leydse N°. 71 T U R K Y E N. V R A N K R Y K. COURANT. fi< ft 3"= I -Us*** MAANDAG KONSTANTIIYOPOLEN den 17 Mey. In hst laatft der vooriedene maand is een nieuw Oorleglchip van 56 Stukken Kanon van Stapel geloopen en op de meeftc Timmerwerven word yverig gearbeid: Men zegt dat de Groot-Admiraal voorneemens is om metis Sriiepen een Kruistogt in den Archipel te doen. PARYS den 11 Juny. Men wil dat de Koning van Spanjen ,aaonzen Monarch is Schepen van Linie zalleenen tot de is welke zyne Majefteit geordonneerd heeft te bouwen, inge- fceflheidzyn en men twyffeld niet of daar toe zal met verdub belden yver gearbeid worden; althans de bereidwilligheid, welke door een ieder betoond word om het zyne ter herftel» ling dergeledene Schade, toe te brengenis allertreffend!!. Oen 30 Mey was het dat de Geëligeerden der Staaten Van 5»urgondien in Deliberatie namen de informatie van den Prins van CondéGouverneur dier Provincie, dat de Oorlogs kans Zyne Majefteit had ontroofd verfcheide Schependie w nuttig waren ter onderfteunipgeener zaak welke zyneMa- JJ jefteitzedert vyf jaaren, met zo veel kragt als edelmoedig heid verdeedigddat hetbydezegelegenheidzynerOnder- B daanen waardig was hoagftdezelvê nieuwe blyken te gee- ven van hunne liefde en onfchendbaare verkleefdheid voor zyn Perfoon; dat Bourgondien, zo drahetdeeer van den StaatofzynenKoningraakt, altoos- in het gelukkig bezit is van het voorbeeld te geeven des yyers welke zy ten allen i'tyde, niet door bloote wenfchen maar door defposdigfte enkragtdaadigfteonderftanden heeft doen uitblinken dat „zyne Doorl. Hoogheid de Heer Gouverneur zelf het geluk J had gehad den overledene Koning extraordinaire Giften door de Staaten van Bourgondien geöffereerd, aan te bieden en nu ook geenzins twyffelde of de Geëligeerdenmet den zelfden yver bezieldzullen in deze omftandigheden zig haallen om zyner Majefteit de hulde der giften dezer Provin ce aan te bieden enz. Hierop zyn gedelibereerd de volgende 6 Pointen. 1. Dat door hen. in naam der Staaten van Bourgondien eene huitengewoone vrywillige Gift van een Millioen Livres ter boawing van een Schip van den eerden rang, aan den Koning tal worden aangeboden. t, Dat 7,vne Majefteit, by bet gunftigaanneemen van deze blvk des Yvers der Bourgondiërsof liever van hunne tedere liefde voor zyn geheiligd Perfoon onderdaanig verzogt zal worden <jm het te doen noemen de Staaten van Bourgondien. j. Dat ook Zyne Majeftit insgelyks zal verzogt worden, «n.ingevalle onder de Zee-Officieren, iemant gevonden word, ja Bourgondien geboren, welke zyn M.jefteft waardig oordeeld ten Schip van dien rang te commandeereu, denzelven het bevel over dit Schip by preferentie te vertrouwen. 4. Dat ter uitvoering van het bovenftaande eerfte Artykel «nmiddelyk met goedvinden en genoegen des Konings een Mil lioen Livres in naam der Provincie zal opgenomen, en in 's Ko tings Schat - Kift geleverd worden. 5. Dat door eene byzondere Deliberatie zal voorzien wor den in de zagtfte en den Volke het mïuft drukkende middelen ter verzekering van dp betaalingderïntreffen,zo wel ais van de Afloffing der Kapitaalen van voorn. Geldleeuing. 