-u t,* a a x a ->? «ÏS 5-S a «"dlVg ÏT3|3< 3 3 Sa^'SfSn.^S3 3Ï'Ï?SS-5S-S-S?" SS'g-?» o NC J? 2 3 3 'K.3 =SoS3 •§.*»- i-a c?"1 J' «nl.S^S- 2.2 a.S La,»» S-«3g 'ssoa." m 2- 5 -ss-o- ^;sg.3»^q«30 n> ^5 3 g* C jx* o jjj 3? v> o S'g'iS fEgg £-* sss cS Br 5 3 S H 3 5 O a -a t*s s* SB'3ils&U ?8-2'Sê S.S 3 <«-j^ D 'O a-o o r jS 8 R s* 3.s S K--3 o a." 5 5? 2 o^S 2 <lw O n O'O n O CL n* f» - 2 M cs si=3S^ii3^IICiö|ci :d ?T-s ff -i 2 a.v* 2 7* ex. o 3 o rt£,9^o.o2ft2i,S°®»3 2 u.£ w.01 Mr Y~t ju Q* O rt 11 rv =T N cr o (TQ ür o o g- a> oV< f> 3S'»»23at{N rt, q rtq a- a 5o o B.&5-3 S S «S3 5 M 5 S SS o£--P s "r°s s*s3 l a S 2 ~°"2 ?s.§.8s 2 =5 S 3 vS :cl2 2 S a S 3 S2 o- e Eb!3 B»?'» E&jeï 33£«OSï Se"S"2'2! SC c 3 3 sa.' E n it n 3 N 3 iO 2,' E. o oJ- S B- 3'D 2,5 ,2 3 3 Sr N P-Cr, r- =j'-a «-* ,p O O SO t-s w S) Q. c óS fc/SvfrolS gior,^Pr,5 O 9s-. r* -- W -rirl rtrr-T®n^«« Lr'^=l »§ISoSS,.n:s-gs^ s- 5; to-o^i'n.So^S.S""!" 2 2 2-3' w 3 S"? 2'f°S-3 -, a-3-2 3 b>3'2 5 S,g s-ve. »:g'3 012 n j'Ï^S Bï»! w S 0*5-7 22<-5s?ï 2 S b33 ae-g-s o £?§t§SS.g-S 0 ra cx, "i jo 2 g-3-sn|3 5-'i eJ5Sa,oï£<l,Si' *&,?»-« «-«i rt to rö Crtï s< ft a?rM 53 w - 5^ 9 c*c 5 c c o' g m. CR O pfs-M »I i- ?Ei,i%1I^KE5iFBV^Maktlaar, zal op Maandag den la Augn«y:,i78a 'savond? ten 5 uurcn',. te■Au.fterdtm in de Nes- in at Brattice Grond, vorfcoopen e'en party. Caracqpefe CACAO.; (zoo'gezond alahefchadigdj leggende als nader.bv Notitie.- aal aangeweezen worden, T, POSTHUMUSC VAN QPHOVEN, P: VAN'DER: BiET;.«,S€HOLTEN P. W.ESKELS-en J- P. GBR'A-UDET:. jdanelaars.,.zullen op Maandag den 19 AuguRv 1782,'s namiddags'ten-j uuren te AmRerdain in hurt Oudezyds IJeeren.Loge- 8.en.!,9?«de P«rty OELIGATIEN ,alo3ten Co'mpt. AmRerdam f jjoo; .13 op het LaR-en Veil-Gcld/13000 ^tra ladende Admiraliteit vnn Zeelani/ioao; en nop Sminamen/aooo: breeder by Notitie. V ^MljeniW*g»e»«M«Jtql«ays„ desavpttJi»ten saiuren-, verkorfpen-.een kapitaal ROOPMANS-WINKEL-HUYS en Er- t^ltaaodpin4e Warmaes.Straattufltben de oude Brug Steeg en het Waai Gat. De Bewyzen van Eigendom en Veil Condi- KervanCJtr Pltt tezien.zyn *1^ da®*'n"voor elbop den Verlsoopdagdes voormiddag» t ten Cöinptoirc vandeti Notaris By B.MOURIKk A'mftr in de Nés is teb'ekomenDE HISTORIE'VAN HOLE AND-, No. 9, met de roodeTyteis; op de Plaat word.varbeeld de Brand ia t Ou.Ie Stadhuis te^mR.ook teeR men van dg-Zceflagen die verfcbelde Admiraals tegen de Engel- «me_ met overw'nnmg gedaan hebben-; waaragter de MERCURIUS daar in het Nieuws uit veele GewcRen ook Lutberfch- t^T-ijSv^raro' a die-zoo-GetrouwdalsOverieden zyndeVerkoopingenvan Iluyzert &c. kcRóSt.. 