LE YD SE COüEANT.|]P® |HI 5.S-1 s ®17*ï- DEENMARKEN. wmiHm S «.2- r|> S'-ë J iMll 1 B' 5c V R A N K R Y K. a: ft 5 e- UAANDAG E R L A N D. DUBLIN den2jMey. Voorleéden Maandag is alhier op de Beurs bekend gemaakt dat van wegen het Tol-Huis der Stad Lijbon een algemeeneordre was uitgevaardigd om dem invoer van alle lerfche Waaren tot hier toe ingebragt, in de Porcugeefche Havens toetelaaten, en oftehoon reeds by-confifcatie eqnige ge- deeltens zyn weggemaakt, dezelve in gelde goed gedaan zyn; fcheon enkel ter waarde van de eerde uitgaave." KOPENHAGEN den 28 litey. Hoe zeer titans in onsKo' pibgryk alles wat ter bevordering des Koophandels kan drék* ken, by der hand genomen word bly.kt aan eene nieuw «pge- regte Compagnie van Commercie aan welke IMLatfchappy de Koning een' Oétroy heeft vergund' vóór "40 Jaarenonder de bemaroing van. KoningtykeDceiffth*i,-Kt>orwecffche,SchleesiOyk- fchi en Holftéinjcke vèrccnigde Handels en Canaal Compagnie -Het Fonds dezer.Compagnie zal volgens dit Oétroy bettian HijaiiderhalfMiUioenRyksdaalders en verdeeld zyn in 15000 Aftien, elk van roo Ryksdaalders. Om den handel des te fpoedigeraan den gang te helpen zal déKoninguitzyner Majefteits Ka/Fe opfchieten 750,000 Rykst daaldersen jtulks alles zo hot gevorderd word zonder inte- jeflentot'den 11 July 1783 en als dan de helft van de gemelde Sdrome, mede zonder Intereflen, voorhet volgende Jaar. •De Compagnie moet zig vooral ten nutte maaken de g'undi- ge' yooruirzigten welke, het Canaal in 't Hertogdom Schlees- wyk tot uitbreiding des Dcenfchen Handels en Vragtvaart, vertonnen en der-halven liaare kragteti infpannen, deels op den alleenhandel langs het Canaaldeels op den vragthandel door het verv«er van uitheemfche Waaren met Schepen der Compagnies vervolgens zig ook toeleggen op het afzetten van ialandfche Fabrieken, voórakde Noorweegfche Glasblaaze- ryen en Gefchutgieteryen door in-en uitlandfchen handel be vorderen, mitsgadersden Ilaringvangft van de Elbe welke tot hier toe door eene byzondere Compagnie in Altona is berig- ti'gd geworden ook voortzettenwerdende vervolgens allen véórvaflenden Handel en Zeevaart in en buiten Europa aan het Gezelfchap toegedaan. Indien hot voorn. Fonds niet genoegzaam mogt zynmag de Compagnie, onder Guarantie des Konings nog eene fomme opneemèn. van 500,000 Ryksdaalders tegen den jaarlykfehen InterelF van 4 per Cent. .Zo dra het Canaal in gereedheid is moet de Compagnie zig tenen naar omftandighéden gefchikte» voorraad van binnen- ea htiirenlandfe Goederen aanfehaffen en ook blyvenhouden ten welken einde jaarlyks uit 's Konings Kade eene fomma van4000Ryksdaalders'word toegedaan. Buiten deze oplaage van Waaren by hetCanaalmoet ook inden Winter by de Ves tingen .Glükflad en Rendsburg een voorraad van ten minden ijoo Ton i'n- en uitlandfche Rogge en Tarwe worden gehou denwaartegen tot vermindering der daar mede verbonden Men, jaariykfchuit 's Konings Kade dcooRyksdaalders