K V K w •st CJ C/5 a> a 3 s« r* Hl oa N w O as a «1.g a. 8* o 0£»S5Ii5"Sr 53 5'2 8"1 Z 7 ffn?!." S-S 91 3<S gSis- O 3 - - a. ©2? o o n B g-"J =T „-JS n ^*-2 e c c c O 3 S 9 cr4 m 3 ^3 ri'Wj r-t n rt ??-*«-• 2LJ f* -« *i 3 rj l, 3'2 2 w SoN^!?re 3-JS.Jl'J o as^'S 3 5- 3c"5 8 3.2 S ="S ep^tt 3 3* ro P a I? 5 2. 3 5" Zi '4 2 3 o.-wn-5^N^ o"-2,B ■s.s»< B*5!!KS& - - Sr. o- o <y ÏBaS'ï 3 ^ÖaT.Wï»" S P- f^s.' E^sStnSg!|gS ?8® 3PS35 ©?**-*« a»gPfl2m&SftErti m c 2- ra 25 3> -»» —■—;-» ua tl -9 ft) Os' fl -X 3-0 pr 2 8 >3 -* xg P-cof 3 °s* &S«fl ?3 2f w. K, •n C'ö 3 *S O •-t .o4*-^ a. j« 3 tb c P» o 2 2.» ÏB 8 - sg.§2Ss-2.g:.s - fr o o 't' Te Huur, tegens primo February 1783 Teen eXtra ve;makelyke BUITEN-PLAATS genaamd HINDER RUST, ge- leegenbyde Hinder Dam adre bv de Makelaar? CORNELIS TW1SK en ZOON, opdeRegn'jersGragtte Amfterdam. P. B. BUNEL, J. MENEVEN, T. VAN DER I.INGEN, C. VAN ÓER LINGENJ. HAVESMAN en D. BERK, Makelaars, sullen op Miajidag den 25 Noi.ea.ber 178:1te Amftcrdam in *t Oudezyds Heeren Logement, verkoopen No. 1. Twee begte (t erktHi iVZEN ondereen Dak, (taande en gcleegen opdeY Gragt of Buitenkant, tufTchen de Foely en Peper Straaten: s Maandags en 's Woena.igs ter zien mis hebbende een Briefje van bovengemelde Makelaars getcekcndNo. 2. Twee negte fterke IIUYZENin eei. Koopop de Weftzyde van de Nieuwezyds Agter Burgwalby de kleine Huyszitten "teegDingsdagsen Donderdags ie zien mi-s ten Briefje vip b. vemremelde Ma kei ar rsNo. 3. Een plaifante 'J UYN, gelee- fen in de Nieuwe Schager Laan, over de Weeiering; No. 4. 'Een Perceel WARMüEdLANDnaaft bovengemelde Tuyn; no. 5. Een dito voor aan de Laan en No. 6. Een i aeip WEY-of GRAS - LAND, overStadlander: alles breederby Biljet ten omfchreeven. De Bewyzen van Eigende jr en Veil-Condiuen zullen vier dagen vyorenop den Verkoopdag te zien zvn tenComptoire van den Notaris Nicolaas van Veen op de Voor Burgwalby 't Poft -Comptoir. ABRAHAM JOLLESMakelaarzal op Woensdag den 27 No embcr 1782, 'savönds ten 5 uuren te Antfterdam in de Brak ke Grond vtrkaapen een extra groote party Mofcovilche PELTERYEN, beftaande in f50 ps. witte Baaze Buyke en Rugge Voers; 102ps. CazansgraauwRugge li.o53 ps. Sibeersd'to dito2200 (tuks witte onbereide Haaze Vellen12c» (tuks wrtte bereide dito110 (tuks witte bereide Vollen Vellen; 134 ftuks bereide Sabel Vellen; 630 (tuks Cazans graauvy'i 355 iluitaer onbereide Lesjes en 48 ca een kalf Timmer bereide Lasjes: atles breederby NatitieiB tyds tc bekoi^en, o "N m w m coSEB 3 £L ré g<w o.2.re *TJ<Jg P3:»a?5q-S^5 5 o "2 ré 5S 5 fr«i o jr< 5 S 1 2 o o s w crq* O o a 3 S"£< O. - 3 3 g- re o o 2 o 3 3 Z 5" p, 1 a - nu; n s 2.® H 9 a'ó p H *lZ?> 3 t-4 M tt, ip M M M tr «T, ©ni5 ^wS;S 't O-ri M l 2 CL ft) Q, 2 5 2*3 aN ru hrtO ö"2 0 X 3 SfS rt J(j rti Oa 3 - P 3 1 fcao'sisn"n S&2ggfe|S»s at» 3 as-ii B*—m f* 1» tj Ha>o^Cp3<g( re »-> ss» o (TJ W 1 rw 2 2- p »T3 f> I B> CL. B S 2 0 rt «1 es- a ïJ5" n 2 3 S-3 S o O 5 O - t S* P. S*" o D S S êrw^cL.*,^ 2 ■w ft) 3 ^►Ö^fD ^Ou'T? WwS fp «3 2 s 5 3 a O.? s> o-SfCq - 0 sr<S 5-w n KJ .0 O o o s <-q 2 B M w Alle de geenen, die iets verfchuttligd zyn aan of te preténdeeren hebben van WILLEM WILLEMS dié laarft in Anno 1780 met het Ooft -tndifch Compagnie -Schip DE MEkCUQRals Onder- Stuurman uitgevaaren an den 27 Augufly 1781 op Bata via overleedenls, worden verzegt daarvan ten fpaedigften immers voor ultimo December naaftkomendemetjbeboorlyke Be- fcheiden, aangeevinge ie doen by den Notaris PEETER MEÉLING »p de Voorburgwalover de Nieuwe Kerk te Amfterdam. AUedegeene, welke iets re pretendeeren hebben van ofte verfehuldigd zyn tan den Boedel van wylen den Heer JAN EG&- MAN, in de maandjuly 1782 te Paramaribo overleeden werden vérzogt ten fpoedigften opgaave t« doen aan deszelfs Execu teur denH er CASPAR BENJAMIN EGEMAN, ofaandeeOverlèedenen Huysvrouw A. C. LUDWICH.Wed. JAN EGE- MAN, beide a Paramaribo. F. W. KIRSCliBAUM, Makelaar, zal op Maandag den 4 November 1782, te Amfterdam in 't Nieuwezyds Heeren Loge ment, verkoopen een extraordinair wel bezeild KOF-SCHIP, gopaamd DE EXPEDIETIESchipper Piettr Enntnisin't Jaar I774 nieuw uitgehaald, lang65 voetwyd 17 voot3d«lni, hol 6 voet 8 duimbreeder b* den Inventaris, en berigt by den gemelden Makelaarea by Hylke Jacotsz. en Comf. het HAARLEMMER MEER IN ROUW, over 'tVlugtenvan *t NIEUW MODlSCH KAPF.RJAGTde BLIXEM, gevoerd door Kapitein L1VINUS van VINKENSTEIN, Kamerfpel,vermengt metde Gierigheid van een DIEFAGTIG DIAKENdie door hetbreeken van een WIEL 01» dé Vlugtisopgehelderd dooreen FRAAI TYTEL-PLAATJE bewyzende dat'qr door OVERDAAT en WELLUST vdél kwaad in de ONGEBONDENË *n LOSBANDIGE GezeU fchappenvoorvalt, in Oftavo: iagtStuivers almHKr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1