m I leydse v V R A N K R V K. GROOT-BRITTANNIËN. COURANT.s5 Se li JS s|>s4S|^iI izsdt- s§ fl4lilf|I ïiifïsSi 14;! I >.s I wflBs5 17**! I Prrda a EARYS den 31 Mey. Thans heeft men eenige regel- regte tydingen uit de Weft - Indien ontfangenwelke overgebragt zyn door het-Frcgat It Richmondgecom mandeerd doordenVicomte de Mortemar, enzedert men dat wy zeven Schepen verlooren hebben na- idyMdoor R-odney in den Slag van den 12 April genomen in dienzelfden Slag in de Lugt gefprongen en 2 Schepen, 1 c«ton enlejafon, welke door ééne Engelfche Divifie,on er den Schout - by-nagt Hood, ontmoet wierden by Monte- trifttwaar omtrent zy gekomen waren op hunne reize van uadeloupe om zig by de Vloot te St. Domingo te voegen. De voornaamfte Officieren!, in de Bataillegefneuveld, zyn de jeer de St. Cefaire, Vlag-kapitein van den Graaf de Grade (Ridder du Pavilion, zeer ervaren in de Seinen en Vlag-Kapi- >ia van den Marquis de Vaudreuil; de Baron d'Efcars, Com- iindant van het Schip Ie Glorieux en de Heerd'Amblimont, ommande'erende hetSchip le Brave. Hoedanig verder de ftaat onzer Vloot wasword in de De- leches var. den Marquis de Vaudreuil niet gemeldalleenlyk erneemtmen dat die Bevelhebber *s Konings Vloot, beftaande jt 25 Schepen van Linie, gevoerd heeft na Kaap Francois van St. Domingo, werwaards de Oorlogfchepen le Sagittaire en rixptriment met het Convoy reeds vooruit geftevend waren, tan gemelde Kaap was ook den 8 April gearriveerd don So- jnomet 15 Schepen van Linie, dus dit eene Vlbot van 40 diepen zou uitmaaken, en vermits dezelve een aanzienlyk «al Trouppes aan Boord hebben word gedagt dat miiTchien texpeditie tegen jamaïca niet zal nagelaaten worden. Bet merkwaardig Gevegt van den Heer de Graffe met denHr. lodney is thans het algemeen onderwerp van ieders aandagt. iaden etrften opflag, zegt menfcheen Zyne Majefteit zeer ingedaan over't berigtvan den geleden tegenfpoeamaar be- üonde aanflonds zeer veel ftandvaftigheid: Laat den moed )nietva/!en, zeide de Monarch tegen denMinifter derZee- Zukenlaat tweemaallaat driemaal jlerker arbeidenIk ulU het noedige Geld verfchajfenEn laat myne Fyanden tier denkendat zy my thans voordeeliger Foorwaarden ztil- lm kunnen afptrjftu Zy zullen getnen vreede genieten dan tHnpryze waar op ik dien gefield heb be." Behalven deze regt hartige taal des Konings, zyn ook, zo men 'egt, door Zyne Majefteit niet minder kragtige uitdrukkingen ekruikt, in den vollen Raad, daags na men hier over Londen erigchad ontfangen van de Nederlaag des Graaven de Grade tint toen fprak die Monarch zyne Minifters dus aan Myne Itirtnulitder zórgen en ulieder yver móeten dit droevig voor tel litrlfellen Myn Heer de Caftrles gy moet lajl geven o/ft 12 Sckpen in myne Havens te doen bouwen tok wil ikdat op ftlykt toys het verlies Zal herjleld Worden van het IraaveFolk ld in dit gevegt gejhewttd is. Ik wil egter nietdat de meer- lltt hflen die zulks zal vereifchen eenige vermeerderingen m belajlingen op myn Folk zal brengen veellïevtrwil ik er elli myne Jtiweelan toe gceven, en gy Myn Heer de Fergenne; 1Met weten dat ik geen gehoor aan eenige Voorjlageiitöt Freede til gevenVoor dat de eer my tier IFapenen herjleld zal zyn. Deze zugt des Konihgs om zyne Onderdaanen niet te be- twaaren en te'ffens de ftandvaftigheid van zyner Majefteits Hoed, fchynt elk om het zeerft in patriottifchen yver te hebben doen ontvlammen; althans