zul- lciibetaald worden. De Compagnie werd'toegedaan de tof-vryheid voor eene gebeele oplaage van allerlei Waaren en Koorn niet alleen in deze Refidentie - Stad Kopenhagen, maar ook by den mond van 'tCanaal, en in Rendsburg Fried rich - StadTonningen benevens Glukdadan Altona; werdende met dit oogmerk aan JeCompagnie overgelaaten het alhier in Kopenhagen ltaande zogenaamdeSeegucjl-hatismet aanhoorige Gebouwen »n Plaats, enzullehook. voor 's Konings rekening zo wel aldaar, als mede ook op andere gefchikte Plaatfen ,zo aan den mond van 't Ctnaal, langs hetzelve en den Eider gelegen nieuwe Pakhui zen worden gebouwdtegen jaarlykfche aflegging van eene Mlykeennaderte bepaaleu Huur. De Compagnie moet binnen drie Jaaren laaten bouwen of nnkoopen zo veele Schepen tót de Canaal - Vaart beftemd, en v>nvcrfchillcndegrootte,alstotdryvingvanden Canaalbande!_ VPrpifVJiv- TTT/-» »*«-?« tn 01a r4ov7ialTrh>r Krmrmncx 73? FTPfY*Fti M 3 j=e g S 2*3 Spg0 B o» 5- C J -sr P f3 O <1 -So li 3 co DtN to JUftt. ^=-^^<*550.50.3 c *T CO jij: van brand onderhevig sytibyzonderlyk laat aiftireérén mag §j op dezelve uit de Koninglvke Bóuk eene Som van 250,00e "6 Ryksdaalders tegeh den Ituereft van apef Cetit, geleend wor- u 0 s den. a e' tcc -- t -2 33 "s,vs,iadMjSs> ■frSbc ditc v :j i. g v «5,^ - i; a, w, e - O i 'C v V' C SS o ?.2! 5 S S Aan de Compagnie word vergund de uitfluitende Vryheid v S omde Haringsvangd van de Elbe tot aan deKuftenin deNoord- g L zee, daar ^Hollanders en andere Natiën dezelve dry ve.11,te ver- g S g leggen, en de gerechtigheden, aan het Haring-Etabliflemen; te Altona toegedaan, metdeszeifsSchepen, Pakhuyzen, vermo-£-3 5 cf gens en voorraad van Vïich voer, 150, 00 Ryksdaalders cd ï15.2 >5. - Dsenfch courant Geld overgedragen 5 waartegen dezelve jaar- 3« sc 5 lyks ter Haring vangll moet uitruilen deftig Buizen en 4 Jagers, I f "2 Fg voor welke aan ha^r jaarlyks eene Pr'aemie van loRvksd. per >'■-S s 5^ 3 S ry-t .n. -,l K'.,^ .«1j 1 1 C u C hï m m<C -B a w: h -c i> VS rq K 7! 8 Deenfche Scaaten worden ingevoerd, terwyl die, welke voo' T *s Compagnies rekening zyn, zo wel byhet uitvaaren als bin' o nen komen van alle beladingen Ontheven zyn. S g-S Jï Aan de Compword insgelyks toegedaan Schepen Uitte rus-S S nna deDeenfche Etabliflethénten en Fadtoryen Ondernee- mingen van Koophandel op deWed-Indiente doen. Alle Waa- ÖJ' S^ V t? W Commercie - Lad zal betaald worden voorts mag zo. lar.g dit L c 45 j^gtr-c v- '-'"Op- fa Octroy dand heeft, gsetie vreemde Viaaiufche Haring in if. >0 - gv* >- i b 3> tt %?'