a <s h 17 LEYD SE NVïi 8 COUfi. AN «3 li ,I£. AAN DE, EDELE GROOT MOGENDE HEEREN STAATEN VAN HÓL LAND EN WEST-FRIESLAND eeven onderdaaniglyk te kennen Schout, Rurgemee- -f fleren en Scheepenen, compofeerende de Wet van Maasfluis:" r^,. 0p den 27 ft en January 1781, op ordre van Zyne Door nige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Naffau, ■?nen Maasfluis is gecantonneerd geworden het eerfte iitiillon van Zyöe Hoogheids tweede .Regiment Orange Datde Supplianten,in overweeging neemende het ruïneus (ï0lg dat zodaanig Caotbnnement voor der Supplianten Itiieente moeftnazichfieeperi, daar dezelve Gemeerite be- ,jds door he t gemis der Visvaart, de eenige tak van beftaan, ;(te M'tasfluis exfteerdop den Oever van hun bederf was .bragt.zig bereids op den 28 February 1781 by Requeft heb- (ii geadrefleerd aan de Edele Mogende Heeren Gecommit- pjrde Raaden van Uw Edele Groot Mogenden, endaar by 'zogtdat de Supplianten mogten worden gededomma- rd van zodanige koften van Inquartiering als anderzins, ter zaake van de Cantonneering of Inquartiering van het ergetnelde Battaillon bereids waren gemaakt, ofnog ge ijkt zouden worden: Waar op den 15 Maart 1781 isge- Jgdeene Refolutie, waar by wel gemelde Heeren Gecom- jneerde Raaden hebben goedgevonden ten behoeve van de ipplianttn, ter zaake van de Cantónneering van het Battail- ,-eene Ordonnantie op te doen maaken, ten einde aan elven te laaten genieten zodanige ferviesgeldén, als voor ta Battaillon van gelyke fterkte in de Steden binnen deze fovintie genoten wierd, om daar mede tecontinueereü, zo ingals hetzelve Bataillon te Maasfluis gecantonneerd zoude |yven,terwyi by eene nadere Refolutie van den 6 April 1781 1 verklaard, dar. het voorfz. Serviesgeld aan de Supplianten llten was toegeftaan om derzelver Dorps-Kafle te onder- leunen in het dragen der laften, welke uit de gewoone kollen inde Cantonneering moeften-refiilteeren, maar geenzins jo als daar by word gezegt) om dezelve van die koften te ivryden, en dat de Suppliantenonder het genot van het- Ive Serviesgeld, allezins verpligt bleeven omzo wel de Ecieren als de Gemeenen van het Bataillon, in hun Dorp icmonneerd, op den gewooneu voet van Cantonneering, ihoorlyk van Logement, VuurLichtZout en Zuur te uorzien." D»t de Supplianten in deze fchikkingvan welgem. Hee- n Gecommitteerde Raaden geenzins zouden hebben be lli ,maarzieh toen,reeds aan Uw Edele G oot-Mogenden ibben geadreffeerd gehadindien niet de Supplianten op mr hun genoegzaame gronden, zich hadden verzekerd itzy op eene gepafte wyze van hatmeerdere bezwaar zou- ta worden ontlaft. Dat ondertuffchetydoor de Supplianten geduurendehet snelde Cantonnementdervoorn. Trouppes, boven en be- llvtri het geene by forme en onder den titul van zogenaamd itviesgeïfl door welgemelde Heeren Gecommitteerde «den, aan de Supplianten is gedaan betaalen, voor het ■ogemeatVuurLichtZoutZuur en andere noodwen- igheden is uitgefchoten eene Somma, furpaffeerende de igt der Dorps-Kas, die op zichzelve zqdanig was be naard dat de Supplianten zich Eeds- en Pligtshalven heb- tn