leydse n°. 117 c ou ran t. i .13 ills iii N E DE C /r: S" e - 1Q0C&. VOBMSDAQ ,plA. EXTRACT uit it Refoluticn -van de Huren Staaten van Holland en Weft - Friesland in Haar Ed. Gr. Mog. Vergadering genomen op Donderdag den 17 Oftober 1782. De Heeren La Cié, van Zeebergh, van Lith de Jeude, Emants en van Bleiswyckals gecom- micteert by Refolutie van Hun Ed. Groot Mog. van gifter tot het afleggen eener Commilfie by jyne UoorL Hoogheid den Heere Prince Erf-Stadhouder ebben ter Vergadering gerapporteertdat zy even voor dêfr si,door Zyn Hoogheid beftemd om de gedecerneerde Com- jjffie alhier binnen den Hage, werwaards Zyn Hoogheid ex- irciTelyk van de Oranj» - Zaal gekomen wasop te wagten néén der Vertrekken van Heeren GecofnraittcerdeRaaden Jen anderen waren gckorjen.cn zigvervolgensgezament- jknaar hetStadhouderlyk-Kwartier begeeven hadden door tbuiten-Gallery langs het Binnen-Hof, voorafgegaan zynde (gevolgd wordende door zes Bodens van Staat, terwvl zy auffchen door de Militieop het Binnen - Hof in de Wape- cn ftaandemet de Spontons en het Vaandel waren gefa- iterd, gelyk mede by die geleegenheidde Trommel geroerd Dat zy by hef einde van de gemelde Galctery aan de eur by den groeten Trap door Zyne Hoogheid, verzeld van :szelfs Hofftoetwaren ontfangen en binnen geleidzynde iven aan den Trap de Cent-Suiffes en vervolgens ook de uardes du Corps van Zyne Hoogheid in de Wapenen had tagevonden welke aan de Commiifle de gewoone groote nnneurs deeden." 1 Dat zy wyders verfcheide Appartementenvervuld met ilellieden AdjudantenOfficieren en diverfe Pcrfoonen it Zyn Hoogheids Hofhouding behooreHde, zynde doorge- unwaren gekomen in de Kamer tot de receptie gefchikt, Iwaar aan het hooger einde de Stoelen voor hen Gecommit- itrdens en daar over een Stoel voor Zyn IIo/>gheid waren tplaatft." Dat zy Heeren Gecommitteerden gezeeten zynde, Zyn loogheid niet alleen geinformeerd hadden van de Refolutie oomiiToriaal, door Hun Ed. Gr. Mog. op gifteren, met [trekking tot het geproponeerde door de Heeren van Ara- krdam genomen, maar in het byzonder,ook,dat HunEd. toot Mogende, eonfidereerende het groot ge wigten aanbe- Bg der Zaak, in de gemelde Propofitie vei- vat. deze Com iffie fpeciaal hadden gedecerneerdom Zyne Hoogheid ignis te geeven van het verlangen en de'verwagting Van unEd. Qr. Mog-. dat, hangende Hoogftderzelver dehibera- m over den inhoud der voorfz.Propofitie,aan de zaak zelve en prejudicie zoude worden toegebragt, maar alles gelaa- nin ftaate en furcheance." Dat wel gemelde zyne Hoogheid diaropaanhen IReren [committeerden mondeling had toegevoegd en naderhand briftelykovergegceven het navolgend Antwoord Ik heb reeds in de voorleede Week nodig geoordeeld de „Stukken van het Proces, hetwelk door den Fifcaa' van „de Generaliteit tegens de gevangeVendrig de Witte ge- „voerdis, té zenden