L E Y D S E N'. ,4 COURANT. füsll 5|ss|l 6 n G s ,ntl voehsdaq GROOT-BRITT ANNIEN. ONDEN den a Augufty. Men heeft tot hier toe nog gceii'e zekere tyding waar zig de Gecombineerde Vlooubevind; alleenlyk raporteerd men datdezel- J ve ecnige Mylen van HyiTant kruifc, en men gift dat mlandfche Vloot in wagt. nijeeftgifterDepechesuitde Weft-Indien entfangen en 1', ns dezelve moet den 19 Juny een Vloot Koopvaarders van ii aa herwaards zeilen; ook verwagt men binnen korteen eKoopvaardy - Vloot van Jamaica. niszeer bekommerd by onze Ooft-Indifche Compagnie Sir Eire Coote en zyn Legertjevermits de zekere tyding ifangen,datmeerdan 1500Europeaanen en ten minften elZwarren, geland waren eer de Aftietuftcbcn den Heer lesenden Heerd'Orves voorviel0111 zigby Hyder - Aly (gen, dus die krygshafte Aftaan ligtlyk de overmagtkan sen. ïtnword door Lord Keppel een pragtige maaltydgegee- unden Graaf de Grade en verdere krygsgevangen l'ran- Oflicierendie bereids alhier gearriveerd e» met zeer ichtingontfangenzyn. .gen zyn de Aftien van de Bank 113 en 1 vierde a 3 agtfte; inde O I. Comp. zonder Prysdito Zuidzee zonder Prys; Annuïteiten 57 en 1 vierde a 57nieuwe dito zonder Prys; Cent gereduceerde 57 en 1 half i 1 agtftedito geconfoli- Dividend57 en 5 agtfte it 1 half a 5 agtfte4per dito 71 en 7 agtfte a 5 agtfte k 3 vierde. De Wiflel op Am- jm34en6a8; ditoopZigt34en 3 op Rotterdam 34 en 9; mburg32enÓ, en op Altona32en 7: beid a 2 en I half Ufo. NEDERLANDEN. STERDAM den Augufty. Gifter is in Goereebehou- nnengekomen 'sLands Advys-Jagt DE KEMPHAAN, tnantJ. J. Eye, van Surinamen, doch laatil van Curacao, raar hetzelve den 20 Juny vertrokken was: Ook kwam ycr tyd in Goeree binnen D. Peek van MartiniqueDe tnmet dezelve zyn van den 14 Jüny. livsménten Te Riga R. Piers van St. UbesT. Thomas lengenD. Kempes H. T. Hoek en S. J. Blank en te lolm C. Jager en G. Petersalle van hierT. Segerbrekt iroth en M. Hartman van TrapanyB. P» Hanhals van St. P. Johanfon vanRouën, enP. Martenfen van Marftrand; 'illau isingeloopenE. Randelvan Abo na Lubek, en ge- :crd Y. Lorentfen van Flensburg; in de Swincmunde uk van Golberg M. Jurgenfen van Londen M. Kohle [tersburg en M Bradenahl van CarelskroonteBree- .E.WennerbergvanSatou H. Hageman van Bajonne eengrave, H. Luitjes en S. Dirks van Bordeauxen drie pen met Haring van hier; te Hamburg J. de Rofavan San- .Wauerrich van Trieftc B Jacobs van Alikanten, laatil lalaga, J. M. C. Grofman van Port hPortC. Coerts van .P.Wohler, H. Krabbo, j Simons en B. Mannes van Bor- k,H. Henrichs van Gouda, J. en Tr Gcelts van Rottcr- en J. H. Vifler van hier te Kopenhagen S. Reth en M. nvan St. Thomas; cn te Lubek M. Kroger van Stettin. :er is in TefTel binnen gekomen C. Teunis vanEntbden. (giller in 't Vlie' H. H. Noordman uit Schotland en na (dnog een Een- Maft Galjootde naam