aanftnnds' wierd den volgenden dag van wegen de Stads - Regeering het Minifterie aangeboden «meen nieuw Oorlogfehip van 120 Stukken Kanon ,mede la Pille de Paris te noemenop Stads kóftentebauweti. De zes 'loofd-Gildens, beftaande uit Kramers, Bontwerkers Krui- liers, Laaken - Koopefs Kotiflen-Koopcrs enGoudfme- inhebben elk eedeaanbieding gedaafl om tweemaal hondetd teend Livres in te fchryvertter. herftélling dergeledene chade op *1 Konings Vloot. Eeh Gexelfchap van 150 Leden lebben dertig duizend Livres aangebodende Mode-Winkels; war var men weet dat het getal zeer groot ia» hebben hei aan- lodgedaan om elk 300 Livres te foufneëfen, en een enkelde [oïyhuismeefter heeft onder zyne Kalanten eene infehryving [edianvan aóö Louiferi j de Marqnifin de la Fayette heeft aan tzoevengemelde Gezelfchap 25 Louifen gezonden om de in- efehresven fom te vermeerderen en eergifter avond was reeds 0 hetzelve die fornme tot f 2O00 Livres gereezertVe rfcheide Particulieren hebben denPrevooft derKooplieden Verzogt hun «oe plaats aan tewyzen, alwaar zy vrywilligc Giften konden tangen ter herftelling der geledene fchade; fommige andere 'articulicren hebben reeds hoofd voor hoofd 50,000 LivreS de Heer BuffauIt,StadsThefaurier,heeft alleen ingefchfeven voor 150,000Livres. De Vifchwyven zelfs hebben ook reeds «ngehoden haar aandeel te verzorgen,zo datfehier niemantzjg onttrekten eergifter avond was reeds inde Stads Thefanne voor een half miliiocn Livres ingefchrevenmen is flegts be tted dat onze geliefdeMonarch nog te edelmoedig zyn zal, om tze duidelyke blvken van de liefde zyner Onderdaancn voor mn Vaderland en Vorftaan te neemen. LONDEN den 3t Mey. Voorleden Vrydag Wierd bydeGe- B«ntens het Raport gedaan van 44RefoIutiendoor het Com- .«utéderlndifche Zaaken genomen en goedgeketlrdby de rit wde wierden de Heeren Halting; en Hornsby, Gouverneurs Wit Bengalen en Bombay, om dat zy in verfcheide gevallen *ig gedragen hebben op eene wyze, welke tegen de eerï en niatkuode dezer Natie ftryden «bar door groote rampen «n koften aan de Ooft - Indifchs Comp. veroorzaakt hebben *r"g geroepen. Giller wierd, door den Heer Rollet voorgefteld ,,dat het deze Jt 1 Kamer blyktmet erkentenis van 's Konings Miniftefa dat ik j de Admiraal Pigot na de Weft-Indien isgedeftineerdom al- eit «har het bevel over 's Koninga Vlootin plaats van den Ad- det oiraal Rodneyaan te neemenDat deze benoeming nadee ïgt lig it voor 's Lands dienft, bekwaam om tweedragt in deMa- nne ee brengen en eene groote ondankbaarheid jegens eèn /er e verdienftelykgedreg/' ta.HeerilaWf deed dit Voorftel om de oorzaakvan die terug af,,Bp onderzoeken. en hybegreep dat indien dit al nood- "•klykmogt zyn geweeft, de Heer Pigot niet behoefde gezon- ""•7®te worden, om hem op te volgen eii dit wel doof den Heer 004 had konnen gefchieden, waarom hyook het Voorftel «4 om den Heer Pigotte herroepen. ,v««le woorden wiffelingen verviel dit voorftel maar is een S - DEN 7 Jt) N te ak'iSM 1? 0 o 213 ggtsf- --s 01 a 5J N ff c g 3 ETt .g g -S s I g g 3 g-S fj V tal w c ®g 5S self's btwys dat het nieuw Minifterie zó minna eéhiêdhrSZindofet'S «fl? als hec oude. Een onzer Nietiws - ,Schrwer< 2pn heden, als kundige Staatsmannen of gezonde Politieken, te twyffelenv nietfehynen Vreemdelingen Het ftuk, waar c van Ierland, waar omtrentbekeudis,dathet~Parlementheeft bellotcn te herroepen een AAe van het zesde Jaar van den eerften, welke Ierland aan 't oppergezag van Groot-u...