I 3 3 Ön3 S4!? 'smorgens tnffchen'Ren lousren, kunndé aande vérdere Portionarüfen geep IncreiTen wordsu betaald, naardien ds daar toe lust 3S-QS if* w£" 3 benoothgde Veflningen niet zyn ingekomen. 2 T** a J*'3 3 Door at Lt.oifen is te A oirmoutier binnen gefieepten ondar bewaaring van de Adniiraliteit gr-fteld, een Twee - Maft «■v a JkM fit* vr x? ~i J- r,/i n,, ,n n IV»- n rr - a/ ft' an r' I aa 2 3 "jM n.a7^ GALJoOT - SCHELi'Jb, genaamd DE ELISABETH VAN OoTENDEgelanden met Zoutzy hadden hetzelve c- e 5 s 2 *3,^5 9: vjnndcil Zcs Mylen op /.ic.zonocr Votttofl'ai ieren, als-alleen ecnBricfji Voorde Li.otfeu om hetzelve van lsledeRhé Jjg ?*s} in Zee te brengen; men mtfend r^xcUe van Oiieron gekomen la. Dc Etgcna.ira uiar van gelieven zigter Reclame te r a; 4»* si"' 2. aiirettet mianti .net Cowproir vancf» letten JEAN TEXJEK en COME. in deDiioKwUittg Straat te Amfterdam 'c -i Jb a S <S Word geadeerttei'ddat uit kragre van ceo Atte van Dellhutt cn derde Manuameur met de. t'IKuiills van Ediftertrfiw/iw Ca bs v :b> kij-'i 3 3 r:a t>p den lö september laai flic oenvan den Hove wan llooand dooi JACOB WINKELHAAKwqonendc te Alkmaar geob- f. i n-C, C J'asw'o o f tineeici voor ocn wtorfz. Hove tegens ten rt-No-e.fiber cerii komende, binten uiegfcene, Welke zig bereids hebben opgedaan, n een ïcgefyk welke zonden willen ftilïineeien ais r. silo yr.enden «b intfftatuvolgens het Noord- dan ..e voorn. J.iCGtB WINKELHAAK ie hebben op de helft BV.- .lep DIRK KLLTN, gewoond hebbende ca overlecden te Alk- y p/-it 2 v— 5 2 «laar. voorn.waar van VatUr is y- vvteli 'JAK CüilNJ.LlS'É. PLUGH en Moeücr CLA.JI'.TJÉ BAAKTSZ HÈVSpp prent £7; d; o 2 rjiaw^iS 2^^ dar jtgvns de nun.Comparanrei) zal wórden.voer: geprneedeprd sis na regicn. 8 p r'« 'i ""a \a7. 4 f-e Kóópman int üera\ te LeydCn in DE (,'tUDE I.Kl-.VIV %e logt ei d reeomm#ndeerd nogmaals zyn fyne^LAK eft g ès o r' 3 S o S rj g.«? <;5" Conl uren óp de hielen van Vrouwe Schoenen te Lakken, voor de Schoenmakers, ww van meft Proeven kan zitp,; a jL<j o S* - ui &S desgclyks weet hy ook alle Meuhiien zuiver eu glanzend te houden dat in elke loos houding een nuttige zaak is. De 5 o g n v 5 V „'ii;IK o o S 2 v«Pr «en voortz. Hove tegerts «ten f i t\o.e noer eertikom r» g-s 5 O O X.Z 3/. zyti gedagvaard atlen en een icgeiyk welke zonder willen fufttn. N sr i u K 2 E.,~ 3*3™ hóliaridJclt V'irilcrireeirt, ten geljk, oftcsmk een beter regtdan •«h S a ?.>K* =,3"g,o c-c K'dcr rvaiadtónfêtiai; van BtJKul'jE PLUtiit\Wduv.-e van wykn M Yt. n fk i\, ,-,,r t, i ■3' 3 gaS S ij f r 3.3, o Ibrv nntugen zooalftur n Kttclit inde Contant No. 119. gedeeltelyk te zier. iav.oornaamiyk zyr. n'enw uiigevOp- P- Z 5 L 5 2 C: "f 3.' óen zeer fyu en g-iarzepd Lak op Laarzen cn allerlei Leer blyft nret eenmaal op re (ttykcb over 't vierendetl Jairs "a O;. 