leydse n' 7* coürajft. switzerland. groot-brittannien. 1st kill «^slf li-s til ïsi5bs5t^»«i I7',; «5 m maandag üt N i yutt. SïNEVE dett 15 Jurty. De Tróüppes beftemd om het lot dezer Stad te befliffen, zullen waarfchynlyk den 24 T dozer alle zyn aangekomen en als dan zalmen, na men zegt, den Repteferi tanten de Soffltaatie doen om de Papenen neer te leggen, de Gyzélaari tebritflaan, de wettige tjecring te herftelfen, een Garnifoen met de Plenipotentia- fender drie Mogendheden aan te neenien, en zigten aan- ien der veiligheid van Particulieren aan debillykheid dier rieMagten over te geeven." Men zal daar by de derfde tekeringen doen dat zy de Onafbanglykhtii der Republiek uitmaal ongekrenkt zullen laetten. Indien zy zig op de eer- jpeiffebing niet overgeeven, zullen de Troepen aanrukken jtBatteryen tegen de Stad in orde btengen: waar na meii tweede opeifTcliing zal doenotii zig zonder eenige voor'- tien her tegeevenen zig alleen op de goedertierenheid der mMeienilbedcn te vcrladten. Indien dezé laatfte Sommatie jewenfehte gevolg nog niet heeft, zal men verder gaan; danzuilen alle die geenen welken mert met de Wapenen in undzal vinden, het droevigft lot te verwagten hebbent (gel de Reprefentanten nog geftaadig dezelve houding vér- ien, en voorwenden zig tot het uiterfte toe te zullen ver- ree, wil men echter liever gelooven dat zy het tot die pe niet zullen laatenkomen; te raeer, door dien men, naate de zaak naar haar einde heltmeer koelheid by heü id te befpeuren. laOÜO der BRIEVEN van LONDEN van den 41 eh 25 f. Woensdag, den 19 dezer zyn door eene Koninglyke imiflie 19 pnblieke en 15 private Bills bekragtigdzynde ir deeerftgemelde de Bill ,,om Zyne Majefteit te magtigen thet fluiten van eenenVreede of Wapen-Stilftandmetze- itColonien in America, welke in die Bill worden vermeld"f het fchynt dat de naam van gerevolteerde of rebellige Colo- nit de mode raakt, ij m volgenden dag wierd ook met's Konings goedkeuring igtigdete Biïl ter herroeping eener A die gemaakt in itzesde jaar van Koning GEORGE dei eerden, geintitu- erd: Akte om de onafbanglykhtid des Keningryks Ierland nGvoot Brittannicn te heter te verzekeren." Veele, even- cwyffelén of dqor de herroeping van die Bill allegefchillen Ierland wel zullen ophouden. ugsdaaraanwierdbydeGemecntens door Lord John Ca- ïrüde zaak der Geldmiddelen, getneenlyk the Budget leisd,te berde gebragt en zyn Lordfchap recapituleerde {elieelen ftaat der reeds tóegedaane Subfidien, welke voor dieud van dit Jaar eene fomme bedroegen van 22 Mil ten en 156 duizend Pond Sterling vervolgens gaf hy hoeverre de Middelen waren toereikenda waar na hy rltelde om tot de Subfidien te gebruiken 2 Millioenen, izend 715 P. Sterl. fpruitende uit het Sinking Fonds63 indpaS P. St. wélke in handen waren van den Betaalmee- Generaal der Tronppes23 duizend 645 P. St. 6 Sch. 11 :e, in banden des Thefauriers van het Chelfea- Hofpitaal duizend 251 PondSt. 