- tinnien onderwerpt, waarom dan meergedagteSchryver na de f "fe;" grootheid der behaaide veordeeletl in Ooft- en Weft - Indien «I'S <3 hebben voorgedraagen, zegt: g Midden in deze glorieryke ftraalcn van voorfpoedop ons g fSs'Js uit het Ooften en Weftcufchu terende, kunnen wy niet afzyn c o n'o'SSo"! -teet om ook onze aandagr te veftigen op het geen te huis binnen Jeai°> de wanden onzer Wetgeeving gebeurd. In de voorige Week jg .S w*§"3 53 zag men eenVerfchynfel opdagen, waar van noch Eeuw noch -. <0 w S.3.- 6.V %-sg eq 7, !5 JL H 5» 2 eene opperfte Wetgeeving van een groot en magtig Ryk vry-1® willig afftaat van haar cpperftwetgeevend en rechterlyk ge- g B Land een voorbeeld opleverden hetwelk waarfchynlyk 5 nimmer wedcrzal voorkomen onder alle wiflelvalligheden J»1- der dobberende zaaken van dezen Aardbolnamelyk, du cf S e s et» s>; - T3 - - - - - - ej w w rm ij w c SS gei zag over een groot, rykêngewigtigKoningryk, hetdigtfte jj'S-gf ."zS by in gelegenheid, het naafte in rang van hetRvk, en aan den ^1= -3 7, Si Z LJa - hartSg-Jjgïi^gM z-Sag'Sg ii'ta-3 "O K 5 S w> c tS O tr «S.5 n Keizerlyken zetel van Regeering zelfs, die hethoofd en 1 n is van het ëéngroot geheel De Waereld.recp; de Schryver uit, de Waereld heeft mee- nigen Vorft of Monarch gezien die, vermoeid «n afgemat "-S'« c oExi< door de zorgen van htt Koningdom; zig obttrok-aan het woë- - S3 5 V cd a ■I|«-gs5§ lig toneel, om de zoetheden van eene vreedelyke eenzaam- Sg^g heidtefmaaken; doch zulk een afftand als waar van mén hier gjg g g g&v: Jf g g cf.S -cïe'g cog boven gewaagt, zagmért nooitin de waereld, ten minften is SoH"15 g. 2S 4o'S -- a die in de Jaarboeken derzelve niet aangetekend I" 'u po v Sja ^.5 3 Gifter morgeu kwam een Exprelfe uit Ierland byhet Ooft- b j m® E c c>""t>3§ b 0 c2 S§>, \jri iici luuigcu ivivum vwti liAj'tt-iit uhihwuuuj nvt you- B JJ- C K ta. C C Indifch Huis aan mettyding dat de PaketbootrAeSwallowo -5-, g dl uit de Ooft-Indien te Limerik gearriveerd is. Zy zeilde den 3 So<!£>e"5o®2^-fc T.nif.fv 111, Rf.|iüali-n ,n Uffrl ,nuin .privf/»Zrle Heö a toaï- January uit Bengalen en den 29 van Madras arriveerde deo 3 April te St. Helena en zeilde den 8 van daar herrt-aards. Men komt over een dat de medegebragte tydingen gUnftig zyndoch de Brieven zyn Mog niet Uitgegee ven. Men zégt, dat een ge deelte der Armee van Hydet-Alyde Veiling Tellichery op dë Kuft van Malabar belegeictide door eeii uitval v4h hqt Guar- nifoen'genoegzaam geruïneerd is eh dat rite Hero van 74, Mon mouth van 64 en Ifis vanjoStukkenmetde Tfoilppeti ondef den Generaal MeadoWs te Bontbay gearriveerd zytien na de Kuft vap Coromandel zouderi vertrekken. DePaketböof btengt geeite tytting van hetEsquadcr vïn Bickerton. NEDERLANDEN, AMSTERDAM den jjuny. Den 3dëzerzjrn in 'tVHe bin nen gekomen E. Sybraods T. BooyfetiFr. MartihusKI. J. Brons,P. Ilannewigen H. HendriksuitNoorwegen. Van Cilracao heeft men Brieven van den 2»FebriiatyvtJl-^S gens welke aldaar gearriveerd is Kapt. S. Cörnelisz van hier: §Ü<S.iJ Te Almeria is binnen geloöpen Kapt. C. Rodsvan Malaga na Bruggeea van daar herwaards beftemd. 0 o b Afrivemehten Te Lisbon van den 4 tót den ioMêyf C. R_.p)3'a Bakker en J. P. Zeboy van hierO. Sj; BottVan Riga laattt H 2. 