leydse COURAN Ti^ll^i SIIl5I sll tó o B.I1' s!5! I 3 g««-gsss-s U J A m,- - N D AG e§z Jfefc 25 5 .9 g r v g v O u 5 *-£S S»S«S6n,S -C tA M S _y O 5? -S 53 **®S s O T3 P-&S °T3 »t gt^ S<& w C O O c 3 t I O rj r w L b »- c O 4* O s S s> <y S ti 2 r o pj rt C O w 'O e DEN 14 OCTOBER C: C <a© <ti 55 SS 3* - 3x J u v a S sr^&a ca *-? rt F« ♦- c •JbSS'S O p .i2 O o <c "7 fu° "g J Sg£fe-S <U c: Ov Maio, en C. Moritz van Léverpolete Breemcn C.Rabben en fe! ^f-r >S J. Neurtadt van Bordeaux, L- Heeren, H. Halenbeek, T. S 3 Z os .9 Steeg, en te Hamburg D. Hendriks van bier M. W. Moller «-o van Radix en H. Hilkes van Archangelte Bergen P. Ander- 2 o '5 fen, Kapt. Schroder erf Kapt. Kiertiiig van Petersburg, H. Scü- ,2 If 5 *g deman van R iga, P. Anderfoaen J. Otto van Danczig. V R A N K R Y K. ■cf ARYS den 8 October. Men houd zig alhier n«g gefta- 55 j& dig op met het redeneeren over de bemagtiging van Madras door Hyder Alydoch vermits men geen po- jy_ fitive tydingdaarvauoutfangen heeft bediend men lig van de volgende indiredtc berigtèn. Men verzekerdvoor eerlldat de Marquis de Caftries de confirmatie van dit aangenaam nieuws over Londen zouont- fangen hebbenen wel door diert fommige Vaartuigen, onlangs van de Kuft van Coromandel gearriveerdwelke men niet had gewaarfchuwddat het Enijelfch Minifterie de Indifche be 'livten voor het Publiek verborgen wilde bonden door ge heel Engelandde Brievefi die zy uitlndicumede gebragthad den hebben verfpreid. Ten tweeden verhaald Wen dat de Heer Borel, Negocianc alhier een Brief heeft van den Heer lluguesNegociantte Mar seille, waar in men zegt Dat te Alexandrien pofitive tydingenzyn ontfangendoor Couriers van Bagdad, OrmutsSmirna Aleppo en BafTora, dat de Engelfche Genaal Sit Eyre Cootede vereenigingder Franfche Trouppes. onder bevel van den Heer Du Chem'in met het Leger van HyderAly, datomftreeks Chepaukgecam- peerd lagwillende belette zig tuffchea de twee Vunren der aankomende Hulp-Trouppes en der Indiaanen bevonden heeft, waar door heg groórtle^gedcelte van het Engelfgh Leger en huane GeSlliéefdenitfaepan gehakt zyn, de reft op de vlugt gejaagd en buiten ftaatg'éfteld is om geduurende den ganfchen VeldtPgt iets vyandiylcs tegen de zegepraalende Wapenen hunner Vyanden te onderfieememR' Dat de Indiaanfche Moaarch, nu met 3500Man Franfchen vereenigd, een Leger van 5o duizeud Man, zo goedalsdc Europaanen in de Krygskunit ervaren direét op Madras heeft afgezonden, met zulk een ontzaglyke treiii van Gefchut ais die der Turken by hat beleg van Candia dat die Slaug- ftukken gedirigeerd op de verfcheidené Poftèn der bele- gerde Staden zonder ophouden dag en aagt dood en ver- weeding uitfpouwende, de Capitulatie verhaaft hadden en M Hydcr Aly zig by deze gelagendheidalseeumenlchlievend enedelmoedigOverwinnaarhadgedragen." Onaangezien deze Omftaiidigheden dicndmen nadere con- fumatie af te wagtea om dit gewigtig nieuws voor waarheid aan