4 zet, ivvyirei ik or ay groote aaqval wei plaats zal Kunnen neb- g ben voor de maand Septemberen ingevalle met de nacht- et! evening de zaak niet is afgedaan zalmen de party moeten e laaten vaaren.oftot het toekomende Jaar uitftellennam de kan zulks ge- dan moermen b so LEYDSE Z W E D E N. TOKHOLM den 27 Augufty. Eergifter ogtent is Haare Majefteit ^e Koningin, tot innige blydl'chap van het Koningiyke Huisen aller getrouwe Onderdaanenge lukkig van een gezonden en welgefchspen PRINS in IraanibedJe bevallen, welke heuchiyke gebeurtenis den e, dooreen dubbel falvo, uit 128 stukken Kanon, van cheeps- en Blalii Holmenbekend gemaakt is. ■rftond na de bevalling van Haare Majefteit wierdin te- „oordigheid van den Koninghet Koninglyk Huis veele Stands-Perfoonen mitsgaders de Heeren en Mannen jjdderfchap en des Adelsonder 't losbranden van 'tGe- het Te Deum gezongenhet welk ook gifter in alleKer- is'gefchied, wanneer Zyne Majefteit in de groote Kerk by Lofzang afltfteerde. DUITS C H L A N D. lïENEN dens8Aügufty. Zyne Majefteit de Keizer heeft 1 vaftgefteld dat in hoogftdeszelfs Heerfchappy in 't geheel neer dan zeven Univerfiteiten zullen zfn, als1. alhier 'tenen voor Opper-Neder- en Binnen - Ooftenryka. te voor Boheemen, Moravien en het aandeel van Silefien Pijl voor geheel Ilongaryen; 4. te Lemberg voor Galli- tn Ludomirien5. te Pavla voor de ItalwariTche'Staatéa leuven voorde Nederlanden en 7. te Freyburg voor het r déél van Ooftenryk, zullende deze laatfte geheel op den der Qottingfcbe Academie ingericht, en aan dezelve ecne dige vryheid van denken en het publieeeren van de voort itelen des menlchlyken Vernuftsverleend worden ilgéus Brieven van de Turkfche Grenzen zou op dezelve heti onze Trouppes en dc Turkfche Militie eene zo hef- fchermutzeling voorgevallen zyn, tlatwy, die aangevallen geworden, in de eerfte hitte 500Man verloóren, doch onze »ppés?zigfchielykkerfteld hebbende, zouden den Turken nieuwen moed aangegreepen en 1400 Man derzelve neer- itld hebben, en onder dezelve zou ook een party Tartaren ttftzyn. nts is er uitwyzing gedaan over bet zedert een geruimen geventileerd Proces tegens de Apotheekers, bcfchtildigd lc van bedrog en vervalfching van Medicamentenwaar i r veele Sqldaaten om 't leven zyn geraakt, en uit welkert üemen reeds9 Maanden geleden, in Arreft genomen had 11 Provifeur of Opzichter overde Keizerlyke Veld Apotheek jnheemen Het Vonnis is dat 1. de gezainentlyke Apo-- ekers aan de Keiz(eriyke Schatkift moeten betaafen ecne 1 itte van 100 duizend Gulden. 2. Een fchadeloosftellihg u 40 duizend Guldens. 3. Dat de vier Adwiniftrateurs '1 mde Veld- Apotheek die tea iyde der voornvervalfchin- I n gefungeerd hebben, dertig duizend Guldens voor alle toces- Koften m oeten be taaien, met verbeurd-verklaaring inner Apotheokeiien 4. Dat de Provifeurwelke toen- uis de voorn. Veld-Apotheek onder Zyn ppzigt had pu-, 1 litli aan de Kaak gezet en vervolgens m het Tuchthuis ge- agtzal worden." oórleden Vrydag heeft de Koetzier,waar van iri myn voori- gemeld hebbe zyne ftraf ondergaan. Desogtents ten 9 j ratradhyopdeMiftKarre, nadat hem voorbetStads Ge- knij zyn Vonnis was voorgeleezen. Hy wierd vaftgebon- 1 tnteedingezclfchap van een Scherp Rechters-Knegt, met 1 by onderweeg vry gemoedelyk fprak na de gewoone plaat»; op het Schavot komende moeft hy zyn Hoofd op Stoel nederleggen wanneer de Scherp Rechter hem met Galg - Yzer op de Rechter Wang brandmerkte en veivol- 1 met een Rad op zyn