Schepen door Storm geilingerd, ge mikt heeft, gelyk het Spaanfche Schip el Triomfantezynde q i het punt van te vergaan, door hem op die wyze wierdbehan- fldzeer verfchillende handelwyze met die van een Spaanfch ouverneur in de Havana, die, 40 Jaar geleden, een door torm op zyn Strand gejaagd Etigelfch Oorlogfchipj in plaats (jin met gloeijende Kogels tebefchieten, niet eens met Kanon efchoot, maar vriendelyk ontfingvan behoeftens verzorgde, i. rd verleende om zigte kalfateren en heen zond, zeggende ig niei. te willen bcvoordeelen van het ongelukkig gevalbet 'lik hem in eene vyandlyke Haven had doen aanlanden. GROOT-BRITT ANNIE N. LONDEN den 29 Oftober en 1 November. Voorleden Za- énrdag is over Bruffel een Expreffe aangekomen met de aange- aame tyding dat Lord Howe het geluk had gehad om zync by- ébberiden Onderftand voor Gibraltar gelukkig in die Velling tontfcheependat de Gecombineerde Vloot veel doorStorm eléden had,en dat zy,hoewel Ió Schepen fterker dan de onze gter door Lord Howe wierd gewagt. Het Minifterie heeft i iéts van deze tyding gepubliceerd, als zynde'niet van onze iévelhebbers zelfs gekomen De Regeering beeft reeds ContraAen gefloten met verfchei- e Particulieren voor de leverantien der behoeftens voor 't olgende Jaarzo van Land- als Zeedienft, en op vry min koft- aarer conditiën als in voorige Jaaren. Er komen by het Mi- iilerie verfcheide Plans in aanmerking om de Subfidiën voor iet aanftaande Jaar te heffen namelyk 1) een van generale Taxatie van 12 per Cent; 2) een vanLyfrenten metoverlee- - 'ing en 3) een van geldligting tegen 4per Centmet zekere 'oordeelcn voor de Intekenaarsen aan dit Iaatft ontwerp cbynt men de voorkeur te geeven. Men verwagt dat de Koning in zyn aanfpraak aan het Parie sent deszelfs gevoelen en medewerking zal vragen in Ketal of liet e: kennen der AmericaanfcfeeOnafnanglykheid, en die zaak èheel aan de beflifling van die Volks-Vergadering overlaa- tn. Inmiddels heeft, zo men verzekerd, de Ridder Carleton jntiemiflie gevraagd, bekomen, en zal opgevolgd worden loor d^n Heer Dalling, Oud - Gouverneur van Jamaica. Giller waren de AAien van de Bank 114 en 1 vierde it 1 half dievaade O.'I. Comp. 133 en 1 vierde; dito Zuidzee en oude Annuiteiten gifteren heden zonderPrys; nieuwe Annuitei- ten, gifter 57 en 7 agtfte, 3 per Centgereduceerde 57 en 3 agt- le 4 1 half; dito geconfolideerde heden 5/ en 7 agtfte a 58 h i7 en 3 vierde en 7 agtfte4 per Cent dito 71 en 7 agtfte. De Wiffel op Amfterdam is 34 en 10 a 35; dito op Zigt 34 en6 b 8} op Rotterdam ssen 1op Hamburg 31 en 8 410enopAltona en iibeide a 2 en 1 half Ufo. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 6 November. Gifter is in Teffel binnen lekotnen 's Lands Kotter DE SNELHEIDLieutenant D. J. Ilokft, uit Noorwegen: Ook zyn voor Gaats ten Ankergena- derd 's Lands Schip van Oorlog ZÜIDBEVE LAND, Kapt. Ba ron van Kinkelen het O.'I. Comp. Schip DE TRITON, Schip per G. MulderIaatft van het Lidt van Bergennog waren in 't Bezigt, doch ver op Zee 4^5 zwaare Schependenkelyk het re- iant van hetConvoy,en waar by zekerlyk de andere twee Ooft- Ind. Schepen OUD HAARLEM en HÉTLOO, zyn zullen (doch van derzelver binnenkomen heeft men tot vertrek dezes nog geenberigt.) Het Schip van N Jansz't welk op de Weft wal geraakt was «met behulp van Volk en Schuiten er afgekomen en vervol- lens in.goeden ftaat in de Slootgebragt. Op Ter Schelling zou de volgens berigten uit het Vlie geftrand zyn een Een-Maft Schip met Brandewyn en Indigo geladen. In 't Vlie is ookbinnen gekomen eenEngelfchPrysScbeepje, hetwelk met een Laading Steenkoolen van Stinderlaad na Mar- N .SPtfe, j> -q 1°- 5 g <2-^ fe ftrarid beftemd wasen onder dé Noordfche Kuft genomen isiuj «o v door's Lands Schip DE-UNIEhetwelk daar na zo een deef- lyk lot ondergaan heeft. "lOiSg't.S Met Kapt. Rykzvan Surinamén te Oftendc gearriveéïd en Sg déri22Augufty vertrokken, hëeftnien nari'gt, datdaags te voo- 3«bst; S rente Surinamén vooïnt. aangekomen waren deKapts. J. en a 0 S B,Sem, beide van hier. J 2,»®^ g Volgens de laatfteBfieveh is bp St. Marten Isle de Rhee ver- j- brand het Schip van J. Dl Jansze aldaar van Bergen gekomen. n By Nienwpoórt is verongelukt het Schip van J. H. Ropers, - g g -5 H van Lisbon hef waards beftemd, het Schip is verbryzeld en niets 1» K. 2 als het Volk geborgen. ÏS Te Baltavids 8 Mylen vin Breft metverliés van een Anker binnen gekomen G. jélles van Rigana Breft beftemd. \<j> Te Duinkerken is met fchadé binnen ~v" VernUinenvan TOrient na Oftehde bei reparêerèn. - !,lr S c j^t=o t'0 Hét Schip van F. Scbultems, vanRigama<Vrgulsryk beftemd, j^.2; gt'SsL J,*° sflj I—«-I w, 51 e O do p .t: w w hSZ-s'Ss r-p èc- a.i It's ïS-S'S-Fg'S cioi-H cCiS o 5 S L c<?-3 ia oi.'pi'N 'i S ',u«; 51 w»-atn;.a sa e sa-Hfe si u H CS O K- g t *3 k?N S3 r 5- o c CO h e S3 0 4» 73 c P 5 K c 3 u O - W U r- - C fc, O w CS P-..C1 Qa n^3 x: >>,0. icdi'n si v c-a 'iü 3 O-; c hr* cs 3 e 'S "o S rt C Q •r* kt >-> - O- 5-12 §•«>51 4; 41 geborgen JP P$- «j\ OJ u jp Touwwerk, Zeilen en wathenVérdêraanftond. o S ""i2 S 5S Te Aalburg is met fchade aan de Maft binnen gekomSp H- gO coïcÊ af jo k S F 'S Struyving van hier na Bergen moetende. üf Ï2®5if «SS&ig-S ,.*H Brievehvan Elzeneur vin deö 29 Oftob'er. Eergifter de Widti S 5- "-e 117*7 U1^— V IXT11r bn. T" i—'- fc *T3 ---. - e? rO. S! Li 3 Weft,gifter Z. en hedenZ. OoftmétbekwaameKoelte,gïllér 3 g1® S zynverfcheidevandehiergelegenfiSchepennaardeNoordzee'«"g S Z e gezeild, waar onderhet ZweedfchjOorlogs Fregat. Grippen ge- >0 a 1ïJ?i S - tZ U-a s SoJSi." se 4> 4, J3 J. H. Dultz van ArchangelR. O. Viffer.van Petersburg J. Volkerts vanFigueira en A. Mork van Port iP.ort; te Kadix g <u «j- s .5 "3 |PSc T3£g-a 1> -.