gedrongen gevonden om alle perfuafien te gebruiken ia voor het vervolg van dien drukkenden laft bevryd te wor- in,een laft, welke.de Supplianten niet langer konden dra- in, zo zy niet moedwillig hun vóorfa. Dorp in onherftel- ureichulden wilden inwikkelen'tgeendeste ortdragely- tr wasgelyk niet flechts de Haringviffchery maar ook de ifchvaartinde Noordzee en op Ys{andabfoluutftilftond\ idaar door alle dieHandwerkslieden, dèvvelke hun beftaan de voorn .Reederyen en derzelver ASiviteit vonden,ledig otften loopenen met geene mogelykheid op benig middel m^erfpneel omflag kan worden gedacht en ook de confti- itu van bet Dorp Maasfluis zodanig zyndedat deszelfs tivaart eeniglyken alleen van de opkomft der Zeeën af- inglyk isen deszelfs aanwas en blöey, tegclyk met de illiandder Viffcheryen moet ophoudenalzo zser #einige ifezstenen binnen Maasfluis eevonden wordendewelke eene direfte conneAie met de Viflchetyen hebben en de- ilve Ingezetenen zich nergens anders mede kunnen genee- in.bvzondcr r.iec met de Landbouw, die butjne Nabuufén si allen tyde eenrain'of meer gelukkig beftaan bezorgen 5)1. Datde Suppliantendie ditalles op onderfebeidene tydën ir kennifle van Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heére ricce van Orange en Naffau, hebben gébragten eene nódi- (voorziening hebben ttcimploreerdén daarin nietverder fbben gereuffeerd, als dat andefe Trouppes op eene min tzwaarende wyze zyn gezonden en aldaar nog géhóüd-en arden, en dus men natuurlykdiendt'ebegrypèn dat de be tuigingen zekerheid vanbetgemeenyLandgeconfidereerd orddaar door te worden bevorderd. de Supplianten zich durven verzekerd houden dat Uw dele Groot-Mogenden, begrypende, dat de voorfz. Troup- is kinnen Maasfluis niet zyn gelegd alleen tot beveiliging in deze Plaatsmaar tot dekking van het gsbeele Landte- •w onvoorziene aanvallen van den Vyand; er, dat dus Uw tóe Groot-Mogenden zullen befeffen hetgehecle Land érpligt is, om in het bezVaarhetwelk Maasfluis bereids teft gedrukt en hetzelve zekerlvk zou doen te gronde un.aan de Supplianten te gemoet re komen en dat gelyk tSupplianten zich alleen door de toevallige onkoften,door etvoorfz. Cantonnement meeftendeels veroorzaakt, eh erder door de langduurige ftilftand der Viffcheryen ver eerd volftrekt buiten'ftaat bevonden hebben om de ordi- taire Verpondingen over de Jaaren i78oen 1781 ten Comp are Generaal op te brengenof zulks nog te doendéSup- üanten mogéu verwagtendat dezelve Verpondingen aan »n mogen worden geremitteerd. Weshalven zo keerén de Supplianten zich tot Uw Edele boot Mogenden, ootraoediglyk verzoekendedat het Uw !d«le Groot - Mogenden goedgunftig mag behaagenomme zaake voorfz. zodanige voorzieninge te doenals Uw Hele Groot - Mogenden naar derzelver gewoone aequiteit fchadeloosftelling Van bet Dorp Maasfluiszullen oor- deelent'ebehooren j immers en in allen gevalle aan de !up- plianten te verleencn remilBcder ordinaris Verpozingen 'over Maasfluis over de Jaaren 1789 en 1781, ten einde de- zelve te emploijeefen om te betaalen de Schulden, door hun ter voorfz. Zaake gécontraAee'rd en om wyders hunne Dorps - Kaffe weder re redinsegreeren en in ftaat te ftellen omtrentde vereifchte uitgaave te kunnen voorzien." 