e 3 6 tl tl 1 3 ö"2 -g ~<g. ;fs §"8 f S- *S M «prac.n o- S> n> w 3 a cu 3 c- tq rtsi.ci.ci. g-s gf-g 3-5 °r:s 5; 3 S 3 s h" g s* S-isT!-re F O. Q 513 2*3 2^ O S (J O n S'N3 - - - ?||55 O-siSs 15-.- s.B s-»g 3 8-^3 B O M o ft is ii ^u.iD T S."?< S'S:^ -. B w - 3 3 3 2 a 5 a S5,So-».2irS">'? NB-)S-n®3 g".»go3!|B33c^'>n^5... £12 S to O ïrnf'* £->1O-ÜTO a? 5- 2 S 3* 3 n>. «•aoHSs^'ïcpS}» S rt 01 2. D* 2 2 5 o !--S_s^s-.£SS f»g a'e?g.g o"Ü' j^ff1 O t-5 srr S« *3 a 1 3 O,, 3- 0 1- a 0 t3 MC^Ü3 2r,0'ft^ <T> P-" p. f& - 2 to 5 2. 2" rt 3 2 3* n> 0^3 - p**.— r Co r> C/i 3-^3^ p, q 5t- rt 3" o3 0 rs p - O Z a s P M H m 1 n tsT 3 O - ^.7? 2 0 n. to rbrt",3-rt,grt£?3 O 5T -« »n era -r-^yt) ^Cfq p q ^r-wcrq <-»•■»• ca- ss era n> 3 h> o Hr3 SssSO'3^3" g?ias*g??s E-11asfgjagc o 3 5? B. N VS«g ;r;r £T s S 3 3 c 3 sf-o-g S -«tfSêFii' 3" Q. <T rb ^3«5a«3's.E?8 g.»;» - 2;-§ 2 5 S N n.' <»'Sg"^nO'»n"'nSS1<,„.. 0-">C2 J2. a O r; ^0,3 o-a 1 2 11 2 III I" 3| S| 3^s S 3 &ff8 S-8 o-lsg ?r ai^s-s.g.s.-gis-a0 4 (D. r. p W yq <3 N OQ w3S'rt^ap2^n O S„ C M 3 M f 11 o^J-'n. ^S>a 3 HI re -a o" 3 r-.V 3 i—. p-l w. c; m <r &j i—» I". -S' i' HI fe^sjisJasf if 2 cr P 5 O rt a wo S2 o n fk - 3. g n a w a- a gs a q. u w £3 grg 8-5 2,to 2-N^, re 2 S 3 3<g 3 3 re 3?>;vS;?afiarf. o a 2 1 sa S a ^2 w 11 n13 '-w w n-_.v --. cTCi 3 n n> «i. o- o- ^3 (w 3* 3 SJ m O a o OD O 3 s 3 cro. rt a 3 g rt |-r Ö.S cS 3 r| S-s s S-JS S«~< s'« 3i« 3 a S- 8^<3fr^|s<s33tr- 5sg-fS =g •5 re^ 3 5 oS.^3 «32 s-g B.S.§ <g s o^o »-ög.-S S>§-3 S ?ï|^3-S |g S a 3 S« 8 1 <1-1 sH^re 8- R.» üa.fS» S*?rE?,< r£-g 3 2-S 8. 2 - P3 E. re W o> 2 O n *-< C. 3 3- sl: N O S "•™'S5-H R 3 Ü?'3 s w 3 00 N"< 5 O c crej 3 pr t~* 2 c 2-g O O O.T-1 B u Q. n "O wsc"",<*p.~ 3,''f-' as..' mi3 3 ?|s 3 3 |«S 8-S.b g B S- s 2 2 H" re re j S re 3 s a O S'|. ffflS 3 H 3 crn> v 2 2 h— i-i r& J® »2 re OS1 1 n. 3 -t o t.- 3 5.re«S E'~<« go S Eg 2. S g-« 3 3 CIO 3 p •-» 3 n o p.-I? ÏÏ.3 N 0 sj1 >Ll p* 1 5.3 p- g-o a A.» er S'; n o gslS^a H).<> w O <ït» a 3 p, -t - S'S 2. 3 re ~3 re 3 <S 3 2.e re I- Is 1 s 3 5'O.S S- 3^ o n. 3 M 3 tro Q. re tA 3' If N ri 3 B 2 3 l3'«l n J frf 8-g a-fas-p lil-Sfiif 1 I 8"Ei«oi o£s N ^-S.! 3 - -°-.!=■•<-alls- iff <IIH^ ifs fa ►q C3 tw p* 5. 