6. Dat eindelykom die aflolfing nog minder bezwaarlyk te maken voor de Volken, aan ons be wind vertrouwd, van voor gezeide Somme zullen gerembourfeerd worden 104 duizend Livres, uit het produA der Emolumentenverknogtaan onze drie Ampten vau Geëligeerden der Geeftelykheidvan den Adelen van den derden Staatwelke wy van na af geheel daar aan toewyen en voor alle drie de Jaaren welke ons beftuur duurenmoet. Dit loflyk voorbeeld van belangloosheid der HeerenGeëli- jeerden is ook door den Thefaurier Generaal dier Provincie sagevolgt, als welke verzogt heeft de recognitiën, die hem, in* gevalle van treldligting toegekend zyn, betreklyk tot de voorn, lifting en aflolfingniet te otufangen welke blvk van belang loosheid de Heeren Geëligeerden niet vermaak hebben geac- ?epteerd. De voorn. Deliberatie is den 6 dezer door voorn. Geëligeer den aan den Koning geprefenteerdgelykmede dien dag door den prevooft der Kooplieden Schepenen en Raad der Stad Physaan Zyne Majefteit geprefenteerd is de Deliberatie der M om een Oorlogfchip van 110 StLfkken Kanon te bouwen hetwelk door Zyne Majefteit is genoemd de-Stad Parys. Deze tekenen van Vaderlandsliefde zyn gevolgd door de Generaale Outfangers der Financiendie öco.ooo Livres heb ben aangeboden als mede door verfcheide andere Vergaderin- fen, gelyk eergifter door de zes Corpfen van Koopliedenen ||e Gemeenfchappen van Kunften en Handwerken, anderhalf t Wliotn is aangeboden om een Oorlogfchip van den eerften n"?t« bouwen, welke ook dienzelven dag aan de Koningin pprefenteerd hebben de gouden Medaille, die zy wegens de JtHoortc des Dauphins hebben doen (laan. De particuliere Burgers hebben niet minder ljunne bereid- *'%hcid getoond, doch Zyne Majefteit heeft gemeend daar Wn geen gebruik te moeten maakenen aan den Prevooft der koopliedenals mede aan den politieken Stedehouderdoen fchrvven den volgenden Brief: 1 jV Koning is ten alleruiterften gevoelig aan den yver der Burgeren van allerlei rang of ftaatdie hun verlangen oetuigd hebben om infchryvïngen te doen ter herftelling »van het verlies, *t welk zyne Zecmagt onlangs geleeden '«ftZvnu Majefteit ziet met de vuurigfte blydfchap dit oietiwe treffende blykvan de liefde der Franfchen voor hun koning en voor hun Vaderland. Maar ter zelfder tyd dat Zyne Majt. wél wil aanneemen de aanbiedingen van de Prin- feuzyne Broedersen die der Provinciën, Steden en Corp- alen, welken by deeze gelegenheidde fterkfte proeven van hun Patriotismus gegeeven hebben, begrvpt Zyne Majefteit, *<lst Hy van de aanbiedingen van particuliere Perfoonen geen j gebruik behoort te maaken. Dit ia eene laatfte toevlugt welke de toeftand zyner geldmiddelen geheel niet noodzake- 'ïk maaktendaar het groot voorwerp zyner verlangens ia "et gewigt der beladingen zo veelmogelyk te verligten, kun- "en zyne goedheid en liefde voor zyne Onderdaanen niet ge il ""ogendat zy die eenigermaate zeiven zouden vergrootcn "oor vrywillige Contributien, waar van het grootfte gedeelte 9 SN 17 JU NT. 4» eg» e e p M A, TC c B v» o o> c co s ailJS &S aa -.'!B ?ÜZ' A ■Ss.s>g f->zn u S» U<*{ sil-cV" g'O'wSf S cw.w -» s- PQ g S§*.A« tb 'J >»g ff 5 o^ï=SS '5 G c~ BB C G "5 -o «J 05 s 75 a pg C p. a> w C a o o r w u •g O t c-s - C M o O u. P r- C O t u -S p g S - - S ..gI® o I«1R s 'Si -o 5 S'S g H ongatwyffeld minder geëvenredigd zoude zyn aan het ver- §^TJS 0 S o 3 mogen van heh, welken zig daar aan blymoedig zouden 2,§'Js|g4i£o=*5 onderwerpen, dan aan hunnegeneegen'heid voor Zyne Maje- ,3 q J o B "2 jjj S fleits Perfoon, hun vertrouwen op de wysheidzyner oog- - 0 s> merkenhunne verknogtheid aan hét welzyn van den en hunne vuurige wenfchen voor den voorfpoéd van nmgs Wapenen." Zyne Majefteit wil egter by deze openlyk bekend maken, ft dat deze proeve van d» braafheid zyner Onderdaanen Hem s cnC>, gif''w> .2 rh <u 4) <y Q S V O-V r* O C;? Ja r5u "2 Sg So-g u - ai 13 Vt -Ê PQ 4t LIS-S^.S HARDERWTfKden 14Juny. EgrgifterheeftdeHoog-Eerw.. 4 d; C'o c 5 Hoog -Gol. Heer EVERARDUS SCHEIDIUS, S. Thcol. i: g^-5^ p,*ïï gjff DoS.TM. Philologico - Exeg. V. N. Tefl. ac EL. 00. Prof. t Ord., het RECTORAAT dezer Academie, als afgaande ReAor- E Magnificus, met eene cierlyke ORATIE pro Theolago Gram- a §7; -S - 5 >.g «-ft, c-ê Eu matico Jefa CkriftiSuprcmi Eccltfia DoBwisModeflo Dis-'Z £iij, eipnlo dat ister aanpryzing van cenen Letterkundigen God- g '2. S geleerden die te gelyk 'een nedrig Discipul van Jezus ChriflusJ'T "2, u 3q k•S'-S -2 als den hoogen Leeraar zyner Kerke zyovetgedraagen aan den -h Si b-öW'2 °a 3 Hoog-Eerw. Hoog-Gel. Heer HERMANUS MUNTINGHE, RQ -S S e 04 -H "S V. «1 S. S. Tbcol. ut SA Hijlorie Ecclefiaflica Prof. Ord. atque Aca- demia itidem a facris concionibus. <6 -S O 5 2 s d -Cu W ÉL- ÏF O SI .3 c <u z so Er<g-g co a 95«q.s- P r: w LEXMOND den 15 Juny.Maandag op den middag kwam s sq' g-g x er een donkere lucht op uit het Zuid - Wellen welke ten één n S 11 5 s w..11 .1 m 1,iI.rtijm, itt aun rriamoi/^iivA UafTfilkni «.am i 1 rt.11.n II 11 vam N 'P T3 1 tfj -9* CP| SU, uur uitbarftte in een geweldige Hagelbui, van DonderBlixem ê5 en harde Stormwind verzeld. De Hagelfteënen waren onge- meen grooten fo romige derzei ve, een uur na het Onweer op* a 55 TSW'S O geraapt, exaA gewogen zynde, waren over de twee lood zwaar. s£i.s «-» Men kan dus genoeg befeffen, dat genoegzaam alle Glazen op-S 4 c S ei "ff, -S 'g. 8 't Noord* Weftenftaande verbryzeld zyn dat egter nog het ,g - '-J fSï u so S >D 1) <t> f> minfte was want de Stormwind een yffelyke ver woefting aan- geregrheeft; verfcheide Huizen, Sahuuren en Hooybergen O b»j<5 ^.^.o langs den Bazeldyk en in Lakeveld zyn omgeworpen Boomen ^5 ■ft o-4üO-§ ji »o, uit de grond gerukt, en andere midden doorgebroken. Het c JE* r" naarfte en het treffendfte voor den ongelukkigen Landman is o 7. nog dat het Land meer dan een voet wateéis overftroomd ge raakten de Veldvrugtenneergeflagen zynook is men bereids bezig met het verflagen Gewas af te maaijen. Ditonheil, ge- voegt by de rampen, die ons in't Voorjaar getroffen hebben, doen het arm Landje van Vianen zeerbeklaaglyk uitzien. AMSTERDAM den 15 Juny. Eergifter zyn op de Gronden van de Noorder-Haacx gebleeven twee Schepen waarvan van gifter van de Helder nader gemeld word, dat het eene is een Zweedfch Scheepje, hetwelk nog in de Gronden lag zonder Maften, daar waren Loots-Schuiten by tot adfiflentie het an dere is een Venetiaanfch Schjp van Smirna hatft van Malaga komende, deEqeipagie wasmctdeBootopTeffel aangekomen, "één van de Manlchap is verongelukt, het Schip en Laading zal vrcesd men weg zyndoch de Sclfeepen zyn onbekend. Drie Matroozcn van hetSchip de Etuald Fredrich Schipper v 1 Rasmus Praahlvan hier na Archangel gedeitineerdrappor- <S teeren datop den ai Mey in Noorwegen na hét uitflaan van zeer - 0 hevige Stormen uit den N. Ooften en verbolgen hoogé Zeëen hun Schip gezonken was, hebbende de geheele Equipagie die 3 33 zich met de Boot gered hadden hetzelve weinig ogenblikken 5 daar na zien te gronde gaan 4 de gemelde drie Marroozënzyn d met een Schip van Chrittiaanfand hiergekomen De Schipper 5 .7 en overige Equipagie was by hun vertrek ook aldaar. s Arrivementen TeLivorno A. Anker van Ollendete Ali-^ S cantcn F. Liindberg van Havre de Grace; te l'Orient F. Swart «2 van hier; te Havre de Grace E. Hamberg; en te New-vM. .5^ Bootes beide van Alicanten te Oftende J. Wiebes van