'T WELK DOENDE enz. B CJ Urn O OJ rw-i co a-J\ tU O Cu U, -3 - a O L K JU al iN IN, AMSTERDAM den Jo September. Volgens een Brief van ELZENEUR van den tl S.epc. was totFahrfond meteen lek o.|f Schip binnen gekomen O. van Gultk,van Petersburg na Lilbao, eri byhetuiloopenopeenKlip gellooten w»ar door het Schip g SL hog meer lekgeworden istnoetlollen en repareeren. 3 In Brieven van ELSENÉUR van den 24 tieptemherzegt 'O s men: Zedert de voorige Poft is het continued Zuidc Wind g geweeft met Regen; van de naar de Noordzee beft uude Sche- S pen zyn eenige gezeild, ais ook ió Engelfche Schepen zonder -o Convoy; aok is gifter een van de hier geleegen Engelfche gêar- g c raeerde Schepen van Stukken ,ge*zeild; agter het Caiteel is op de grond geraakt het Engelfche Schip Sufolk Kapt. W. Cuny, met Zout, van Leverpole komende men is bezig van -a de Laading te loden; het laatftgeraeldeCoibergerSchipyan SehipperMi Hufader hetwelk by Elfenburg aan dc grond ge- 5 u raakt is is zonder hulp van de Dyykery Compagnie er weder - g 1 afgekomen, en reeds van hier gezeild; voorts zyn by Elfen- 5 j burg komen aandryven twee Scheeps Kiften het eene fcheen g te zyn van den Stuurman van Schipper V. Vriedenhagcn dan B of dit Schipeenig ongemak overgekomen isis nog onbekend; 0 Volgens verfcheideberigtea dryft by Aanbout veel Timmer- 5 Bout,zo men denkt,van 't aldaar geftrandeSchip vanP.Pieterfe. 3 By Duinkerken is verongelukt hetBchip van J. O. Sahlvan - St. Martin na Bergen moetende, het Schip en Laading weg. Te Arendsda'hlmet fchade binnert geloopen H. Torkou, van Wyburg na Rotterdamgedeftineerd. Op de Elve met fchade binnen geloopen en reeds te Hamburg aan de Stad gekomen om te repareeren C.Dirksvan Riga na Dorden J. Jacobs van Libau herwaards komende. Arrivemcnten In dè Pillau E. L. Veltkamp en H. Heyn van hier A. Alberts van Enkhuizen C. Tasmer van Cette P. O. Waage van Bergen, A. Schroder van Stokholm È.Baf- telt van Stettinen O. Hock van Góttenburg; teRochefortG. C. Rynsma, Si. Cprnelis, U. Gertius.en F. Vliegeadehonderi. te Nantes G. Thyfenalle van hiér; te PÖiientÖ.È. Hofker van Petersburg; te Hamburg B. T. Claafen en H. J. Carftens van Surinamen J. H. Meyer van Port a PortR. Jcisz. van Nantes, F. Swardrop van Rochefort,M. Schmidt vau Londen, D. Jacobs van Bordeaux, R. Peterfen van Stettin enE. Jobs. van hier; in.de Swinemunde M. Michiels va;r£mbden; té Kopenhagen C. Peterfen van St. ThomasC. ThomfenvanSr. - Croix.en H. Rasmus van Rigaente HarlingenW. Hendriks van EIbing. "sGRAVENHAGE den eerften ÓAoher. De Heeren Staa- ten van Hpliand en Wèft- Friesland zullen fcorgen hunne Deli- beratien vervoigén '2 y': LEYDEN den 3pSeptember. Hot ongegrond de Vertelzëls-ü zyn, welkt de Engelfche Papieren opdurebén,wegens,de on g eenigheid in Americais duidlyk in onze voorige uit den Bi^eF g 3 van den Ridder Carleton eri Adm. Dlgby aan den MeetfVas/iing- S routezien. Dat hun voorgeeven van haat en jiiouiie