LEYD SE Ui* - Uil u A A NB AG GR OÖT-BR ITT ANNIEN. LÖNDEN den 27 September. In irlyn vootigcn (zie het Ari.v*n/r».v<fe»inöe LeydJ'cHt Courant ISo. it?.) .is geméld datwegens de Brief van de Ridder Car. lit on en den Admiraal Digby aan cien Generaal ft'usr If;*»hem berlgt doende van dé volle irisgt aan Ueti' Heer I iKiivilie te Parys gegcevén out de On.tf/.'dtrglylïheidvan 4>ne- I Ia voor te Hellene wierd aangemerkt, dat die Brief geheel vcr- wzouzyn tisanazegt men, ten bewyze dier Avvae.rkiog j 'inliet Miaifterie in de uicerftt confulieNs geweeftopden j of.tfsrogft derDepeches vin den Heer Garieten'vermits het clyktdat de Ordresdoor hero ten uitvoergebragt, wezen. j lykgefingeerdzyngeweeft. defechóorlyke Zegels nagemaakt j 'ta den naam van Lord. Shell time daar onder gefield: Men yieeft zelf» dat er'errtftige gevolgen zo wel in America ais j hieruit (leze handeling zullep ontdaan." Dat die vrees niet ongegrond is bewyzen verfcheide 'rieven uit America, j jeeH Brief van iloomingdalé op Nieuw-York-Eilartdvan 4 i ^ig. zegt men. Opdit oogenblik benikin Nieuw-Yorkge- j weeftduizenden ftaan verbyflefd; zy hebben Zig aap Sir I Guy (CarUttnt) geadiefléerd om te vernccmen of meu Amè- j nta de Onaf ba ngbykètid zou toeft aan. Hy kon nsauwlyks j jpreeken toen hy hun Zeide dat zulks maar al te waar was! De Brief door hem aan Washington by die occsfie gefchree- ven is gedrukt. De Militie, welke dezen Zömèr heeft ge diend, laat dehdienft vaarenzéggende dit er niéts meer ie doen valt, vermits zy aaiS 't Congres ftaan overgeleverd te worden." - Verfcheide andere Brieven van NleüW-Yórk iiiieiiia tót 19 Augdfty tnaaksn ooi; gewag Vin dp confterna- die onder dé (ionirtgs gezinrtén door dit geval heerfcht.f. in Iverre zelfs diteenige Hofldard Ingezetenen Billetteti he"b- ndoen Jrükkaii, verklaafeflde 4 dat Zy Carleton, indien hy tegen die laatft, ontfaiigeti ordres wilde hatidslef), tot tien lutrten druppel blóedszouden byftaan, en dat, iiidieti Gr«ot- Brittannien hen verliet, zylngezèteflen Zig by de andere Kroongezirtden voegen en zig tegen dé Americaaneti ver- deedigén zouden, klagende zeer ftérk dat de Regeering hen niet ondcfftcurtdeinmiddels, nield nun, had eene mee- nigte bet béfluit genomen om na Engeland te keeretl, uit vreeze voor de fleste gevolgen." Hen is zeer nieuwsgierig hoe de yerdigte ordres aan Carle- ntn de Waereld zyn gekomen. Lord 'Sbllbnrne lochent vol- titallc kennis daar Van én tneivverWagr.dat by de opening n't Parlement die Miniitereazyn Vóorziat Fox zig destve- nr onderling zullen belchuidigeiimaar waarfchynlyk zal tndie aan dep overleden Marquis van Rockingham toefchry- j: Doode Honden bytentog niet. De Vloot van de Antilies, uit 50 Schepen, onder geleide n^Fregatten ts behouden in onze Havens binnen gekomen, ce.