3; S van Hamburg, J. J. Goiy-alves en j. H. Kaftner van Hamburg, P4 W. Chriftenfen van Hull, A. D. M. Je Agtiiisvan Petersburg p 2 oS laatft uit Nootwègen L. F. da Colla van Madeira A. Todd '0 g Jj W g van Falmouth M. Gomes van Morlai*J. J. de Santa Anna -g g "3 van Londen, Fr. L, Pereira vhii Bayonnel.X. de Siqueira--gv vanSt.Malo, en de Portugeelche Schepen N. S.deêliveirat g S St. JofeKapt. L. XaVier, van Phefnnmbucq SanlijTssnc 8aèra- mentoKapt. J. B. Martins en N. S. da FIStrid i Pritlceza Devi- -S j na Kapt. J. A. da Cuniri dé Vasconcelles van li .hia. Te.Ka- *£5SS dix van den tot den 13 Mey B. Asberg van Wismar J. Paul- "o g fen van GottenburgL\ Antonio van Martinique ,J. de Soit fa E_2 van MogadorP. Booyfen van St. Ssbaftiaan J. da Silva en g f S C. Duque w Lisbon 11. J. Klyn vanBordealitxS. Britvan S a lL *-3» .55*^ ,S K V ^5 «I rO' J -s-s-fg-0! Ifèw si -'3 ta» S3 r- i C SJ BgicgaëaSj;? .r-R,5 2 s-(s2 e PJ a p ef L ji 5, v "o S"? - Sp up isK1 a tetdam te Oftende J. Jansze vari BayonneJ. Brouke viln T 2 a 5 S -5 *^3 r— gz OJ S *"5? jF -Ci. C! V c S-' V I,* *r - -.A «25 a a g So A 5 .S.p £rl <S; a Sglls|èl x '5 a u 3 A. S e:S - i x 2 Portsmouth, G. Groenëvcld van Pool, W. Ulenbroek v4n Cork, A. A. Swart van Hull, A. Hagne uit Engeland, Thomas c£g N ".scq? S i Schottvan Vlillingen, P. Goudsblom en A. H. Dirkfe v4n hief-£j. o Van Lisbon zyn vertrokken C. Nielfenen H. Peterfen her- o £^;g g{£ waardsJ. das Neveè Liao.na Noorwegen en van Radix G."3 »Q| "2 S asgi Johannes, G. GerbrandsN. Cornelis, en B. Minledich naO'= oS^O''*' Oftende, A. Thiefen vanMarfeill, P. J. Mellerna Barcelona, en A. M. Sonckens na Kopenhagen. 'sGRAVENHAGÈ den 6 Juny. De Hgeren Sta4ten van Hol land en Weft-Ftiesland zyn gifteren wéder vergaderd geweeft. De Hertog de la Vauguyoit, AtnbalTadeur van Zyne AllercHr. Majt. heeft met den Ptefidefft van Hunne Hoog - Mog. geconfe reerd. ZyneDoorl. Hoogheid de PritisErf-Stadhöuden heefrann- gefteld, totRitmeefter van eene Compagnie ohder herRegini. "2 Cavalerie Van den Li den overleden Lieut, en Lieut, eff. Otto plaats en Comp. tot Lieut, eff. den Ritmeefter tit. én Cornet 51 g,g c óTji a elf. Ltdewyk Ernjl van de Grdef, en in plaats van dezen tot H et, Jl, c i» "2 Cornet eff. in de Comp. van dsn Rjtmeefter Hoifing, dtn^ «JS g"-a c v g 'èg g g O - v MCSQ® tajcpii o v 5-o e i; Ë.«>5 c 5 g «jiOSjB s C ZH I 2g s .-l a 66 L c o.'a ce "3 O C w c c o v IX 5 f-. c %Tc5 jcd. M O W td 3 53D e. C O C* (j O m Cornet eit. in de comp. van cian Kitmeeiter uoinn^, aen a q Cornet tit. Charles de Gignoux, alleonderhetevéugëm. Regim. Z g'Aii'S gg en tot Lieut, eff. in de Cemp. van den Lieut. Col. Jaqüin de 2 g -e 3 g -a g 3 g g Bettancourt, nnder het tweede Bat. van het tweede Regim. g m o P* 0 S 3 a® .-2P.U .5» van den Heef Lieut. Oca. Furft van Waldeck, in plaats van 5» S S o - - w -- - «S i O Q ta» fl O den geweezen Lieut, de la Bonté, den Vendrig efF. IFilbcltn Q ILmanurt fhilip Scblofer i én in deszelfs plaats tot Vend. eff. in pcj—ib v de Comp. van den Licut. Col. Graavevan Hohenlohe, onder a g'«"Sp o het overigen?. Bat. en Regim. deri Vend. tit. Julius d* Portaly.S kS JT? a S P a S T3 a De Heeren Leden van defi OECÖNOMISCHEN-TAK, g S O >- Departement LEYDEN, worden vefzogt tot het hou- i-IP den eëner groote Vergadering in het Heeren Logement aan dén Burg alhier, op Morgen, Zaturdag den 8 Juny des namiddags ten drie tiut«fl, s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1