leydse i COURANT! N\ M i sir II 8 I-S.-S8 5? II* ri WOENSDAG T U R K Y E N. r-^XTRACT uitten BRIEF van KONSTANTINOPO- j LEN den 17 Juny. Men ziet alhier Brieven van "2 Aleppo behelzende dat AlyMurad, Chan van Per- V lien zo voorfpoedig zynen Tegenftreever Zadik ^Jorioogd.had, dat hy thans volkomen Alleenheerfcher over het Perfifche Rylcis: Zyn eerfte werk was het bemag- ijren van Schiras waar r,zby Zadik en zyne Zoonen geftadig vervolgdeDeze zig in een Kafteel opgefloten hebbende „ierden dermate door den Overvyinnaar geprangt, dat men tot een gevegt moeit komen waar in de beide Zoons van l/ilik gevangen en terftond daarop de Oogen uitgeftoken Vierdenweike ramp hunnen Vader zodanig aan 't bartging, j„hy van droefheid (tierf, en daar door zynen Tegenftree- rerdehanden ruim liet." Den 7 dézer Maand is de Hofpodar van Moldavieh ,Morufi, Jtllre die waardigheid-bekleed heeft zederthet onthalzen nnGregorius Ghika plotslyk afgezet, zonder dat"mende w,are reden daar van kan opgeeven en den volgenden dag „ierd door den Groot Vifir zekeren AlexanderZoon van jen overleden Hofpodar Conjlantyn Maurocordato omtrent 30 Jaaren oud, tot zynen Opvolger benoemden by die ge legenheid.met een Eeren-Pels begiftigd. Men zegtdatde ifjczette Hofpodar zig geduurende zyne regeering zeer vef- rykt had." RUSLAND. PETERSBURG den 28 Juny. Een Courier heeft hier de mngenaamc tyding gebragt van eenen Opftand der Tartaaren a Cuban en vande Krim zynde hunne Chan Sahin-Gueray noodzaakt geweeft uit zyne Refidentie-Plaats Bacbifarai ontvlugten, met den Heer ConftantinowAfgezant van dé izerin, en zig te Taganrok opRulüfche Bodem te retireeren; ze Opftandwelke men hier als zeer ernltig befcheuwd, is irziak geweeft dat men verfcheide Couriers na de Grenzen HTartaric en na Konftantinopolen gezonden heeft. Ook eft het Ruififch Minifterie eetiige Regimenten op maffch mgaan, ten einde onze Tröuppes op de Gfenzente verfter- tt; en de Lieutenant-Generaal Graaf van Belmainis be emd om het Corps te commandeeren, datbeftemdisomde timen weder tot gehoorzaamheid te brengen. Maar voor ial eer men de vyandelykheden zoude beginnen, heeft men t Kamerheer en Procureur van den Senaat Samöilom; een Waande van den Prins Potemkin belaft om alle middelen i n verzoenihg te beproeven, ten einde de onluftenteftillen, etwelk oogmerk die Heer de reis aa de Grenzen reeds aange- lomen had. zwitzerland. GENEVÈ den 9 July. Thans bevinden zig in onze Stad al- énlyk 1800 Man l'iouppes als iooo Franfchen, 500 Pie onteezetl en 300 Zwitfers 3 fömnj-ige meenen dat wy een iroifoén van 1400 Man zullen behoudenen dat daar van ine helft üit F ran fche en de andere helft Uit Piemonreezen en m'tfers zou beftaan en gecommandeerd worden door eenen mverneur, wiens bediening te gelyfc civieleHmilitair zon cezenMen voegt er by dat de Befner Generaal Léntulus iüchien het eerft dien poft zïl bekleedén doch men weet iromtrent zo' min nog iets zekers als wegeris de Schikkingen!, tlkedeMinifters der drie Mogendheden welker Trouppes louze Stad zyn tér verzekering van de ruft dezer Republiek lilen maaken. Ondertuflchen is voorleden Zaturdagvan wegén dezelvege- ibliceerd, dat van dien dagaf de Kléine- en Groótè-Raad lordonneerd word, hunne bedieningen te hervatten, en dat szelve in hunne Rechten en Voorrechten zo als die Waren lorden 7 April herfteld wordenhier op is dé Raad def twee \iiritn heden vergaderd geweeft en heefreene