onbekend en in illooken M. Hezart na Colberg, C.Meyboom na Konings- dD. L. BollebakkerR. Douwes T. Douwes A. J. en V. Hidtles, alle na de Ooftzee. IkAVENHAGE den 6 Augufty. Eenige buitenlandfche anten hebben geconfereerd met denBaron van Heecke- lleervanBrantfenburg, prefideerende ter Vergaderinge nnHoog-Mog. wegens de Provincie Utrecht. (OEN den 6 Augufty. De Heeren Gedeputeerden de ad hsbben in naam en op exprefle lalt van de Heeren Principaalen op Woensdag den 31 July* ter Verga- van Holland voorgedraagem (tdé Heeren humte Principaalèn al bereids zederteen lisnen tyd zeer kommerlyk zyn aangedaan geweeft over zodeerniswaardigen als verachtelyken (laatwaarin zy voorheen zo gedtsgteRepubliek tans vervallen moe- zien." at het gevoel daar van hun meer en meer had ter harten tin na maate zy dit verval meer ën meer haddèn moeten tneneemen en dat zy, hunne bocrekking en bunnen tin het oog: neemende.ook daarom al te meermaalen bad- vermrend pogittgen te moeten aanwendenwelkein- iniooglykde verachting en den fpotwaaraan deze Re liek zig maar al te zeker geëxponeerd hadkwamen af te den en in tegendeel aas te voeren'zodaanige middelend bekken kon n en om voor te komen dat de jrondltag van z.clver ondergang niet verder geveftigd Wierd." 'ii.datzy, zig vlei jéh'de dat gunftiger tyden hun zouden 'yden van deze hunne pogingen meer openlyk te moeten iilcllig maaken zig nog hadden terug gehouden daaf erdere dan zy tot Kier aan toe gedaan hadden bly- legeevcn." och dat zy met de innigfte aandoening ontwaar geWof- jyndedat deze hunne verwagfingnietbeveftiad wierd htde (laat, waar in deze Republiek zig thans gefteld tot die laagte was vervallen dat zelf Mogendheden wien men zulks nimmer zoude hebben kunnen verwag- niet ontzagen ongemefureerde demarches te doen c de vernederendfte blyken tén klaarden opleverden tiet langer hadden kunnen terug houden ,.om op het "keurigfte te onderzoeken de ware fources waar uit 'es wasvoortgefproten. it dit onderzoek hun maar al te zeker had doen ontwaar flen, dat het gedrag, hetwelk in deze Republiekzedert nitberftcnvan den Oorlog met Engeland gehouden was, "«n de eenige en ware oorzaak moéft genoemd worden, totdat, onaangezien de Bondgenooten niet alleen de vi- 'tufte beiluiten met allen fpoed eneendragthaddenge- 't', maar ook immenfe fommen toegedaanóm deMari- w dezen Staat in een vereifcht portuur te flellendie 'te maatregelen cgter dus verre noch de Commercie Zenuw van dezen Staathadden doen befchermen de Coionieo beveiligennoch dén Vyand gevoelige 111 toebrengenintegendeeldat met deze allefins lofly- 'ogingen na verloop van agttien Maanden'tyds, niets an- uitgewerkt, dan dat een klein getal vyandlyke Sche- DEN 7 A ÜGÜSTf. o*2 S 2 a> o 0/ Jm£ -VS O* 3 fl m o« O .b b 6 V e.a K a» ca ri r+T 3 o b> O M U I fe r= e g (l s R m e-k: S25 Q c