8Sch. 11 Pence,welke in CenExche- waren. deze Voordellen gingen zonder eenige tdgenftribbe- ndo»r, mitsgaders den voorflag om zyne Majefteit een lioen Ponden Sterling toe te daan om hoogftdezelve in IteftelleB ter voorziening in het geen onverhoedsgeduu- l«deftilftand derParlements - Vergaderingen, mogt voor in Men Verwagt thans dat het Parlement eerftdaags zal wogeerd worden. 1 een Byvoegzel op de Hof-Courant van den 18 dezer zyn t Brieven van den Admiraal Rodneyde aetfte is geda- 1 op de Hoogte van Kaap Tuberon by St. Domingo den 26 il,en behelsd het berigt datdooTden Admiraal Hood, op IS April2 Franfche.Schepen van Linie en 2 Fregatten, jenomen, welke reeds bekend zynen in de ede Briefge- erd Jamaica den 5 Mey, geeft de Admiraal kennis van zyn omft aldaaren dat men dag en nagt bezig was methether- !»van de ontredderde Schepen. tn verwagt dat er eerlang eene geheele Verandering zal tuinde wyze van de beladingen te heffen en betaalingen t»i dat in plaats van onbepaalde voordeelen aan de Gaar- MBetiahncefters te vergunnen vafte Jaarwedden aan hun «toegelegt worden; althans men zal deze zaak waarfchyn- ydevolgende Parlements - Zitting in deliberatie neemen. 117 dezer is de Admiraal Rosf, door de ziekte zyner Wellen, in Torbay terug gekomen van zyn Kruistogt Tellel, doch zal, zomen wilwel dïa Weder in Zeeftee- «nzyn voorige Kruistogt te hervatten.- wis aan Lord Howe bevel gezonden om ten fpoedigften ttefteeken met i9Schcpenvan Linie, om op de Tranfche it kruiffgpzullende met 9 Schepen vari Llnié verfterkt t»,om op de van Kadfit verwagt wordende gecombineerde 'lOnhetEfquader hetwelk, onderden Heer de la Motte •L uit Bred daat te zéilen te letten inmiddels is Kapi- ouglas met 4 Oorlogfchépen na déKud van Nöfmandyen '"•omzoo 't mogelyk ware een Franfch Convoy op te «hetgeen menberigt heeft dat te St. Malo zeilree legt Om 'andere Schepen na de Ooft-Indién beftemd te voegen, •jpreekt van eene Expeditie tegen het een ot ander ge- tder Fratifche Kuilwaartoe men 5 Schepen van Linie, tjige Fregatten en 6 a 8000 Man zou gebruiken Major Rosf, Aide de Camp van Lord Cornwallis is dezer yan Parys gekomen, met het aangenaam nieuws, dat hy bgdeuitwiffeling van zyn Cördfchaphad bewerkt, doch "etniet welk voornaam Perfooa van de Franfcueu daar door ons moet ohtftagen worden "Cornwallis is bereids in de Kamer der Lords geweed '«aldaar de Felicitatien zyner Vrienden öntfangeUook op het Levee te St. James verfclieenen, en heeft daar den Ml Clinton gezien', maar de ontmoeting was even of er -Migekennis tuffchen hen was geweed. ""aagt van voorleden Vrydagis by den Staats - Secretaris 5:n o 5P u P. K Bj? tj v k te"- sul s -5 o 5 S o V a T3 C.JJ .