-ai- van den 7 tot den ï40Aober, J. Hanffen van Ysland, A. Appel- as g -3 B"S &o sH.Z - a boom van Hclfingfors, G.Siebes van Dantzig, S.Krygsman vqn-jjg 4^" g jdj e: W S v "3 Hamburg R. Gage van Martiniqueen de Franfche Oorlog- «-« u 13 g S p. .5 m S Si g fchepen U Sceptre en VEngageante van America; te Malaga §Q Si Sec r- g§^£ oj S&8.SJ: hm G. Finogiio te St. Sebaftiaan J. Swerver en te Bordeaux H. f g" StSw^ï 5-^ 2 g «,-g Jansz.H. Willems en J. Schroder alle van hierte Cretoy M «P Ssi'« £u 35'3o>,0 U. J,'Vifler van St. Valory; te Ceudres J. Jansz. van Bor^ r - deaüx; te Paffage G. A. Tromp van Danfzig; te Rochefort G; Sjóerds van Riga; te Honfleur T. Hilkes van Mafennesen M. J. Hettiogh van Bilbao; te Valentien J. Frith vanAlicin- ten; te MorlaixH. W. Klyn van HonflenrNóg te Bordeaux C. Cornells van Petersburg, en J. Pigs van Wyburg tcBree- menH. Dancker van Bordeaux, H. Heoft van Lemrik, J. H. Meyer Dirks van Riga, H. Roelofs, E. Bools D. PrSler enM. Moreffe van hier; en te Hamburg A. Banries ult SdhotUnd. SCHIEDAM den 6 November. Eergifter is by die vatl de Groote Vroedfchap dezer Stad, gecommitteerd den Heer Nan- ning de Greve-, om wegens deze Stad Seflie te nemen in het Éd. Mog. Collegieter AdmiralititopdeMaaseflde zulks tot Sup pletie der Coramiffie en in plaats van wylen déifHeerén Mr; Hendrik van Bulderen tot primo Mey 1785. 5 S 5 c 'sGRAVENHAGE den 7 November. Dê Baron vonThu- c -g- S lemeyer, extraordinaris ^uvoyé des KoUitigs van Pruifffcn ,-S „tS1; 5 g o heeft rast Leden van Staat geconfereerd. Ï2 5 S 0 Men zegt dat de Heer Raad-Penfionarisbyhet te kennen-g. -c. ja BI y g geeven aan de Heeren Staaten van Holland es Weft-Friesland, g S tu g en daar in,uit hoofde van den wankelenden ftaat zyaer gezond heid ,zyne demiflie verzogt heeft. eene cierlyke Aanfpraak aan Hun Ed. Gr. Mog. heeft gedqan jj >>-0 m b "tliii1 Men meld van ZIER1KZEE dat aldaar door de Boeren Pa- trouilles hetFortden Haak,in tVeérgatdesnagts lodtgisge-, 1= g - g vonden, zynde de geheele Wagtwaar onder een Officier, af- n'ï.ïN weezighebbende de Boeren dien PoJl verder bewaard. - S -? f. aj J aj ir cs 55' 2 CKMOH M'u 2 ,<u g SS-? 'H-göl w c 2 -«Or dat zyne Charge deze Maand ftnnd te expireer en tejfepsook' fi S g £.2 /,!a«1fllrs AanCnvAaL aan U,i« U Po Ma/T TlOOlV tTOflnflri 3a Rt u S. »4 "J J 3JoÖ fZ Cd «3 8< <U ZA'T.'yr nj sSÊ"S-g M 1^3 1*1 5 {3 <-* O afl •b» >'S2 O o l( rr. CJ LEYDEN den 7 November. Indien de herftelüng van den Baron VAN DE CAPELLEN TOT DEN POLL een alge-3 eSg:Sgïi0-'32-ï> meen vergenoegen.onder de OVERYSSËLSCHEN heeft ver- S ®sg«c^ oorzaakt en derzelver Comparitie ter Vergadering der Heeren 84 ta 0 cg - «ia 63>f"' S ^33 ft a, a» - S bc tjo c (S k' H 9 v ri Q S1 UOI Zudül CU Utl LClVtf kjUUl^Hl 1UC LVI V HgUUUllUg u»-i liwwiyu w O C t s-H- Staaten van Overyffel met vermaak vernomen i sdoor allen die zyn Hoogwelgeb. kennenzal met geen minder genoegen j» worden vernomen, het geen thans word verzekerd, namelyk' S Zo Zm SS>-3 dat de Wel-Ed. Geflr. Heer Mr. F. A. VAN BERKEL, Pen- 5 O S e "g S g eq fionaris vau Amfterdamook wederom de aanftaande Verga- 0 S§.