leydse N*. COURANT.^ ffi as if A A N D d G PORTUGAL. ISBON den 18 Juny. De Marquifinne d'e Potnbal, Douairière vanwylen den grootén Staats - Dienaar, Marquis de Pombal, is thans in deze Hoofdftad'aan- gekomen en zal haar verblyf houden in't Hotel des ^ëïïvan Oeyras, haaren Zoon: HaareMaj^fteitdeKonin- zelye heeft de goedheid gehad om haar, in quahtèit van Hof je.een verbiyf in 't Koninglyk Paleis aan te bieden, doch heeftuit hoofde van haare ongemakken, voor dezegunft eten bedanken. en 16 «n 17 dezer zyn alhier drie Sch#pen gearriveerdte ,e[eii Rainha de NantesN. S. do Bom SucceJJ'o N. S. da !e, en word binnen kort nog verwagt het Schip Principe de 'in; gemelde Schepen zyn den 7 January vertrokken enbren- itj-dingdat opdeRivervatiCanton lagen 10 Schepen,als drie' tenfche, twee Zweedfche. die zig gereed maakten om te vef- '{kken, en Er.gelfche, die icFebruary of laster zoude zeilen; 'halven dc gemelde Schepen van China, Waaren ook nog op Taag van Lisbon gekomen vier Schepen vanRio de Janeiro1, je van Phernambucq en een van Maranhaoals 'mede de oopvaarders H. Halier van Breemen H. D. Mulder van St. jdero, J- Dafilva van Cork, en 't Schip N. S. da Penh* de jnee van Havre de Grace. S P A N J E N. MADRID den 25 Juny. In het Supplement van onze Cou- tvan heden heeft ons Hof een Plan van Nationaale - Bank lier den Naam van St. CaroUislaaten publiceeren zynde Mlve.doorecnKoninglykPatentden a dezer Maand opge- jt. Het Fonds dezer Bank zal beftaan uit 150 duizend Aftie», van aooo Reaalen de Vello en in het Plan wordep de drie taaamfte oogmerken van deze inrichting welke zig mét inander handelbedryf zal ophouden, opgegeeven. I T A L I E N. VïNETIEN den 28 Juny. Voorleden Maandag is alhier eeii jprefle van Weenen gekomen, welke door onzen Ambatfa- turaan't Weener Hof, de Heer Foscarini,was gezonden. Men gt'datde Depeches betreklyk zyn tot het Verfchil, hetwelk ttllaan is tuflehen onze Republiek en die der Vereenigde Pro- icien, uit het ongelyk door den Heer CavaUi gedaan aan de ooplieden Chornel en Jordan over welke zaak de Heer de P hier bereids eene commiflie heeft afgelegd en die, na men rzekerd, thans aan de beflilfiiig van zyneKeizerlykeMajefteic lovergelaten worden. GROÖT-BRITTANNIEN. .ONDËN dés 9 July. De Admiraliteit heeift gifter Depeches tLord Howe ontfangen, gedateerd by HyCartt, Zutnrdag den ezerbehelzende dat hy berigt had van dc Gecombineerde oot; dat hy in de ogenbliklykevervVagting was van dezeive ontmoetenMen zegt dat hy omverfterking vraagddoch tetbefioten heeft den Vyand flag te leveren; ondenuffchen et nlen alle Schepen van Linie in (laat om in Zee te fteken rtrekken, fchoon nieu byna niettwylfeld of de twee Vleo- r lullen bereids aan malkander zyn geweeft. Men wil dat de Koning geweigerd heeft de demiflie van Lord ippelaan te neemen, tot Lord Howe wederom zou zynmen Q ook dar Charles Fox weder in 't Minifterie komen zalop itgerugt zyn de Actiën althans een half per Cent gereezeri. Ineen onzer Nieuws Papieren word opgemerkt dat de vier fcraaantfte Staats-Minifters een finguliercn oorfprong heb- ln. De Gellagtrekening zegt men is zeer byzonder men 1 doetze alle afdammen van Hénrik den Grooten, Koning van |Vrankrykaas welken zy min of tr.eerraaken. Henrietta [wn Vrankryk. Dochter van Koning Henrik den Vtarden, trouwde in 'tjaar 1625 met Karei den Eerfteh, Koning van Engeland, opgevolgd van zyn £oon Karei den Tweeden. Deze Karei, dus Kleinzoon van Henrik den IV, had vct- fcheide natuurlyke Kinderen by Louifa KeröuulleHertogin Ivan Portsmouth en teffens Hertogin d'Aubignë in Vrankryk ills 1.) een Zoon, Karei, Hertog van Richmond, waar van in regte linie afftamt de tegenwoordige Hertog van Rich- Bóad, in dezen Jaare Groot-Meefter van de Artillery en 'titans Secretaris van Staat; 2.) Carolina getrouwd aan Ilen- likFoxStaats - Minifter van Willem den Derdenvan wel kt» de Heer'Charles Fox ecnafftammeling is 3.) Anna, betrouwd geweeft aan Willem, Graaf van Albemarle van weljtè afftamt Augujlus KeppetAdmiraal en Opvolger van 'lord Sandwich., als eerfte Admiraliteit» L«rd. De boog tent. Karei de Tweede had nog van BarhartfVilliers Ilerto- iJinne van Cleveland, een Zoon UenrikHérto'g van Graf- jton, geboren in 1663, en van welke afftamt George Hertog van Grafton in dit Jaar aafigefteld tot Geheim-Zegel-Be- wasrdéren Minifter van Staat." iHedcn zyn de Aétien van de Bank 115 en vierde a 1 agtfte pinde O. I. Comp. met het Dividend 136 'i 1 vierde dito liiizee gefloten; oude Annuïteiten, gifter, 58 en 3vierde jtalf; nieuwe dito gefloten3 per Centgercduceerde 59 eh fctlle k r vierde dito gecOnfoiideerde, met het Dividend Ngagtft^ a 5 agtfte; 4 pep Cent dito 73 en 1 agtfle a 1 vierde. F Wiffcl op Amftevdam is 34 erf 9 4 aén 1 half Ufo dito np l?t 34en 6; op Rotterdam 34 en 11 it zen 1 half Ufo op Ham- k'S 32 en 10; en op Altona jaen 11, beideaaen 1 halfUfo. f-> CS WQ je0! 3 O NI .2 D£N 15 JUL T. li Z) T3 X 3 J. Vl tJ K - g'S'S 2 n U x: w <u r K H oJ£.ï^s-d Oco -w- e-> X S ff OJ '~r £3^3 (J O O? O4-t'Z W! w S1 g} W N5 MuS u-r- 3'CsJ 0 csj Ut -r~ S u C 5 O 3 ITT 2 J2 v w ff •tui hier onder Diiirls ten Anker gekomen zyndé wy heden W aM.' morgen met alle onze Manfchappenin dePrifon gèbragt en verzoeken dat wyuitgeioft mogen worden tegen de,25 Man, 2 S o 5^ die wygeuomën hebbéü." AMSTERDAM den 13 July. Valide Kaap de Goede Hoop cd ad 5. heeftmen Brieven vaü in 't laatftder maand Aprillaatftleden 5 f Sa volgens welken aldaar aangekómen was hetDeenfdi Ooft-lnd. ïv - Schip Johanna Maria uit indien als mede nog drie Re tour- g ~',o j. v Schepen derzelver Natie (docli waar van de Naamén niet ge-1 g "Pö meld worden) en welke den 26 April onder Convoy 9an een g DeenfcH OórlogfchipnaEiiropa vertrokken zyn. q I CÏ o S" 0 C<t eT Z7 J2 o v - v b- "O in a s 3 sr Van St. Malo word van den eerden dezergemelddat dien dag aldaar arriveerde een Convoy vanBreft ui: twee Fregatten ^".8 Ri 'Z entwee Kotters beftaande, welke genomeil hadden een Schip - C-FS c -S .5?"^ jj j van i4Stukken,groot8oL;ft,metKoifybeladen, van America --S a o komende, en hetzehe aldaar mede opgebragt; nien taxeerde =1^S«5sS2-a de waarde valt Schip en Laaiing 80490,000 Livres. H g.* c c. Te Bergen is door een T. gelfc he KÈaper opgebragt eeri Amfe-- 5» ^co 9 o 4; ricaanfcfte Prys', beiaaèn met Suiker, Koify en Indigo, uiig <u America herwaardsbeftemd. 