Alledegeencn die ecnige denjfdcl vke PretenTien .Hogtemhebben opofte verfchuldigd zyn aari den BoedaJ van A NTH. HENDRIK S.EDI.ECtERT «ewqeft z-ynde Boterkooper. gewoond hebbende op Boom Sloot binnen Amfterdam, worden verzogc hetzelve ten lp ie 'ig ie en wel v,iór ultimo October eerftftomendeop te gceven aan ARNOLD WILLEM ©ROOTEVader van hetTuduhuys aldaar, ais/.ynde by Appoindtement van de Edele Achtbaare Hoeren Scheepenen, op den 30 December 1781, aangeiteldafs Curator enSequefter in gemelde Boedel. 'De twee HOUTZAAG - MOOLENSzyndc de een eentóovetikruijer en de andere een Palsrok(beide nieuw) ftaaude aan de Oude Weetering, wrikt o» den eeifteu Mey I785geveilddoch opgehouden zynblyven voor als nog uit de hand te Koop: Te bcvraagen by denlOj-envsr aan-dezelve M nolens. PHILIPPUS VAN DER SCHLF.v. 0. PL<)ÓS VAN AMSTEL Jacob Cornelisz. H. DE WINTER, P. ABELSSTRUNK, B. DE BOSCH Jétonimusz.TAN YVfcR en H. MATTHYSZE MAARSZEN, Makelaars, zullen op Maandag den ai Oétober 1782, ten Hiizevan WwMftt Dan.imyer en Zoon, Carteleins in het Oudezyds HeerenLógemeot te Amfterdam, ver koopeneen fraai KABLNE T, zoo genuletirde als ongecouleurde TEEKENINGEN, door veele Nederlandfche en andere Meefters: alles in veele Jaar»n met veel moeite .en koften by een verzameld ennagelaatendoorwylcnden Heer HENDRIK. BUSSEB-USin zyn Leevèn beiu.ir.naar r Teckel-cn Graveerkonft; Waar van de Catalogus te bekomen is by bovengem. Ma kelaars mits daar voort? bciai lrn<7 stuivers als mede by P. TverKonfthandelaarte Dordrecht by C. Vermeulen-, Konft- fchilder; te Rotterdam by MaïahL r RockWau 'ela«r; in's H^gebyJ.P.IFyiands; te Leyden bv /L beifes, Konfthandrtaar »e Haarlem by V. van der Finuc, eti verdos ta andere Steden. PH. VAN DER SCHLEYC. PLOOS VANAMS TELJ. C. Z.H. DE WINTERJ. YVER. en J. PATERMakelaars zullen op Heden,Maandag den 14 Oétoher en volgende dig, te Amfterdam is 't O. Z.Heeren Logement, verkoopen een fraai KA BINETJE van konftige en plaifante SCHILDER YEN'als van rtjfé/yiiBükinyzen Berchcm ten CompcDufart FlinkHen- driksHoendekoeterJanfion, LingelbaghMierisRttisdaalToretiburgTreeft, van-de Velde IFcenixJ- de Wil en andere be roemde Nederlandfche Meefters. Waar van de Catalogus by de gemelde Makelaars te bekomen is, ais mede by P.YVER, Konfthandelaar, en in de Buiten Steden. - Op Maandag den ai Oétober 1782, 's morgens ten 9 uurenzal men in Normans Hotel te BRUGGE publiek verkoopen circa 450 Vaten Grenada Sr. Vincent en St. Domingo SUYKER 60000 fp KOFFY en CACAO in BaaienaoPuncheons RUM; 5 VatenTABAK; 9 Baaien KATOEN; 1500 ps. ZEILDOEK '2 Baaien Wolle MANUFACTUUREN; 6 Pypen Anmfatte BRANDEWYNen verfcheide andere Goederen waar van de Monfters cn Conditiën te zien en de Notitien te bekomen zyn tep Comptoire van de Heéren SYERS WREDE en Comp. te Oftendeeh ook te Brugge. A. Van KETWICHen A. DE MAAKER Makelaars, zullen op Maandag den 11 November, 1782, te Amfterdamin tüuae- zyds Heeren Logementverkoopen No. 1. Eeuhegt fterk en wel doortimmerd KOOPMANS WINKEI^Ui^ en Erve de op de Nieuwen Dyktuflehen de Zout- en Baafjes-Steegeneu N,o. 2. Een hegt fterk DUYS AGTERHUYS en Eryen ftaande op de Egelantiers Gragttuflehen de lagtfte Dwars Straat en Baan Gragtaan de Noordzyde: toéeaeriy Biljetten. - der onderrigtingby de gem. Makelaars. De PapierenBewyzen wn Eiwndöiil cd V^ConditicttZluKü?wrot|Cli TO®* v*»P denVerkoopdag te zien zyn ten Comptoire van den Notaris C. van Jictprigb.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2