linker Wang, welke wonden toen met 1 iraid gewreeven wiarden en gedunrende deze geheele Brie .die een goed quartiernurs duurde gaf deMisdaadi- l i'tminft geen geluid bedankende zelf de beulsknegreri tt gedaan was: Toen moeft hy te voet na de hooge Markt ;«aan kreeg aan de Kaak door 4 Beulsknegten 50 zwaa- o'tflpgen op den Rug, en wierd toen na de gevangenis ge- tomgeneezen te worden", en zyne verdere ftraf te lyden rillen zelfden nagt is hy'geftorven. NEDERLANDEN. MSTERDAM den 9 September. Met Kapt. Monro .van tao,zynde,zo men weet.tc Oftendegearriveerd,isoverge- tB een der Officieren van hetSchipvan Booth, welke ver- Idat by hun vertrek den 6 July des morgens, te Curacao inden waren gearriveerd de Lands Fregatten AMPHET R. f- Kapt. van Woenfelen DE ZEPHIER JCapt. Wtrtsz niieae gewapende Schepen gevoerd by de Kapts. J. Par- Tj. H»ngere» Kapt. Bloedoorn alle van Sutinamen. olgens de Brieven van ELSENEUR van den 3 dezerwas ir daags re varen uit de Noordzee aangekomen het Zweed- Aor!ogfchtpE/'7b£#*j& Charlotta van 64Stukken Kanon erd by Kapr. Óbrith Norderfchêldals mede «en Engel- Kotter van 14 Stukken tbc Bujy genaamdwelke aan de t Sond leggende Schepen berigt bragrdat dezelve met de kgoeden Wind onder zeil moeften gaaö i nog arriveerde 1 ppcr Barkowmet een Lading Zout van Leverpootwelks ip.'ek ea de Maft gebrooken fszoude na Kopenhagen zei- na te repareerende Wind in de Sond was zeiertde laatfte 1 continued Weft geweeft. met mooi Weer, de uit de itilzee gearriveerde Schepen waren alle gezeild. StdePiltau word van den 23 Augufty gemelddat aeSehe- ivan J. Pieters ea H. P. Bohnde eerfte herwaards ea de Se nli Kopenhagendaags te vooren van daar onder zeil ge- wegens Storm weder terug gekomen waren Ook had 'chip van T. T. de Vries van Embden aldaar gearriveerd, hkheade Ankeren Touw verlooren. "'ivementen Te Carthagena J. Frich van hier; t« Ar- ogcl H. de Jong van Hamburg en H. Hilkes van Londen 'Swinemunde M. Schwager vaHPetersburg, J.Dahlvan j '"k,en H. Jacobs vanhier; teBreemenD. Monifle van St. j ««as, H. Ahlers van Lisbon en G. Chriftoffels van Peters- 8te Hamburg J. Jacobs van Archangel, e» H. Weffels vaa *trpol»indcPillauB. Geerts van bierM. C. Frank van N°. 109 CÖÜ RANT.! *•*-..*0 D£N u SEPTEMBER* c c v 62 i «Q 33 o Ps S e a <u .SJ P< w O c t ƒ5 2 C >t* 5 - B ÜE2 om b t n c V - s n O n s e-s g-E S O" tu p> <V 5 F wi c Qt S3 o. O «tJ M u, •c w 6 FsüCC «3 u. M o - 4, jg Wel-Ed. Gr. Achtb. Heeren Mr. Cbriftofel Jan Pan Dam 'G S. Jean Salomon la CU, Mr. Cornells Afcanius van Sypeftein g Heer van Moerraonten Reneffeen Mr. Jan Frcdrik Parvf. c ^sGRAVENHAGE den JoSeptensber. De Heeren Staatcn •-*'^±--''2 van Holland en Weft - Friesland zeilen morgen vergaderen. E c x -Zyne Doorl. Hoogheid de Prins Erf - Stadhouderdik eer-<:2;'K «O 5 fc giiïer avond na Teffijl dcc. vertrok is aldaar in welftandgejrri- veerd en word binnen kórt op de Orange Zaal terug verwagt. g W Mén heefttyding dift overleden is de Wel-Ed. Geftr. Heer Ef'g •»psw£& DANIEL MACKAT, Major en Kapitein van eene Compagnie 3 2 g .3 in het Regiment van den Gen. Major Houftoun. 