U7*« LEYDSÉ NOORD-AMERICA. groot-brittAnnien. e tj a N T.IHI u XtS JL ot W S NEDERLANDEN. >|ol ft' maandag HILADELPHl A den 4 MeV. Van Poughkeep'fie word gemeld dat de wetgeevende magt dér Provincie van Nieuw - York eène Aéte beeft gepafféerd, waar by het verkoopen van alle BritfcheManufaftu'nren, hoe ge- ■J^md.wprd verboden,bahalven die vafi denVyand op de ruime jee genoomen zyn en daar van moéten de Koopers inleveren etnbewysvan 't Admiraliteits-Hof, waar by dezelve gè'con- demneerdzyn; en van twee Vreede Rechters. DeGoederetiin Kreeken of Baaijen genomen, moeten buiten de Provincie ge- bragt of inMagazyften gelegt worden, vermits het de Neemera liet zal vryftaan over dezelye binnen hetrechtsgebied van de Provincie te disponeeren. Deze Wet zal den iodezer begin nen en de Provincie Connefticut is bezig eene dergelyke Wet «maaken en heeft befloten ook een einde ie ftellen aan den Sluikhandel, welke tu(Tellen ontaarde AweHcaanen en der, Vpad, tot groot nadeel van het Algemeen, gedreeven wierd. LONDEN den 14 Juny. Dingsdag arriveerde de Genetaal Clinton van Nieuw-York ,te Portsmouth en eergifter avond ihier: Z.o dra was zyne aankomft niet bekendofdeGraafvan jShelburne zond oogehbiiklyk om Lord Cornwallismet Verzoek om ten 9 uuren by hem te komenof, indien hy van huis was, op giller ogtent ten nuuren. Ij. Men denkt dat de aankomft van den Heer Clinton de maatre: «lei der Minifters ten aanzien van America zeer zal kunnen r, bevorderen als in ftaat kynide om de befte berigten te geeven topens de fterkte en de gezindheid van "t Volk. Wat hier va n zy is dit zeker dat onze Politieken door gentel- j, deoverkomft van den Heer Clinton braaf aan't vertellen zyn ji geraakt. De vooinaamfte zaaken, die zyópgeeven, zyn hoófd- 1, inklyk: j j „Dat de Generaal Carletön j Opvolgér van Clintonzo dra ,hyteNieuw-York was gearriveerd, den Heer Diggeis aan j her Congres had gezonden roet eene Copie van zyne Com- miffieen van de Volmagthem door de Regeeriiig verleend U om met America in Onderhandeling te komen. Dat zyne. ,Eicellent<e ten zelfden dage verfcheide Brieven haddoea (j (Overhandigen, welke door de nieuwe Minifters in hunne dualiteit, aan verfcheide Leden van het Congres waren ge- fchreeven met fterke klagten over en afkeuring van her 1 dwingend gedrag der voorige Minifters en beflnitendedat Vétfaitszy altoos, toén zy nog buitengezag waren de Voor- (danders van dé Americaanfche zaak ge weeft hadden, nu ,hoopten dat het Congres des tegereeder credit aan hunne p voordellen van Vergelyk Zoude verleenen en diemetlieus- heid behandelen; opdat de voorige Vriendfchap tuffchen a de tivee Landen geweeft zynde ten fpoedigften op een vas'« j;ten, voordeeligen ea eerlyken voet voor beide niogen her- [I j, fteld