■£-*■' *-■£&? - V r et -tJ v - -■ O B r; 2 r' c' va c Sf "5 N 'S c j'. i HBLrPHPIJf! B rS 7 af f,3 ten na deDeenfche. Etabliifethénten en Fadtoryen Ondernee- m'S-1S.JS 3"-™ -- p *u y £3'*3 ,4) ren,-,die met des Compagnies Schepen by de Elbe en het Canaal g 5; S ^"2 aankomen, en van daar verders na Deenmarken en Noorwe-H m g'_^ gen gevoerd worden zal men aanzien als Waaren dia uit de 53 Ji o 5 5^3 S "i E' fc 2 <f"£V £5r EX'S' 3 8 *0 rrrt q >"3 2l 4 veteifcht worden en derzetver bouwing zal gefchieden na eene van het Commercie - Gollegie goedgekeurde tekening; vanneer, zo de/elve te Kopenhagen worden gebouwd, eene. priemie zal betaald worden van 12 Ryksdaalders per ICoop- Hi>ns-Lad, en van 8 Ryksdaalders, als zuiks in andere plaat fen vanhetDeeiifchgebied, Altona uitgezonderd, gefchied; ^Zoalsook werd toegedaan een praemie van 16Ryksdaalders I* PtiKoopmans-Lad voor ieder Schip dat weerbaar gemaakt Wind, zullende wydersalle Materiaajientot dezen Scheeps- j lonwnoodig. ontheven zvn van den extraordinairenTolen dit Schepen dezelfde Vlag mogen voeren als aan de Schepen u vin andere Maatfchappyen is toegedaan. Aan de Compagnie worden by dit Odtroy overgedragen d'vyfGlas-Blaazerveu in Noorwegen .nevens de drie aldaar ,1,. —'nvuas-oiaazeryeu 111 L\oorvt JyndePot-Afch-Branderyen met alle derzelver toebehooren, Wjncaffa.-zynde panningenuitdaande Schulden mitsgaders 111 minvoorraad zynde Materiaalen met een Rabatvan vyf per i« "b en van 15 per Cent opdegeniaakte Waaren, epeenebil- lylietaxatic. Devoorn.GIas-Blaazeryen moeten beftendigzodaaftigwor- ™n gaande gphouden, dat ten minden eene quantiteit van al- «dei foorten van Glaswairen ter waarde van 100,000 Ryks- 'ïll ,IS'<'ers altoos voortgebragt werdé, en behoud de Compagnie, ?1>ven «ene praemie van 5 pprCent ook de uitfluitende vry- 1 'e'dom liet Koningryk Deenmarken tot aan het Canaalals j ®tde hetKoningrvk Noorwegen metde benodigde Glaswaaren verzorgengeïvk mede aan de Compagnie word vergund 'dl t,n.J"e^Iater'aalentotdebewerking dezer Glas - Blaazeryen, 'üJ t"nMr onder ook Steenkoolen, tol-Vry in te voeren. De K >nnhnen Van de Yzerwerken in Noorwegen geleverd, C it, volgens een Contraétvan het Commercie-Coilegie, nog te IA1tfn' 7F"en insgelyksxot op 1000 fluks aan de Maatfcha'pp'y "j J|eene bepaalde taxatie overgedaan worden,en er moetbeden- 1 'keen voorraad van loco dnks Kanonnen, 2, 3, 4, 6 en 8 Pon- J* ®rs niet de Kogels voor handen zyn. S orts word aan déMaatfchappy vergund bier in Kopenhagen Wtaos te houden eene Oplaage, zo wel van alle ruwe Materiaa- a Kn' t'f'gehTuifce van aile inlandfc'ne Fabrieken als van alle 'Ot Lf andfch mar.kzel mitsgaders tol - yjv in te voeren aller- ■wlanrsen van uitlandfcbe ruwe en ongébleekte Linnens tot ^verzend'ng buiten Lands, als mede na deDeenfche eerdehand komen. a o Indien de Compagnie Schepen terWalvis'en Robben-Vangfl b— g_ b >-5 g S verkoos uit te ruden,zal haar eenePraemie van 5 Ryksdaalders S 3 <4 per.Lad voer elk dier Schepen betaald worden endeCom- JcCjë'ïf Ï'J p.-^ J pagnie vry zyn van aflegging der Haven- Lad en Rantzoen- 5?^^ g g» g Geldenzo als ook de Materiaalen, ter Visvangfl nodig, zullen j -H u, ontheven zyn van debetaaling vati 'Lollen en Licenten en in-c j? o~ geval eenig Schip van de Compagnie op deDeenfche Kudmogt 5*^, ftranden zal zyne Majedeit van het derdedeelhetwelk van 2 g 5 c Schip en Lading aan lioogddez'elve toekomtten baaren voor- "Si? 