te n'ecraen. Men zegt dat de Krygsraad te Breft over den vermaarde» Zeeilag van des is April b«reida begonnen is en de Kapiteinen van de Oorlogfchepen le Langiiedoc en la Courronnezynde de Baron d'Arros en de Heer Mithon de Genouilly, op ordre van diefiRaadia hechtenis genomen zya. NEDER LAN DEN. AMSTERDAM den 12 Oftober. Volgens berigten van de Iieider zynlMtiVledenDingsdag morgen den 8 dezer uitTeficl iliKee gezeild 's Lands Oorlóg Schepen OLINDÜORSTvan joStukken Kapt. Aberfon DEN BR1EL, van 36Stukken kapt. Bols; JASON, van 36 Stukken Kapt.Story; en VE NUS, van 24 Stukken Kapt. Willink, en daags daaraan een klein Efqaaderonder Coqunando van den Schout - by -nagt J. H. Kinsbergen en wel van de volgende Schepen, DE ADMlt RA YL DE' RUYTER, van64Stukken Kapt. A. C. Staring; UTRECHT, van 64 Stukken, Kapt. J. van Braam; DE UNIE, van 64'Stukken, Kapt. Grave van Welderen DE KOR- TENA'ARvanóo Stukken, Kapt. HooftGOES, vaa 50 Sruk- kiu Kapt: Stavorinus, de lastfte heeft veel Zieken en gaat, meend mdn na Zeeland, alsmede een kleine Koteer. [- De laarlte berigten uit Zeeiattd melden, datvan voorVliffin- jen in Zee gezeild is 's Lands Oorlog Schip ZIER1KZEE vau 1 foStuklcer.Kapt, Haringraan. Met een Schip in 20 dagen van Bolton te rOrientgearri- veerdverneemd men dat aldaar aangekomen is Kapt. Mofes Gtinnell het Schip the Sukey van hier. .•Gifter is alhier een Schip vgn Bergen aan de Stad gekomen iwelke den 3 dezer van Bergen en den 4, van het Lit gezeild was alwaar toen nog in goeden flaat waren de drie O. I.ah roeJe de vier Hollanfche Oorlog Schepen meermaalen gemeld. De jn onze voorige gemelde op Amqlandgebleve* Schepen, weet men nu dat de volgende zyn P. J. Pothuys var Konings- en J. Baukes van Elburg komende; van het eerlle 'VKekdé incn dat c!c geheele Laading niet zou geborgen worden, j'zb reeds veel Water, in't Schip was, het ander zat hoog op strand en werd de Loading droeg geborgen,egter van beide het Yr, ik geborgen doch van nog een da gr omtrent zittend Gai ns-Schip, is deNsaih nóg onbekend; k nam mede van Konings bergen .alleen tvarendaarvancenige (tukjesaangedreeven. No.ysby Aifielartd gehleevén bet Schipó'Mr Johannes, Kapt, S. p'rahn van Scckholw na Middelburg gaande, van de Laa- j '.ifg is een gedeelte zo op Amelandals TerSnhelIing aange- fp-'-elü den Kapt. is behouden. A»n de Ooit-Frieféhe Kuft zyn komen aandryven eenige Goederen,.Papieren en eer. Scheepsbo'otalle behoorende tot betSciiipvaJiSchipper E. Sybrand-.:,, van Hamburg herwaards ■beller,utdus men vreesd hetze! Ve met mail en ftiuis vérgaands. By Calais is op Strand geraakt het Schip van E. Minnesuit éePiilau na Bordeaux beitentd en men ineld dat dpr nog drie Schepen op Strand zaten. Kapt. J Mvnders, van Bilbao herwaards beftemdis met verlies van Ankers en Touwen binnengekomen efi was reeds lot Teffal geóreeft. 