\l g ÏDSE N*. 103 COURANT. DEENMARKEN. GROOT-BRITT ANNIEN. N E D E R L A N D E N. |4| 1 H 5 WOENSDAG DEN 28 AUGÜSTT. 5S ,.SN ra m-* EsS*3 5 .3 «3 S Z T dé Kaap de Goede Hoop verneémd men datdë'HoihnTfche o -H 3 Ooft-Ind. Comp. Retour Schepen DE INDIAAN, BATAVIA, 3 ft fe DE MORGENSTER en AMSTERDAM(aldaar reeds zedert 5'° j fair's een Jaar gelegen) te Mauritius de kwaade iMouffon zouden 'c W g overleggenten welken einde de twee eerfte den 28 April Jé reeds derwaards vertrokken warenen door de twee laatfte -5 c 0 binnen weinig dagén zouden gevolgd worden. 3 De Brieven van EL8ENEUR van den 20 dezer meldendat .ft ï2 ftto by Waarsberg geftrand is het Fluitfchip de Vrouw Elizabetho."S.« 34» Schipper J. Stecknianmen vreesd het er niet weder afkomen zaldoch dé Gereedfchappen worden geborgen. - .2®1! u,.S Arrivemente*Te Genua S. Hendrikst4 Ancona O.' P. "g' S *g &o 0.8 Klyn te Pernau G. Wietfesop de Rhede van Rig*G. Sv- g"c '5 c -'533 a - mons en W. Hendriks te Dantzig A. Jacobste Arendsburg c c ft<3&—""C G. Vifferen te Archangel J.j. Snelaiie van hier, H. Maak ?«!..Soc van Rotterdam, en J. H. Dulft vari Hamburg; inde PillauD. £-5 ft "2 5 S g-'S.pd «j de Boer van Oftende, G.T. de Wit van Hamburg, J. A. Moes-"3; S3 cSi »cZoS &Z ker van DelfZiel, en H. Hildriks van Harlingen. ffi s w f 5 J*-c -s <- c 'sGRAVENHAGE den 27 Augufty. Eenigebuitenlandfche -o ft Afgezanten hebben geconfereerd met den Heer Tjaffens, pre- j g g SJ^c g fideerende ter Vergaderinge van Hunne Hoog -Mog. wegens **"2 S"S. ,2 C'to Bp de Provincie Groningen. o 3 J to LEYDEN den 27 Augufty. Het verlangen van Engeland na £*£~- a Vreede, onaangezien het gewoon fnorkenopdegrootetoèbe-_c 1. S'Sk ~(ft sf< reidfelen blykt uit de jongde Engelfche Brieven klaar, indien Je S< iij3 r g10 men gelooven mag't geen die behelzen, nameiyk dat Groot-£n"21m so Itó J &ftói a-is-S r OPENHAGEN den 20 Augnily. Met onze onlangs van Canton in China gearriveerde Schepen in January laatftleden van daar vertrokken, heeft men .devolgendetyding: DitJ&arheeftalhieropCanton jjjnterd eeD Engelfch particulier Schip genaamd the 1hy, Kapt. John Macklarey, dewelke in de maand April jeRheede Wampho is vertrokken en voor Macao ten anker van welke plaats eenige dagen daar na vertrok een tpje dat na de Manillas beftemd wasda^rgem.Macklarey zeer verradelyke wyze zig meefter van heeft weeten te jen hetzelve voor Prys verklaard, doch door dien de jfchaan zigopMacao bevond,en de order om dat Scheepje tuien aan zyn Officieren had gegeevenzo wierd dezelve ie Macaofche Regeering in de Tronk of Gevangenis ge- ujenoodzaakt het Scheepje te reftitueeren, en zyn cours [baten zeilen,alzo hy geen het minde recht had-om he t te ieadoor dien het door Portugeefche was uitgeruft en die 0okde Rheeders van waren, dus was daar in geen duit voor