mimi LEYDSE COURANT.I oaa *9 jvlt. L-y ij7«® u J A n d A g PR OGRAMMA Lu DE MAATSCWAPPTTEA BEVORDERING VAN \B0 LAND SOUIV TE AMSTERDAM OPGERICHT. i 7 82. t Maat/chappy ter bevordering van den Landbouw of gericht binnen Amfterdam heeftin haare Groote Vergaderinggehouden dt;i 13 Mey dezes Jaars 1782» geöordeela.dat opde door 'naar voorgefteldeVraag; J ondervinding leertdat by het Hoornvee ztkere Iioeda- ïStngevindcn wordendie niet algemeen zyn naar by fom- tihufien alleen, of in een hooger trap plaats hebben tn die, ftil'i» de" gaat van gezondheidals by voorvallende ztek- nllitjg of r.adeelig zynZo word gevraagd IftHte "Jan diergelyke Hoedanigheden zich voortplanten en e it Kalveren overgaan Welke in tegendeel aan enkele bee- 1 eigen zyn en zich bef aaien Aan welke tekenen men de uiige en zich voortplantende kan erkennen En op wat .t men uit deze kennis het meefle voordeel kan trekken j'tefte beantwoordwas door den Schryver van deVerhan- LgwtZ'infpreuk hebbende T De ondervinding is de befte Leermeejleres. «de vervolgens, by de opening van het Billet, tot die Ver ijdeling behoorendebevonden, dat'de Schryver van dezel- ifls GEERT REINDEÏtS Huisman te Garnwert in Gtp- Ijerlatid, aan wienmits dien de GOUDEN MEDAILLE, leurde van 50 DUCAATEN, ofte wel dezelve font in Geld, lerens eene Zilvere Medailleter keuze van den Schryver. hvolge het Programma der Maatfchappyis toegeweezen horden. toorts heeft deMaatfchappy dePraemie vanVEERTIG GOU- i DUCAATEN beloofdaan dien geenen die in Holland Bfeft-Friesland woonachtig,tuflehen den 1 Mey 1781, en den mtcember van het zelve Jaar, aldaar de meefte Kalveren, tiis niet minder dan dertig in getal,) met het befte gevolg llënthad, toegeweezen. aan JACOB JANSÉ POS, Hiiis- in deRyke Waveren, onder de Jurisdiftie van Ouderkerk Xden Amftel woonagtigwelke ten genoege van deMaat- lippy getoond heeft, dat door hem een aantal van AGT-EN- 'STIG Kalveren en Pinkenmet het befte gevolg, ingeënt liren. [Ends andere Praetnie van VEERTIG GOUDE DUCAA- p,welke de Maatfchappy beloofd had aan dien geenendie, Mén der overige Provinciën, ofte in de Landen van de Gene- iiteit woonagtigaldaar ruffchen den 1 Mey 1781 en den 1 ketmber van het zelve Jaar, de meefte Kalveren, hem in \111I0t1i toebehoorendemits niet minder dan dertig in getal, Ér het befte gevolg, ingeënt had, toegeweezen aan Onus. E. ][,TAPreJikant te BOOSUM, in Vriesland, welke mede ngenoege van de Maatfchappy getoond heeft, dat door hem :n aantal van DRIE - EN-VEERTIG Kalveren, met hef tfegevolg, ingeënt waren. pullende door de Maatfchappy van deze Inentingen nader W gegeeven worden in een volgende Decider Verhande- Len dezer Maatfchappy. En dewyl Zy, door den goeden uit- ijvmdezelnëntingen, al wederverfterkt is in het denkbeeld Vderzelver nuttigheid, ter behouding van het Vee, eptcf- ibs begrypt dat de Inentingen ook bepaaldelyk in HOL- [AND meer en meer aangemoedigd behooren tfe worden, zo «ft zy beflooten wederom twee Pratmien, ieder van VEER- nGGOURE DUCAATEN aan te bieden; den eerftcn toe pyzen aan die geenen die, in Holland en Weft -Friesland roonigtigbinnen dezelve Provincie, tuffchen den 1 Juny en ItpiDecembervandit Jaar 1782de meefte Kalveren, mits niet ninder dan dertig in