O Ov M o, ^s:-2,8 S- S C q,N w C I *-> - C S' CQ n 2 w 2 »-< o o - •9^|S2> O M Ie CO w O* <U ej w w H C c'° rt 4» r3 O ,<J fl co,*h2 u. g --S-3.S A c« 3 - 5® ba pen de gihccU Megt van dezen Staat iii derzelvefÉeegateii g o 5;'SLii^ hadkunnenopgefloten houden en de Navigatie van deze^ c SêffgS s .j Republiek zodaanigftremmen dat door ganfeh Europa geen 5"Mg Sxé-'S'S HollandfcheVlagin Zeemeerteziéhwas. Eenegebeurdteniswaarvan, zedert dat deze Natie een J 5 r a «o, c Volk was geworden, geen voorbeeld zouden worden aasge- "gCJ voerd, en eene laagheid, waar toe de Vereenigde Magtén van .2 9 2. g rj Vrankryk en Engeland in de vorige Eeuw dezelve nimmer .5 - .oe'Sl»; had kunnen brengen en zulks niettegenftkande dezeRepu- o Z bliek zulke goede Zeelieden opleverd als elders kunnen ge- 5 tï ,4, WCrf 3 o CO O c!Ür« e.ü.: s -S •s 2 sgj^-a C U w *5; .O O» <u fc-1 O ÖC3 «rt CJ ei -5 5 zogt worden; niettegenftaaBde dezelven brandën van ver-< S.| 2 Sc c3 langenom den Vyand het hoofd te biedenen zig óver des- zelfs ongehoorde mishandelingen te wreekenen niettegen- "O'S (laande deze Staat voorzien is van Bëvelfiebberendie ia de-^-) c~ eenige gelegenheid, welke hun is voorgekomen, getoond43S >.S g hebben,dat zydoorbeleiden heldenmoeddcnroem welke gg S t o JJ s deze Natie in zo veele Zeegevegten verworven heeft, zullen "g a^t« weeten (laande te houden en mobglyk vergrootén. Datditzo o »-= Jyo^e' Sflykfeet helaas maar al te zeker ishet niet daft tot g 'g ^■•75 c? 3 5 IMMIHIlBMMili O O u 2 S 5; Q» 12 v 'S* 7; s o lalsÖ'Bft :=s»! B-s SSfc - 5 "O fe b. S o V if £s& 0> ct tO SÜJS^g r* Jhi- h jf\ m oj ^3 t O O 0 moeft bevrydin, intuiTchen de eene ramp Voor de andere na 0 - u 5- hebben moeten uitftaan, en nog daaglyks bun beftaan en wel- ©Pk» S-o cl< vaart tothunne fmerte zien te gronde gaah(trekken moet eene zo onverfchoonlyke werkeloosheid en (móet men niet g© .3 --Sf"S zeggen) verkeerde direétie van zaaken, die elk weldenkend !;£<>'ëgoI§'5®^>?i2J&^2S',, Liefhebber van zyn Vaderland moet in deoogenfteeken by P<2 g1" aanhoudenheid te moetën blyven befchouwen." ^<0^ En dat de Heeren hunne Principaalendie, aanEedeti ,;u Pligt gebonden, oordeelden dat zulks mét ftilzwygen niet - g,®,éT~2'g,g o langerzonder zig verantwöordelyk te ftellén 0 - q laaten, gedrongen had, om, ware het nog mooglyk lige gevolgen, welke uit zodaahige handelingen nt moeiten voartvloeijen, voor te komen, te denken nige gepafte en cohftitutioneelé Middelen, als beft g'efchikt ój 'S.b y geoordeeld moetelï worden tot het effeétueeren van zodaa- pt 3 'J nige veranderingen als daar in te 1 egt geagt mogen Wordën teg o werden vereifcht." ;-L--' En dat dithun hadgepermoveerd oiti,vermits de refpeétive O Bondgenooten en byzbnderook Hun Edele Groot Mog. op geenerlei wyze konden gezegt wórden agterlyk te Zyn geble- ven in het