'Volgens de laatfte Brieven van Hamburg isop Schaarholm geitrand het Schip van H. Lumbersvan Hamburg na Breft be^ Hemdhet Schip nevens de Laadiag Houten Zout zal wegzyn, doch het Volk is geborgen Voorts heeft Kapt. Widegrove van Londen op de Elhe gekomengeborgen en medêgebragt Kapt. J. Smith van de Weft - Indien komende; welks Schip gezonken is. Te Medenblik is met verlies van een Maft binnen geloopen H. Grip, van hierna St. Thoma^gedeftjneerd. Arrrvémenten Te Port S Port H. Teedes en J. C. Meyer van Riga; teBilbao H. Rymers van Bergen; te Noirmoutie» R. Egelapd van Havre de Gracete Dieppe T. Gooitfens vail Matennei; deze hegft zwaar Weer gehadzonder Loots bin nen gezeild en eenige fchade aan't Roer bekomen te Havre de Grace II. Kreins van hier te Chriftiaanfand H Meyer van Rigate Fredrikftad M. Larfen van Havre de Grace O. Pie,- ters van Sandwich in de Swinemnsde J. G. Schuits van Sit. tz tg CAi-S c-g «-W o. n w ciS f-5 -c ai. o a ié-£3 Si e S I' SS O V Z c na euc et O Q G u w uuwiu^i^iuau, mgcioQpen ncpoen, Ba aat vier van>^ Sg-iv de belhamels eefftdun Opper-Stuurman met meffea diverfe^O c cc-S^o ki^e fno/loM L orl/-T Atv nzoToAvf an dn^l* «Ia T-c-Vvm ai Ai -CJ b,. S i, fneden hsdden gegeeven doch.de andere Stuurman heo ver- ffi R g,.^.. volgende enhetT^gekêerdzynde, wierden aiy doordèOorloges „j g Sloepen agte;hs.iloeen i» op de Ligterdood gefchootepcn S fe S de anderen gevangen op de Oorlog Schepen gebragtzvnde, na 5 E W tx mea zegr xie doodgefchootene met deBeenen aan de Nok vin -o 85 - de Raa op het Commandants - Schip opgehangen 's GRAVE N HAGE d.-n isOétóber. De Heeren Staaten van 1S8S5 «-«•«, Holland en Weft-Frieslarid, die eergifter weder vergaderde _g 2 E fe zyn getveeftzuilen op eerftkomenden Woensdag huane Deli- C-S £,■-«-£ v"5 gTj g beratitn vervolgen. cw3- 1 - f? - tr'~ - - "-r, Zyne Doorl. Hoogheid heeft voorleeden Maandag in eigen E c 1 c -5- i? „'«o «-o 5= tseg-.c é-ïSü So 53 'S J"0 H C '•ui r». ctj «2 O e- v g-£ c v v KvewS-cj; S f M P g Uw tot q ?-2 t -5 ïyZ E g t- J- K "-t (U "Sm® Perfoon hst Requeft door de Zee-Officieren san bëm gepre- 0 fentcerd,aan H. H. Mag. overgeleverd; ketzeive is tan dea c volgenden inhoud; ><2 «-I-^°aE-"cS£oc.o &*o, 5 o uió!- - C-a w V JJn"0 n 2 J {z2 j5 4J Taj re Jr JE'** -p* e 01 «- b ■tx-w x o<-S A g 2-c-ö c-5 hr« P Aan Zyne Doorl. Hoogheidden Heere. Prince van Orange n E tsj en Nafjau Erf Stadhouder Erf- Kapitein en Admiraal- w w Generaal'der Vereenigds Ncderhwdeu Sc. (fc. &c. 2 S k |^.eevenmetverfchuldigdeeefbiedtekennen,deonderge-ö A S VJt taairnn^n 171 o ,T flft, riiaa-A«, «m - 1 I .1JV i— l 1* O C2 "id -Se-ES P o e o -j (3 C "g g A Wi N s 4» 4> M z: Xi 4J fc. T3 .i2 teekende Vlag-Officiéren en Kapiteiuen, alle ten tlicnfte b g *.