getal, methetbeftegevolgingeënt, en de Riigten eti Bewyzen van een en ander voorden 1 Maart 1783 ss dezelve toegezonden zal hebben en de tweede toe te wy- itnian dien geenen, die,in een der overige Provinciën, of in de liïdeo van de Generaliteit woonagtig, aldaar tuflehén den ljunyen den 1 December van dit Jaar 1782de meefte Kalveren, bi in eigendom toebehoorende mits niet minder dan dertig in pi, met het befte gevolg, ingeënt en de Berjgten en Bewyzen s een en ander medevoor den I Maart 1783, aan de Maat- Ibipoy toegezonden zal hebben. És zullen de Mededingers «{bovengemelde twee PrsÉmien, voofalbedagtmoeten zyn, is ie hunne Serigten naauwkeurig op te geevetten met ge- igiaamc Bewyzen te Jtaavenwelk gevolg de Inenting op de iliirm gehad heeften we! fpectaalof ieZtlve oenigt kenne- fe Kykèn ven Ziekte gegeeven hebbtn of wel niet. yior- lude van het dingen naar den Pfys op de Inenting ge leld wederom, eefts vooral, uitgezonderd die geenen, a«n fc de prys vat» VEERTIG GOUDÉN DUC AA IEN reeds eenmaal is toegeweezen geworden. Vöor het Iwige vind de Maatfchappy by deze gelegenheid zich frpligt, tot wegneeming van alle ongegronde gerugten, we- |»s liet gebeurde met de Ingeente Kalveren vafl wylen den pi Secretaris HOOFTaan het algemeen bekend te maaffen, -de Maatfchappy, zo ras hétzelve geval ter haaref kennis Komen wasaanftonds het nodige onderzoek dieswegens Peft laaten doen, en bevonden heeft, datditgevil volftrekt f'is ten nadeel e der Inenting doen kan nademaalde Kalveren THden Heer HOOFTna de gedaane Inentinggeenè blyken lioosvaa ziekte gegeeven hebbenWordende znlks daaraan pjcfchreeven dat de Inënting gefchied was door draaden NSmetftofuit de keel genoomen, en niet uit de neus, zynde F<" 1 uithoofde der groote Zortierhette, droogGelyk zülks p den Inënter zelveaan de Maatfchappy verklaard is ge- rodanmet verdere by voegingdat de Kalverenby de twee. It Inentingzodaanig. vuil waren dat de Smetftofniet genoeg- heeft kunnefi indringen. - - Üit Welkeen eö ander dus 1ftt, dat dit geval ten voor- of nadeele dér Inenting niets geeft jjieemt»n teflfens de reden afgeleid kan wordenwaarom de Utfchappy als.nu nader vorderddat de Mededingers na deö J*1 in hunne Berigtenzullen opgceven en bewyzenwelke Iylgen hunne lnintingtn gehad hebben, en wel fpeciaalof Welverenna de Inentingeenige kennelpke blyken "bait zitk- l'l'l'even hebben of wel niet. [Voorts heeft de Maatfchappy Voörgefteldom beantwoord porden voor den 1 December 1784. de volgende Vraag f»8Wz middelen zyn it bigtoni zodttanige Landen dit M»r it Eigenaarster oorzaeke haar er geringe vruglbaar- Mp in vergelyking van de Lagen fpageftoken of geaban- 1 "meerd worden het zy door beweiding betaaijing teplan- N*. jog «V -'Él - - 5« b X s SZïp S O-Sls cS tn Is 1 O - „p Ja "fafee- a agi 2*5 3 *<2 S^2Sgg'4| w «ia B ea! g efS>^ a's 53 i-^o3 cv - - «S -3^5 851 4 J. r fl V3 ■- -i S S o t vP 8aiSs| S-szSê ii I 5^3 o 009 1-E.ë 5 5 Cf v o 2n» o o ene ■3 h v ejsS m a .'