7-iv V ?AGIlICAANGLK:ANAof Ertgelfche Maag- Tinétuur, om'deszeirs mtmunteiideennutte Werkurgéi. in c»t )?r!?eli;ten.s^'™n-wJ'omierfchejd in geheel Europa zoo b'eroemd.roeyende-in korten tyd uit alie Watgingen,Braakiiigen^Zuureeï lirffli f?611'. 1 ™en' krimpingen vreeting dér Maag,bezwaardheid dér Spyzen,.^Wormen-der Maag &c.en wotiderlylt seateueaae den ApEetett; kitfu- TkhekomenteAmö. b^A, Bakker.jjRou» Hgogjyerffj^èddeih. Me«lk?W^en Ny».J.ïofikns V A'ilen.den geenen, welken fuRineeren Crediteuren tezyn, uit welken hoofde'zulks zouden mogt» wezèn; gelykmede die eenigeEfftAentndcrzigbcbben, of^tets verfgbuldigd zyn van, -af aan dén InfolventcnBoedel vair HENDRIK VAN HERKALS^ gefungeerd hebbende als Makelaarbinnen de Stad Rotterdam, worden verzogt daar van (tttet by voeging der-Somroaas.de Datums waar op de Schulden zyn gecontrafteerd, waar uit dezelve zyn fpfuitende, en of zy op den vborfz. Boedel «enig regt van Pand of Preferentie vermcenen te hebben ten fpoedtgften opgaave te doen aan Piittr Adtianut Damt- en Carolus van den Aitelt Glercquen ter Sacretarye der voornoemde Stad. Allen, welken iets te pretendèeren hebben ófte verfthuldigd zynvan pf aan dengèrepudieerdèn Boedel van.wylen;W//dlV- NES TZENDR'AGTindeeven CuRos van de Ahatwnie binnen Ley den worden verzogt hiervan hehoorlyke opgaave tedbeB, en zulks wel voor deu cerften September eerftkomende, aan Mr. GORNELIS- PIETER' CM ASTELElN .als doordeEdeie Gx. Achtb. H. H. Reftor en Rechteren van's Lands Univerfiteit binnen Leyden aangeRelden Curator. Op Héden word ttitgegeeven en is alom verzonden, »3 Stuivers: AANSPRAAK AAN- WILLEM'DRN WTDENL. Neéilandfch-ERF -STADHOUDER öcc. Stc. &c. Het zekerde MIDDEL zyude het vermaarde ARCANUM ANTLAPHRODISIACÜM GULEMBURGO HALLENSE wan döor men het meeR in 30 if-40 dagen geneert de Venus- Ziektenfohoon tot in 't Gebeentogedrongen. DitMiddel isit»4« JaaiCDmai .fucces en groote Geneezingegebruikten door de Cbymiezoo voltooid, dat 'er niets kan tegen evenaaren i/33. OekeenDbos met Pillen, waar door een Gonorrhea Virulenta, 't-meeR binnen 8 a 10 dagen, fchoon nog zoo verouderd, zonder verzuim vaa Affcires ge» oeezen worda/36.- Als mede-het ELIXIR ANTJVENEREUM', zyndebyuitneemendheldcun hètBloed'tezuiyereir: küGüldèai DeBrieven franco.Is te belcómen te.Amftei-damby A. Bakker-jirde Pyl Steeghet vvfde JHuyi'-vaadfrWkriBOeBi»Mt;: ftBtttedaa Eh Hac^werff0Jir4c^aak;.MiddelbHtiMeerk«jjgp.tienteN»»iw«a%JiToffBai(-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1