E YD SE NEDÉRLANDEN. COURANT.^ lèliïÜI g^spa-sslg^S lilt- J g J A ti D AG jDUITSCHLAND. EENEN den 24 Augufty. Dezer dagen is er gróote Raadsvergadering gehouden waar bybehalven ml jile de Staats-Minillers, de Veld-Maarfchalken Wj LascyHaddik en Laudon geadfiftéerd hebben. |r «enigen tyd heeft zeker Koetzier een Meisje*t welk rinde, doch niet bekomen kon, vermoord, en is daar op (teerd; vervolgens na de Wet gecöndemneerd om van [nopte worden gerabraakt, dan onze Monarch de dood- f«efchaft hebbende is zyn Vonnis dus geveldDat de- lisdaadiger opealyk ter Vierfchaarc zal gebragten hem jrzyne bier navolgende Straffe voorgeleezen worden, r namén hem op den hoogen Wagen ter Strafplaatzezal rtn, aldaac met ee-n Rad in de beide Wangen fterk brand den, vervolgens door de Gerechts - Wagt na 't Werkhuis inbrengenaldaar metzwaare yzere Ketenen in een on- urdfche Gevangenis plaatzenviermaal des Weeks Wa di Brood geevenzwaaren arbeid opleggen enfomwy- publieken arbeid, doch afgezonderd van andere tucht- KU,en vóórts moet men hem,zo wel by den aanvang zyner 'ge als vervolgens alle Jaaren op den verjaaring van zyn dud, So Stokflagen geeven VRANKRYK. RYSden 3 September. De KQninglykeSoeiêteitdêrMe- en heeft den 27 der voorleden Maand in haarepubliecque ij berigt dat de Prysvoorgefteid over de behandeling van fgirzagtis verdeeld geworden tuffchen den beroemden ■ndfcncn Geneesheer Petras Camper en defl Heer Barailon,' Bsheer te Chambon in Combrailles, w«ar na de Sociëteit Reide Medailles van onderfcheide waarde heeft uitge- iiet Aanhangzel onzer Courant van heden is een Dag-ver- fan de Onderneeming tegen Gibraltar, van den 5 totden tgufly ingellotenbehelzende hoofdzaaklyk Rde Linie den 5,6, 7 en 8 dier Maand door de Spaan- ,ais bewaakt, dat de Belegerden weinig gefchoten heb- feen Dragonder wierd ligt gekwétfren in diedagenzyn vaartuigen met 1200 Quintaalen Buskruid aangekomen dito had het Regiment Royal - Suedois de wagt m de igraven; den 10 dito wierden 718 Kanonfchoten uit ■fting gedaan en een Catalaanfch Soldaat gekwetftvoorts lest men door het aamhoudend fpringem vanMynendat kmden, geftadig arbeiden om zig Logementen te ver sa en eenige nieuwe plaatzen voor het Kanon op den f hebbende ook ,aanheteindderoudeMoelje,eene zeer Ie bnrftweering op geworpen die hen gedeeltelyk voor Iryvende Batteryen zal befchuttan. |ta 1111 en 13 is er weinig merkwaardigs voorgevallen, ligdito, toende Loopgraaven - wagt afgeloft wierd door IRegiment van Bouillon gecommandeerd door den Graaf VrilloH, de Barons vanWimpfen en Nivenheim zyn er Icieide Kanonfchoten uit de Vefting gedaan en Vnurpot- [{eworpen doch niemant gekwetft; de Belegerden wer ondertuffchen fterk aan 't maaken van Batteryen in de en