ifcheReekeningdoch intuffchen ontftond er een z waare n,waar door dat Scheepje op eenKlip verbryzelde en alle 1 daar op zynde Manfcbappen verongelukt waar voor jaoey heeft moeten betaalen 80,000 Spaanfche Matten, en a met zyn Schip voor Macao blyven leggen, a 29 July kwam voor Macao ten anker een Hollandfch colier Schip genaamd de Goede Hoop, Kapt. A. Pireseen igeefch, «n op welken Bodem twee Hollanders als fuper waren, nameiyk de Heeren Adriaan Sebaftiaanvande ;cn Anthony de Sillekomende van Suratteen hetwelk •rvolgens na de RheedeWampho begaf, is den 17 Augufty it bevorens te Macao een Portugeefch Schip uit Europa earriveerd met de onaangenaame tydingvan den Oor- uiTchen Hollanden Engeland') door meergem. Maclarey Prys verklaarden beroofde hetzelve niet alleen van een lite zynerLaading, maar aan GoudPaarlenenz.zamen arde van meer als 100,000 Ropyen behalven hetRanon, laanen, Loot, Kruit en ander Oorlogs Amunitie daar aitgenomenja zelfs de Anker Touwen, en wat hem ver enen kon dan het Schip liet hy hen toen quafi behouden, ien deze daad al weder niet beter beftempelen kanals ryen de Daaders groote Dieven alzo zy het deeden op neutraale Rheededaar na rufte zig Maclarey ten Oorlog nis, na zo van zyn eigen ais vreemde Natiën Volk geron- hebbenter Kaap uitgegaan. 19 December gebeurde hier ook weder iets van eenige en Engelfche Matrozen, welke de Vlagge Stok van de udfche Fatftorie neerkaptedoch het bleef hier byhoe- len vreesde dat zy de Faftorie zoude attacqueerenhet gtervoor heri niet wel zou afgeloopen hebben. Van de pirticaliereEngelfche Schepen,die hier dit Jaar geweeft iyn de meeften aan Portugeefche verkogt, ilzozybe- I waren genomen té zullen worden. De Boekhouder ertis met een Chineefch Vaartuig van Batavia alhier vtsrd,doch de Heer Boers is daargebleeven om met een idfch Schip te komen de Heer Hemmiagfon heeft ver- it tyner gezondheid na Batavia en vervolgens na de^Bo- iden te vertrekken om de Baden te gebruikenen zal seerftdaags aanneemên. 1TSMOUTH den 22 Augufty. Heden zyn van hierop bnistagten zo fommige meenen ter afhaaiing van de nardy - Vlootuit de Ooftzeé, in Zee geftoken de Oorlog- tn the Edgarthe Alexanderthe Sufolk the Goliah Kimstukken, en the Aft*the Ëienfaifant en the Rei lt r alle drie van 64 Stukkenonder bevel van den Com- (Hotham. iDEN den 23 Augufty. Prins Alfred, jongfte Zoon des :i en den 22 September 1780 geborenis voorleden namiddag overleden, doch er zal geenalgemeanen over aangenomen worden, als zynde het et(n ingevoerd onieel om over iemand,uit Koninglyken bloede van Bu iteneden de 14 jaar oud,geen rouw aan te tleemen, ten zy tnwaarfchynlyken Throonvoiger. fcoofde van 'tvoorn. Sterfgeval hebben Htinne Majeftei- ftcr geen Gézelfchap gezien. De KotiingihBevindzig ia de zevende maand haarer Zwangerheid