aan den Hove van Holland Zeeland en Weft Frieslandten einde dat Hof met betrekking tot de verdere Perfoonen die in dezelve zaak geraakt zouden mogen zyn kunne difponeeren zodaanig als bevonden zal worden in goede juftitie te behooren,waar van ook het noodwendig gevolg moeft zyn eer.e prQvi- fioneele furcheance van de executie der fententie tegen dien gevangen Vepdrig geweezen, totzolang volkomen blyken zoude der die Vendrig niet meer zoude behoe- 1 ven te worden gehoord of geconfronteerd ter overtui- ging van een of meer andere Perfoonen." - foor het overige ben ik van begrip, dat de gevange Ven drig de Witte door zyn competente Rechter is geju- geert. Ik twyffel niet, datwanneerde Propofitie die op gifteren door de Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam ter Vergadering van II. E. G. M. is gedaan, door de Heeren van de Ridderfchap en verd'ere hunner E G. M. Gecommitteerden tot de zaaken van de, Juftitie, met Commiflardflen van den Hove ter voldoening aan Hoogftderzelver Refolutie commiflöriaal zal Zyngeëxa- mineerdwelgemelde Heeren Gecommitteerdens aan iH. E. G. M- zullen rapporteeren dat myn begrip niet on gefundeerd is doch, indien tegen alle verwagting voor gemelde Heeren Gecommitteerden van een ander gevoe len waryn en in diervoegen een Rapport aan H E. G. M. uitbragten verzoeke "ik, dat Hoogftdezelve behage moge, alvorens eenefinaale Refolutie te neemen, my hetzelve Rapporttewillen communiceerenen my ge degenheid re verfchaffen om fchriftelyk aan Hoogftde- telve onder het oog te brengen de gronden, waar op ik vermeene dat gemelde Vendrig de Wijle wel en te regt door den. Iloogen Krygsraadisgejugeerd. ,i:_. - Aldus overgegeeven den 17 Oftober 1782. was getcckcnd*) W. PR. V. ORANGE. 'sarna v.y Heeren Gecommitteerdens aangenoonien heb- leom hiervan aan H. E. G. M. rapport te doen vervol- weder waren gerevertêerd en uitgeleid op dezelfde wy- tn onder het hetoonen van gelyke honneurs van wegens lilitie als zy waren gerecipieerd geworden. ar op gedelibereerd zynde is goedgevonden en verdaan, oorfz. Heeren Gecommitteerden voor hun gedaan Rap te bedanken en derzelver verrigte teapprobeeren en oorts Copie van het voorfz. gerapporteerde zal worden tven, aan de Leden om by deDeliberarien over het Ra- dat van hétBefogne op de Propofitie door de Heeren Ge- iteerden der Stad Amfterdam gifter gedaan ter Vergade- (zal worden uitgebragt,daar op mede zodaanige reflexie taken als bevonden zal worden tehehooren." Accordeerd met de voorfz. Refolutie. DEN *3 OCTOBER (O P'h" (U'H 3 ho 1to es QJ tu3 W 4> C ,jJ O w TO O c - k Pd WH 2 -Sf>< X O <U X t-, pi «cd-5 RLANDEN. TERDAM den 20 Oftober. Uit het Vlie meld men van lezer het Americaanfche Fregat Cato Kapt. Toppen, form van den 2 dezer door aandryving van een Fluit 'an zyn Ankers, en op de Noordvaarder gedreeven is en op deRheede gezeild,Ookwas weder in Vlot wa- orae» het Fluit Schip de Vrouw Agatha Kapt. A. Kik- ede door het breekea van zyn Anketsden 4 dezerop iwalgedreevdu. ■s.