nemen der noodige maatregelen om 's Lands Navalc Magt in zodaanig een ftaat te brengén, als vereifcht wierd om met fucces tegen den Vyand te ageren, aan haar Ed. Groot Klog. voor te draagen of dezelve niet ten fpoedigilé zouden gelieveu goed te vinden té bepaalen een naaüwkcurig ohdêrzoek naar de waare eh eigènlyké redenen van deze zo zeer in het oog lónpende werkeloosheid, en ten dien eindë, volgens Hoogftderzelver Souvcreine Magt en Autoriteit van Zyne Doörlugtige Hoogheid dén Heer Prins Erf-Srad- houderin qualiteit als Admiraal Géneraal dezer Provincie, provifiohéel te fequiieeren 1. Copy van alle de orderswelke door Zyne Hoogheid invoorfz. qualiteitzedert den aanvang v'ah den tegen woor- <t digen Oorlog, vah tyd tot ryd, én wel tot aan het tégenwoor- - - 'jj dig uitloopen van de Vloot roe gegeeven Waren aan de OfTt- Z ■- eieren welke zei in als buiten Eurbpa ëenig fcomoiafido had- 5 y 2 den gehad over deEfquéthefs van den Staathet zy dezelve "g - Efquaders z.ich bevonden hadden óp dé Reëenófinde Ha-'"» g vens van tieRepjiblykin of huitcn Europa hét zy in dé Ha- 5 -vens ofopde R'éëen van andere Mugeflheden, het zy dezolvé S orders gehad hadden om uït té loopen of zich o,p hnnne c Standplaatfcn te houden mitsgaders Copy van al het voor- fc -» gevallene in de Zëe-Krygsraaden „.gedauréftde deft. \'oor-!C5 fchreeve'n tyd, aan Boord der voorfz. Efqn'aders in Europa gehouden, met de Refolutien flaar in genomen alles voor i, 7.0 verre dezelve Orders en Zëe Kfygsraaden mogten heb- g 2 hen gerouleerd ovërKet protegeeren van de Commercie) het ."2 T, vérdeedigen van 's Lands linzitringén en het doen van af- 7 breuk aan den Vyand; onder dé zekére inwagfitigdat dade-e s* lvkby het eindigen der (egenswoofdige Campagne'gelvke Copyen door Zyne Hoogheid, in voofhoemdequaliteit, zul- o len werdén overhandigd van alle de Orders door IJongftden- o\ is'5 >G - - - O i- C n p 3 5 s,^g -as! e giS u j= 3 3 .3 g 551 S» 4= ,3.-I'fe-0;S" Sf3Sg,Sg:<|Si5gBa.g«i4, ow ""■a e-- c Ji «*s w Sa R-? «j SfïU SQ' ft Seï" W«SQ u JJ SnpOfggto y g h - £öJS£®<8-3 o «3>«OOC:S?2£? £re2-'H£'3 S =2 co C w aSaga,»^10 -- - - i. O E c G c O O CO K O B E S y •'i n a 5 -v- o o .C 5 3 c 3; -i CO pq *3 R C 5>-. V o - V5 •2 »- 6^ oftc^ Z, Od rt hé «.go -ö 2 S ww o ia CS N 4» S-r-Sl a 5 1r> - v; ,h- 2 t\ »- v-b N .41 TT. -© ol r"Oi z 0' - M 5 - £«2 g~ r. t-*. - <r. 4» o - y Vr> .2 31 a v s, :*l - 3- r, 5- zeiyen gegeevenen van al het invoegen voorfz. verban delde in de Zee-Krygsraaden. En voorts in een vaft vertrou wen dat bereids nu door Hoogftdenzelven genoegzaame g g blyken zullen klinnen wérden gegeeven datgelyk men al- 3 lefintsbillyk vervvagtèn magaan hét in Zcezynde Efquadér 3 zodaanige Orders gegeeven zyn dat de aldaar commandce- '5 rende Officieren hun volleediggelaft vinden ora den Vyand 3 a'lemopflyken