va* haarer eits vyftitndc Kind, iquet-Boot the Greyhoundeergifter van Jamaica gearri- ikeeft veelcDepeches van onze Vlootvoogden tnedege- behelzende hoofdzakelyk dat de Admiraal Pigotte iKoyal op Jamaica den 10 July aankwam; datdaags-daar kapt. Wallace met het Oorlógfchiptlie^rnorvan een istogt terug kwam met berigt dat de Marquis de Vau? lil met 20 Schepen van Linie na America was gezeild; 'op aanftonds bevel is gegeeven óm de Koopvaardy- n, die den 12 Jülyzou afgezeildzyn tot den 1 Augufty f houdenwanneer de Admiraal Rodney dezelve her- is zal gelaiden met de genomen Franfche Schepen la ie ParisIt Glorieux THeSor TArdentIt Caton ie O) TAimaile." tri zou de Admiraal Pigot d4n 14 July met een ontzag- iootnaNieuw-York ftevencn doch waar toe'weet men li niet. maar fommige giffen dat het is omdeöntrui- mhqtNieuw-Yorks Garmfoen te dekken, hetgeen men ist anders het Lot van Bourgoyhe en Corqwalliszou; Men deelagtig wordenalzo in Brieven uit America, 'bragt door het Americaanfch Cartelfchip the Lively, July van Williamsbourg inVirginiengezeild,gemeld dat de Franfche Trouppes, ten getale van 8000Man, July den marfch naWashingtonsLeger hadden «angeno- »P de bekomen tyding dat dagelykseenè verlfèrking ïtanfche Zeemagt in America verwagt wierd; dat ook Americaanfche Trouppes in Maryland en Virginien waards marcheerden en men in America zeide datWas- 'on ztra he^Sen een Corps van 15000 Man geregelde ^Pes,by Welke zig i8oooMan Militie zouden voegen en bad om in Oftober in *tbeZit van Niéuw-York te zyn." zy, men verzekerd dat in de jongft gehoudene Raads- «ring over America beftoten is om de Trouppea daar uit „v. doen komen. Lord Howe is nog niet ia Zee, na Gi- Niet te min hadden de Schepen des Heeren de Bougainville As es o «J T3 <U CS w Ti T3 GJ <U QJ •B-O 0^3 - C C l-r 77 O O f CJ o O ets rrj S-ëggSi ^.2 t-. bJD cö W S 3 v .S-a 1- Sï 35 <v o C qj O V O qj i) ÜQ 2! £.«'35 g N tf B"" C.rt tn dt ra k w V3 eZ M n co 2 ëH g S .a •O w bO >»"3 j r2 &0 KV J 6udeAnnuiteiten57etiSagtftek3 vierde; nieuwe dito, gifter 56 en 3 vierde ky agtfte 3 perCent gereduceerde 57 en 7 agtfte c 3^ i58eniagtfte; ditogeconfoiideerde57a56en7agtfte4perZ3 j?«j J Cent dito 72 en 5 agtfte a7 agtfte. De Wiffel op Amfterdam is jj 3-« g g, 34en~; dito op Zigt 34 en 4; op Rotterdam 34 en 9 op 2-en j >5 5 00 half Ufo; op Hamburg 32 en 3, en op Altona 3aen4, bei'dea 2 en 1 half Ufo &c. AMSTERDAM den 26 Augufty. Met de laatiie Brieven van •p bD 3 2 o «J rh -C Cr V O u c O c ►J 2 «itQ O *r* <U (m nd H c 2 s, - s £f o. S a CJ 1-4 P* QJ CJ O Tj c s 1> O- o c u S T3 N M O *-< QJ bD -2 Ö-O u 2 B a'q Ps v g o ft<c c gZ3 22 "E v 3 o*e N 3 V tsi bfl J--0 4* C -2 «U C 2 ge a w-ë a co o a „n 0 «1 C m H-a M TJ to 4) .5 fco el to B cg-S O <u 1i .cir* z3> P "N O fd -9.2 2- Cxi r-P P-, a P ft 23 .how o *1; u H k to 3 fr) Cts b 5-= «3-32 S. "o tn •n s s SP O u ■2 _*j3 .