worden. lt, r Van wat natuur die Voorftellen zyn is nog,niet zekermaar érmits tjien zegt dat Lord Shelburhe in het Parlement zal •I hohlellen liet afzenden van Commiffanffen na America ,,j meteenaanbod'om hetzelve te ftellen inden juiften ftaat van 1 lOtiafh'.ihglykheid, waar in Ierland zig thans bevind; een Onder - Koning te ftellenmitsgaders een Kamer van Lords ti «enGemeentens, zonder eetlige appelleerende Jurisdictie tot Ieenigerleye Hoven van Gfoót-Brittannien, gepaard metalle js jvoordeelen uiteen vryen Koophandel vodrtfprniteade tówilmen dat die Voorftellen bereids aan America zyn ge- 1, daan, en dat dege.veezen gevangen Oud - Prefident Laiirens, Irt naandenvoorgemelden Heef Digges verfcheide Brieven heeft (i imedegegeevenwaar in hy zyne goedkeuring geeft aan het (bovengemelde Plan van verbondfcliappelyke vereeniging: a Men beweerd oyk dat in den voorlieden nagt inden Minifte- ;j iriaalen Cirkel vertrouwlyk verfpreid wierd, dat Sir Guy ij Garleron vier dagen zyn aankomft, een gunftig antwoord vas het Congres hacj omfangen met h<t voorftel van een drie ;E Wrigen rfdpenfiilfland met Groot-Brittannien; en dat Sir i Henry Clinton onmüliyk daar op dé terug reis herwaards e« .«ngenoraen eadie aaugenaame Voorftellen aan de Régee- r'B?ovefgebragt heeft."' ilti Dus fpreeken dié geenen welke dés Volks reikhalzend iJ erlangen na Vreede vleijen. Ongeiukkiglyk zyn et ook dii rieven uit Abiéricadie alle deze fchoone tydiiigen den tl Mem inflaanVan Nieuw-York zelfs meld men, dat het lt ongres heilnoten heeft alle Voorftellenvtelke geen voljlrekte tl itntinis der Onafhangïykbeii van America zouden behelzen VS «n'tbegin af te fluiten. ill De Sferuing - Poft zegt: De jongfte berigten uit America A! If vfy wat ongunftiger voordit Land, dan veeion haddén ;Ji ytrwagt dat zy zouden zyn; Het was natiiurlyk te denken el. de Refolutit van her Parlement; om van onzezyde den i( te (laakcn, gelyke uitwerking op de beftuiteri van het ij Congres z®u gehad henben maar in plaats van dit bevind ui an dat zy zig in allen deeleti des Lands tot een vigourenfeü 'ti "dtogtgereed inaaken en zig vleyen, om met behulp van ,v unnfe nieuwe Bondgenootcn iri ftaat te zyn om het Britfche si Degcr te verdryven uit alle Gamifoenènwelke Engeland y 'beft van dem Golf van Mexico af tot aan de Rivier St. Lau- ri Ti" za' ^us m°ctcn zien wat uit deze tegenftrydigc dénk- iinopans den Vreede met America zal voortspruiten Mlderikendfte ondertuflehen wenfehen eerder op ecnalge- ih 'enen Vreede en meenen dat men werkiyk eenigzins in on- fi' '"'"deling is. Zy gronden zig voornamelyk daar op af «Dat, op geloofwaardig gezag, kan verzekerd worden, dat lit '«f Huize van zeker buitenlandfch Minift'ertwee voornaanie vreemdelingen zyn, en wel niet