- *-< 4» '*v5l 13 Adreffèn óm den Koning voor het Veranderen van Dienaars Maatregelen te dankenmaar den 7 dezer wierd by de Burgers Van Edenbufg in Schotland mede in deliberatie over,zulk een S*E Adres; eenpaarig gerefolveerd, dat uit te dellenonder ande- 2 ren om dat eerft Perfoonen en Maatregelen beter bekend moedenzyn; vermitsdeondervindingdikwerf deverhaade 2 4 Adreffen beiachlyk Had gemaakt. M0-""* Om dat de Vreede met Hollarid eii Americawaar van de g I S 1, beloften zo veel ter verandering van Perfoonen en manure- na "2 2 gelen hebben-toegebragtnog on volbragte maatregelen zyn, 5 -g en verder af, zedert de jongd voorgevallen verandering, dan E.ï i, op eenig ander tyddip tot de onlangs behaalde voordeelen a fti A'e» w*»ïf - Thriipn iagefloten. v C 2 ei a> 2 C w -o gk fc Sj u •O» Gy D3 cO V ■H z Z C Cu cv£ tq -SClS W10 c 2 CS 2 «5 S? p N J-, -•* ets .«5 LANDEN. in de Wed - Indien NEDER AMSTERDAM den ftp juny. Het Kof- en Smak-Schip den "S 27dezer in het'Vlie binnen gekomen zyn P.H.Viffer vanMemei fc 5 en J. H. Koder uitNoótwegén. Van ELSENEUR melden de Brieven van den 22dezer ze- c S dertdfc vóörige Pod is de Windcontinueel N. W. en Weft ge- S hveeftmét mooy Weer; in Chriftiaanfandis met drie Voet Wa- g 2 herin herSchip biürten gekómen Sahipper J. D. Krentften van jo 2 Stettin; te Mandahl met lek Schip G. Hag van Dantfig na"S^ Port k Porten Hy Stromdad is aangebrggt een Schip met de c o Kiel om hoog hetwelk de Viffchers uit Zee gefleept hebben zynde een Drie Maft Galjoot van 85 Voetgeladen met Balken doch men weet niet van welk Natie hetis. o e Arrivementente St. Vincent het Schip ConcordiaKapt. Hacker, van Oftendete St. Thomas het Schip Commerce', B-g - C rS IS S *2 "o3 00 'xS Oe 3 a 53 J3 -V 2 K *- ■V) c 5^=3 f 5? B *1 ff w c Cr a< -CJ s B O t3 ut p - bc" C- c •O Op g^T-3 8 StoL 5 s c S 2 v t- s arn T3 MO 2 O g-y ,B> g - CJ! "5 2 3 -Jr Z <jy k pq qj u. 3 w ■a k co S S SS!avr,,s - S =«.-5 >.3 .."lts s* S p co O JSS X - K g <0, a t» 43 d "A -SSs» rj rr -a» ■33 ês2S •.o ^5 Q Si •5 - -5-' 6 E«S p-8 5 v c -t; ■Cl .«Jj5 Z.7.5Q. SS; 5C L5 2 ci fS -S ÏS 53 -3 S S? - 3 rï tot 2 *- «*- h. e e 00 51H d> v B - - ts 1 «s tS S-o' -S «Kg 5 i.< '-B M Sb .C'o g'Ë'^1 f.2s .-ig !T: .2 fcSSi g.g-5 ,4c c-S 7 'p o S Q-Ö- 0-3 - tg 5 ja 5 s s c c p 2 5? k»r~ <ij TI r-.«i e« u» JU 2 txecu ÖT S 2 '-13 S? t""1 esr /-». n nS <u 5S<É<f n 0/ *TS *-" ÓJ kW,— «O Kapt. Lyon, van Bertnudes; teKadixhet KeizerlykOoft-lnd. g Sb«D SS SF3 --a 5® g Schip Baron Binder, van Livorno na Chiaa moetende A.b O c g 3 g 4 BoyleenM. Cocovich vanSmirna wslkeden 1 en 3 dezer hun «c ES k ">bic:>^<-i§-5 reis herwaards hadden vervolgd: Nog te Kadix D. Varkeviffer -a™_°sipBlS k S.« 30.4? - Dirkz. van Carthagena, N. Sargent uit Virginién,J. Maccafthy a g ,.'