tufleben .10 p de Franfcheiaen Americaanen eiren valfchis. kan mén niet min klaarlyk zien uit de viering van T Geboorte-d ei; des Dauphins van Vrankryk«Uór het Americaanfch Leger .op Ueu ii'oiey dezes Jaar? volgens de Penfylvauia Packet van deh 1 juny 4 welke van dit Ffeeft eene omllandige befebryying ge,il'cwsar omtrent wy alleen zullen zeggenDit.de Soldaaten zelfs zonder koften voor het Publiek, een Gebouw i.a forma vaa g.g -? n eénWieg,hadden opgericht,zynde eaovoe; langen 80 breed, onderfteund door 118 Colotmnen, in-rierifmatk der Ouden vercierd metallerlei bloemen Feftonhen en Zinnebeelden' zo over de gelukkigp Gebeurtenis, weike men vierde, als 4 over de naautye vereeniging tuflehen Vrank: yk en het vet- 4 bonden America" Ten half zes uuren ging ,'t Gezelfchap aau Tafel ter genie- "C3 O - e m 3 cZ ■;S»fii 2 w '1 Sri r: u, f2 -"TJ K. ia- v; O fL,' i-4 aj »-ï 4 ting van een prilgtige Maaltyd van 500 Couverts, op ko van den Generaal Washington vervaardigden na dezelve wierden,ónder't gedruis van 't Gefchut en Ocriogs-Muziek, tr,a 5 de volgende dertien Gezonöheden gedronken." bS? I. Lang leven, welvaarten roemaan den Dauphin. IT. Dc-§ g 4 Vereenigde Staaten in't Congres. III. Zyne Allérdiriite- 4 iyklte Majefteit. IV. De Koningin en KofSïnglyke Familie "2 E o vanVrankryk. V. Zyne Catholyke Majefteit en de anders o H Mogendheden onze Vriendinnen in Europa. VI. D°e Graaf g«£g de Rochambeau en \F1a1tfcb Léger. VU. Htr Amerkaanfcb „Leger. VIII. De Geiilliefcrdfe Vlooten. IX. De Ridder de !a Luzerne. X. Oe Minifters van América.zo binnen als S 5 buitens Lands. XT. Eeuwige duurzaamheid aan de Ailian- tie. XII-. Nieuwe febèrpte aan onze Degens tot wy dén 2 t weg hebben gebaand rót de QnafbahglykbciJVryhëiden derf 2.3 Roem Dat zy als dan in Werktuigen van Vreede mogen g-g veranderen XHI. Dat de Ör.afbangtyibeid de Vryheid eri "g 4 Vreede aan de Waeréld moge verzorgen - 2 Des nagts ten half twaalf uuren eindigde het Feeftdat in de jjj %■-- a O -3 P befte orde en grootfte Vreugde is afgeloopen. !Z5 i WORD BEKEND GEMAAKT, dat een EERBIEDIG 55 DANK-ADRÈS van de Burgers én Ingézétehen dér Stad -Tn^.S LEYDEN, ('t welk feeds door veelen ondertekend ts)aan de Ed. Groot Achtb, Heerén DIE VAN DE GROOTE VROED- <2 g- SCHAP der voorfz. STAD, voor hunne VADERLANDS- ei LIEVENDE PROPOSITIE, den 31 July 178aterStaats-Ver gadefing gedaan; ter Teekening ligt iir *tHeeren Logement aan den BURG. Die Burgers en Ingezetenen, welkén zig aangefpoord vin-3^ den qui door hunne Onderteékening aan zodaanigeene open- H o baare dankzegging aah Hunne Regeering deel te nemen kun-g g nen hier toe gelegenheid vinden op HEDEN- WOENSDAG es «q den 2 OAoberên, vermits deh invallejiden DANK DAG over d LEYDENS wónderbaare VerloiBng van het ftreng Beleg, door o de toenmaals zo dappere Bnrgers manmoèdig onder hunne ge- liefdé Overheid doorgèftaan, op den vólgenden VRYDAG en ZATURDAG den 4 en 5 OAober, des mórgen» van 9 tot 11 nurenen 's namiddags van at«t 5 naren. WOENSDAG .s JO - _f DEN a OCTOBER. ^■3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1