dezelfde oogmerken als Jl V'toe de Heer GrtnvUle zig te Parys bevind." hij "Dat gem. Heer GrenVille, door eene CommilTie die be nt het groot Zegel is gepaffeerdtot Minifter Pleriipoten- V H'j" ^enoemd zynde hy in zyne onderhandelingen tot tri s;rt£de, enkel op Credentiaal - Brieven zo gelukkig geilaagt, fi 'ttnen het raadzaam geöordeeld had om hem met voilé rhagt Cj T3 -2 S3 6 V O) O rO <y sj ho 0 wn v o „wc U O cl O S 43 S O - E o h - 5r öï-5 o t> -q ■3" S ü- S. '25 S tS S.g.a - 50 a DÈN 34 ÏUN.k. O v» O «j*S c .2? w 'JMI rP 3 •O U •- M ^3 om dat de jongft bevogten Overwinntogïn de Weft - indïën on- getwyffeld een prikkel zal zyn om onze Zeelieden, in onze ^<5 g Wateren een edelen yvev in te boezemenen alles wat moed „Y S én kunde bewerken kunnen, van Lofd Howe te verwagten is. B 2 Hier tóe evenwel zal d'e Hollandfche Vloot dienen in Zee te g g zyn wélk tydftip nóg zeer onzeker is want eergifter kreeg ÏSgv de Admiraliteit Brieven van Sir John Lockhar't Rofsdie mét g te T«5 zynEfquadernogkrüifTendeblyft, waarin hy meld; n S o- O Uc> ti "O E oSa.Sft ■c5«-Sa« o *->. iJO C <3"-o.S A» OJ U W - O j u is C3 fi t> s s 4» o <y C; <o «s 5 v O g gcdiS. 2; i® t> R i? «y C ii t. W K 0 S)g Er y i V pe- r C5 z Je s PARYS den 18 Juny. Met een extraordinaire Courier van g i S u JrQg 2 i> Kadix heeft men tydiag ontfacgen dat de aldéarleggende Vloot 2 si den 4 dezer; ten getale van -a Schepen is uitgezeild met zulk een voordeeligen Wind dat o; Schepen bereids des avonds bui- ten het gézigt waren. Ürtder hun Cphvayzyo medegenomenc„ de Hollandfche Öoft-lnd. Comp. Schepenwelke zolang te v v Sao ïeu Kadix voorn, gelegen hebben. 'SS ixS'S'Sg Den iodèZer hebben Claude fia.moiir en Magdalena- Louifa te ijl?*!'— t> 1 E_ Meniffler ip de Ct^legiale en Parochiaale Kerk Van Saint Martin s. a Sii-c g «>.Jg >Z al"* A d'Engliien.ihun 5oJaarigenHuwlylcs-Dag gevierden nierkwaar- e e o-o 0-£,<® I vS-iJ co - S'' -".3 S V.5 s S cdST Seme's N J u o< <u S E 0 .S, o P' M «9 h c«Jl C.» D J7 T3 J' K <u' c 1- o Z. S-'0 v«Sl a -O JEed dig is het dat de Vader en Moeder van dén Man op den 14 April e J758 ookhuh 50 jaarigé jTrouw - J?eeft hebben gevierdzo wel D 5j als op den 8 April 1730, zulk een 50 jaarig Huwlyks - Feed door p 3 V de Vader en Moeder van de Vrouw is gevierd geweeft. De' >^caE> k-P bovengen. Claude Damour en zyne Vrouw dié g'eène Kin- _g deren uit hun Huwlyk gehad hebbenrekenen over de vyftig 5-5 5 ai nog levende Neeven es Agter-NeeVen te hebben,' e ,-nïH^ AMSTERDAM den aüjuny. Heden middag om 12 uuren, ei g'? 