-ftdaags verwagt mén de Vloot van Jtmaica, tlerk 230 hepenen gecotivoyeerd door 8 Oórtogtcbapen. V R A N K R Y K. PARYSden i Öétöbér. De Courier, wtlke den 17 dezer van braltar is vertrokken heeft weinig meerder nieuws mede- lirsgt, danbekéwd Was alleenlyk verneemt men nogdatde ïldcrdVrre», Uit,Vinder der vlopgnde Batter ver, zig bevond 5ie,weiké door ëenPtihsyanNaffaugecommandeerd wierd, dat hy na zVfte Werktuigen te hebben Zieii verbranden t niet meer wilde vertborten maaronZe Priólfenliemttm- lieh. hebbende, beurden hem wener op, doch onze Gcallieer- d ware» zo yziertdiyk niet; Ondertttflchen is liet verlies ader in Volk dan men had gedacht en Je eenrge (lekwetften «'rang is Don Langata inaaf er is over 't geheel meer Yztr Hout verloeren dan ter b'o.uwingvan 15 Sfihepert'éan L.inie «lig was. Onaangèzien dehgeleeden ramp was men voorree- :»sheibelegdoorte zetten; men heeft uit elk Spaanlch en afch Regiment 365 Man getrokken en op deVloot verdeeld, welke zekerlyk nu het eenige tiltddel Woérzyn oni Grhtal- aan dien kaht alle Sccours af te fnydenterwyi men Rfltot ior afmatting van 't Garnizoen zal tragten tot overgaaf te ■rpligten. Oker het gedrag van dien Generaal word yernsald: De Marfchalken Van Vrankryk, hebbende,.zo men zegt, «enen Krygsraad gehóuden Over dewyzebocSir tliiot de vlnitehde Nattctyen heeft vernield, hebben zig voornaam lyk by deye Vraag bepaald: Of it Engeljibe i/e rjhün en gehniikfykhedt» des Oorlags niet k Ar op Js Spaar.fche Vaartuigen niet giotijende fcbir.te.ni ,Men verzekerd, dat naden Zeeftag van den yfc'or.ibén'ittebc'rrfwaar in de Eogalfcbman Vnikte, een? geheime doch authentique Co lodewyk XV. gefloten wierd, waar by alle de MogertóHeJen, belmurd door bet belang voor de behoudenis Uur. ner refpec- 'ive Onaerdaa-oen zig onderwierpen om nimmer Vuurwer ker, of groei.iende Kogels te gebruiken, wélke middelen van Zelfs verdediging voortaan door alle geciv'lifeerde Nati :n als verboden,t ege n ftrydig met het recbtdèrVol keren, en cien roem en vroomheid van edelmoedige Vyandenonwaardig, aangemerkt mdeften worden; zelfs is het deuKaapers niet jeoorlooft om met Schroot te febiwen." Andere Krygslieden zyn van eéa tegangefteld denkbeeld; zy Hemmee wel toe dat, met Vloot tegen VlootLegerplaats 'ejen Legerplaars, het gebruik der gloeijende Kogels een in- Deuk zoude 7.vn tegen de algemeene Oorlogs-Wetten ;tnair dit Sir F.Uiot de dryvendê Batteryen door middel zyner glqeiiendeKogels beeftkHnnen en moeten Verbranden dat N". iio lél COU RANT.SÉ &ÉN 7 OCTOBER. RocbamUau. Vaudhuilde oifycrw8ag& WJwietiajle g Ofhcsérun van Diftinftie bebbe» geiCillecrd, en op het welk 4e se u Gezondheden der ^ealljc^i 5jcKopi.iigcnf?l5xjie^c yap deo joog- g- gedoren Erigepaam det i?r*niche Kroop wicrdcDi s (4 fc D K. L 4 iM 0 M I P AMSTERDAM den 5 Oóaber. De Heefen Kooplieden N-K"^ en Boekhouders van Schepen, zo in dezcijtadalste^zaft SrJ dara.welkehunM fch.adens aan Schepen en Goederen, zedertü g J 1778,door de Roveryeo der Engetflp.be öorlogfchepen en m "dj Kaapers gelacdeningevolge van voorjge Adyertiifemeuten £0, in divei fe Couranten, nog niethebben opgegëeven, svorden c- 5 verzogt zuiks voordon 20dezermiapd October té doen ten^JJa i, Gomptoire van de Notarill'en UORPRR inAmfterdam; ZVL-J 5 - ■n lende naar