doen veel Mynen fpringen het welk zy den 15 dito fdeeden werkende zeer yverig zelfs met Lantaarnen. imelfden dag kwam de Graaf d'Artois in 't Leger, en li doof de h Hertog de Crillon onmiddelyk in de Linien ge- I, alwaar de Baron van Falkenhayn zyn Kon. Hoogheid aan lnófdjzyner Trouppes ontfing, en de Loopgraaven door lelde met den Dire&eur Generaal der ArtilleryeGraaf de lr,werdeade hetaan de fuperieureOfficieren derLöopgraa- Itoegeftasn zyn Koningl. Hoogh. te volgen, welke alles on- loeten zig deed uitleggen gaande zelfs aan het einde der Ipjraave de plaats zien, alwaar de nieuwe parallel om tot JieZee Ooftwaards verlengt te worden, aanvang neemen If;. Geduurende de twee uuren welke deze Vifite duurde Bffchcion men dikwyls onbefchut gaan moeftwierd door jVyandengeen fehöot uit de Vefting gedaan maar zyn Hoog- Jdwas geen half uur uit de Loopgraavengeweeft ofzydce- Idrie Kanonfchoten. liennagt wierd in 4«uren tvds eené communicatie van 600 pslang en.eeneParalelIe van 232Toifes lang op eenen af- Wvan jooToifes van des Vyands Batteryen opgeworpen pclke werken lo voet hoog en 9 dik waren hebbende de piders zig in den morgenibond geretireerd, zonder dat de Inden iets van al hun werk hadden Vernomen. Pen 11S dito kwam de Hertog de Bourbon, onderden riaam fGranven van Damniamn in het Legeretfbezigtigde met Hertog de Crillon, het verrigtte Werk van den voorigen it, waar over die Princen niet weinig verwonderd ftoijden. |n dig is in't geheel niets gefchotenzo min als in den vol- Hrnnagr, die tntieders Verwondering zéér ftil wasookis tidijveel beweeging in hunne Batteryénbemerlct. 1 »den nagtvan 17 tot iSheÉbeu 1360 Arbeiders de Werken 'jat, en in'tamelyken ruft doorgezet, zynde maar omtrent jKitionfchoten uit de Vefting gedaan gedirigeerd zynde op p'euwe Parafel en óp *t oógènblik dat de Arb'eidefs weggih- [AMSTERDAM den 7 September. Kapt. J. H. Bóndikvan 'vcs(lle,den 5 dezer in hetVlie en reeds aan deze Stadpe ttenberigt dat hy twee dagen te voorenö Mylen vanTelfel pen had 18 Oorlog Schepen en twéé Brikken en heeft ook (i Schipper gepraait, die, met de voornoemde Oorlóg Sclie- JLhetCanaa! was door gezeild of afgekomenen hy prefu- lerda het Engelfche waren. Toorts warenvolgens de laatfte N\ io"8 'fe'S"«£ï és .*<-Ui 5 m 3 q M p< N E N p SEPTEMBER. «tiO c pa 00 «Ü(u W T3 S.8 S a- .-J 1= .-g 5 iQ-S ls-^-555 S S U e h Oi w .2? S o> S '«c o reafe.s'aö. CK 2 w 2 ssS-S-§ 5 «O M "2 0 W OCd 0^5? <l, aU O -oei! axe,© Sc-g.jiS c s O O J- Q> H x;. Ss g >nS I-. a w :.S< F N böenden 14 July van daar gezeild, met welks mede gebragte 2 2" Brieven men verneemd, dat denasjuny de twee Commiliie- a-Sr Vaarders geveerd hy de Kapts. Tj. Henge en J. Parlo ,als me- c.U de Kapt. Bloedoorn,nevens de ÖoriogsFregatten van de Kapts. "1 -3 van Woenfel en Wirts na Curacao onder zeil gegaan waren. cf 5 De Brieven van Elfeneur van deri 31 Augufty melden dat 5 2"^ by de Droogt op Strand geraakt is hetSchip van P. Fredriks, van Riga hér waards komende, dan n^ het loflen.vqn een g"e- E gS 2 -3 J g deelte dèr Laadina was het ér wedsr r^taara. cO s> n c ji W 0 s sSW S t «ej £f= Ebu f Is* e 'e e ?