3 8 g o In Ramsgate is befchadigd binnen gekomen na dat op Good- H. c N 3 windfand op ftrand geweèll was bet Schip de RóbzcStruika a H —..g ss c Kapt. Énftedvan Oftende aaRochelle moetende. Ir1."5?^ Ji "7i - ®S fc'adëj?g f 52 u, r. r rvsS'teS o co w 3 3 00 jc ro j; 3 Q - S "J --J «y p-ï-s, E O -z-ej g, C fl® c g o .s o w U -a 2 M - fü o ei c c -0 "2 Ti S6 v R -2 f*x-.s J d 2 i XttUSh r; v '5 2 o 1 J S-'S-S' =3 fetCo Qre r. r C ft te is g.&S ti -_l «s z ff-'0 U) fï? 4» Oiwn O C W agSS'3 S--S8 S hf e-«. C KT.tu ïe? 81 Si "4*3, g jy S Bordeaux G. Degels i D. Vogels en Kl.Smuh; ep te St. Al.tr- ten W. S. Abinga, alle van hier; te Breft T- Arendsetj te cu-jy 00 -rt O J ,tJ W.R 2 H 5 g-e-a en te Landskroon J A. Bakker, alle van hier; te Hamburg"5 t> «91 g g S&?; H. A. Haffelman met 12 ViflTen 120 ,Q. en 8od.Robberifpëk "O'S w-a^So L i.'H .S S M. Jeffenji V. 13a Q. en 108 Q. Robbenfp'ek, J. JaniTen 9 V. w 5 H 20» """"i: m o> C. c o B.-- o 132 Q. en 106 Q. Rohbenfpek. eti H. M. Jafpers u8Q. Rob- tóf"5 8>S"£g'2 c'S^o - - - - - - - - c-TiSr— J- «e, -r- .5 ui e a u - u.sMÏ èd X w P nS.RJ Oêimitó.2 •34! 5-3-3 S- 2-5 -:-2^5 4, t n O -^ip'sg mens, A. Hendrik»., H.Anthony P. P. Schuyèr ,R. Piëtersz T. RoelofsH. P. Huift,S. CHriftiaansJ. ArendsJ. JansZ; j C. Valentyn en G. Potter na de OoftzeeL. TorehfenA. An- derfen, J. Harmensz. ,S. FreerkS, E. jacobsz.S. H. Rave eh G. Hendriks na Noorwegen, K. Roelofs na Schotland, ènH. Harmens na Lynkill. Gifter arriveerde in Teflel S. Swenfen 9an Bbfdeaukén W. Hart van Londenen zeilde in Zee D. Weder na Archangal. Men heeft berigt dat de uitgezeilde 8 gewapende Ooft- en 3 Welt-Itidifche Compagnie-Schepen onder geleide van 344 Fregatten,met eene gunftigë gelegenheid hunne rëis,dehNootd om,hebben voortgezet, gelyk ook de Koopvaarders na de Oc<ft- zee beftemd onder Convoy van 2 Schepen van Linie 4 Fre gatten en de Kotter DÈ SNELHEID, óS'ieize d-ïnvsards aan genomen hebben. ROTTERDAM den 14 July. Kapt. G van der Weydë 4 van >.;g E .0 8 'J> de Neirmoutier alhier gearriveerd rapperteerd dat hy op dert.y 1 Js? 4 July heeft ontmoet de gecombineerde Spaanfche en Ffanfche 3 tr® Vlootbeftaande in 38 Zeilen, kruiifênde 4 Mylen Noordwéii O o 3 u g vah Hylfant, welke Hem rapporteerde, datzy bereids io Engel- 1^3 .5 "g fche Koopvaardy- of Tranl'portl'chepeti hadden genoomeu êri.c^tz: - v ne Breft ópgezbhdenOok cönfitmeereii de laatfte Brieven van - ff 7 0 J1 Breft het arrivement der gemelde gecombineerde Vloot tct op jij x c*^^'b de hoogte van Hyflüat 4 als ook het b'ianeu komen van éenige 3 o 's g Tranfportfchépen door die Vloot genomen; en Voorts het <5 g-ü «ZgT c uitzeilen vaii den Meer la Motte Piequet pit de Haven van Breft g o-f Zudn met 10 Oorlogfchepétiom met gem.Vloot te conjungeere.m. S' *s GRAVENHAGE dén 14 July. De. Heeret! Staaten van E ja Holland en A'eft - Friesland zyn eergifter.na gêhuudene Verga- «oq f dering, gefcbciden tot eerftkomende WoeuSdag ö'riviils dan' <A c,-.afl hunne ordinaris Vergadering te beginnen. S Zyne Doörl. Hoogheid de Prins Erf-Stadhouder beeft aau-^:'s a c gefield tot Uitlegger - Kapitein Op bet Sc hip DE EXPEDITIE ,5,5 v1? onder let Collegié ter Admiraliteit in Weft - Friesland«a den' 0 Noorde'r Quartiere, dën Heer Het'nianui Jccvbus ff alleman. S ,;5'3^ o 1 a LEYDËN den f4 July. De Maatf'chappy der Nederlandfche g g >»J m hT-3 Letterkunde alhier, heeft, in hars Jaarlykfche Vergadering, - o c §"^3 S§ 3 ft gehouden den 9 dezer Maand deze' vraag opgegeeven o;« 0 v r' E beantwoord te worden vóór dén eerftën vaü Wynmaand des S w 'w m (S3>3 a 5-, 1 BD SP -lü; E i o - c e O O, 3 w.oD m 2 '3 d-tóS s* 'J> s 5 rz Sr4 - o r« N 2 -=*i Oi O ft >n. S S ?