£ oa" «OIS dering der Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland ftaat by "2 «"'if 5 oï s te wooqen. IW-5 S 21 i S L Men weet en het is genoeg bekend dat bet berugte Prcpara- T o toirlyk PlanI van een Commercie - Tra&aat mef Americaals F, -J- c t fïnr^.nab is nnjr^i3rf»f^vtfO-dnr jrem. Heer Penfionaris uit deVeTffa-e- 5J w 5 c go* O bOc 0» T3 -J-é ft-J QJ r-Q «uS B 4) H B 5 S^l w s<3 sof a L a r- Si W V a a oorzaak is opgegeeven,dat gem. Heer Penftonaris uit deVerga dering isgebleeven; maar ten aanzien van den O veryffelfchen js i 2 o V n- 1-TgfV Riddermeenen wy voor min kundige Lezers kortelyk te Zg; g 'g 2 E c moeten berigten: £rg «g «-« Lh P a r o r h Xl c w <U -o o fc T- W <U 2^3^ bx- <v dj a 3-^ V Cr: 9è Si-pr go g-g. 5 c S-V4 4! ie O - at O» ie te O 'ft a M moeten berigten H Dat zyn Hoog-Welgeb. gefproten uiteenederoudfteFa milieu, zig eerft heeft doen uitmuntendoor zynefterkete genkanting tegen het leenen der Schotfe Brigade aan Enge- ;e land. Doch men gebruikte eene andere reden om hem uit „j c 2 -J r. D g 'Si? t W - de Vergadering der Staaten, alwaar hy als Lid van de Ridder-g J1 O 0 «,2*5' t,.-ê fc- fchap recht van zitten had, te weeren, en hierin bellond: I'S S De Drollen van verfcheide Diftriften der Provincie waren g 'u g g °t g in'tgebruikom van deBewoonders van't platte Land eenige g Jjjg wg-o g r cc D 3 perfoneêle dienften te eiffchen; doch in de voorige Eeuw a c g g ggjA» g--0'2--S.5 wierd by de Staaten de Refolutie genomen oipdeLandbou- gj»^^ £-So|^§ Refolutie genomen omdeLandbou- wers van dit foort van dienftbaarheid te ontheffen en de 1,3 c m Droften, door vermeerdering van trÉébement, fchadeloos te m w v n 4/« "!~f Tl r\ G O f C H St o CJ c w. ftellen; die vermeerdering wierd egter door de Boeren zelf "2 m LpgS;2 ïlS'S c S m betaald, door 't verhoogen van het ordinair Hoofd - Geld." -c tl; '3 3"S.sS S 5,^ c Z 5 te J_:J. X.A*, ff rti Ü4 tri W O CrY w veerden,in weerwil vandit alles, offchoon ongevoelig, we- m-b w der nieuwe Perfoonlyke dienften in. De Regeering van Zwol op die zaak hebbende beginnen te letten zodeedde Heer vandeCapellen eenige nafpoorin- gen over hetmfsbruikhewees hetén deed ter Staats-Ver- n gadering van Overyffel den voorflag om dien terepareeren; o<'5 jjS"^ a maar de meefte tegenwoordige Droften ephetgrootfte ge- ^^jSgy£o deelté des Adels, oordeelden dat dé Eer .van hun én hunne Voorzaten door het Vporftelvan zynHoog - Welgeb. ge- kwetft waszy floten hem buitelde Vergadering én dreigde» hem een Proces aan te doen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1