2. *3" 5 2 2 «'■a *1 fchoor. en hcfiendigea; meiftiiets te doen beeft dan de mot fight idtnet een natte Sposa daaraf té vt tfep ook dg bonte 2 2 Kirw." o d 21 Jar jegens de nuivContpaisiiten zai wórden voor: geprneedegrü sis na legien. 4,* e K<«,f tnatr uit' Oerate Leyden ig DE <.tUUJJ£ LRtUfV gelogiiet IH'v noingen v stoó sftTuit zy ei Krtehtin i'.e Courant No. 119. gedeelte den zeer fyu en glanzend Lsk op Laarzen cn allerlei Leer, blyft |t fchoor. en hcfiendig; ca. ateit biets te doen beeft dan demorfightidn C011I- uren óp de hielen van Vrouwe Schoenen tc Lakken, voor de .a.3 R"o.< SS 'T^ desgciyks weet by ook alle Meuhiieu zuiver en glan/.endte houden dat m eikc btPshouiUng een nuttig. fjuBB 3 S"»"J Lfelhcldiefsdie gêne egen zyn om dieSpegiyn tot hun ge bi nik zylfs te leeren ma: c-ngeefthy-ectt oudcrwVs voot d B S g S?g S 3 cc» hehoirlyke beraalihg, NB. Hyz»! zig hier luaareén korren tyd ophoi'tlen. "hï'l j 2.51® g CBja u Neg Fortitn a/.y.'óte bekomen in de'Gkbloemde Mgbogny en Koozenhonte Spiegel- en Boog- Kabinetten, Buffetten, &S 2.8 5.3 2' d f 3 5 2 Om odes, Bureaux, Stoelen enz.welke den tpdezer verdeeld worden, zonder uiniel, of 14 ft rug, alles te zien. De f-' 3o 7x2 E" Con'ditieft en Porticn re bekomen by A SEEGKN0QOGECallclein in Sraatne'sburg aac de.Uvertooir.lche W.cgt' K o £.0 g.g^3 2^ c r 3 adres franco aan C. M'LLEy Mr. Kabinetwerker op de Geldeiftbe Kaai r_ Arurterd„m. fi 8 tP S.W» Alzóo de godlooze Sdirt ver van zeker Ipfitam cn bor.gltoproei ift Libel, geïniifitleerd'BR IÉ F i-m een Lidmaat der S ïw 1, 3 è-o w» 3 "8 P S> 2 Gereformeerde Kerk arn den O. N. PATRIOT, tef verdeedigim-va* i'oi lieer Predikant BLANKottt},crtnenigvu!dig*e andere 5,3 it »«si'!Lta.«»'* 13 - O,'--, O,--- O a. 3? n a c >&-f? 0 "St^g-S «a^oS^ötS f.oeawillige Leugens, opIFadz. 51 van dat Libelde Scbryvers van den O. JN. PATRIOT dat ft be.fchoMigen, van zeker au. *ï»j'/ jT.Si» S M«e i" - tbttUiek Stuk van den Jaar lóSS. door dezelven In hetX'. 1, Nummer van hun fVeekblad Uirgsgeeven PI.' 343. 344. zglveh re heb- 5 2 3 f T'% 2 f,? g C"^ ben gefingeerden het sneer eu meer nbodzaakclyk isdat zulke oproerige Lafteraars bpit. tlyk ten toon worden gefield en 3 g 3 s.a Jö o S S» "-25 fchaanjtl gemaak tzoo word bydezen aan het Puhliek geadverteerddat bet voornoemde Stuk van den J?tr tóRS. waar var, EUi "~W3 &513 5,3*^,0 genasr Is zeker gea.cht Rechtsgeleerde bier In 's Utge gednurende dep tyd van twee Maandendat is tot 1 December ipfta. yoor -sèï"^<S S.15 K o n. - W-S een icgelyk in Origirati 7.n&n\f het dnidelykblykt in de vporigcDeuw gcfchreeven te zyn re zien zal zyn by den Boikverkfló'er 3 »2 S*" 3 S 2 o S S o E --h. VERMEULEN op He groot e Groen Marktin 's'Granenbage. En hfér uit vertrouwen de Scht yVers vaft ópite'meld Weekbja'd U O 2 H r 33_H J..