CotrihlifTiebe- i£md,beftaaiide uit de volgende agt Leden Rille etOua- fodicus. B.Galife en AmiLullin Raaden van StaatA. Sa- hitCran JDefarts H. B. de Saujfure B. P. Noel en J. «li, Leden van den opgemelden Raadaan welken gedefe- jtrd is het ontwerpen van een Plan van bcvieedigiitg 3 ten tondflage neemende hetEdidt van 1738. D I T S C H L A N REr.ENS.BURG den 12 July. D'onawerth, Keizérlyke vksStadin den Zwabifchen Krcits én voorheen begreepen ihet Graaffchap Dillingen, wierd in den Jaare 12.66 voot *10 iMirek Zilvers verpand aan de Hertogen van Beyeren en lA'olgens aan hecRyk vereenigd. Keizer Karei de IV ver kilde die weder aan gemelde Hertogen, die deze Stad wéder- 'Sovenzonder betaald te zyn, ondef Frcderik defilll. ;Ló- *'vk van Beyeren nam ze in in liet Jaar 145,8, aoch behie ld lelve maar een Jaar. In 't Jaar 1546'wierd zy ingenomen 'or de Duitfchc Vorften welke zig tegen Karei den V h'a'd- "rerbonden maar verlooren dezelve weder kof t daarna. Vtbcgin der 17de Eeuw wierd D'onawerth in den Ryks-Ban 'rian ,over cenige oageregeldheden van de Èvangelifchen te- Je Geeftelykcn der Abtdye van het H. Kruis, endc uitvoe rbaar van wierd in 't Jaar 1S07 opgedragen aan He'rtogMaxf- van Beyerendie de Stad innam en voor de Krygskoftert iliield. Den 9 Juny 1705 wierd die Stad door een Keizeïlyk Decreet el weder methaare voorigeRyks- Vryheid begunftigd, maar (Jen Badenfchen Vroede in 't Jaar 1714 op nieuws aan Keuf- eyeren ingeruimd. Dan thans is die langduurige twift over het bezit dezer Stad Kfflaakt op den Schwabifebén Kréitsdag te Ulm, alwaar dié 'hts de Stad Donawerth voor eeuwig aan Keur -Beyeren af-, het welk daar en tegen onmiddelykaan de Kreits betaald tooRhynfche Guldensen op zig neemt alles voor die Stad Wdoen het geen dezelve verpligt is aan hetRykteleve- Mamelvk ia Vreedestyd 17 Mannen te voeten 3 te paard en" Dw log het dubh oldtal NEDERLANDEN. AMSTERD AM den 22 July. Gifter is in Teffel binnen' ge- N. Thowe van Riga, P. fluitemaker van Koningsbsf- 'MmePeddes en G. Robyns vanMetnel, en J.Jacobs Z van fWll; daar tegen zeilde in Zee Chr. Viller na Curacao, P. '•tfihca DameraryG. F. Bergamin na Ancona t R. Lodfea caEdj woj5>, ooïg hl-o 2 a,'3 j S" A DEN 24 JULt. öj Ut kj »ji ,2 o "3 O «•S on O "•".ïia 5-"Nu« M»8| E 2 e - Pi O 2 *r% V .Oi r-rl TX siSS - o a naRouën A. Wanners, L. Jacobs en Schwittert öa Vrank- «S rykJ. Daene J. Bens en H. Hiddes ha Oftende J. Bagge na g g j? g Petefsbürg.Kl. WefternaRiga, S. IL Knudfert na de Ooftzee, g .g 1 P.O. Smit na Schotland, én D. H. Pranger en H. Halvsrfen ria X Noorwegen. W.2C'S^ ArrivementenTe Radix C. J. Jongeboer van Aigeziras; "1" te Paffage J. Heeres van Dantzig; tb Portstóouth B. Gerrits o g metKrygsgcvacgenen van Port Mahon te Archangel J. Ho- £1 «3 gerzeil vanDord S. Bakker én P. Kraste RevalII. F, Fraid- g o g land; en inde PillauG. H. BoskopG.Hendriks, janfen ei ti g °fri K. Berends en J. Jurgens alle van hier, B. Hipieren F. Ban- S -g? nitz van Londen M. Springbr en J. D: Brun van Stettin en Kb- t <u a penhagen te Kopenhagen F. Bojefen van St. CroixN. Kru- 5 "5 "2 ze van Bordeaux; te Lubek J. Zechau van CetteA. H. Hazè g van Petersburgen M. Bos van Revaï man enj. F. Geerken vanBajonne Van Bordeauxen H. Roelofs eni - de van hier( Al J. Ihiea van RotterdamJ. Rybe.rg vaii Gotten- "Uf.f r* U Urnrrnvwon V T«tT W C 0 »-H S'Hi 0 i£* o o, w z; <19 S o v o 5 -ük „üM V S c v a 0-0 -H y w M e t%< SM fl.» Tt o u lü a> ra fó 3 y si*1 r* ra o A s c g> - s.2» a Si B.s-§ v ja Jr: c O c •o 2 Siési» ■3 ggoewg-sa O'S gS|s|.