©O s ss -s.s «ï"I s tingals anderzinswederom tot zulk tin trap van inkoiti'- fle" te brengen dat dezelve behoudens de Lagendaar op 2 Z f-i S,"1» -3 leggende een genoegzaam voordeel aan den Eigenaar kunnen b opbrengen? Hoe groot zyn de kogen, die per Morgen of Delmpt 5 tot ecit of ander tjan de voorgèjlelde of 'aangtpreetent midde* .5 S 5 len noodzaakelyk zouden zyn?" De Vraag, bevoorens vaftgefteldom bedntwoord te worden 2 ©9 SS voorden t Decehibet 178a, was deze. gSg 1 a Welkt wyze is de befte, Orit de verfchilltnde foortth 'van .S a6J g h Bouwgronden lil ons Vaderlandzonder eene meer dan gewoo- -o S c 5 cc 5 nt bemegingzo door beploeging als door verdere h eiber king, "nSfh o S O tot een groot er en duurzamer Vrugtbaairheid te brengen Waar van de Antwoorden dus voor den 1 December I782, ini a g,« cgfa f g &iS'B 5 komen moeten. En dik om beantwoord të Wofden voor den Sa «^-«3 g 9 1 December 1783. gg*J, 8 g ÖJS S g |g S Welke zyn de oorzaaken, dat de VlasteeltJie voor dezen - - hier te Landtaan zo veele banden werk vcifchdfte woordig in verval geraakt is Zyn er middelen óm wederom te doen bloei/en en zo ja. - - fVelkt zbat ders de bege manier om het Vlas op di vtrfchiUcndt gtond'en S van ons Vaderland te bouwen?" De Prys j welke aan den Schryver van hët beftëöpée.. Vraagen ingekomen antwoord word aangeboden, zal beftaan in een GOUt)E MEDAILLEtfer Waarde van VYFTIO GOUDÉ 5 Schryver. g üj Indiengeenederingekomene Antwoorden, opeen dóoïdeesi^§ Sg y Maatfchappy opgegeeven Vraag, haare» oordeelsden Prys jeSL b - v«» «.v&vu WUliJICCI CT fa R 2-S pM rv] X meer dan een Antwoord haar voorkomt eenige aanmerking te 5 jg'S ÏEo M 'M r.M na1 vk» A C raTJ pot *T» t.f: »*!t - AAK R X R- Q M x> OC *51 J2* W'lll'Si 4 W 06 t x t>c, 0 vtvu m. i ya ^nw-c-axhc+rwzt-r- verdiend heeft, behoud zy aanhaar het regt deze Vraag ncg^ eensof niet weder op te geevcn. Daar en tegenwanneer ef 5 meer dan een Antwoord haar voorkomt eenige aanmerking te 5 verdienen zal zy een ACCESSIT.in èefi Zilveren Medalllë VS»j s< bellaandeaan den Schryver naaft aan het befte komende Anr- Êa S e n 5 woordaanbieden, enhëmditbefiuit; voordathetveëzegèldeS Billet, by zyne Verhandeling behoorende,' geopend wordg 55 es S S 2 Ji icq Cs «-"S 5-«' door de openbaare Nieuws-Papieren bekendmaaken. u tU-)«t,®,>^spt5T3 Mit,a N-s-a ïa"5 SS -d 21. v a. s De Maatfchappy zaloökeeii Zilveren Medaillefchfinkeh aan die geenen, welke haareenigé nutte ontdekkingen nmtrent den 0 g,« Landbouw zullen mcdcdeelenén de bevordering dërzeiver naar bevinding, onderfteunen. De Schryver», die na den Prys ditigen, zullen, by hunne Ant- - J woorden een verzegeld Billet mötiert zitidén inhóudende hunnen Naam en Woonplaatseti van buiten gettekènd métde- zeifde ZinfpreukWelke aan het einde hunner Verhandeling zal gevonden worden. De Antwoorden zulleri in hét Nëdërduitfch, Latyn; Franfch,- Engdlfch of Hoogduitfch opgefteld, met een Ieesbslate hand gefchrecvenengelvkalle andere a«n dé iHaatfchappy toe tè zendene Stukken of Belichten; franco tóegezbnden fnoetétta worden aan de Heeren JERONIMODE BOSCH, opde"Léyd^ febe Gragtby dé Heeien Gragè, ojaan Mr. li. CALKOfcN,' Advocaatop dé Keizers Gfagfby de Beéfé StHat te Aro- i-» fterdam. Voort Prys eerfte Déél liaater Verhandelingen geplaatrt. r-- ,m I •P|lAr" -r^v- GROOT-BRITTAN NI EIS. LONDEN den 23 July; De Heer Grenville Broëder van i. Lord Temple, nieaw benoemd Onder-Koning van Ierland, - ~"n ifoort zyn de Wetteliwaar op dé Maatfchappy haar eenén g |>a f s laaten