>3 ÏC ^r, <W A1* 3 O Cl O» c» M Stïlr'g «•5 - g CN -"a dl S r, -a 1. H H Wl® z tt i ID-. Pelt 2 >1 m n tós s-s: w 9-Sa X' c - CJ ti~ JA „ij i-a- 5 s e Jaars 1784. e Het Programma der Msatfchsppye zal êerlanrr in de Boekzaal, P'aderl. Letteroefeningen en elders geplaatft worden. Daar thans de Vloóten der Oorlogende Mogendheden op de Noordzee elkander naderen ismen met aanhoudend yerlsn- gen na tyding van dezelve bezield. Indien de Heer de la Mot te Piquetzo als vergekëfd word, uit Breft gezeild is en zig by J.t:rri1ff. '..i.r.r'. C te l—tic t>; Uv U t4r;- ft o sa - s g c«'5^55r Z»P a r-sf 'i vi ,2 NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 13 July. Ctpy-Bricfvan Kapt. Gooljtnsz «tlvis, voerende het Kaapevfchip dcVlicgendcVisuitDuins l'ijuly: Deze is dienende om UÈd. te communiceeren 'm tvy d;n 20 der voorleden maand Junydes morgens terii ™i'uurenin Zee zyn geloopen wy hadden dien gantfeheh ™8milligendeinzigWéer, tiamiddags, tütfchen4en suuren, 1 haarde tie Lugt zo veel op, dat Wy even konden zien en wel 'Monsleedweezen dat wy tuflehen een Oorlogfchip en een latter van onze Vyanden in lagen, die wy niet konden oDt- fbapen, en hebben ons dus genoomen even buiten bet Ge-t l'thut vas 's Lands Oorlovfchepenwelke op de Rhede van eflel lagen wy zyn geuomen door het Oorlogfchip the ""lentKapt. Lord Fitzgerald, en een KotterVauKapt. Pe- 'erst welke ons vervolgens teneerften bragt aan Bioord van JetOorlogfchipen na dat zy een dag 6 4 8 voor Teflel hab- "Mfekruift en wel alle dagen in het gezig: van onze Vloot, Ik hebde éerU teberigfen dat de Vereenigde Vlootzè- u ,j dert haarvertrek van Kadix niet dan een flappen wind ge- c: 5 B g-{j,X z~ had heeft, waar mede zy egter inkortertyddereizezoude"!^ o ju o Cd V Vj 1 q *2 afgelégt hébben indien" dezelve, by de inkomft van denj Golfniet was tegen geloftp'en. Deze tegenfpoed is eeni- ,0° eermaten vergoéd door de ontmoeting èenef yyaadelyke® g p a.S^ a S# 3 8üd VloóÉ, welke wy ontdekten den 2,4 Junyop 47 Gr. 36 Min. v 2 o H .S «-S N. Br., ttt is Gr. 50 Min. ten Wêften alen Meridiaan van Parys. Deze Vlootuit28 Zeilen beftaande, werdgeëfcor-^ g g^.s «-V a teerd door het Oorlogfchip Portland van 50, de Fregatten JJ J 3 g 2 2 foiftatt var. 32, Danaë van 24 Stukkenen de Brikje Merlin. N£g-">g5t-,gS-ïf2 5x^ 2,,, iy was beftemd na Canada en Newfoundland. Onze Fre- >52.2N'gncj!5^ S J Q 5 5 gatten hebben AGTTIEN Vaartuigen genomen, doch de ge- ajJIsi'5 at wapende Schep'cni, die dezelven efcorteerenniet kunnen "«H inhaaleri." De gem. 18 Vaartuigen zynmeèft mét Levenimiddslenge- !yo ïy eindélyk onderZeil gegaan, enZaturdag sojiinyal- 1 laaden cn hadden omtrent 200 Man aan Boord,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1