Ê&F '4> «3 O ■e SC .0 t--,r «g Van TeiTel word van gifter gemelddat op de gronden va» het Eijerland vaft geraakt is een Brikfcbip, waar van de Naam -j o fe; nog onbekendhetzelve heeft; een Keyzerl. Geus van de Top v Jy zvnde alleenlykdat en de Maften er van te zien zittende onder Watervan het Volk heeft men ook niets vernomen: Óok,zegt g S M d. ri ÉS O C5e"« g o7!r"w 1> (3 - - B co rO «ca ■5W ei O S c JS O-C T3 W I <-« w 0 w <u a» to fc ci c 2 S «u Ci »-> cd -rt O m •°o« -ïg. - 2-S JoSüio G <*-4 !g bz bjO w ie' S3 O o o - P G e B-fe ""C jg, 4) O C u £P* •vh O- v. 4) S3 - u <U TJ, ."pn pets q» rC C ■S» M V c fc, eo s- U. y CJ W O 12 »- '.o a i> I t-H «u o p tr p- m - -'O'D'tlJÜ ü'ne O S oi o I xi f c fXi TO O W «fel «'Z S MO a s J e® 2 -/ tri O L-?. (4 8 en, een Twee-Maft Scheepje voor Petten verongelukt is. "3 Gifter voormiddag is te Hoorn door zwaare Wiqd van de g Touwen geraakten omgeflagen hetO.I. Comp. Schipd£/Uf- c et HOUT, naChinaaangelegd, eenigeweinigePerfoonen die daar op waren, zyn gered: Het Schip wasnognietlangge- 3 3 leden eerft van Stapel geloopén. "ce! 'sGRAVENHAGE den 22 Oftober. Eenigebuitenlandfche Jc c"^ Afgezanten hebben geconfereerd met den Heer van den Sant- H 'a -S o heuvelprefidecrende ter Vergaderinge van Hunne Hoog-"3 "tg Mog. wegens de Provincie Holland. g c Men zegt, dat.2,eelarideven als Friesland, om opening vfaagtwegens het óiet vertrekken der Schepïn na Bfeften y jf-o dat ZyrteDoorl. Hoogheid op den 11 Oftober aan de Cómmiflie fe' a van hun Ed. Groot-Mog. over het niet zenden dier Schepen 3 w o ten antwoord heeft gegeeven: Dat vermeende niet gehouden O te zyn om aan de Gecommitteerdens van hun Ed. Groot-?3 5^,2 Mog. eenige opening van deze zaak te geeven ten zy dezelve o j met een nadere en fpeciale Refolutie van.hun Ed. Groot-^S B Mog. dien aangaande waren gemunieerdalzo Zyne Hoogh. 0 m in begrip ftond, dat gemelde Refolutie van Hun Ed. Groot-5-0 g< Mog. op voorleden doch geen toekomende Zaaken zag." o-s 't Is reiparquabeldat toen de bekende Commilfie op den 3 cd .5 "g ïl Oftober ten tweede maal op de Oranje-Zaal by de Prins Erf- "3 Stadhouder audiëntie had, 't woord POOLEN en Contra - Sein - .c-cra»cfü'; rriuRRP w„ h-1? 1 -.i.ï-.f vj U raK-iV-Tv WaS oc C u 0^35?^ c 4--^ Men weet dat d« Heer P. O. van Aspwaarneemende de r S Z c 'S c Ji J - g P, ti jj w "3 Ir 0 0 -»>® 4l v. *-• ai - - f£3 Cs c .r r- O PH - s. r. *2 r O .tl O 5 s «zi So.go en S >,_g fe 5 g-Jè1 QP,,I:N'c>j S W o S *3 21-3 «f 2 'cf1? S t w<5 c .c^ccoucflNrt S* CpG <-< .5^ -- r ^<33 "tl va tl <U e P. S g p CJiC^ S ^75 Ci a s tl M fc O C,& e'Z.