-= Zu* MP S 0-( 3-^0-3 van Riga hér waards komende, dan n^ het loiTen.vgn een g'e-g E~ deelte der Laading was het ér weder afgekomeil eh ter répara- t--q^ tie na Kopenhagen gezeild; i g p- ïa g j? S« o |f S5? S Arrivementen Te Port a fort G. Willen» van Perqap te oT S 6 x S-js S S*|j o.'S êi S Barcelona D. S^dejHfaau vanhier; te St. Malo W. P. de Vries 2 "Sot-S ^.c>" Zumackvan Lnbek, enP.F. Kohl; en te Bergen A. J. PreitH beide van Petersburg te Fredrikshav'ea M. H.Booylen en^(3gi, S.Claafeh; te Datitzig j. Dirks en G.Sjoerds; en te Wyburg p; D o J. Nagtegaalalle van hier; tè Hamburg J. Jufgens van Suri- w j;-'15-a namen, H.F.Ruhter enT, Geelts van Lisbon il. H. ^jabes g Sf van Livorno en T. Edeö van Port a Port en te Kopenhagen o J; "g 'S g H. CernelisP. Anderfenen D. Hanfen van St. Thomas L.^S'ElS S a.--° f. ES Wikman, J. Johanfe en A. Thurenvan hier. B pot - <S-2 - e c 0 S i-3"'S ê-g-S PO 'e U L1?/' ta a K j» - S 0 so _"o fa SA-r.t k -■« "i Z a S 2 w w .s u 'sGRAVËNHAGE den 8 September. De Heeren Staaten^',°— ix«1£ 2 - g 5b sa,~ ..m S menden 2 S S 2 «LTS Woensdag hunne Deliberatien vervolgen. Men heeft voor eenige dagen gezegt dat de DeenfcheMinifter 5 S «Li de St. Saphorin.weder niéuwe klagten agn Hunne Hoog - Mog. g, S g 5 3,3 L' - I.T dL gL! c v 1 11 11 1 I—ék 3- P van Holland en Weft-Friesland zullen op eerftkoménden ós 53*'S 0 «jag-g 2 w"5 «=5^ '-«s,,"?»>»;5£3s-2<gggg s.-.S§bSt u cSF 2 zouden gedaanhebben,dóch waarover js nietgemeld; alleen-:2 o fa STjC g-g oSgjH lyk word in een Brief van Kopenhagen van 27 Aug. berigt, dat o e< IT v' g« op een Hollandfch Oorlogs-Fregat, het welk ln de Zond legt en g b 'S S A S Z. S ■a.S wS'fo^ een Engelfch P'rysfchip had medegebragthet volgende voor- ja-SS3 f g'iïïÖ'S 'g1.0 o sJa oS'"' Z a pi a r l X-.üï= j O Set as S'S a 5' *1 a G Cr-s g en valss gebeurd,: - m Eenige Engelfche Officieren van mede in de Zond leggen- Sg g oasc-|"w^ de Schepen begaven zig aan Boord van 't voorn. Hollandfch n E S c v Schip om met de daar op zyride Engelfche Gevangenen wgn «oS a c fpreeken,ehgeduurendèhunverblyfop'tgem.Schip,wier-F g g a~'Z E si^c den zy door de Hollanders zcérheufch bejegenden deftig >5 onthaald. By huil heengaan en onder het Salvo fchieténvon- S -« S g!