dingen., te vinden In bet Voorberichtvoor het £^o S "S C.SF o cc'" k. O W .1. J2 w p g^2|,S E® ÖH-S fd 13 y n, hM I t- »A .2 V V) 73 a.» en wiens Secretaris hy ook zyn zalis Zaturthg Van terug -e-g. gekomenalwaar het fchynt dat hv even min Heeft kuflneii uit- voeren als de Heer Morgdn heeft kunneli doen aan het f/e/van -jj "3 s -53 g J 9 N. -S ff. -;,s cZ O SÏ3 - 5= S ho2^ I'S fluit om America niet fonnéel anafhariglyk te vefklasrenlieb- ea bende de Koning zegt men i aangenomen het flan van Lord J 5 ff1 Shelbüröe, waar van pet eerfte Artykel Is AtfieriCa aan te g -0 c u bieden onafhanglykheid van 'tParlemént maarniet van de jj"a g c Britfche Kroonontniddelyke herroepiög van alle Aften te- S"® ff-; ji gen America gepafleerd, en onmidlyke verWifleling va-goe- g 2'=^•5 J.ÏÏ.U de dienfteir; en eindelyk twee Onder-Kotiingenais één1" jf voor de Zuidlvke en één voor de Noordlykë Colonicn." J >S"2 SSwg.i o S x> cdg- 5 ï;ta c= ojr s|f-s-atQJ S"S'Z| ry> g wederantwoord van Ons Hof op het jongft gegeeven antwoord "3 a <a S S 'g- kfB B van het Hofvan Verfailles.enmen wildat, om zïg nader wegens -o 1 a o,p>o j; g H B Mg S||i- «hl - de daar töe betreklyke Poiitten té verklaaren; dé Ridder Yörke S E-Jfl-S - met benodigde Volmagt na Parys zal gezonden wordénombvèr j; de preliminaire!» s welke tot gfondflag vati Vreede zouden die- g'k; dl -5S j2 b o O s <y «53 vi den.' - SlfffrlJ|ÏJ Zulk eene dubbelbartigé handelwyze ónzer Mim'fters word<g 2^,5 cc g 2 g §<2! ."§^0 ihitr q^assVéur/I on I -rtr/1 SIiaIKHMIP IC niflf miAfliip k. 5 O n% i. fi w m a. C— ff nen, te handelen. thans hief weinig afgekeurd, en Lord Shelburne is rist mirtder 52 B het voorwerp van vinnig doorftrykef» als voörmaals Lofd£ g *3 Sandwich Men brengt thans by eén geZegdè van wylen Lord '5 &5f -S 5 h j-;S Holland, welke fpreekende van Lord Shelburne, die toen nog^ C - zeet jong was, zeide dat by dry iaat knaapth had gekend die -o -y j.' g o ««-v g as c «3 5-a-2-S =- 3 oE1 2-ff- gö IS |1 S co ft) CS ringalthans de Vrywilligers Van de Vrybcld weigeren de trom verder te' roeren tot werving van vrywilllge Bootsgezel- «".-»• 8 p®,»:* gü. „yj lefi.totzyzienofde nieuwe Miniftershét vertr'oüwen verdie- Ja o-ï 5 «UW <0 - w-a g nendat zy in het tegenwoordig Bewind hadden gefteld; be- g 2 '3SQ.t2«0Sc"£So fetiouwende het bénedeü de waardigheid v«n Ierfche Vrywilli-W c E a ff c c< gers om een foortvau Lieden te onderfteunen» die' blyken van 5> S.^ S?mc <i" haatlykheid tegenlerlandhebbengetoond. C.-3 ar O. S 1' «u cot: t <-! Wegens de politie der Vloöten is thans alles zo onzeker dat g men er gèenerlei egt borigtvan geeven kar». ffl "5 Heden zyn de Aftien van de Bank die van de O. I. Conap. 128 en 1 hall oude Annuïteitengifter57eniagtftek57; nieuwe dito geflo tenj 3 pet Cent gereduceerde, héden 57 en 1 half 3 vierde dito geconfolldeerde,- met het Dividend57 en 3 vierde i» 58 en I vleide k J8 4per Cent dito 72 eu I vierde. De Wiflel op Afllfterdaiu is 34 en 6h 8dito op Zift 34 en 3 k 5op Rotter dam 34 en 8 k 9 k 2 en 1 half Ufoop. Hamburg 32 en 9, op Altona 3» en ié, beide In en 1 half Ufo 3te. 5 ^"5 »!'5ïs^« "co? S-S M W J. «UttJ I- {O .gji-'X-SJSajM o - «-o .a !f ai a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1