.21£ -'5"g r$ T- 01^ es rt o .k r-S-s 6 van Philadelphia, A. dé Tunafchoff uit Rusland, laatft van Ko- "Z g yo j penhagen, P. Grat van Nizza V. Caravicchia van Tunis, en de o z o" J! S E 5 1S Spaanfche Schepen St. Micguel y St. Jago N. S. de los Dolo- S tÜ - res I St. Firmin van Guaira in de B-ahia hat Schip Infante St cg.-c^^ Joao uit de Indiente Lisbon O. E. de Boeren in de Corun- g g A. N i s j ha J. Roelofs van hierte Honfleur D.-A. Bakker van Cepdres; o -- te Havre de Grace M.Ridderwolduit-Noorwegen teRouën Jt; >"3 A. de Jong en M. de Jong van Rotterdam; te Londen Kapt. Harbo Van Livorno en Sundbetg van AlikanteU teÖftendé P.Enne; te Fredrikshaven G D.Metz; en te Hamburg P. j. ■- 1 -■ Viffer, alle van hier, A. Vooght van St. Thomas D. Roelofs van Faro, J. Star van GallipolyH. Schau van Bergen, J. J. SChaffer van Bordeaux, M. Sorg van Hull, P. Sakes van Pl/j mouth, laatft uit Noorwegen, en C. T, Bey van Dronthem. 'sGRAVENHAGEden3ojuny. DeLeden, cómjpofeereride de Vergadering van Hun Ed. Groot-Mog de Heeren Staaten van Holland en Weft-Friesland, worden Overmorgen! in de tefpefti vé Logementen verwagtjomdeii vólgehden dag hunne Vefgadefingte beginnen. LEYDEN den 30 Juny. De Vrees, dié men gehad heeft dat de ftoute Zeeman Pierre le Turcq Voerende de VlilTiriger Kaa-^óy per DE ZEEUW, in Engelfche handen zou gevallenzVn is_og"^ ongelukkig bewaarheid. Lieutehant Ca'dman commandeè- 1, y rende de gewapende Britfche Brigantyn the Defiancekreeg es °p hemden 20dezer, 6MylenbeooftenPortland,in'tgezigt,maak- («,"3 te jagt op de Kaaper, welke de Hollandfche VlagopheifteenO 2 ftoutmoedig het gevegt metden BrigantynbegonHctgeVegt duurde twek uuren, en le Turcq gaf zig niet over dan na een en 2 2 twintig dooden en 17 gekwetrten bekomen te hebben; oii-I'S-s derde laaatfte zynde twee Kapiteins; en hetgrootftegedeeke p sj-3 is gevaarlyk. ,g= Gélukkig daternog viérVliilrngér Kaapefs in Zee zyn en de Doggerslwnkals eehvyfde, deze Week ftaat te vertrekken alle u. met dapper en ervaren Bootsvolk, welke het verlies vari</c»to - Zeeuv) eeniger roaare kunnen wrëeken en voortvaarén den w g Vyand méèrdei- afbreuk toe te brengen, dan door eepige an- 3 "3p deré Stéden van de Reptibliek gefchied is, en dus eénigzins 3 2 o de veragtingafte weerenwaar mede de Engelfche tharts weder S g" beginnen op te komeijzeggendein een Briet'van Deal dat c 5 Sir John Lockhart Rofs, alle dag, wanneer het Weer zulks maar teeiiet, de Hollanders eene uitdaaging gafmaar dat zy *5 c j- niet verkoozen dezelve akn te neemen." In dieri zelVenBl'icf p, 2 wordgezégt: De.HolIandfcfie Efquaderis leggen geruftelyk^ 2 in Taflfel vertuiden waarfchynlyk om daar te blyvfcn." "2 01 Men voegt er nog by dat de Admiraal Rofs die den 17 dezer -p na Engeland terug gekeerd istauee Fregatten heeft gelaaten o s g. om op de beweegingen der Teffelfche Vlbot te letten." Of die geruftelyk zullen kunnen blyven kruiffenzal mén wei S g nader