§|§ .öf g g -5 g - cis 3 T3 -g (2 JJ M p burg, E.KrugervanNyftaatK.Mohlman van Newcaftle g, J go-a .tLJiig S" S Ig&! 3 Davidfonvan Léith, J. Howe uit Silnderland, H. Lubbers tiiei 2 4Ü 393 én 7*gtfteTon nietiwre Pruiffifche Haring-uit de Nocirdz'qe"3 feS, Voortsde volgende Commandeurs uit GroénlafidW. Hendriks 3 c v*a -* - uii w y -• H# u lyj' i.ü «.j - met if V. 200 Q.V. Booy/en en R. Jurrians, ieder 16 en i bgl- ai fli E w ve V. 200Q. Janflen iöV. 180Q. G. Eyflen i^V. 19oQ^ guV#* «9 t c H. H. Tonnies5 V.90 Q. en 35 Q; Robbenfpek/S. Andriefien 2 g 5 en 1 halveV50Q. en60 (J.Robbenfpek, ölle Voor Hanibtirg, 3 g£ -gü S gO j-g n ur ^„^1 i t \r r rx *.r t jut - i-' i, f h a T, «- w pQ f-T3 t-p< t3 - - 1 a P. H. Carl 7 en i halve V. I2oQ. voorColmèr, M. Luilérs «o a £15^ aSé» 6 V. 65 Qt. én75Q. Robbeiifpek voorGlu'kftadtC. H. Tori- S ft"Ï-bu S S s nies 5 V. 95 Q. en 60Q. Robbenfpek de no'e uit zvndeSche- S u g «.Sm? - -■ S >19 «"Bt» is ft Sh k mil B. »"7 O g O B. C 1» pen worden dus opgegeeven ais Van Hamburg G. jansz. 4V. *s GRAVENHAGE den 23 July. De Heerer. Staaten van Hol land en Weft-Frièsland zullen morgen weder vergaderen. Zyne Doorl, Hoogheid de Prins Erf - Stadhouder heeft aan- g g 3 ■Igri'S 2 J ^fteld tot Schoilteri - bv - Raat extraordinair, onder hér Col- Nk<;kü s. gefteld tot Schoiiteri - bv - Ragt, extraordinaironder hèt Col- Iegie ter Admiraliteit op de Maze, de Heeren Kapiteins tér*. Zee &c. Ëvert Bisdom en Jan Jacob van Iloey. De Staaten van Holland en tfefc - Frialadd hebben bëfloten Zo men zegt, op het voorftel deswegens gedaan in hunne Ver gadering van den 19dezetMaand, om by de Staaten Generaal hun advys té doen breifgen, betrekkeiyk het afzende-n van eenen Minifter Hunner Hoog - Mogende by de Vereenigdt Staa ten van America; endebenoeipingvariéen Perfoon terbekle.e- ding van die zending is commilibriaal gemaakt. Terzelver tjd zou men ook een definitif bell üit genomen hebbèndegens het Verbond van Vriendfehapetj Commercie met het Amtric'aanjch Gemeenebeftby aldien de Ridderfchapdé Steden A mf er dam Rottendam en Hoorn, hetzelve niét genomen haddén ai Refe rendum by gebrek van Inftruétieü dienaangaande van vvegens' hunne'Priricipaaien. Hun Ed. Groot-Mog. hunjlèStèm gé- geeven hebbende aan den Heer Brantfen Gedeputeerden, we gens Gelderlandin de Vergadering vaö Hunne Höog-Mog. -S i-2 om zig ria Frdnkryk mét een buitengewoorielaft welltê inen meent betrekkeiyk te zyn tot de aanitaande t7reües - Qinjerlian; -o c- delingenre begéeven zo verwagt meii d.ït H. H. M. M. niet q- b lang vertoeven zrillén om hem zyne Geloofs.- Brieveri èri lij- z. -3 ftruftien töt dat oogmerk te geeven. De Heer Rulevieijlek"i' S a Refidetit van zyne Brltfcbe Marefteitals Réürvorfl: van Brutis- "2 ft' S ivyk Lnnenburgheeft deri iSdeker, in eene conferentie met j-2 den Pfefident der Staaten Generaaleen Pas geVfa2g.