5 S rn S "3& Volgens een Brief van PARYS in dat» 2 dezer had een Coü- S 5™ rieraldaar verfcheide Brièven metbyzonderheden nopenS^e> toj'gQ aankomft van den Graaf d'Artois in 'tLegervoorSt. Roch en a g wegens de opening van 't beleg van Gibraltar raedegebragt. g - 't"S J M Met dezelve Brieven verneemd men dat de Belegerden den e"S,0-j B 18 Augufty op de V/erWin der Belegeraars hebben beginnen te fchieten en wel metfehroot, doch zonder andere uitwerking d n dat een Soldaat wierd gekwetft. Men geeft inmiddels voor Saó a dat er 20 nagten benodigd zullen zyn om debegonnet Paralél j gz~aa te voltooi jen en de Batteryen tedreffeeren; dat evenwel Waar- ft. w Sd fchynlyk watTUitc is genomen aangezien vlugheid, by de eer- -"ScSu;-l fte arbeid gebruikt; egterfchryft een Franfch ingenieur,voor S o«!n^ «S die Veiling in dienft zynde, het volgende r *3 Onaangezien alle fpoed, waar mede men de Werken voort- "c C5 g 2 - S - eté Isl3 .s| O t •o v it s 41 U Cl e> w CO C bij >-y' 's fcd 0> c w*? 8Ü f Q "3-ee 00 c X ■-MM -1? K - fit» -ë a-l-Mss h. g e, *T f a r e <*- o o B c2 ±ie*Rxfa 11 (j c ècerr Ci- c -i "E «s "3 5-tï 2-2 w g #»3»Ég- - S- jk (U F I Jj Jk 1 tfi Vi?, O 2 a va cd lo c 5* 2 c «0 id o r® cy C «^«3 c fc t: u o feo tl' O G <L> O 2 o- - h Herfft maar eens daar zynde kan men onmogelyk in de Straat J-S Zee houden. De groote zaak van alles zal zyöJ-J de Batteryen te doen ankeren en vaft te leggen lukken dan zaldeVeftingbuigen, indien niet, daar van afzien en men kan niet ontveinzen of dat ontwerp vertoond vervaarlylte zwaarigheden." Infomm.igeDuftfche Brieven wordgemeld.datDeenmarkengai i?0-o6 g2 u 0 ie langs heemeer aandeel in den handel opde Ooftzeeneemt; gH S .■ój'? - - hy aanhoudendheid Schepen koopt en bouwddie overal ge» 5 "H .t& "2 S V. M m g- 4l deeltelyk voor eige rekening en ook ter vraet, vaaren, vooral 'j cy's «.I® J- T»/ïf AT,.U^ J1„TT-I - A:"71 h 42 ck- V? feSHMo3 na de Middelandfche Zee,daarzy vry hooge Vragtenbedingen. Ook wil men dat tulfchen Ruslanden dafRyk een Commer cie -Traftaat gefloten is of zal worden en men fpreektvan een dergelyk Traftaat tuflehen Deenmarketi en PruiiTen. LEYDEN den 10 September. Met verlangen beeft men ge- - reikthalft na de jongde Brieven van Hamburg Uit hoofde der berigten die men had dat de drie Ooft - Indifche Schepen, wel ke te Dronthesn zo leng gelegen hebbeninderdaadinZeege- ftooken waren en men dus met reden flerk bekómmord was dat dezelve, benevens de Convoyers, in de handen onzer VTyanden vallen mogtendoch de gem. Brieven geeven geene tyding, hoe genaamdvair voorn. Schepenalléérilyk rappor- teerdkapt. (F.Dablmcyer eergifter van Archangel in Telfel gearriveerd, da: hy op den 28 Augufty op de Noorderbreedte van 63 Graden by dcRomsdaalfchc Scbaarcn of Eilanden om trent niet zeer verre van Drouthêm gepraaid heeft de O. 1. Schepen HET LOO en DE TRITONwelke inden Storm v»n den 26 en 27 Augufty van het Convoy afgeraakt warenhott:j< S dende digt onder de Noordfche Kuftwzar uit men vaftilcMp "S 2 datdezeivenabergen op omtrent 60 Graden leggende, zyn 3 "j gyzcilu en hoopt datzyaldaarzullenbinuenloopen-waartoe 27- men ook meenddat ordregegeeven is- Volgens dc jongfte Nöofdfehe Brieven heefthet Fregat DÜ 3 E THETIS, gecommandeerd door kapt. J. ABlots van Tres- J~j ■- long een Engelfche Koopvaarder van 12000 Guldens waarde genomen, en de Kotter DE SNELHEID, gecommandeerd ce Sr.Xc5 door den Lieut. Hemgft ,.edn andere die 10000 Guldens waar dig gefebat word. Wykunum onze Lezers tlians volgens egte Berietell mei- R - den, dat de zaak wegens bet gedrag der h'encen Gedeputeer- "O y cv* - -- - s .ocJ-JlS ej o «J c n CC2> Ssn - cl Ad - 2 o Z i 0 den vaa Amfterdam 'op de laatfte Vergadep'n^e van Holland 'j£ .c gehouden waar van in verfebeide Niéuwfi^Faplaren gewag.