^pq o 5» O C3 m qj 0 O «a to53'" to kW ^2 -n "ti roï* - e Pato-p H c rK C k tL. - kkj--- 33-.'-. Deze voorname zwaarigbeid,zégt csÊ o a'-,-w>S a* «HttJB-g o ni .5 3a «tn-S de Kroon of waardigheid der Jj Natie niet te krenken. Deze voorname zwaarigbeid,zëg' men, eenmaal weggeruimd zyiide. twyfleid mehnietof de an dere zullen wel volgen. Of dit laatfte waar zal zyn dieöd men aan den tyd te Igaten inmiddels word als zeker opgegeeve* datdè Heeren Lefteve- non van Berkenrodeonze Ambaifadeur te Verfaiilesen de Heer Brsntfennieuw benoemd MiniftérPlenipotentiarisaan 'tgem.Hof, en beide gemagtigd óm over de Engelfche Vree- des voorflagen in conferentie te treèden uitdruklyk en pofitif bevel hebben,, ómin alles wat deze commiflie betreft, of daar toe betreklyk kan zyn, met de gröótfte openhartigheideri de atkfeenftemmigfte wyze om te gaan niet het Mitwfterie des Konings vaD Vrankryk; aan hetzelve van alles dé ver- trouweiykfte opening te doenmitsgaders ook góede co'rré- fpondéritie té houdêq met de Minifters der o verige oorlogen- de Mogendheden byzonderlyk de zaake.n daar heenen te «j g ai dirigeeretldatin den loop Ami préparatoire en preliminaire E v; Onderhandeling, geenerleiTraélaat of Stilftand.van Wape- nen werde befloten Óf gearrefteérddan met de gemeene en S gelykftemmige medswerking van allé de Öorlogeade Mo - ft gendheden .teneinde zig vooraUes te vefzekeren van de op- s '2 régté en ondubbelzinnige gezindheid desKonings yanGfoot-®^ d Brittannien óm de Republiek voortaan Zonder beknibbe- - "ft 25 ling, hetgenottelaaten van alle de Rechten der Neutraliteit,, jj'.S. vaftgefteldin_ de verklaaring der Keizerin van Rusland van dén 28 February 1780." T Dus de Engfelfchèn, indien zy Vreede Willen bébjies, zo wel Jï S hun geliefkoosd Méefterlchap ter Zee, als het Meefteifcbap A. over America vaarwel zullen moeten zéggen. 'C -5 De Lieutenant Eyecemmandeerende tfe Kotter DL KEMP- 2.j: S. HAANden 20 J'uny van Curacao vertrokken j en deti 4 dezer in onze Have* aangekomenheeft Depêches van den Schout- jo by - nagt Rietveld aan dep Prins Erf-Stadhoudêr medegebragt, 2 a behelzende voornamentlyk de rédenen waarom hygeènCoh- ft voy heeft verleend aan de Koopvaarders v.ari dat Eiland na St. -SE 2 Domingo. Die redenen bepaalen zig Hoofdzaakelyk op dé vol- 2 -S gende: o Dat dé Koopvaardy-Schépéh zodanig van de wurmen door- St «i4j.S knaagd waren, dat mén dezelve noodwendig móeft kiélhaa- o lendat ér reeds drie daar toe warén verwèezen eb het te Z vreezen was dat men hetzelve aan meer andere zóu moeten g ,i verrigtèn; dat hy dè mogelykheid niét zag om met een Con- M o-o voy traage Zéilders de waakzaamhéid van eenige Schepeti "2 "5 e. van Linieeneen gfoot getal Fregatten te kunnen ontfnap- g