ü voorde "E -m 'o Goederen, die de Ridder Torke gevVeezen AmbalTadcLir van g Engeland in dézeRefjdentièplaats nogagtergélaareti had. S u o f Men. weet dit de Heer de St. Spahorin Envoy? des Roriings <"®2 -■) van Deenmarken zig vrv dringend by Ilunric Hoog - Rlosênde JJ -3 g -g heeft beklaagd over de ongepafte handelwyze, welke dé Heer g van Plettenbcrg, Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, zó'u óo 3 gehouden hebben niet eéri Dcenfch Ooft-Indifeh Schip, gé- ïk-jEJ,"? commandecrd door den Kapitein Fugledewelke aa'tf gemelde »y «e-° o Kaap was geweeft. Thans zegt men dat Heeren Bewindh'ébbe- S ren onzer O. I. Cofflp. aari wélken dé Memorie door voöfri. g1^ "g, Erivóyé overgeleverd was geremitteerd oiq daafop te tierig- a - ten, zulks hebben gedaanendafuitderzelvcLberig'7.011 bly- «óg 3 ken de gemelde klagten ongegrond te zyn, eri dat Hunne Hob'g- 5 Mog. zig friet méér grond zouden kunnen beklagèn over de 0 0 a haridélwy'ze van dien Kapt. ,dari Deeffmarkeij gedaan beeft. .«5 S 3 g Men zegt dat veorfleden Vrydag eenige difiiculteitén inde g Vergadering vpn Hun Ed. Gr. Mog. zyn geweeft., over dé ver- vulling der Bailluagien van Wóerden en Muiden, ér. dat zekere Stad eeöe Nominatie daar toe had geprefenteerdniet begeer- t g, te dat die Ampten als vodiheeri door Ilun Êd. Groot Mog. es'g Zouden begeven worden wanrby zig onmidlyk twee andere ij j voornaame Steden zonden gevoegd h'ebben, die, zp andere wil- len nog door meer Leden gevolgd zyn, waafby gevoegd word -ui'C c dat dien zelfden dag donr den Prins Eff-Stadhouder eerie Con- c.~ ferentiémetde Rfdderfchap op het Hof is'gehouden. Voorts zegt men ook dat de meerderheid der Holla.ndfche rt Steden, niet afkèerigzyn zötide van den Maatregelin Zeeland g'.ïï Voorgefteld, en vervat in de Refolütie om de Corfefpoftcfentiè «s tulTchenZyne Doorl, Hoogheid en de Chef- Officieren der Zee- gSTg magtgeduurende dézen' Oorlog gehoudenopen té leggen 52 =5 rj welke Refolütiezo de fpraak gaatook door nog andere Pro- vincien zón geVolgt worderi', althans men verwachtte uit Fries- jj g landgewigtige Refolutien en eeöe Deputatie mét gelyk ocg-o ft© O O O it El f® 4) t3 .5^" W tj iü C i O aBrilSa- 3 Js «-o-d «sg «"-2 S-P O U <D billis 53 f! ■e» r/\ W, fi >1 »3-ï C Q adz; O ts *9 rt ra £■5 ÏJo •S«w .2 o e gQE J-r N <ti O CJ C O 0 rj> o j» Ji'üeü ■tg w'ffi ^^3 8gó?ö3 '»<S <u «5 wi 9 v'v "9 ÊbJ 3 2 s-e -5 kp c .2 i. Lv" 'Jy P o n S Vf 5 ft jg v m t» 13 7: N Sta ^03 <P - 3 CTi 5JI. r^s fee S 5 3 O <?"g^ c .3 *5 ■S££. >."D p - a 0 3 ?S^.SÏÏwiê5 X F 5 ö- SS g S< S.3 C <6"<U fll O hJ .SP <u fx; cn s o W ^3- O ïcSÏÏOs. O f5 Q ^c<u><52P'22g insiffs f iliSlïk -fl# O merk als die van Zeeland. In de jon'grté Brieven üit DUlTSCHLANü vind men eene t _Q s S Jp^Q c 5 x 3 c. L- c e- bfi JJ CU -«3 o e JA c <L> So-gs-og^ïSsso 2 o 2 2 e s g o w '-"S .3SS_"5' o-Ego g c a«*>g g g 3 O r> In U V t-V cz Jd t M B5 33 ó"3 S S K -5.2 E ,w e-o ,x s -»<g£ c cr, 5! S> fi 0 £-.£ 2 C p-U SSdstssX» byzanderheidwelke dé edelê derikwyze van den Keizer een jrj o 0 o g u -g helderen glans byzèten, zo meld mén, hierin beftaat - dar N rsto ;sj!2 o. ff c .«o 1|j| s« -rt Divcrjtc gemaaktboegfldezelve dan zyne Grenzen ligtlyk hadïi S.5 "5 oi kunnen uitbreiden; dan dat daar op de Monarch dit treftyk g>« S-sóa g c A t n rr Z .f 1 t.-fi E A:S- Xi IS !?lö. C—t OJ <Z tnl O rt 5 antwoord bad gegeeven ft geen lufl en ook niet nodig ,5lg« f "g my met eenige Mogenbeid in Oorlog te begeevenal myn roem g, c o q g en zorg is gericht voor het heil en welzyn myner O'nderdaanen .5; fj' ethterindien ik rriogt aangevallen mordenzal ik tity metten te verdedigen en ik vertrouw dat het my aan gèene hulp ontbrceken zou." V»n welke Natie zodanig Minifter geweeft zy, en welke Grenzen hy bedeeld hebbezal geen bezwaarlyt raadzel' zy». "i w 2, S C K E S O e« o- 8^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1