i 40 fc: r 3 flrf 3? C S? G O *- f S 11 C C bft- fc3 QT ''8? too cj' fi Jr u <o JJ 0.4» ft* O *3 >1 o b -"C -> -3 w O S r? 2 oo C O fiöï *c H "if ÜT q.«o j* V g E - ..35 HyüNsï g-.o o s §o «S.P J J>( 5fc O i CL 0.-.W r- flrf u W 'w 5J ki q Q _3 3 l! *2 - too JJ isa §3 S«3 O s 3 T O Ha-SS^SSS-S o-uti 'J O v *i a Ml, J#?- j|s-s|0 g,& O CO g ry cf tv u W T5-C CJ p a O c .co u S -- £f ^g£ M """In s s«U' - -, -- JI J3 f£ ac ^£,*A J|éftt£«e?S §3*242 •C J ry—f-t —4 QJ^J X) J V ff! ta__ Tl' 2 "If f-f rt8w 'UM Z.£w ch ck 111 S-Sg e» u *5 uJ :2 c: pQ ft. <u 5-2 <3 o <u P- c *5* JZ p? fr] I3" SS 2 w O t.- r; -*- E t*j S M 5 S - -~-o ,e S ^>£«^h s £3 - ül - p' u - rt,s C a «4 a* C-u f« CJ Tj E= w S so S* Wgf^Sf fgs£z s fe 5H C J (->v a u-. Y- 2T LX W2#BO|«B«|2Ï0ÖÖ^3 &3 N -? j- s s" o D§«"Ho« f~" -»5 CJ hi* _sJ 1> r-Cc «fi 5 S? -o c w w a v j5> t3 ■•Tsi:^ So Ct *l~slg3§"g S^^SïS) O- U N t W ^-5 .2 u dU.jS s c.^ •- P c W fl be E 'w M P- g g§s<-| vM°U -■g SE SSRofeo tr. 3> G 13 1"H *r >y if,J} r T* t—toO cj" £j T3 O sSsg*ë-?ggc s>S'fc«^-s ■e»S^I«:'s'w2 0^ CA C <A- Jr. bJ »-4 1 •"CÈ«ov"g'»S «C u 13 a-a j-s c^-s «Z - £d *a« J ^r. 53 TJ <-< O 3 S"2"^ ..go o.y - V5 g rt; a L n jj w 5 - ^•=!5>a 2 - 3r G .57 O C3 QQ P* O ki f *"-1 A; T. =- s 03B-e-£«a£o.g«2 '^^?c^!!®o'u!-i'^-<', «=^1*s2-§i J- -O CÖ ax a S fr-> - <U -s 'a 3 pr o &ST 5^13^ 'j-®- -I£&~s =rs - s «3 Is'fe wg^ S ?55e^kc9^ c O *••»-> S-, 3r r-i p^se &g»r S» -Q mc^o i«S.sV.ife-0'3 sta if t g,\S g 3 3 ji S p aïj -ni E c et- U J, .2 f-.us s>sS S3 m 6 - g t T fc V7 fc CJ *T CJ -C •éü^^^ïs, V 1, g O W Ka •Ï!31 s S ?~i<£o" c: co f F •*-! 1 SS511 s >ge fe; e •§- s <5 s Cw r; "»os C"£^ «F" i r_ -, r/ TJ »J n> 2f -S -S wc a £;=aip, "iigj rN {E^ i 25 Sf n TJ aj OJ Q,?; r >•?.- s-o.^. z?s - w - X" r c 6 o PjJöJ OJ 5o- S C öi -f o Cj <u c3 10 r-» r ca. Ti u, u g TJ o O ^t? o a. g,§ T g O J a.'® ct 2a 25 a u. wSStS- «25 a. to*. to-t f= t= ES, r, a - c r~ o J N r W - 5 5* lAiL'y y. Q. £ifï&n!s?8?££ ^*6gi u. Si e5* B i: ^b't3^ w ^3 v k: u 4> "T3 f± v cj o CJ J-. 00 |t «y >-Ci o o rf! S -> ^".S-W cj - c« p ep. •- r~ v.-3 3 «£.2^^ f>« Er.v- C "a Mz Sï™ E3? i-&Hr2 5% - i «a»s SoWSOSCEJJTd 3TJ ^Ë2o-'M foSs £2 g °ïa<; a'gg «5 a.ïï"^-> $r rK S J ti .3 o .2 Sa« 2 2-a^o|-"g gsïgSïSs b£ - - C O <U P c£ -t3 K J> S .U c o <L> c-r cj c u 3 5 u S 5CE3 N g a a a. (g. w c - ,?Z2 5S „2s e Ï5 7"^ c -ft.JD "h* c oa g a- »i a - 3 a o s S 3 J 'g. r~ r-* O prs££Sê§ t-,3=t-c~Jl3v"C !