Lis- bon, J. Bellemont van Radix, G. Bayovich van Livorno P. A, ou? van't Veer van C'haranteB. J Hiorth van Petersburgen N. =3 Martin; en te Riga H. Martens beide van hier; teStokholm^ 0 P. Wernilrom S. FierinM. Forsberg A. A. Knape en A. sa Linde van St. Ubes A. Flackfen en L. Bagge van Malaga A. - Holzvan Bordeaux, R. Hall van Oftende, II. Wilcken van Ro- 2 .7 ftok, T. N. Bonck van Bergen M. C. BufchC. M. Moller en A. Hallenberg van Wismar; te Bergen L. Agaard uit Vrank-g ryk; te Hamburg B. Anronio van St. Thomas, M. G.. Maankeéï olP. Hailing var1 Granada laatft van Oftende, H. Frank van '3 E Marfejlle M. Maas van Havre de GraceR. Henrichs van Ply- cl, mouth, laatft van Cherbourg, H. Meuwes van HullF. Eber- 2 c leeuw en S.Lambergvan Gottenburg, C. Maneke van hier; en 8 te Lubek J. Jorgenfe van'S.trahlfund. c c 'sGRAVENHAGEdenip Juny. De Hertog de Ia Vauguyon, 5 aj Ambaffadeur van zyne Allerchriftel. Majefteit, heeft .met Le- r g den van Staatgéconfereerd. LEYDEN den 16 Juny. In een Brief van PARYS in dato 7 >3 a a.; t N a> <i 1 - 'C -4 B5 fc1», -rï. X 0 o gü o O u o.3< üa c o. c M o.- - Six g Si >-5 S 5J O C -T3 fU -c 5 O üC O u rr S «"O 'o - w C 2 N p c <y j- 'S. N 41 y J- 5 E S. 8 2 Ï4-S 2 O S»5 ui, V2 - cn c e-; d O 0.5 Oft, a S S te'S'ü \h 4) J5 Z C g M cZ,a —Sg; S10 o."8J 01'. o S ts J S '2 o VD Gr^t O. Oh cd) "T1 "i tS'A £5 O s p J 6 •8 s e 04 oj CJ EksggSS'S g af pa v c- C <u OJ Q Vs MD fJ Wfi CO .J8 M'c T3 J3 c§ G g ai "55 If y S 3 Oa&O OJ.. p a 0 tZL ld O br- "Zfu.-z g T* w i_ zi JA «r no 5 S cj *5, 7 c"2 S)"° c 0 7» 00-13-8 2T Juny word gezegt Men fpreekt fterk van een groot voor- .°1c o.E^iSo a HaaI in rlA IndiAn iïrtAP rlon I-Taap rl'ArtrAe nn rïon A/lmiraal t3 u 9 13 C lc 3 5 ,fu j: dj w>;«-e 2: co SJ j ca -• <u QJ C 4J <U 5 g >,j= «j a 2 e >9' b. 7*, er <u üV) K 5 C ufi 2 5 cï V Z T3 O t, -O a x; o i> s c. JC S T3 -25 |4|;f m c deel in de Indien door den Heer d'Orves op den Admiraal u c h Hughes behaald;en in fommigeder jongfteParyfche Brie- -a o 7 S 3 - v M ■w*<' tNi CJ_ «8 ven word de volgende Brief gevonden Aan jBoord van de Sphynxin "l^iriconomale- j ïï->i- -a§ü a S, Baay den 14 February. „jc 5 3 o.1^ 3 s Ik bediene nfy van het vertrek van een Hollandfch gev/a- Q ptndVaartuig hetwelk in Vrankryk de tyding gaat brengen 3 o g S3 JJ0? 5" c n der herneeming van Trinconomale, door ons Efquader, om n U berigt te ge.even van de totaale Nederlaag van 'tEngelfch o ■- frfïcf j g 8 «"3 E"o Efquader onder den Admiraal Hughes .gevangen genoomen15^3 ^S»b Slïfi Sfü ïr« aan Boord van het Oorlogfchip the Superbe door de Schepen C V (SQ O 'ar é/fciJiS <ü-e.s ^5 45 r. «rs <a O 1/ C Jü 00 Se" ft,? E M sé S I fai s-s .Si e 64 jv c. tja. 88 o -ZM <u -« O 7t M c "S cé co£ uho,*° 's :n '1» gehe&lontra«poneerden heeft de vlugt genomen, óm onder S S-?5 *t Fort Anna te komen. Wy hebben in Trinconomale geno- ég e 2 D mnn U«H IFuiTAirAli. an t l>nn CmnirA*. Cj1 H J C Si 5 tri menpsoManEugelfche Trouppesen i5ooSipayers,enkapt. S'"5'| S g iijS Boyercommandeerende het Oorlogfchip POrienteen En- g-S>< S 3 O - - 1 1 'c O M w s SÜfi! irt-S® S 'ys gelfch Schip, dat begon te zinken, ontmoet hebbende, heeft m o«£*J 8 J o.i^ 2*3 dé reft van de Equipage gefalveerd. De Engelfche hebben 1»,^ veel Volk verlooren, en wy hebben^^aan Boord van le Sphinx - alleen 55 Dooden en 34 Gekwetften Wygeeven ditgelykhetontfangen ishoopende datdenaa- ft« Franfche Brievendie tyding ten volieazuUen beveiligen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1