'S'S f 1 S "S 2 S IS is van de Werf van Jdn van Brugge cn Dirk van Eyjendyk te cS <d - TT EvM s o -z 'c g 5^ S^c ,«Ü6 tic pP 5 0 fél cj 7^ Water geldopen een Oorlogfchip van 60 Stdkken Kanon jg. Jig-5. «'V»- S w zynde dit Schip,gelyk mede 't Schip genaamd DE ZEVEN a S -j gS'r a «•g.TX PRO VINTIES van 70 Stukken op den 31 Mey van de Werf "3 ÏL S.E. N A. o j van Flans Meyesen 'tSchip vandoSiukken op den eèrftcn x Jnny van de Werf van Jeremiai Meyes te Water geloopen: «c. alle ten diende en voor rekening van het Edel-Mogend Col-0 «"3 S.a® legie ter Admiraliteit van Weft- Friesland ea 't No orde r- Quartier. Gifter zyn ili Tefïél bimnéD gekomen G. A. Bofez vanTrisfte, M. F. Puerto van Port h Polt, S. Cornells van O'ftende, en na Zee zyn gezëiid J. Keulen na Curacao, S. Janfen na Nap^Js cn J. E, Meyer na Lisbon en eergifter kwam in 'tVlie bLanea D. H- Pranger van Libaü. Doo r ole Lootzen yan V/eftetfchallingisnadé Storm van den 14 en 15 dézer óp de Buitengronden opgevift 2 Baaien Katocne- Gaarengekerkt CM ea een te, daar ónder als mede' 4 h 5 Baa ien Éoo'm - Vvi'ólwaar van de Merken rtïec te ziën tvaren, alles dcnkciyk uit het verongelukte Venetiaaufeh.Schip, vaq Siuiria gekomen, te vooren geuaéld. Behalves de onze voorige gem. Kapt. C. Smit zyn tio&ré ."s c 3 «•S g-s -■ óda "z 2> o -n;CH «e S.ï=3 «2D Sj-a B 5; o r tu KM Ci ,r> E?— 5 UM c =3 <u o o pH O O O O o -bs» v-3 'CG O 14 'T O -:.a cö 3 «c« -2 5-ic a -B ;g M K <a N: ,-t O C- tc1 w o 9 =- k o s O '"t; K P., Cf =c bi rt O/ - a -T!J E3 1 P_ r- TJ v- 5 tl-a?9 Hamburg. De Schepen hadden alle zwaaie reis gehad, waar 5 o Jaar door de meefte Provilien bedorven wafer ook móeten de S S. nieefte Schepen loflén 0111 te kielen, als ook dé. 's Lands Sche- H g pen, cgter zouden eveiigem. Kotter DE KEMPHAAN den ju 29 April de reis ógiir Curacao vervolgen-. a Arrivementen» Te Venetien G. Lucovich variSmirnq; te St. Ubes R. Piers van Worluuu; re Stokiiolm H. M. Feddes 3 cn C. M. Feddes van hief M. Grundiierg van Bordeaux. C. J. Brand van Hamburg j. Ni elfen van Mr.rflrand, j. F. Barrels y, van G rei fs Wildecn R.E.Mulder van Libau; te Petersburg p A. M. H.iaze, J. Heyn. P. Stal, H. Minlds én TI Olrpch van Lu- .bek S. KlynR. J. jongeboer cn J J. Kuvper; en te Dantzig ,;S-J 2 g J. Jantfe, R. 1. Molenaar, P, G. Dekkeren L. Bakker vanhier, 5 A. Gunil van Bofton, j. ÉHlérth vaii Rouën, J.j. Maas, J. Reh- ^.P3 der cn D. Reegerfen van BerdeanÜ, L. H Neu'man van St. Va- o lory, J. Wilkens van OfterideJ, A. Ludke van LeverpoleC. F. Hopner, J. Thojnfencu A. Ro-bberg van Londen C. Kïaa* 2 o feiLvan Flensburg, F. Calvert van Yarmouth H. Jkeinerts van m Stettih; G. Willemsvan Altana ei» 8. Giilanérvap Gent; te J Kopenhagen J. Horns van Merrie!j. Schoner vah Dantzigen ?sS >."2 g H. Jenfen eri te Hamburg J. BrUsz beide van hi^rA. Eeg a Z van St. Thomas, B. Pietérs van Cephalonleri H. j. Koornbeclt -o „S én J. J. Fr. Eekman van Gallipoly, J. D. F.itman en P. J. Schol 2 jg