g'J; 3' „pen; dathy Zulks des te minder kon beloó ven om dataan-3 o£ gezien de Stroom,Welke mefeften tyd na 't Weften afloopt, er c3 - >- geen waarfchynlykhéidwasommetdatCpnvoyriahetOoften §"'2^, 0 „^an St. Domingo op te zeilen, en dat, zo men de cours na be- neden en Weftwaards van 't Eiland wilde houdenmqn als S dan te veel zou waagen, alzo de Engelfchen deze doortógr.zo "3 2 veelmogelyk,metKi-uyffersbezethöuden;datheteenigfte, hét geen Üy had kunnen dpen was, eenige zyner Oorlog- Sehepen totdekking te geeven totaaa Port-Louis, de éenig- 5 g e fte Havèn der Zuidelyke Kuft van St. Domingo, waar men éenigzints veilig kan léggenmaar.nièmant zou zig daar vati j— N. tt. c o i- rO 4» rR O'.Ü n uft v u, x f, S X "O wc ^s. CL'C H 6 E X j-LD <u CD O O.-2ca re u-o g s u e? S to a, ej *N 3-( H e "cë> u C 0) - v -o w hh ;o CJ iu .5 u 'x C A Cl) O V f, O - - c3 "~i w. w r: u- c l"1 r—, iJ l'J I1 b- hto -7- QJ tvD O m K -2- to. g o Trt I. T3J W 2 .9. rc V cj p e c sj ïs> u O - to K 'J £-3 ^r/) ia co w - o -- cü Ca Pvrp. Cö g j o y M ti &J y S '5 K ^3 2 P.^ -3 O X y 9 "CS •-ss4s d c co \o S 'r f—n E CJ "J T3 U ry. - T? - - oK^g-'-ecsc R &i SE c S-H ts o -o a,ïf p ,b; c." I SS S ft'C-c opto" E-ë S M' ë.S 3 a "SF C J- P,CJrit <u J> <u c w f o,« g v. 6 -3 ÈÏM 5 si. u w g .g'to a, ê"3 S .-to g- S c J c, -= F r- t be Of W GJ NI i 5 C 'GO .S c e c V' i r, -.c.s-a c ariiè u S»r ^^3 b/.— >3 C Un s ^-wgSfg f. <"a a W - rA tef. rco^.Ë i» jy •••wvw 'T- a door de Engelfchen geblokkeerd wórden.' ju De Heer Rietveld voegd er b'y dat hy gehoopt had, dat de vier s c Öoilogfcheptn des Heeren de Bougainville zig by de onze ge- ft 5 t imorrA vmirloM JiolaViPti Am nn7i» ITrvamroornArc r o Jf/j/fh Pi-/j n SO'>« bÉ C «3 tc .ra 7"». w g w c pp «u rt CsJ e qj co CJ g T3 K O-D 2 voegd zouden hebben cm onze Koopvaarders na Kaap -Fran- c o-o. pols te geleidendat de Franfche Admiraal er niet toé te bewee- -g JU gen was ge weeft óm dat ónze" Zeilers warén dan dat hy zyrien traagenen dat te minder. beid was mef eene dusdaanige Vloot boveri den Ooftelyken e; -a o s g Êc^zoaz i Hoek van $t. Domingo te kunnen zeilen, hetgeen de dienft cüo Sm S .2 b' S i-.2 2 ft vanZyheAllérchfiftèlykeMajefteit.n'oodzaaklykvereifchteoo.-(,J S -9=1:" om zó gaauw mogelyk aan de Kaap te kunnen komen Zynde .ft to °^^to S g de algeraeêne Verzamelplaats tot de befaamde Expeditie." Q S j> 2 to - Stoto .M-gto-ë p?0,a=HB:iF«®eir» 3 n o Na*" o £-2 2 "aar men werkt met allenfpoed om klaar te zya Hollandfche Snaauw Cur*cao's IVtlvaaren mede genoomen, 'zyndaAAien vandeBank ii4en i halfkii4; diev'ah zyndé déq a Mcy uit het Eiland vertrokken na zig van hqpne 'Comp. i20 en i vierde; dito Zuidzee zonde» Prys; 1 bekoi**ne fchade, zo veel mogelyk, herfteld te hebben

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1