5 a? B «5' „0---0 o O. K 00 n o 1 o n-i o tr »s _S3S-3fSS-i3sX2! P M01 w d &r1 "M a. c <T El „owe ft - 3 fl s O O 2 (ÏQ OX} rc P3 S'gag.'»g^2<(gcg;gg-g„: B W z 3. H. 3* n'ii o S ö.'S' 3 w*o a-aSb»s3NnreC^'5:"t"Z, 2-"S50re„5n™=-^5'reoW: fpr 3 li, 01 W *3!» m N 5.Ë.S S-S J*3 *2" 2 D 3 ffi rt 2 5. n oW a 2- S£2 3o 6 TO o-^ 're o<"w*ió-SS£i 5-.. 3 g 3 °*3 *■■0. 2-^3 8.2 n.3: w a o m 3 o' re re 2tS 2 5 «•".jiJ.S.fl So3r S 3 o 3 2 n. 3 3 2 2 2,3 2. hj w S> 0 o 3 n>.' Iff r^|o - f sSsp'faiff? 2.2<w re -„ n- re 8 -g 5 8. g a P-C-S.51^ S ?3 re i'g vg I, re re 2. re S g 3 2 jjij"a 2-re p.^ 3 2 w 2 >.8. SigSM-8S2re.t-'"oN3S'Cre NCrq i^.a üi. 1 rt.co 3 -1 r> f»»ï^r\.. *°3 3 i<a w - U 2m» »°S 3 a™ r*-s r« t->---«_ P.tlf'rriSpSm.g'Ssftsap rt, _>-r> Cl. w M'TO 3 3 O- rt*. -Ilti? fc^fggss-s* oll'S-Ngip f re"' Kll-I'o. ►-• 3 P. -i O jcJ'b TJ. CLÜS^0 K 2 rei-- os re 2' O'a K>2..fij S. re a~n. re 2 J5 a;».3 o crrej n h fi s"3 3E.regsö^«reOS','<0243re re re.l|*'S!" O^re gg->Wo;re"g 8*g. r?3 >£7 037 3~8 ^Z.2-3 - "3N2 q O 3 C. TZ fB c. w o- S 3 53 2 3 asa- «3' 8 73* SS O-go, --•HS1 8-aa8S;BS!S- Is I si s| il Sb-~B.''So3 M'oB »S-« e|^8||.SS^S. n> n 3 o -t n> ut o- »2 ►1 CT5^ rt N O >Tt3 S: O. S o pO 7~i -n- S-S "5? 3 re o o o.2,t r 5* 2 K' a g* 3 S- o crq orO o 0"*2. Sört'r^a^iiaii B r* b* 3 S jo O.P c* cm *-* a 2^2 re 2 P. Ci *T -*5 a a cgl-^S'S- r«iME P-O.. 8 *"2 2 re o' re m o 2 1,1 O 2 C.reHS go <pH'230X£2c« s-2p-S SsS&grergre.S-3 r2 a*» O O 3 n 2. g"2.n.gw- 5.1 -P-S-l _.o..o g5 3 S as ~g g-g: 331 g-rë*< g g Êf woS« w-|. ~g.?-SB2.p-3 0>«t>2W2e-al»T« - S2"° 2 5" SlsE*"-!" B- o a a r» 3 O- rt TO M B«^CD5.Bo S*rt 2 3 o üq S??re«22°? <?-?re re Kre o- P.O.B.. S.S re ^?|2 &re B -, p^ 2 n,Q,3 O 3 f» f D 3 5 ®nl nfió 'J —i M.-— i«-t-— rr- i - p- 3 i 3 O 3i (it Word geadverteerd,dat uit kragte van een Adte van Def&ult en derde Mandemeiitmec de Claufule van Edifte ad valvas Curia. «p den 24 JuJylaatftleden door ADRIAAN HOOGEVEENwoonendete Amfterdam van den Hove van Holland ,Zeelan< en Friesland, geobtineerd, tegens den 2 September 1782, vooy den gem. Hove zyn gedagvaart, alle en een iegelyk, welk» bui ten cje bekende Perfoohen met wien bereid's een Notariaale Conventie breeder by het Mandament vanRauAftieen omAftiett. -,*«4ilHiQOl'A11 tramoJ^ ««nA'Airn.re 'reelftftpil VQntlPm AW T A A \T linnOPTTt? 1? M in., J.