° S 5 st=. TO E >p C3t»3 Vt is o ttfltP r;<u f: -wico-oovo Zaaken van de Zweedfche Kroon, zigden 9 Septemb. by Hunne a g g-a Hoog-Mog. heeft beklaagd over den Kapitein N. Koelberg, Z o M.2 'Pd wmc2q«BJ zïS^>> - S ®"^b voerende het Kaaperfchip DE VEER.ENAAR. en cjat «te <u<N 5 9 M to £p~ S J <R - ts e.-" S fll so S S-ïl'f s «-2 sj Or* w P. 2 •-S.SwcS «S-oS»*. Koning van Zw.eeden tverklyk dat Kaaperfchip had doen arre- g g "g <a "ht S "g fteeren, als hebbende het Zweedfch Territoir gefchonden en c "3 "2 fO 5 «E £m andere feitelykheden begaanmaar hetblykt dat men in Zwee-^H S11". 5 f 5 8."" den hier omtrent niet zeer onpartydig handeldwant de jongde Brieven van STOKHÖLM meldendat men het Engelfch Brigantyn the Peggy op de bloote depofitie van de Engelfche Equipage hèeft vrygegeeven zonder het getuigenis der Hol- landfche Equipage te. willen aanneemen, of de Heer Koelberg in zyne verantwoording gehoord te hebben, over welkebehan- deling deze Kapitein zig aan den Heet Baron van der Borch, -* onzen Minifter aan *t Hof van Zweeden, beldaagt in den vol genden Brief: I)oór de uiterftenoodzaaklykheid gedrongen moet ik U, myn Heerop nieuws laftig vallen door dien mvn Scheeps- volk niet ophoud de bëtaaling zyntr Gagien voor den tyd «aa die het hier heeft geweertvan my te vorderen ,agter vol- gens de Lyft die zy er vart hebben ondertekend: En.myhier in Arreft bevindendezo ben ik buiten ftaat van WiiTel-Brre- ven voor beiMonrant daar van op myne Reéderste trek- ken,door dien dein beflag neetning hun in *cbyzonder niet t u aangaaten dat ik nieinant in déze Stad heb tot wten ikaiy vervoegen kan om redres te erlangen aangezien de Vice-jj 2 S Conful Wah'green te Marflrand, doorden ComrtiiObris van Deurs van Elzentur aangcfteldzynde door den Magiftraat al- jjj hierisaf geweezen, wanneer hy een Memorie ofRequeft ten g_<" voordcel van de Hollandfche Natie heeft willen overhandi-ji 3 gen, en wel daarom, dat de Heer Gouverneur vin Gothen- 3 filSP burg gemelde» Magiftraat had verwittigd datzo langde Vi-"2 ,V cc Conful door zyne Majefteit in die hrtedinlgheid niet er- 2o\5 b e 2, g 2 8 •b c g-a N TO <U r- -«4 i4 SJJ 3 a sd u g ."O "tf *--35^3 «2 o-15" I O c« S "3 E ci TO TS TO «3 S TO ctj - 9 T.22 ^>,•0 7Et 5 w .2 c O xs 4> a 5, M C U - 'C rt go g .Ijns s O g s Z c T5 e n O «I «03 O P rP 5 -o a O kendwas, het hem niet toeft,ond ietsitit on,, voordeei te on- .2 derneemen." Dus blyfttny geen andere toev3ugt overig dan tot tt, myn a" o Hear, als de eenig» terfoon tot welke ik ray wenden kan 2 o voor de handhaving, van de Uollandfihe Natie en derzelver "Zl Vlag, die hier verdrukt en gefchonden word op zoeétie ^2 5 wreedsartige wyze dat het alle geduld te bovehgaat. Enih Jj 2d der daadhet fchynt datde vryeV'iag vonHoltandoveralgeësr- ■g S S bietligd en ontzien wori beha! ven in Zvneden alwaar men «2,2"® een Vonnisftrykt zonder Parcyen te verhooreti. Datmeertt p4 is, men heeft zelfs aan myn Eqtiipagie niet willen toeltaan »|d Z g g Sc "2 tleszelfs Depofitie by eede voorden Magiftraat te bekragti- g aea H N 04^ genterwyl men aan den anderen kantten allen opzigten ge-^iSoüai'ocu^^ai^p-B hoor geeft aan de Equipagievan het Engel/eb Brigantyn the 2 .2 -J "2 2 *<«g &S jrg Peggy tot myns en myus Scheepsvolk nadeelals ve?klaa- S."3 S S7„'"l "f Z u'2 - - - -■O _-ig -v» "s "V 3SC!4.