Üf6 P 5 o g S dezer Landen." o 0 fj rT *r Zï 5 22 >h g g e; <0 g cUg "rE fc g £-3 j, dat het ganfebe Corps Zee-Officieren in nieenjgvutdige "g-r Niemv3 -Papieren en weekelykfche Schriftente veel om# fe o a Dat Zyliedeu tot bun leedweezen, geduurende deze ge- 'a^.'S.S Se S'f» hee'.e Campagne, hebben moeten ondervinden niet alleen, hierbyzonderlyk aan te haaienmet de honendile en beleo-T- digendftè bewoordingen ten toon zy gefield geworden maar dat zelfs veele vgn die Schryvers zig niet ontzien hebbenj om met zo veel woorden het gedrag van verfcheidene der ^fe> sS uotabelfte vau huq Corps als zyn de Heeren Vice-Admiraal ""c HartfmckSchou^by-nagt Rietveld en van Kruyncn en Kapi- t= H tein Story, even gelykzy voorleeden jaar met den toenmul- u ligen Schout-by-nagt Zoutman fdewelke naderhand zulke doiirfiaandeblyken van beleid en dapperheid gegeven heeft) hebben begonnen met naame té iaaken en te veroordelen jd de Verklaaringen, door eenige van dezeHèeren gegeeven, iri verdenkinge van valfcheid te brengen, zonder dat totftuitinr - ge van deze eerrovende Libefleit tegens de biiiyk verwach- tihg van bun ondergeteekende eenige maatregeienzyn gèno"- men geworden." Dat Zylieden echter met de gepafte eerbied vertrouwen s datzyaltyd, zoveelin hun vermogen isgeweell, aan de na- drukkeiyke ordres van Uwe DoorirHóogheid.om den Vyand _Tt alle mo^elykc afbreuk toe te brenger;hebben trachten te' voldoen in zo verre de regenwordige fituatie van 's Lands Zeemacht zalk» l^eeft gepermitteerd terwyl men met geen fe billykheid heeft kunnen of mogen vtrwachten.dat eene Ala- c 5 rine, dewelke zedert 8 j Jaaren in verval was geraakt, en aan "S wieQsherftelhoewei met alle yver, echter noch maar ce- K.;ï dert eenige jaaren was gearbeid geworden, beftand boude -1 a weezcu tegens die van eenmachtig Ryk, 't welk geduurende k-5 b die geheeie reeks van Jaar'en niets anders gedaan had» dan de zyne tevermeerderer.cn te verbeeteren; ja dat'Zyjieden hetzy met de vereifeiite eerbied gezegd, by zig zél ven de- Sq volkome bewuftheidbezitren, darzytpt betrahbiiag van hun o plicht, en als cordate Officieren ea als Vaderlandlievende 5 g ingezeeteRen geene andere of meerdere middelen ten diec- fte vau den Lande hebben kunnen aanwenden ,'dan die by f a .hun aangewend zyn geworden w e. cv Dat Zylieden zig tot nu toe al:vd gevleid hebben dat er by 'H 5 E de Souverain ecnige'ordres zonde zyn gefield geworden, het 2 „'zytot voorkofii.ing.vao verdere lafterlyke Gefcbrifte» het o3 4 zy tót de gerechtige Straffe van die geene, welke verfcheide- p ne Officieren van rang en aanzien met naam en toenaam in hunne Libellen hebben durven te veroordeelen en ten tooh 2 -E te Hellen doch zig in deze hunne honpe bedroogenen by 5c fe aanhoudenheidopeene allergevoêligfte wvzein hunne Èer, J c dewelke hun als Officieren waardiger dan alle andere inzig- ,5 1;-*? ten ofte belangens moet weezen en ookwaatlyk ia.aaoge-'5 g".