van Lisbon, H. Loreiitze, voerende het Schip van H Volkerts, enj. C.Sauter van Malaga, J. Bruriswyk van Rouën, C. K. S „'5-^ 5 S «iS Ruhrer J. C. RSber en Kapt. Retmerhiifen van Londen te"®1» g .S.iO^ c o-O Lubek A. Rasmus van Bergenen H. A. Schnauer van Dantzig; g f£ S i* S g r> c Je v enteBreemehC. Mlchaeifcn van Marfeiïle. iï~Z£ 2 I'Sq'S-'S u-SSj - .té- o- B: O»'- r vi c-- Suf-C3-üC 5a T i '^7 u, S :1 2, rt I» "-1 li r;/y t. ,2 u cl, w O-T; 25 s5; rLi S 9 'f3 S; or fli CJ {i (if ty cv» Ö- o u 'r s ?i 'A £4 2 22 .Si '9 o> 52 5^ 04 '"Z T3 55: ur fsj it n M Jil- O, O «D'S §S'" 5 5»c«>ÏÏ 5ca5 S c" i< 5-2 O Lai CK>Cét, 7 - V o .rt a/t c> rC "-Ö - "TT1 o 0 bfrn s, - Vertrokken: Vtti CeudreiT.R. Coölehèrwaards; sv van .SF'&ij o "S Malaga J. F. Bpnyna Oftende. 3 2 s V S O *s GRAVENHAGË den 23 Juny. Ter Vbr?aderin?ë van de Heeren Scaacen Generaal heeft de HeerMr. ISarch^lomensde 2 'Sjc'c? «.Ai, T_J aaa wam G .AanniTTAif/^A O n-d in /la drrAaiirt'la8ri ,V r* 04 r P '7: CL, cs O ai T? - c 2 S; ihèi 04 (V Cs "SÏÏS -'S f T? fti *CJ Qf 4? c {JJO 2(2 o co 3 Gruiter Heer van Groénewoude Raad in de Vroedfchap ikc. dar Stad Utrecht, wegens de Provincie Ütrecht Zitting genoo-it c Sx. «- menzynde geïntroduceerd door den Baron thoe Schwartzen- S o M P- if o T; s c* berg en HohcnlandSberg. •- 2 S s e c .a e 3 van Saxen - Gotha in plaats vin wylenden Lieut. Colonel hy w de Armée van Vafoldt, Zyne Furftel. Doorl. FrneliPrins van jj7t'"2Dg H Heffen-Philïpsrhall. 5 2 5 3 U g -J - g W11 Men heefttvdin^ 4 overleden is de Wel -Ed. Geftr. H.eer °0-- i: j f 0 r$ JAN CORNETS DE 6 ROOTColonel tit.,en Kapt. van eene 2«Bi.!jdC«>nQ2j33S.L^ft.ü>sd Compagnie onder het Regiment Infantery van 'dep Generaal -jj 0 .5 £-'5 o&;"§< o Major GraafVanBylandt, ten dienfté dezer Landen &c.&c. «C2«® I |^ig4ié5§^.'a c_g ti AÜ nj ts a O sS g r.. k fe aC;N Ui W ufij !-s bO IV00rz'cn 0!n Preliminairenin orde te brengon alsmede ti1 0,D de Depeches tuffchen Londen en Parvs te fp vo fpoediger itl °'zofgeh eene byzondefePaquet-BoottBuchen DouVres h nn ,Calai"is aangelegt." W u en -aan de Minifters voort met Öorlogs - Toebe- U( elc,n te maaien, en men zegt dat zy zekerlyk groote ver- 7»"»jhebben van een gelukkigen Slag tégeh 'de Hnllinaers 0£ zo Word ook heden uit 's Hage gemeld dat effeétief ain dat^-c §-a^ 3 heilzaam Werk, onder bemiddeling van Rusla_nd en den Kei- o zeryverig gearbeid word, endathet Hof van vrankrykzeer S'1"." fterk ®ra vergoeding van fchade voor onze Republiek zal uo "f! aandringen." Men vöegt daar by datalles, wathiertoe relatiefis, doorLondenfcheBrieven w«rdgeconfirmeerd, uitgenomen dat Vrankryk geei Minifter heeft benoemd aan t Hof van Londen. '•"Q, sS 3 o r* - --

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1