-r:.-a^a-i ■O Si -O 43 r- Ot M 4.' O a W W.J C" H O."* OJ I Pa a c 0 - W 0> Q 3 wj b «u ri rC g c S >g q j-r f 3*3 - b. 9 o L^.rR 5 W Jj q n 3 0,h, 0 S 4» P a 2 H rende zy dat er aSn boord v3n gemelde Brigantyn veel mcer'lx -b S e -S >- 2 u Goederen geladen waren dan het in der daad wasgelyk ik a g 'E J m g g bewyzen kan door de Lyft yan de Laading, die nog onder my -g 8 7 bcruft." - 5 g Ik geef U dan teoverweegen Myg Heer, hoefmertelyk S =JZ g, J mS"; a moet zodaanige behandeling voor my zyn daar ik deonder- erö-«-tt Si'êM6,- w EL e«J G CH e o .2^ S 03 4=- fteuning of befcheriuing van niemand, hoe genaalnd. mag ge- -j ?J-g? o"^3 "uj-u 5 S 22 v'ü nieten zynde dus myn eenigê hoop op uwe Excellentie ge- «g 3^ -*'t« 3 x .£1" grond, niet twyffelende of gy als een yverig Minifter van de >4 R Hollandfche Natie, zulthaare Rechten tégen den hoon, waar c g r mede men dezelve fchendtot hetfaa-fte oogenhhk htiidha- u o t- >L ven. Had ikdiehodp.,nietdan zag ik my genoodzaakt my 5 XO oa-'6- by Memorie aan H. tt. M. te adreiTeeren 'tgeen .(zoikgu^bj'g" hoop") niet nodig zyn zal. 15"U g S g v o «-ei 3 -- De Heer oan DeursCoramilfaris van de Hollandfche Na- 3 viria «H -2 "tl SS 5 "2 •»tj <u o a c j- -r UT >>7^.® 2 cZ u r v -<u Ir <-r ,y Cd S 5 *2- -isj 15 <u 3, J2 TO. e 3^ tie t« Elftticurheeft hier het berigt gezonden dat door g iiTwft Ani-iici tson li#»m urü c <rf»rrhrf>v/»n rwirrlf»] vlr, dar 'Vrtvn O-S van Tjarfund geen behoorlyk loon zoude hebben betaald. 2 aïg Ik kan het tegendeeldoor het aantooneir van.quitantien"3 «g bewyzen, en hier heeft men mynÊquipagie gevyeigerdom o,E 3, zigbyEede ophetRaadhuistemogen komen zuiverendaa- §-a 8 den uit welke men genoegzaam van de partydighetdoordee td O W <U <U 0> 'S Js J2 B.V. - <0 g" aè j-Bö'Sa® H len kan, welke hier heerfebe ten voordeele van de Engelfcbe Sgo^^olc®4' v Natie." Süte 5~' ecoflt Per naafte Pofthoop ikmyn Heeruw antwoord te -o S 5 zullen ontfangen, om my daar na te reguleeren; blyvende «53 my thans niets meer overig dan my in de hoog en veel ver-3 2 °Si <S M"* moogende befchermiag van Uwe Excellentie aan te bevee- p55 len, &c." Aan Boord van het Kaaptr Schip DE VEERENAARgeankerd en gearrcüeerd in de Haven van Marflrand den 17 Sept. 1782. •3 Sn >S öi "4 p* 0 o, 5 o u 2 «2 e w-a <5 iS"® a rd Jk sa-S c2 <u T3 ca ms; g a -« géJ 2 >.a - «5 o s was get eekend NICOLAAS KOELBERG,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1