£ rand ziende, e» zig voorfpellendedat zulks alles geen an- p^Vi? dere gevolgen hebben kan dan dat het vertrouwen van de o H Natie hun vólkomen ontvreemd en onttrokken worde en >o Zylieden dus zo in hunne Perfoonen als in hun burgelyk be- W K i - 4, -■°s O G 0 v. V i'-rrt Xr 1JS, gJifc. w -fm <D ■'O 'N 'te-{S5 <Wn-o S t rk M .Si "Se g a- 5 C,c c3 c' X a)-l3Q w/ w 1^0 - «f sflif S-fgff y. y 1) y ►H c«j Mdi'Onj JS •tj i> w ê-Sg1 .0 g Q A O (O w tuti l, V 4) LM CC- W C O iP C- C •O fe' (y 6 c; if u 3 -5 c tJ ■9* c o R» Pfi «la 3 0 F CS S p CTi V B d S w ai o "U c/> ■£- g ?■- 3 c O =c O mUt »-* c* j OrC i-, q rs OJ Cj r, O s S-3 ze S V 16 2 gis-* a> x- •£S (laan aan Ie alleronaangenaamfte ontmoetingen zyn bloot- i| - o fe gefteld; rondbtfrlHg moeten verklaaren dat Zyliedsn in-fe'£^ iS s k c dien zy tot hnn innig leedweezen nog nader zig op dezelfde 2 - wyze door vuile f.afterfchriften beklad mogten ondervin- den, zig ingevolge hunne principes van Eer en Plicht ver- SJ; -a bonden zouden reekenen, om het heftier over die 's Lands Schepen waar pVer zy zig tot nu toe een Eer geinaakf héb-af 'Tyfj k eV c t boeren aan zodanive andere over re inateri. 9 'w fe O O - Rt :ar S W - öfgs^ o. t. O - TS '-ï 3 «2 -t* ffi» 4J 3H5 JÊÖ 03 3 fltg C3 C •2'ÏJf fD. "C O W Uil r tl 'a-® r - •§3,88 <8 w 3 cl a> cj ai O Aa 3 SP "to c V>'C« fes S 5 <5 S3 o gen vinden, om zig tot Uwe Door! Hoogheidals Admiraal- Generaal der Vereenigde Nederlanden en dus Opperhoofd S-c n-p 1 C «fe CO - ben hetbev.ei te voeren aan zodanige andere over relaatefi,,^ fe-g S"§<'^« fe C-'S f in welkers dire&ie het Volk dac vertrouwen aoude ftellen'f <sp T «S waar van men hun ondergetekende door dusUwige fchaude S, g S 5 '"'Eu l^ke middelen heeft trachten te berooven." 2 2-u - - Aliereedenen, waaromme zy onderge'ekende ziggedron u S S Cn fv" - -21 2. ee'J o E',ffe fe t; a o y box n='2 2ck«u 1 'u's""?»® n.Sf zelfs bekentknyver voor *s Lands belangen y en gunftigege- w "Z u o >.h g i»£ voelens voor'het bêftaan van de Marine in het byzbnder met S SfS 9 5 -S v ja 2 fe behooriykrefpedaftefmeeken dat het Uwé Doorl. Hoog-^lg <^0'® 2"b5-3§.2 c"» heidgoedgunftelyk béhaagen moge deze hunne Confidera'g g Sou13 ti«n en eerbiedig Verzoekom rédresin de tegen wootx'ige-^ g,-^ g 3 in zwang zynde Lallerfchriften en Libelleater Tafeleen oa- <j gdl-ï S'E-g"H 2-§ *00 der het oog van Hun Hoog - Mog. te brengenöp zodaanige n> Eë^jx g S g Sc.a wyze, gis Hoogftdezelve na deszelfs booge Wysheid het#^-® van het Corps Zee-Officieren te keerenen van Hoo-ftdes-z Z fe" net 1 Po KoV«nrlAn vit«r vnnr *c T onr!c Knloncron #»n frunftifff» af - *7. T. N -T CJ«„ qj converabelfte zal oordeelenén mét Hoogftdeszelfs veetpj h c -9 vermoogeüdelncerceffieteappuyeereh. 'tWelkdoende&c. g Jx 2 8 Cwas getekend) A. HartfmckL- Grave van Byland, W. van BraamJ. tf.fi o jj ^.qï: ïïx^,feS SSA'a'S a van Kinsbergen, J. J. van ffeeyJ, P. van Braam, J. S,u g «o Sg-Jf .2 3 g Stavorinus, C. H. Mulder E. C. Staring F R. C. Grave 0tS* t>«fi ReehterenL. M. van Welderen A. H. C. StaringPB. J. 't HooftH. A. Bels, F. A. Meur eri. JierjbnJ. E. BqfehA. W. Wiflinek e» San, Story.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1