„1J LA cr 1. - biïfa ~h. :»>i a ft <a f* Tg'a "of# - g. JACOB ett METER POSTHUMUS, Makelaars, zullen op Woensdag den 9 Oót.vher >783 re Amfterdam in 't Oude #tó- B 2 n ftin g 2 My>S ren Logement, verkoópen een zeer deftige INBOELvan veclcrlykeurlyke moderne Meubilen wgarondér twee kapifaaft Zil- 'S 2 {Sm S'S 3 3 Yeré Buffetten Voorts magnifique Juwedlen ïlorologien en Galanterien, een heerlifk Kabinet «jetfa OnJpPorcelynenveele! o'§ m |o3 W? VS'Jeerfie Ciaffe fupra f.yne Lywaatenfraaye Mans- en een groote party van verfcheide kofthaaro Vrouwe - Kleedereu en Vs g-3 5 5 5 Hoofd-Garniruuren complecte Luyeimand en Kinder-Goed, konftige Schilderyen, Clavecidtbalen, extra glaazeTent-isgtje Ü=%bb nrn\ r" §.a. 9&c-: bref'er by Catalogus. - >-•. M A ft ia <3 hy* rt 8- y gf.S 2,5 etèlZ 1"^ f* *~L K.V et. B» S 3 5 5- wkb, uiyc-zcr uy uuid 1 vr« «3 l ^o, H. vanVVayenburg, A. van RootfelaarJ.Loos, A. van Wayettburg en A. JL FabrifcusMakelaars zullen op pmderdag ,J* 21 sa 8 den 10 Oftober 1782te Amfterdam de Nes in de Brakke Grondverkoopen 33 quatr Booten en tp TUalep Sqnnfebe en 13 3, ;ï»NB o. Vaten Smirnfche GOREN l EN; 'gooDoozen Smima Tros ROEYN40 ólabeffè bittere AMANDELEN 3, hslw Kaffert «b« w n 3 Genua witte er, gemarmerde ZKKP; 50 Baaltjes P1F.MENT; zoo gezond vis befebadigd 8 Varen Franfcbe PRUYMEN; lBootOLY; 1 Baal gefineerd SAFFRAANen.6StukkenPomp OLY; leggende als naiiér byr Bil jètfM» ft?at «argc wcer.ea'. Op Dingsdag den I50ftf«ber zal te Utrecht door G. VAN DEN Bt. INK Jetnfz. eu J. J7SC/)| vc-rfcoyr worden Een fraaye Verzameling van Latynfcbe Pranfche en bieder Aaitfrbe BOEKENnis Gódgel Rech'sgeÉ 'Hifiorifche en Menselwerken nevens'eenige Rariteiten cn Prentengedeeltelyk nagelaaten door den Heer JAN POSTin Leven Schout v\w krog en fokjes Wtfrévettenz. De Catalogus word uirgegeveh b,y t'. d. Brinken te bekomen te Anfft by Cttrttrnvt en Keyser* Levdcn T.ucbt. mans*s HageTbiery en VetifingRbtt. KisMidd. GilljffenGron. HttypnRb. Leeuw, rftkais, 's Bofch Palier, Bakrt} WMrit enz, J. J. Voute, R.. Voute en P. F. Voute Makelaars, zullen op Dander lag Jen 170ft ,ber 178e 's avonds feta 3 noren re^Am. - fterdam in de Nes in de Brakke Grond verkoopen 1334 Baaltjesen 95 Vaten KOPFY-BOONEN leggettdeals nader by Nq titie zal worden aangeweezen- PH1L1PPIT8 VAN DER SCHLEY, C. PLOOS VAN AMSTEL Jacob Cornelia*. H. DE WINTER, P. ABELS JTRUNK, B DE BOSCH Jeroniinusz. JAN YVER.cn H. MftïTHY ZE MAARSEEN, Makelaars, zullen op Maandag.den et Oftober 1782, ren Huize van Arnolius Daukineyer eu Zvo.z, '0afiéleia in het Ondezyds Hecrèe Logeipffnt te Atofterdnm, ver koopen een fraai KABINET, zoo gegouleurJe als ongecoul'Siirde TEEKENINGENdn.ir veóle Ne lerlandfche eiiandere *5^5 n Mecftersalles in veele Jaafeu met