>c - - s. s O 4. A. b>Ci fï-, 5; *5 £3tf-S**-MS a t; a g x- jj t>. I^£<2 Ssn 3s w t- «S5 S^o rï "/V c P c 5!<3" - bo 2^t|wc.«g-^o o.rt.fei-Se5 c ■*■§-© y,C s<sw £BO as i. o c 8V».: (U "4j K 3 k- tx3 3: .3 '"CO zwg-s:£<s 2 QJ n3 2 c 2 e v. «C3-=^a;' O <3^- 3 ï.iQ J* S "-' '"'tlvi Sb^! 3 aa'I 2 2 s c 5 C bs 5 co.ri s M Rï S 41 fe 2 %r- fi 8 Z f, .5g 1 aïgEï? 'ïi 3 v p Gtti. O a> 00 PO S, r u_ P-. erf O 3 «J ^3 o Ja. Ir. co ce f/- cc - ^cü-Lj Sév® C L. s -S ;;8£tó S t; 'C V. N b .r-'j Sï 0 CJ f 0 :«-too-o^g .c? pc 3 .i^-sg^s o s? s;5 s b-yj c i 5; ag S y- C "5 (-. C 'C C 3 7"^*' O -*- W- 3 r •jrtCJt"0CCV0ClC^tiB t> TJ •-*S 3 .CJ c jf r; r Zr> OjiiTsS.Ö CJ R 2 i- 5b>NJt7'-,ü •>?oc-G5c'T?,::,,^'>^'t3«J 'Scot» tC O «^1 Ult^ r ^lë^^Si ^11 lSa<5-eei|=c'i:^-«.Sa^ei grf:3-Cin3 ^o-o® g> ■rj T lJ Q 3 *L> Cj CJ i-C® •-< 4) r,s .CJ /J ÖJ r P c j! TT ■'coC^'>«SV:ac 'S" ^—*8» S c e* c O CJ 3J CJ 33 -^5 *- >HH CJ ff p U C c:K c v f nK-o u >q p - i ti, O P -g tj.2^ PÏÏ9C.Ü 2^. tJT'n&^'S c: ^4 o co' toe £f*? »- CJ ,-, h*- 0 o— ÖJ fc- is ïfgS £b gC-O Sï S -g i bS c'".0 "i4* i§ 5 S S §5 ZZz%t É2N&2ag-5-|4j|^ggs'-g<al <^3< S^a-b^y ^.MCO c s fi°, ?6K=Cb!Ï illliil -S Q. O 2i 55JJ=e 3 tc v 001=; CO' a r. o 6 Ê-.E - - C C - c «J B^i:; g S-T ïc-ö .8 ^5SS5g«S«2 Alle de geenen die iets verfchuldigd zyn of te pretcndeeren hebben san denHeer CHRISTIAN HENKICH RETEMETER, in de maacjd Mcy dezes Jïars te Rio Dcmcrary ovérfeeden zynde gelieven zulks ten fpoedigfte op tegeeven sin den Heer M. H. LESTEN te Rio Demerary voorn., of san ME1NHAR.D R.ETEMEYER. en ZOONÉN te Amfterdsm. T. W. K.IR.SCHBAUMMakelsarzal op Maandag den 4 November 1782te Amftcrdam in 't Nieuwezyds Heeren Loge ment, verkoopen een extraordinair wel bezeild SMAK - SCHIP, genaamd DE JONGE JAN, Schipper Geert Everts Lingen is in 't Jaar 1775 nieuw uitgehaalde lang 76 voet, wydi8voet, hol 8 voet 9 en 1 half duim: breeder by den Inventarisen berigt by den geraelden Makelaar en by Dirk NienwJand. H. J. SPITTEL, CHR. VAN NDORLE, Harmsz.J. VAN »E VELDE en J. H. DE RIDDER, Makelaars, zullen •p Woensdag den 13 November 1782, \s namiddags ten 4uuren, te Amfterdamin de Brakke Grond, verkoopen een party fyne witte Haarl. Gebl. LINNENS, witte Overzeefcbeen Vlaamfche Linnens, Piatt. Royaals-, Bnttanj.es, Rouaanen, breede Crcas- fen Rokkertreepe» Bedden ken, Bonten; IJinderl.Koningsb. en Pomers Linnen, Poolfche Rollen alsmede een party beft Hol!andfeh ZYLOOEKYsprmlféhe, Verófche