^c>< 5*# den twee Engelfche Gevangenen gelegenheid om meéhuhtè Q o g "QÏ'Syj g g Swï2< 5. ontfnappenwelk, voorneëmeri zy o»k terftond ter uitvo?r, bragten Zy wierdeh kort daar na gemift on ip tie Engelfch^ ii Sloep gezien waar op de Commandant van hec Hollatjdfch Schip onmiddelykbevel gaf, met fcherpgelaaden Musketten op de Sloep te vuuren, waar doörëen Matroos do&dlykgë: f w kwetft wierd; doch de Sloep offchoonnog door eenegèwa- pende Hóliandfche Sloep na gezet, raakte zonder vertoeven j" bvde Engelfche Schepen maar dit gedrag van dpn Holland- ;i èj o -« a> o 12 cï G i"1 S >G cj AS f ej C *5 t! ÖAO.S -1 CJ H)U o Cd tg xfa 3 «kr g's'1; c'5K S g?N«BÖSr?ii&ggl ft-o s,2 O Non 6, 5 g5 li m u 5 - y. P fe - s S c - r- ,4 ~i Jr V'ü wk r O o S 24 j O 13 H1 ■u s O O a «sa 3 fchen Officier, in 't gezigt der Deenfche Vloot, van het Wagtj Schip, ehondërjt Kanon van Kronenburg is ten'Öovc eiivèl opgenoiiieri eh zytl désvvegens klagten gedaan. LEYDEN den O Sefvcmbef. Meh heeft rpecl^ voor lange in verfcheide Nieuws-Papieren béiigt gégeev'en van eene Mé daille, welke in DuïtfchHnd, zoudégeftagen ?yn op dëgroore veranderingen, Welke de Keizer in de Kerkilyke Vaalten ge;^ maakt heeft, dan ingevallezodaanige MedailleiuileWaereld is word dezelve zeer fehaars gevonden. Het is egter zéker 0 S dat zo immer de gedachtenis van merkwaardige Gebeurreniffan o M «=t^> vereeuwigd behöoren te worden die èere metrecht moge be-,"^ fteed worden aan de verliehte en menlclflieveedê fcliikkingan 5 *5- c£Q oft van Zyne Keizerlyke Koningfyke en ApoftplifchcMajefteit in o'v hoogftdeszelfs wvd uirgeftrekte Heér/chappyén rnaaktm?t opzigt tot den Godsdienft, ter Weering van alle Geweetehs- o dwang, beteugeling van 't bygelooi'en affchaiTing van alle voor Kerk en Staat nuttelooze Klooftersen Kloofterlingen. De beroemde MedailIeurHOLTZH£Y, vooreen Ifófte poos o E zyn nyveren Arbeid ter vereeuwiging van Vaderlandichcp:f X j'u'S Gebéufteniften ftaakendeheeft dan gemelde fchikkingen, als -3 «- .2 F «*..".'2 3 e den aandagt dergehèele Cbriftenheid waardig, de vergeete"-'J onttrokken, dóór hét vervaardigen van eene-keurige DAILLE op welke Voofzyde men het Hoofd van dézen j 2^ 2 2® c ov S 0 «"5^3 Doorluchtigen Monarch eenvoudig, zonder eepigen Opfmufe Sfg 8^,8 5 S w S 2 in zyne waare gedaante ziet, methetOmfchrift: S-2 S>Sg<fi-S|33gSS£'3 JOSEPHUS IIDÉI GRATIA ROMANOROiyilMPÊ- RATOi, VER/K PIETATIS VINDEN. 0 Dat is: JOSEPHUS DE TWEEDE, DOOR OODS GENADE KEIZER DER. ROMEINEN HAND HAPER PAN IPAARE VROOMHEID. u* i—j iv.Jx P ♦"-• 1 rt ra t-, "3 O fe' 2 ES ?-§-5'g s E 4J C .«rhi S V. (~\f de TegenZyde word Zyne K. K. en A. Mijt. vertoond als E S eo J een getrouw fhctbv den Ouden geliefd Zinnebeeld 2 "5 .2 '3£ S'S 3 S» vinbraa'veVorften) voorden Ahermogenden op aarden neder-J f BfLfa 2 geknield by een Altaar, vercierd mét het Stair,'wapen eBde^1"^ ë."