veel moeite en kofien bv een verzameld en nagel a a ten door wylen den Heer tlENDRJK BUSSRRUS, in zyn Leeven beminnaar der Teeken- en GraveerkonfiWaar van de OtalogO? te bikomen is by bo vengem.'Ma te 0 SB o,^ 0 J'3 - Ho 'd "2, keiaars mits daarvoor te betaaien 6 Stuivers als mede by P. Tver. Konftbandclaar te Dordrecht bv C. Vermeden Kcnft- g §,g 8 - o a i-rê a 3 S g" fchilder; te Rotterdam by H. Maronhr. Boekhandelaar; in '3 Hage by^.iJ. li'ynandste I,éyden1>y A. Delfos, K ocflhan'delsar 5 "•3 JJf S"fcS g.^>£"2 25,2.3 te Haarlem by K. van der Minne, en verdetrs in andere Sreden. 2 a p*P© ««Si H. HAAK VAN VEEN Makelaar, zal op Maandag den 11 November 1782, té Arofierdam in be Oudezyds nee.Tgn E«ge« cn geleegen inde Reguliers Dwars Straataan de N. Z- naafieti belend het Perceel No. I.No. 5, Een dit? UUYS ei> Erve, et derde Peroecl bcoolien <|e St. Dieter Straat ««No. 4, pe Helft in éen hegtea ftaande en geiecgcn in de B'tanjePwar*Straat,opdeNontd.ylyk® hdek van- en t» Jér informatie by den gem. Makelaar De Béwyz'tn van Eigendom en Veif-Coii'; S 5 SjS1 M ditien zullen 4 dagen voor en op den Verhoopd-ut bvden Not. Geruid ui Wytho>T op dél.ely (Jragt ,de l vooruiiddigs, ff z'en Zyn» S §S S S!3.?r a Den BÊZtTI EREN tan J. WAGENAARS AMSTERDAM wovJ geadverteerd, dafingevalte een of andey «'«V omtVeekt, S •«•O.?'5'2 "ra SIS pdjO-M- Ï?S deZclvf aan de eeiAkomenden wordeu afgeievrj-d vrogdehelft minder dan voorheen te Amfterdam by PETRUS GQiJ/lADl S. m "2,5'o C S.w'" s» te bekomen te Amft. by Houttuin, Crnjenfchbt en TetroodeRot- (At vatiZwaamen en it. VisUtr. C.. E.tibbvr cn H. Spruit!, e.'« ié A-d 5 o ao Haarl. v. d. Berg e« van iler Aa *s Haze Wltfplaar cn delfjan; Delf; rtnr i.'ver innn': Goada Ve'-blaapw Bofch Palier énz. «2 5, S 2. o 3u- 8 n NB. By de bovepdaande zys nog eeuige weinige te bekomen van ,!f ff. IKITEO '.S de [rruvdinge -van Gods Tempel in de Gcloevt- 5? A 5-w Z. - 5 r»* -§ Wö 3 gen afgebeeldter releiéetiifeid der KsiJ; H'ydit-se in de R. prmeinte te Agrlmdtrveen i 6 St. De g'e/rmmeen wrge ffnvvoogi ■5" Bailli/agie ven A S-"3.- g bjO q gen afgebeeld ter geleegehbeid der ke^tffydinge in de R. Grmetntt te Aerhindttxeen t)6St. De g'eirotneeen any 8 "2 S 3 5 o ?5 2* 3 S« 3' te' U'tvaarfe van den EcTvjaurdis.cn Heer W. VA N WEETERING.at St. Aaefpr.sk der f\. C. Pafs eren onder de B< ft-* RbyntandaaH den ffoog - Edelen Wefgeb UeerW.J T V: f), DOES enz.: et drie St. 8 5 '2"S>iq t*5 S"S.if fr <jiaS F. DE KRUTFF op d« 7.ee Dvk, Vv de Kolk Sluis te Amfterdem debi'.eerd met goed fucees("I.) GpDH'HTEN var S SS*S g.» *>g vSn?q| T. LE FRANCO VAN BERK HF. Y, Med. Doft. en Leftor ip de Nsr ILft .rit ie Leydén.befiaandeTnde Eigenlof der Ondank £re*n RiS'Ê'S 3 S'rtïlS'-' baarheid: 'Jok en Èrn/lHekeldichten, Herderszangen &.C., a pec-let) a /4' er. np beft Papier ff flL) HET VERNEDER r g-5'V »3 a 3-f 5. 