«'-...:llf - - iuii iiucc 1 v»ii ij» aainjcjjaau, iwl lanen \du nem ajükiaajN HUUGUaVb KIN, zouden willen luttineecen eenige Aótie of Pre-- teil fib te hebben fpmitende uit hoofden van eenige gedaane geordonneerde,of getekende Briefjes tutte doene Leverantien c«' fjJecialyk mede uit hoofde van eenige Obiigatien,Wi(relbrieven,Handfchriften als.anderfints hoe genaamd,door hem ADRIAAN. HOOGEVEEN in-Privc of met de Firma van KRYN HOOGEVEEN'en ZOONEN ofwel RRYTS HOOGEVEEN en ZOON, of dp eenige andere wyze geteekend,* en waar by de Gedns. voorts zyn gelaft en bevolen ombinnenden tyd vandWeeken mede te komen en zig te houden aan de voorfZ. Cönvénti^en dien-volgende zig te vergenoegen met hun aandeel Ponds ronds- gelylre, geveekend in een Somma van 25000Guldensof wel zodaanige Aftie als zv Gedns. refpeaivelvk totlaftea an hem ADRIAAN HOOGEVEENvermeenen te hebban voor voorfz. Hove als nóg binnen dentyd van zes Weeken of voor &szelfs Couipetenren Reffterte inllitueeren Gtt ooenetran«fi«^Miwlo,f>il7w.vff#>n pn (ilrotium avonds ten 5 nuren preeys met des- ftaande en voormiddags van totot 12 ,- en- namiddags van 3 tot 5 uurenbreeder by Biljetten. De Bewyzen van Eigendom en Veil - Con ditiën zullen viex dagen voor.en op (Jen VerReopiJagzien zyn ten Comptoire van den Notaris- G-. JPfthof óp de Lely Gtagt w»., aiv/wuL. v r.isi\ vermeenen te neoDan voor voort z. Hova ais nog binnen a deszelfs CopipetentenRegterte inftitueerenop ooeneYaneeneeuwigftiizwygen en filestium. J. N. APOSTOOL'en f. JOITKES MSkèlaars zullen o- •»-- - -e—~v.. -o- te Amftévdam in't O. Z. Hteren Logementverkoopen eenl yplfc liinnon >troï Alm T„ r, T>itt vc Ayuicru^jn in c w. z,. meren logement, verKoopen eenlUpïtaale cdm zelfs binnen weinig Jagren nieuw getitnroerde Baaze V/ooningHuyziirgë, Lootfen, Stnoff, Langs en Dwarshelling, ftaande en Kattenburg 'bynat:eo e!nde ,JLf: kleine Straat, genawnd DB SWARJE RAAVEi Té zien Dbigsdags en Donderdags middags, van 3 tot 5 auren breeder bv Blliettên. De Bewvzon van Eitrendomen Veil - Con- n>- '>-! a, o rfa o 'JfP-f/j-' 3* 3 »3»n O. C s^nso11^ ,Ba n -r - *Pci- S3 i i rt**n» 3 cT3*ra r* £-- X a o ft> fe- 3 et 3 m o M w TP h re 3 ^'- i^crq a -O n jy m enq TO P» N -a 3* 3 *Ln ^r, ►3pp 3* rt> 71 TO 7 ft TO 2"' -t.-tvusma vis praxiM kaa^k a zie» umgsdags en Donderdags

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1