'h deeleafftaan. De Dire&ie van dit Gezelfchap zal beiiei»dig te Kopenhagen zyn, en uit 7 Directeurs beftaan; ook zullen ér a Affeiroren k zyn waarvan de een te Kopenhage-a en'de ander te Altona re- s fldeeren zal, zullende de eerde keer daor den Koning be- noemd worden. 1-1"5 3 De Hoofd Kafle zal gedeeld worden tuffchen Kopenhagen en N f* Altona en liet word aan Directeuren overgelaaten of de Sche pen ter Haring- of Walvisvangd l.ellenad, als mede zulke die op het Canaal vaaren ongeallureerd zullen künnen vertrek- kendoch wat Expeditien betreftwaar toé gröotcre.Geld- Sommen nodig zyn ze niogen met meer dan 6 töt ioosoRyks- daalder's gerisqueerd worden- Den Geïnterefleerden worden haare Intere.flen van 4 per Cent,van den dag hunner Gelufchiéting af, goedgedaan tot den 11 jADy 1784, en wat na dien ty-d meer als 6 per Cent óp elke ACtie word gewonnen zal gedeponeerd worden tötbekoming van een Kapitaal van 50 ,000 Ryksdaalders'. J. Tegen het eindigen van dit ÖCtróy hét wélk van den lo de zer dateerd zal eene algemeene Vergadering.beroepen wor den om te beilüiten,of a^leroriderdahlgfl aanzoek tot verlenging van het OCtroy diend gedaan te worden of niet: Daar men in het eerde geval bewilliging kan vefwagten, moeten in het 1 aat- deaile Effeétèn te gelde worden gemaaktwanneer zyne Maje deit de Glas-Blaazeryeri, ten zelfden pryze als nu overdraagt,.^ w 5 „3^3 wederom zal aanneeruen en de daar aangedaane Verbeteringetl voldoen. -b-'ktw tó'S s* f i S3 S3 O rO .'p£ -1 Aj-?S 3 13 J5 «J J{7A O? e r? F 9, ^5 O ft, 2 yX 3 2>< 2 <y re* pa -w p ft O Tx C co 9 C 'f 5 £5. t c - .- O cO C D ■t? v c r*, 0 C.4i J a>§£ -» C - rx O Cl e C -i> O t "i-t CiQ CJ Tl j XZ c i- <rj CI U T3 2 Sr 5 a •Bil Scd c g 2-S'l - JJ yo iS'M j.c "J 0 C C ♦J s4 5 O P "j y i ,s As - c - rf e g z'. aj --B ij V 5 c f - Jd -i O5 ,£C PARYS den 4 Juiiy. Behalven de in myn voorige gemelde - aanbiedingen ter herftelüng der'geledene Schade,van de Vloot aan Zyne Majedeit cn het MiriiSerie gedaan hebben des Ko- ft nings Broeders de Graaven van Provence en Art oir. o.ok bevel 3 c gegeeven tot het bouwen van een Schip van den eerden r.ing-^ S het-welk zy aan Zyne Majedeit hebben aangeboden en de Prins, g 'b c n c 51 van Condi heeft aan hoogfldezelve uit naam derProvinceflo*)"- -ai 3 V v JgT® gogne verzogt een Schip te willen aanneemen van 110 Stukken. 5 27 3 Deze vaderlandfche yver zdl dus wel fpoedig de ontfangene -£ 5. v S wonden heelenoffeboon dezelve al zwaarder mogt weezënS K 5 dan inden eerden opflaggedagt is v.-aar voor fommige bekom- merd zynbeweerende dat de Heer de VauJreuil niet met 25 ip-Ö a maar met r9 Schepen van Lin.ie aan Kaap Francois gekomen is en eene divifie van 6 Schepen van Linie, onderden Heer de K u Bougainville nog manqueerde weshalven men fterk na nadere berigten verlangt. -N R DER LA D E N. AMSTERDAM den 8 Juny. neti d dezer kwam inTefle! S r binnen P. Balmer van Curacaovan waal' dezelve den ap April ^3 g A vertrokken is, en berigt dat daags te voren van daar gezeild zyn.