dien tyd de Lyflen opgemaakt en geen verdere opgaave aangenomen wordc-n," Voigans Brieven van de KaapdeGoede Ifeiop van df maatld H gS Juny laatftled.cn, was het Comp. Sebip BATAVIA, het welk «'g- nevens de andere i n Baay Fals gelegene Schepen (zo als in een v -e' onzer voorige gemeld) dekwaadeMouffon t.e Mauritius zou- j» de overleggenop de reis defwaards door Storm beioope>H had l~"S, een lekbekoiccu en was san de Kaap vyeder ternggekpmen. e. - - Volg en» een gejrugt zoude voor St. Thomas verongelukt zyn -S betSchip vanF. Wfiedberg na Kopenhagen Be'demd. Uit Vrankryk verneemt men, dar te Martinique gearriveerd 2 «3 D e S a zyn N. Adriaansen F. Floor var. Bordeaux. a Met de Storm van den 1 en 2 dezer .verneemt men de volgen-g de Zee fchade als uit bet V!ie wageeli Americaanfch Fregato f 0 (den éertten binnen gekojpeudocii de Naam nogonbektndd "Z 3 van deRtiede en opde Norsvaarder getli esyen heefta Maften g |2ra MO 5 'S r-.O <tf si'S-rfS O Ss.,6 2«ó 0 <C B as. ®-C3 6i til*! g i. z 'c •a-J a g ö-I &:5 3^2 S b,O.>.H 5 S3 F o VT3 4» -fS 9 S3 1 N 9 93 2 o' s A P X 'o H 1 gekapt e« een Schuit by zig. Ook van de lihede pa op de Rhe5 t *S 'iicaarifci} Sloep Scheepje mede onhe K de gc-dreeven een Asnei M o Sfe at kend de overige Schepen leggenin goeden ftéat. 'tliiTeffelSI-^ a uieldmen, dat den 3 dezer in de|l»nne vanCalahs0oggeftrand<<(2 £"7'5 A SS en geheel vefbryzeidis een Tptee-IVla^ Scheep)© inetBuliaft 5-» a- deEtjuipagie is verongelukc, dapdewyld*ags'ievoor«nzoda-z e 11-5 nigeene uitgezeild is yreéft njeu dat Hetzelve zyn z^lVoorts zyn wegens febaueaan Ankers en Toiivjeq ui^Zee teruggeko men O.Troiiheim en Chr. CJirift. Möl)er, vanhier na Kopen hagen gedefinieerd. llotSchipri'ercyifl.gevoerddQorSchipperltske Jlirgcnszo als laatft gemeldop het Eiland Oéflel gebteeven is geheel weg én aan Hukkeneenige Touwen er, Zeilen zyn geborgen Volgens de tgaifte Brieven van HAMBURG is het Schip dc IVoorthf Up.Schipper S, A. Thieldorp, van Frednkfhd in Noor- wegén na Portsmouth gedeftineerd,methlaften en ander Uoup, 1e-? op Helgoland vail geraak 1 en had twee Maften verlobr-'n; in diende Wind bedaarde zou tjic'ri tragten lietSchip te Cuxhaven binnen té brengen. Voorts waren np de Elbe tnetfeha ie bin- r,en gelooóen J. van der Plaats na Barcelona enE. (aHayen* Oftende Ke(Vonu|heide van Riga Komvndq, en leGlukftadt K1Ti li-mensl/:\n fci-paü uci .v iui lls ui jevKi, toffen om re reparberen Op de Rhede van Yarmouth ia genaderd Bet Schip 4a Gmet- pende NeutraliteittbanS gevoerd by den Sriturw.an A. F. Kras F - 5 4, e— W órn wet j Q f- q y 'rj fT Jt "T3 *«U tl x w t; ij c ci h to ■i t ga s ia '|-§1 ïi r„ *5 3 ,3.e<S--8 PC O -o it -g y. O Qu c j H a -s g g^sTrfja 5.5 -s-iêo-a B «He t ».a^ bóa a w -i F. de Cingêls een Engelfehe SJoep, me: 8 Man qaft boord gehadg welke de Cotmoilcn>.enten en verdere Papieren onrnfimen uit de Laading 3 a 40p.Kaazetj en wat. hen verder aanttondge- rooft! heh'hen als ook veel yan zyn Goederen. »S§ Schipper 1. Y. llsmerfta, van Wybure te Bordeaux gearrV c.