<2 r>i is gemaaktna dat dezelve door eene fpeciale Cominillie uit o de Vroedfchap van die Stad is onderzogt geweeft op den 9 1cj.3E.si, e Pt C3 x ON-5-X o v '5 c g »JS a u. j. ,N *C {- c F r- - v s 5 4» u 1* j, - - O. fe dezer is afgedaan: en wel zodaanigdat daar by niet alleen g is begkecpen dat de Gedeputeerden aan het groot Oogmerk 3 "S 5 o u c |c— o 2 van den Agtbaare Raadhebben voldaan; het welk geweeft >Mg»5^0£-5 .f was de Continuatie van het Concert der Opcratren met-p -«CJ.» 2 e2"l Vrankryk en het nader toetrekken der Liaifons1 met die 5 e jg! -è00 J!"J* jn o 'Si Mogendheid door vernieuwing van het Commercie - Traftaat g g^w oL2 "g c-1S y £0 s van 1739, ten fpoedigften ter Vergaderinge van Holland te-H j; S w doen proponeeren, maar ook teffens derzefver begrip over de abufivhefd van zekere Hellingen in de prsmiffen van die tg 'S <£f T,r. --nlla.lnr. A i. G. C O "w O E -3 I a "g Ra* C?l^ u u Propofitie vervat, allezints gefundeerd is geoordeeld; en g «2 m daavbenevens volleedig erkend; datzy Heeren Gedeputeer- S5ai. „den wel en te regtzwaarigheid hadden gemaakt, om ftriftasn ««3 hunnen Laft te voldoen en datdoorhet nietinbrengen van u 8 g g c S 2 'z de gebeele Stads Refolutiezo als die was leggende, eene c «sï o' wezentlyke dienft aan dc Vroedfchap was gedaan; als welke "2 g g -g g 12 y 5 anderflnts zoude zyn blootgefteld geweeft aan Refleftien en g o"S:ë'::2 "ë>'8"0s;c,o Reprocbes, welke voor dezeiven zeer onaangenaam en kjja fejS c b gantfeh niet onverfchillig zouden hebBtn moeten zyn; en ts t> 0* j. 5^, S S£,^£<§ offchoon de Vroedfchap wyders heeft verklaard dat het^hr-S 0 c c S £0 ontdekken der gezegde Erreuren geene genoegzaame reden hadde behooren uit te leeveren, oin de Propofttie met aflaa- g as-gs2--.s-sg-3 ting der Gronden van dezelve te doen maar dat de Heeren. Ê't? er H Gedeputeerden voor7igtiger en beter zouden hebben go- a5 - - ftj ,-i i daan, datzy van die door hun bevondene Erreuren, ten fpoe- Jo digften kennis haddén gegeeven, en nadere ordres gevraagd; .5 en dat Zv middelerwyl hun belt hadden gedaanom de Vet- gaderirig van Holland zo lang by een te hpèden, tot dat zy ed js >£o.S zodaanige nadere Laft van den AchtbaarenRaad zouden heb- benbekomen, endatde Vroedfchap dua die daad van de Gede-"3 _5j S w puteerden niet konde goedkeuren, zo heeft men egter ten O-^.g duidelykfte getoond de zuiverheid huner motieven en hun ®J ~a o 5? N. w>; S 2- £2 t> -ö "Z* *2 S 73 k» i? S O g T3 J? (u W ctf'f w - 2# ï°f, welmeenend oogmerk in het aflaaten van de meergemelds Prtemiflsn geenzins in twyffel te ttekken terwyl de Vroed- Q s 2 W fchap ook teffens uitdrukkelyk heeft gewild dat by de verdereDelib.emleneverdegedaanePropefitie,vandiefteI-,"-3"og g> 5»*4-Ï4 if, penaagen enr. Branoeuourg vanotctuu rv„r.....r Iingen,^welke de eenige oorzaak waren geweeft van de beden- a - g 'B.Claufen vanSt. Croix, P.BoyefeenS, A. janfe vanSt. kingen der Gedeputeerden, geen gebruik zoude worden ge- <5 -5 jbj,. maakt, maar dat alleen de Gronden van de Propofitie met Correftie van "iet Erroneufe daar in voorkoomende, zouden werden aangedrongen eh wel op zodanige eene wyzs als door den Ragde %elfs nader is voorgefchreeven." "guie; m uc ril luu o. vjctris Ptnbagen enP. Brandenborg van Stettin enteKopenna- 1B. Claufen van St. CroixP. Boyefe en S, A. Janfe van St. »maj. lAARLEM den 9 September. Uit «ene overgeleverde No tie zyn door Zyne Doorl. Hoogheid de Prins Erf. Stad- lier tot BURG1MEESTEREN dezer Stad geCUgeetd de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1