en Dubhelbandfche KOUSSEN en WANTEN &c.breeder by Notitie. Matthys Poorterman» en Jan Hendrik ThienenMakelaars, zullen op Maandag den 25 November 1782, te Amfterdam in *t ©ndezyds Heeren Logement, vcikor-pfn eerv hegt fterk 1IUYS en Erveftaande in de tweede.Rooze Dwars Straattuftchcn de Rooze Gragt en Roo/.v Straat; W.Z.: brccderbv Biljetten. De Papieren en Bewyzen van Eigendom zullen vier dagen voor en ol> den Verkoop,Cs, te zien ?vn by den Notaris Kier van der Pietop de Keizers Gragr, by de Wolve Straatnader nadairigting by de gemelde Makela«rs. Heden, Maandag den 28 Oftobcr, zullen de Makelaars SORN. "tWlSK A. VAN KETW1CH, W,;"^iöLLERD. LEU VE LING, A. VAN DOBBENBURG, F. DE VALK f JARMANenD. SAPORTAS, te Amfterdsm in het Oudezyds Heeren Logement, verkoopen No. 2. Een dubbeld PAKHÜYS met zyn Erve, genaamd DE GROOTEHAAN, ftaande en geleegen op de Brouwers Gragt, by deMouthaan Steeg; cn No. 3. Een PAKHUYS cn ErvegenaamdDE SI ARftaande en geleegen op de Nieuwezyds Agrerburgwal, Noordzyde,,tu(rrhen de Korsjes- en Lynbaan -Stecgen a"es breeder by Biljetten, oe »e- yryzen van Eigendom en Veil-Conditiën zyn te zien by den Notaris Kier van der Pist. NB. No. 1. is uit de band veritogt. Op Maandag den 18 November 1782zal men op de Hoffteede GROTENHOFF by Liflepubliek verkoopen een extra fraaye Metaale leggende LEEUW op deszelfs Steenc Pedeftal, vier M»rmere BORS-T - BEELDEN op hurfPedeltallen, ennogeenigefteene BEELDEN en VA AZEN als ook een party zwaare IPE BOOMEN bekwaam totWerk hout ceBige jeugdige IPEN- er. LINDE BOOMEN zeergefebikt om te verplanten eenconfiderabele party IPEN-enBlü- KEN HAGËVELSE- en ander ÏÏAKHOUT kunnende alle zeer gemakkelyk t,e Water worden vervoerd: VUesa* H. DE HAAS en COMPAGNfW tc Dordrechtgeeft uit en heeft alom verzonden WERKDADIGE BOUWRONST ofmu- voerige Verhandeling der VYF-ORDFRSwaar in de Oorfprong en bet einde vapalle derzelver Deelen ,dooreeneeenvouwi- je beredenceringonderzogten de Maat van ieder Deel btpasjd word, naar welke de Vyf-Orders meteeneiclaooneovsreen» ftentming, nevens en alle boven den anderen kunnen gcp'aatil «oidcn, eene juiflc bcpaaling van deonderlehei dene Alttan en der Colommen tn ieder Order en onderrigtir.g hoe dezeivc.i.ï alle'Ctbouwen Gevels Gaaadtr^n, Punrten Ccc. benoo e g plgatft ie wordenvólggns eene naauwkcurige berekenir^gangt tuoadin XX. koperePl.do*f H. STUY3ER& i»r,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 4