§tü jï 2<H',o »&S 8 ."ei Woorden Libtrtalis Ergo, dat is: op dat zy Vrv zy. Op d-en, 2 «N c »g 'g «go Altaar leggen de Tafelen der Wet, en daar op of overheen, hét <J! gi; gu RfS >c" Sag's Evangelie,als de eenige Regels van 's.Mcnfchen Geloof en °<J^ m a t> b Leeven. Straaien der Heitielzonne,'alsderzelveroorfprong - a Pt*- <h) O 3 g c •c «5 - - TS- C> T5 én vruehtbaarmaaker, fchiéten op Weten Évangelie neder, zo dat de weerglans daar van op deborftdes Keizers werkt,de- 5 £—<2«"2 w'elke niet de eenje hand het kleed van zynen boezem rukken- 5 c "e ~*g— 4-^'ü dé, zyn hart daat voof'geheel open boud, met deandere baad e.h 2 2L 5? gO J r ft- - ;-J>rL= oogèn Heemelw.aards gekeerd, ter asnduidinge wat daar by o B .g omgaa in zyne Édéldenkend'e ZielKroon eh Sceptef leggên 8 g.g E aan de voct des Altaars. Tot ftcutél vanballes diént bet Randfcbrift AMICISSIMA VERITAS Dat is ..DE WAARHEID IS HEM BOVEN ALLES DIÈRBAAR Wsnt dat toont de Vorrf in alle deze zyneyeriichtingen. In de Affneedë leeft men bet Jaartal MDCCLÜXXll, F 3 L n o rs r— p V I 02 Cr* T <- 5S JJ 5> j) L E p O y 4» w N *~C C o ECTj T3 w LP S r» 'sy 5< É-c 25 2§ O «r« C W O a c«- Qj .cïi e Berigteiï, nég in 'tVÏieen waar in déze voor de Religie zogewigtigê Gébéurteniffen in 8 SJ^ns »«1 binnen gekomen C. Janffen van Memel, j. A. Bakker *s Keizers üitgeftrekt Ryksgebied tot verbaazinge en met toe- .cS^ g«~ o 1 rT. -•j - 1 1 rt T. - T. i_,lC3 Q> p, O; L 5 aD,»,ê< ~c>E'-3 bi®- 3ot^cyct,^- E-s ,a S*3 2° L c F H O G) Tl r *«u 6 ,s j u UMJ &'g «KoningsbergenKI. Berends G. Jansz, A. Berends M. Jtlofj, D. Pieters. D. S. BakkerT. Matheus B. Schoenma- F« C. J. Vifler van Hamburgdaar tegen waren in Zee ge- L. Pieters na CuracaoE. Lofrenbergna Surinamen H. PietersnaDemeraryA.Mynders na St. Thomas, E. Hill MtimoreW. Pand naBoftonH. Berends na Gotténburg, Maneke na Hamburgén nog 1Ö3 na de OoftzeeNoor- Msenenz. Ijipt- J. Bnrrtrws «f Hopkinsden 3 dezervan Surinamen "tVlie binnen gekoipen was half Juny veftrokkéndan 'w ongemak aan de Maft enz. derwaards terug gekeerden C - -r - OVb. - S:C g g .üöj - -I c t-1 Q o "2 r- 01 ;Q- o,s t~\ r Ho juichingé van het befte Deel van Europa voorgevallen zyn. 8 8 o'n. S"® 0 ""SS Men is eenigzins bekommerd over de O. I. Schepenwel- g É>«c^'gai_o u ke van D'ronthem moeten kómen en den 17 Augufty gereed gj-r' v1msom,o«~<"oO£^c.ccq van het gevaar, waar in zy zouden kunnen geraaken, te waar- k. sl. "5:"?.^ o"1™ fchuwenhoopt men dat znlks nofe tydig genoeg zal ge- w fchieden; althans den 31 Augufty had onze Ambaffadeurte, KopenhagenGraaf van Rechteren nog geen tyding dat de Vooin.Schepenberéidsin Zee waren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1