*3 a C5 y twee Schepen onder Pruiflifche Vlag Voortt waren aldaar be- 5" S hóudeq aangek'onieh vier Sghepen onder Neutraal! V'ag. doch c tvaar' van men de Naarnen niet opgeeftalle de Schepen waren gekield en gereed om naar de Franfche Eilanden te zeilen, dan |S Op de aatïkömft van vier Franfche Oorlogfchepen van de Vloot Van dqn Heer de Graft {jdocli waar van een by het inkomen der Haven zwaar doottej zoude ze voor de herfiêliingderzel- S ver niet vertrekken, echter moeden zegereedblyvSn om op bet <5 -n cd -g Jö-3 eerde Sein onder zeil te gaan op -de gemelde vier Franfche a X Sj c 3 g- »S Schepen bevonden zig 4000 Man Trouppèsf{og verneemt S ijj g g:« g men van Curacao voorn, dat op Jamaica een zwaai e Brand ge- tta> -- weeft was, waar by 87 der pfincipaallle Huizen buiten de Pak- g S3 p 2 S, huizen verbrand zynen op de Werven en Pakhuizen alle de:=,i;ig0"^B>,ig3 Provifien, als Vlees, Spek, Meel enz. méde veldmand, het a.^ £2 geen aldaar eene grootefchaarsheid aan Lee vensmiddelen ver- o 5"i 2 5 o"- oorzaakten dus skeldmen verders dat al hetgeen men van ons ^12 w "2 5 2 Xf„pl C Cf y_ g Q b 12 5 3 S3 ra ff 1-^5 dj i-i - m 4' ör;0 CC P Cf - c 2 i* T». •- - a> BB-—— 'n x"- C-\ a. Tï c a S "B M a QJ - 5 -Z r e.= B, c - - HU i_ C2 Jd öd ftj S ü,o 3 52 fcL t3 V 0 p <U C=- r- C c O >-• c c: j rj op. O H lil al éLj-' P O p vë «v Cé o 5 i ae ||U P 5 -C £2 <u ó.j *1 «3 C rt c a O -5 l-s E CtJ g 2 ■T3 3 t -n g R r n 3 -.O N a r O? c.O !- a* "3- u. Jï C >4 o a.co d fJS 'p H 5 ar 2 H' b af' iz- ^3 0, és ~~z, 2 1- a O tk't* OP O 'C* - -c a s 5 3 y 1? S fr Q r o - c 1? |p S 55 PO d. - c X o S g geroofd en op eene onrechtvaardige wyze bekomen heeft c y "'"3 rook weder opgegaan is. o. q - e "3 Sf"3 e "'S j X 2 Men zegt van OSTENDE met de laatde Brieven dat aldaar A §Z 83^ •- 1=0 tyding is, dat de Franfche reed# in bezit zyn van het Eiland 6 te ..v- c.S c Jamaica, jj 2 SS 2IsJgN C f5 5J Sf >- - afl"3 - 'c4 '1. F,nnrWn van uitlandfcbe ruwe en ongébjeekte Linnens tot E,JA ver'end'i1g buiten Landsals mede na de Deenfche P'W.inementen in Ooft en Weft-Indien. 'Fwne^r.ds #oinpagnie io.ianige Waaren als aan gevaar Arrivemeflten Te Carthagena B. Gerrits benévens de ge- heele Vloot van Port Mahon, na Engeland mbetende; te Ka- g dixM. Martinez van Tetuan J. CruanasvSn Malaga M. Por- 2 teila en A. Acofta van St. Übes F. Cada van BriftoiJ Dias^ van St. Malo M. Florestino. en M. Cartella van Carthagena6 teVigos fwegens.tegenwind) W.Weflfels, van.hierna Port a P-S «-ö-o Port mietendc té C-aên M. Grubenau van C.endreste Oden- de W. Olney van Martrniqüe, j. Haantjes van BordeauxL. de ((Het Vervolg of it vlordp Mladzyde.) ;yo">; J ro bZ. ~C P P, OJ y n-J J U' 5c3 c «i G t.s S O -ui Ï.(5Ï«| -O O "A 1- WD G M *r;- C_Ü ctf o fj. Cj u. 1—s -j •rt ^3" V5>1 Q'O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1