-» veerdbeeft dea 3 September by Bevefler'isgoedeii ilaatgé- i>rooien P. vy. Daalmede van AVyburg komende en na Mala ga beftemd; was den 7 dito byHvfant van iezelve gcfchtidgn. ArriyemcotenTe Rh'hadeo A, Jï. I.vn te Barteb-na A. g- ft, Wafio»ente PaiJage.A. IL fiakjter, alio drie van Riga te W Boulogne P. Bonman van Getié, te St.'Schaiti:jr,ii H sdinrne 2 Nci a a-%4 Z~l Joa c EU j} C a O C y.- r*^ ij j^. C"S5 iïê ca ft, tx, rï 3 Ti .O—Jc 3 bvb* 2 N -.55 s c a -n" 3 u - c s F. -x jflS hé o ri-g 5. T van .Seygen R.'Joukes; iq St. AnJero f. Foppes; te .Bor-,p deaux C. Brcemer er, Sybolt kar, alle van hjer.cn \V-. S, Abega j deaux L. T. ScbenkeRburg van vanSt.Valory; te Ilonficnr J, een Zwaardyerlporet) B-eemen H. Plunip slïrï? cc ,2? t- tv,^ IA 1» rr m -« 40 v- w_; -W >,T T rt -T3 egs-ïaj, s-Eas iti T t-. een belegerd Gouverneur recht heeft nm zytien Belegeraars Vyand vooreenoate» derbarg, T, N. Kielil van flensburg ft. CSenke vanStéuens- C. Ludkevan Bordeaux, Cr fit. Karftebeenv-an hier. 2lo f 'sGR-AVENHAGE de'n dftftober. De Heeren Staaten van a s'g '5% 2 Holland en Weft-Friesland zullen op Woensdag den 9 dezer .- ~-c hunne Dcliberatien veryolgeD; 3 c g - C*a •-F-S Lergifteravnnd isalhier indya ouderdom Van ruim 84 Taaren jt e woi'.s.;? 'A S v overieedeu de Hooggeb. Heef T. Baion VAN RE JSC f (AC ff'3,2 h l.sïa:''.!; s® extraordinaris F.nvoyé van Zyne Rootnfch Keizerl. Majefteïc alhier 5tc. Men zegt dat zslger Eiland Schouwe®ge zsske van verftaadhouding c. doer »lle fqorten van Krygsliften te beantwoordt® doch hier tegen merkt men aan dat, een onwattig windel geen Eiland Walcheren. 3 Met de hatde Wind van laatftleden Donderdagavond, en in - 1 g 'i£ b: nier tegen merxt rnenaan oai,een onwettig tn>uuetxeen iwet ae naroe vvmu van laainicueii >yo«ii»si»>»g v..,.. gj 5.5 5^ -< H, trygsliftZynde,*ulkVoorgeeven de vraag niét beantwoord: den nagt van Vrydagis eén Scheveningfche Viflers Pinkop^|«®^<«o 3 F 3 Indien deConventiè onder deMogendhede» exfteerd, Elliot, Zee omgeflaagen en deMenfcbap daar van (gemeenlyk in zes - >A Perfoonenbeftaande) verdronken. bébhendadezelve overtreedblyft fchtildigdoch exfteerd gemelde Cuveitie niet,das is de Eagelfche Generaal gerege- vwdigd." Ven ziet barigten welke meidia dat de Vloot onderden Itrquis deVaudreuil zig teNewport op Rhode-Eiland bevind; «aldaarWerven gereed «varen om r.yne Schepen ie reparet- [n, waar na die Vloorvopgd zig gecombineerd heeft met de 'WMicaaufche Scbeepsmagt van den vermaarden Fatil fonts. 'earts meld mén dat dn Dames van gem. Stad de» ap Aaguty j n Peftyn gegenvnn bgddenirtnr b^de Heeren KfahkngtenJé/d fjte genföjJj». WORD BEKEND GEMAAKT, dat bet DANK - ADRESfeeds deer een zeer groot aantal Burgers Ingezeetenen der Stad LEYDEN onderieekend, Maandag den 7, en np MorgenDingsdag den 8. van 9 tot 1 unren lademiddag, en van 2 tot 5 uurenter Teeke «ing zal blyven leggen voor die Surfers en Ingezeetenen w elke by gabreg van tyd of door «fwneaöndb Ad daar ia ver h ia-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1