3 =EN "ERHEERLYKT 's GR A VEN HA GE door den zei ven Atilhèur: a ifiStniv. en op beft papier f 16. (III.) NEDER- i 3 n. n Zlg"* 5 5n2 LAND a* r. deszelfs ZEE UELDF.'N n aaracte r in Di'hnraat AANSPüQRÏNC asn dezelve, door*4-- r Scbrv ver der EE DE' 3^S S S 8 LYKE UITSP ANNINGFNiter een nirmpmenrf Tyrel-Vignetii 19 Sr. en c-'P beft Papier; h 18 St. NB. Alle in gr Oftaro, 6"« 3 a.S'wS 5*3 jj dp™ By f. At. CART, foekverkooper re Amfterdamzelblnnen 14 ds»én san de Intejteraaroo worden yfyetEcverd DeZF.E- N ^SSTRlUMPH DER HATAAFSCHK VRYHF.1D, bévogten op DOGOJ- RSBANK on den 5 Augtifty 1781vervaardigd door 2.3-5 a S-„5 n W S" o--r 1- de FRANCO VAN BF.kKHEY. Med. THR Hifi.Km Lett-roan's LandsUniw ftt.it te Ef.ydcn. Gemelde Boekverkoop* 2""» - - S'N" a8 3 3 I-s3 o Heeft laaien vervaardigen door R, VlNKFf.ES en e ROG ERTS. een Stél van de 7 PórtraitiemAer Hecren Schout - bv - nagt cn WvSïSaS - *- •wUw"" - §é»c Karitèins. welke in Linie van Bsraille in gemelde Aftie regen de Engelfchen zyn geit gsdfickd gewet fi. De Hecren ZÓUTMAiï. 5-2 5.2 3 F (12. jj SINSBÊRGEN, DEDEL, VAN BRAAM, BESTING K C. STA PANG en BRAAK; alten \-r bet Leeven weekend en gegrt- a ZO B !Tï J J„_ »lI.X u,,,, nn o»nn«l<i tu* iS Veerd, in groot 8vo. Formair, ominbovenpeipelde Werk gepljnrft te worden. Aiofratnein^Bockwinkeis waar opgeaoeij^e ^.2 a 1Jrï vkv _1. it e..i in Vinn WórV rtorl'!p9pn rtf ilDfiPr* F'i, B 3-S aa, z!j g. Werk isingereekend, is een Stel van dezePonrairren te zien opdatdegeenen die hetzelve in bnoWerk verkiezenof arcicr- 3liMfa.fr8S« Ê£:2. P zintsapsrtbegeeren d;ealvoren§ 7ieneii dtarvan o]>j?aaf kunnen doen by liunneBoekverlto<?pers die dan verdoft wèrdeift^l g- ffoedipflen aanden Uit^eeverop te gecven bet getal der EXemplaarcnwelk zi ook bier van verkiezen o® bv de Verï«ding t*ja S - n ÜitgMfyichdtarna te rejfuleereii. Ee^tgé groot Papieren Proefdrukken Voor bun die op groot, Papier inseteekeud nej' 3 5 a o 5* ken7V1i Vln ^eze Purtmiren insfelyks te bekomen NB« De Aflevering zal direft by de Opgaaf gefcbiedendus zullen M g'Z'ZS X n C S-° 2 9 eerfte Bef^rcekers de eerde «QbeOe Afdrukken der Portraitten ontfangen. 3 ft aq y O 1 M j^ïi" J 1 - - - 1 1 1 r' 1 -- - m. m "SS? n s pa 3 B. WILD, Boekverkooper te Utrecht, beeft gedrukt en alom verzondenVerhandeling ever de VENUS - ZIEKTENS, i) E;XH n h< i- f ?Cfi vit Ondervindingen en Waarneemingepopgefteld door den Heer LE FEBLBUSPraftiieereud Doftor te Amfieruam, 5'ïo 5 Hoofd ,-Birefteur van eene Patriotifche Inftelling tot het behandelen der Verborgen Kw*al»n binntn deze Stad, 1» «at. Hievve Dooien Stmtia groot tvo.: ifltia. by WED, ANTHONY m KLOPPER cd ZOON op de Brsedt Sum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 4