lioorèn. Inmiddels fehyneh de Duitfche Recruten ge- g g ruft in Engeland tt zullen aankomenalthans in eeü Brief uit <u Edinburgin Schotland,gedateerdden 18 Jiiny, word gezegt: c Gifter kwam op de Rheede vanBruntisland, en legt thans 5 p" na de Wind te wagten., het Fregat the Belle Poule Kapt. o. j; „Paton, onder Convoy hebbende vyf Tra.nfpdrt - Schepen B metomtrerit 1800 Man Duitfche Trouppes. Dit Fregat was te gelyk met de Fregatten the Cyclops en the Emerald, mitsga- ders jjTtanfpörtfchepen, van welke zedërt4dagen 14 Schej if 9' "s. n ïb <2 sc ft) SL'~*. r- r: 3 so „De ->c 51—- B dS c 4 r^E c 2 a r b •a SJ ■tj t< b- W U'-j S J°< ïil "gfa *gf. -"I lat i2 u r o o g 8 e B tj 2 O pui o 5 -2 ■B J giCSÏ c aj-TJ w'N o c ir H 9) 15 O. Z - S 2 g«-È 2 0 0 £3 *-> e> *e» c Vf .-3 «4 CJ rZC jL r, u C r c>-, >1S B f rO O -£^ U K o> O - s t= »c f c e*) *2 C u o1* s t 3 b «I c 1 toC -Z. 'V t 2? 3 C g C,S e f" ej Vö <y a NI T3 CO ,<0 w C* c -Cj: 2 2 K SP,«> ■c ïïji 1 ■o sc 1- y- - 3 W C cT cT 3 S d ti - - cc c»; V n co s rif s O S 4J O a. S. S 8- 2 rrt pen en die voorri. Fregatten zig: gescheiden hadden, zynde om 3 m - - - -- - - g 5 es '3 M C - O m r de Noord gedeftinéerd, van de Elbe vertrokken." Den 19 dezer hebben de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raadenvan Hun Ed. Groot -Mog. de Heeren Staaten van Hel- j landen Weft-Friesland, in aanmerking van het groot en geheel g g T3 C .Leo ro g"€ 2 W u.» O «J Z a et) u o ft) E OT3 t—J w -3 rS co c ft> V *;OJS eCUcHonsJia o 10 k, 4; a sc,„ q o c - JJ B - u O S 1 0 co pk. ii sc S E .1 O JJ »i-,ü <<s^-cSiSc5g «jJc^-oke-U, C C m K* u -03 >.3 frrSclSli- - O X to B C-0 22 "3 Ti W-E M M tob 'Wc extraordinair getal Zieken, waar mede allé Trouppes, tot het g E-°^ houden van Garnifoen en Cantonneraenti binnen deze Provih-^ H cie, by gelegenheid van deri tegenwoordigen Oorlog geem-^^v i 1 v r\amm H r—CO ployeerd, zyn belaft geworden, goedgevonden en verdaan, om H u 3, §1 Si i, «5^ *-» c J3 ri 3 Nj - T3 P 5^ si- zS, o o «.Eill MeExpreffe uit Holland aangekomen, metberigt van de der Hollanders, om overeen particulieren Vreedé '«land te handelen. de nieuwe Minifters weinig goéd doen by het Volk pes pinnen aeze Provincie in Garnifoen of Cantonnement" So-«5 2 SrT&ifiSO k 3 zynde, zonder onderfcheid of dezelve op deze of op andefeg.-ag e a, - Z =S-s>vZ Provinciën zyn gerepartitieerd, en dien volgende de Commifen (4 «a; o .2 •- c 2 van de Finantie te authorifeeren, om voor alle de Zieke Man. §2^ hoogé Reizigers 1 Worden omtrent het rtiidden der aanftaande maand July hier te overal niet even vergenoegt is Uithoofde dat men om 1 Lande tegemoet gezieti, zullende, zo als mèri vernëemtdeniS zuSten die niet bekomt. Men prefenteerd weldiveffe »n 17 in Hageenden i8eni9in Amfterdampkfleëreti;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1