afbreuk té doen zo dó'of het ruïneeren van 2»a"S haare Commercie, als door het intercipieeren van haarë Re-" -y)'S tour-Vlootuitde Weft Indienwelke waarfchynlyk voor de -s s gecombineerde Vloorert gewaarfchouwd zyndebenoorden SfÜJ'aj Engeland om, haare Havens zal zoeken te bereiken." "g< II. Vf'ydergteypaagen opening ofenhoedaanig onderzoek ;Oo er heeft plaats gevonden om tê ontdekkenaan fkien het te S3 attribuérên zy, dat, na dat het vertrek van den HcerYorke kennelykwas, deSehepen gecommandeerd door de Heeren Satitik en Pblbergttimet het Compagnies Schip, gecomma'n 3 deerd door den Kapitein van Prooycn niet pfompf'elyk zyn a,vu" géwaaffchouWd, ten einde te pfsêveniëren dat dezelven: - g niet, gelyknugefchièdisdadelyk in handen van dén Vyand „-vervielen?" i-5^- III. En voorts te vorderan Communicatie van de Redenen "H M A. Waarom in het afgeloopén Jaar I78r, de toén Voorg g handen geweafl xyflde Oorlojfchepeh en Fregatten niét ty-S !h a c c 3 p 3 0 etW C c\ c O j'w c. ejx o - QJ 33 -« Z ci rp o O v -j t3 3: Cl z h* o. c O K CL c O - L 73 'rj c T1 1 -v t' fa V C 9J «wï- rC- -1 a U -ü jS-o cOo-^(7 m *7 O la rw 33 'X C5 c ai «A E S3 <J- -eg ia Ui ^(^•7 O li O O O 00 X w ei cj 0 P 1^4 C5 rPi «s ir <t» «.2 1'2 O V afs c C 3 -O 3 tt' -L C. 1' e~ d> g go •w H' «5 5P2 i;JE .u co 3 «O .m o, •Xi (S3 .Mg O jr t3 o tsc «a aj -» n t. »-i 5^ Sg u 4i >1 k. M ja 'TJ J? ■r'Stcasï £2 e CC (4 3 «J '?S,SsE ö't tl F» '3*^ 'C e® ©"2,^ c KJ5 'S.JP H ft h» ^3 O O o" 1» «ca S<2 2 S2 OJ -5?» u V5 *5 x o Jj 00 'b*0 alshetonderfcheppénvanzynetehUhkomendeGroenljnds.cü «'315fc;-q g gcd w vo..o(,.vuvru viiitv6«uw. utvi tj-R p Sh digzyngeco'njungeerdén in Zee gedokenom 7.0 de Ooft- en S c -^83 S-K Weft-Indifche als alle andere Schepen van dezen Staat te pro-5 «5 gfetA-ë ë>c„>£'5QJ fpirpren pn den Wand in de Noordzee alle afbreuk re doen e tegeren en den Vyand in de Noordzee alle afbreuk te doen zo door het belemmeren Van zynen Handel op de Öoftzee n M vaarders; alsmedevandeTranfpotfchepen, diemetTrou- g o - pen uit Duitfchland kwamen byzonder toen het bekend 5 -o e ó5 ïïóa.5 aPH i L> ^3 »w' O - -_.SsJ3 8':4Si2°o|,l£' wasdat een aantal derzelven Jlegts onder het geleide vari '3 2 H-M-3 g b Ï3Z^ J .5 wvivTTnij vxriTTivTinir as tr. attr-m w a. KnAna «.n o m S o k S v, ail 'J r] 3 EENIGE WEINIGE FREGATTENlangs de Kullen van 0 - - o s- dezen Staat na Engeland pafleren zouden en waarom, ten tydedat het Efquadér in de maand van Augufty 17B1, na Q g H -a 3^ x i, de Ooftzêe ftevénde, hetzelve niet is vetfterkt gewoïdeii door de Schepen,gecommandeerd door deKapiteinsifeiruyn, n vdn Kinkel en Rauws f B. Waar aan hetmoet wórden toegekend datdaar men eene volledige toezegging gehad heeft, dat de Schepen, wel- v ti £0 a P'> Q r\ G PeW. S Q o o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1