leydse coürakt.i 5^s«:t HU j Neder, landen. c- w o e if s d a a v®7-p!'.3ls llll«g of<S~£ 'fl ■ÖJ o O 2$ ft S-M H5^' O s55 o# cj X «'fe c.S VO T3 £*4, "^.oi g ttl .-J ft> J5 pi, r^J C *r. "r 5 jtJNT. <u X b£<8 3 |-? <5 ?tJ s. •W S 5^ a a05 cl O <U T3 C 1 >ve t& -w 9 rr ct ëêJ a Sc; O y PO? S cs 52' a a .5 w S M S cg-S Ksüs *1* -O <i>.i ft> l Rv, c ^a> •■-, 3 3 >-> ,j ftvi t-i kj a a S r-,3^f-.5 a is pis3» g%3. H a 3 «a S i.5&« S5 O - tti *-«-< *-v qj gv- .£<Sl>S'« 'I kg» C/ï DUIT S C li L AND. EENENdense Mey. Men wil dat ZvneKeyzrirly* ke Majefteit zig eènigen tyd tc Laxeiiliu'rg zal op houden ten gebruike van Kruuter -Baden welke hoogftdezelve ter Dewairing van' de Oogen zyu yoorgefchreeven Jlenzegt dat de Hof-Capëllaan Mayer, binnen eenigeMaart- den alhier het Misboek in 4 Deelqrtin het Hoogdwitfoh zal uitgecventen einde het Volk een bdhooriyfe aandeel moge neemen in alle de Gebeden derPrieiteien. Hoe zeer ohze Geeftelyke van PredikWyze.veranderen kan men opmaaken uit de verklaaring welke de Capucyner Pater grens Ludwig, den 5 dezer, openlyk van den Pradikttoel deed Bamelyk Dat de aanroeping der Heilige Moeder Gods en der Heiligen, met zo veÉl misbruiken gepaard gaatdatde Kerk zich welindcnoodzaaklykheid zal gefteid'kien om dé cerdiënftder Hm'igen geheel af téTchaffen." Bereids is.ook liet houden van Iluis-Dcvotién op St. Neprimucen,us-Dag ver boden uit hoofde der misbruiken epTiet kvvaade dat daar dik- wyls uit voortkwam egter duurd deze Feeftviering.als nair gewoonte in de Kerk. Volgens Brieven van Praag had de geleerde Jöod Pinkes Rol' lin, toén den 2 dezer aldaar 'iet Joodfche-Sehóol wierd inge- wytl.inzyne redevoering gezegtDat, even als voorheen Koning Cyrus het Joodfche Volk uit de Babylonifche Ge- M vangenis verloft had aldus ook de groote Jofcph als een'e tweede .Cyrug door Gód was uitgekoozen 0111 liet verftrooi- dcllraéi des-.'iiitfchen Ryks uit zyoe tot hier knellende banden der duifterh'eid te ontbinden en hetzelve in nuttige Burgeren des Lands te vérvormen. AMSTERDAM den 3 Juny. De laatflë Brieven van Bree- men melden,dateenige dagen te voofen het Houten Gebouw aan de ingang van dc ffeezer geleegcn dn getueenelyk de Baak of ook wel de Krab genaamddoor de Blikzem in Brand geraakt en tot op de hoek van het Water afgebrand is. Dus j, deSchippers die derwaard» de wilhebben byZoiiKerzliUen moeten oplotten, tot een nieuw Zee-Merk zal opgerigt zy'n. Schipper H. Meynai dus Van Koningsbergen in 't Vlie binnen gekomen me ld,dat hyden 31 Mey Z. Z; Ootl: lo Myleil vail Tés- ielgezien heeft twee Ëiigelfchc Ooflogfchepen Voorts \Varen in het Vlie binnen gekomett E. Corneiis van Libau H. Li PrcinvanMemel ,,A. Jorgenfonuit deXloftzc,*, A. ilanfen, G. ThyfenenC. Berends uit Noorwegen. Be Brieven van ELSENEtJRvan den '28 Mey melden Eer- gifter was de Wind Z. Oofl met Kègcn giller W. N. Welten heden Zuiden mee dikke L'ügt l ccrgilter arriveerde op déze Rheede hetZweedfcli Oorlogs-.FregatllUrim, van 36Stukken,, onder Commando van Major Klin'dthetwelk beftèmd is oiri de Schépen zyncr Natie nadeMiddelandfclieZte te con voi jeer en. Den 31 Maarc is in de Haven van Paflagc by St. Sebaft'aan met fchadc binncii gelriopen het Brigaiitynfchip St. Miguel Nicoiovan Malaga na Öitende moet lollen én reparceren. Den22_Mcy is Zwaar'befchadigd in'Dartmouth binnen geloo- gcnitetSchip.ye FrftMw Adsriatia Kapt. J. Boli-y van hier na Surinaaien gedeltineerd; moet ter reparatie oiitlaauqri worden. DenazMéyis inDouvrés binnen gekomeii het Schip Msrid, Kapt. Sinjéwélvan Tabagó van ivaar hy omtrent het midden Van April vertrok. Arni/emetlten te Riga A. ïliêlkës en J. C. Meyeren te Stokhoitn H. Thode alle drie van hierA. Norraajti en C. M. Hém van Cette, P. Solui van St. Ubes, A. G. Ah erg van Kadix. HAARLEM den 4 Juny; Op den ét det voorkdene Maand heeft de HOLLANDSE I1Ë iMA ATS CHAPPY DER WEE- TÈNSCHAPPEN allfier toegeweezen aan de HeereaiPredcric it CtiMhttpróf. in de Machefis &q. .&c. te Bèrlvn en J'ofe- }hiis Pep de Fagirras_, Philof. Doet. Prof; &c. te Jt; Pafarbefy in Zevenbergen-, cllceen 'Giiude Medaillewegens hunne Ant woorden op de Vraagen over de Analogieon» 'dat beide zeer uittmihten de eerde in het Thedretifche., dë andere 111 het fractifebe gedeelte. Op de Vraagè nopens de onchrfcheidc fnorten vin Luchtgely- i'tieyioeifiofen, wegens de nuttigeonderiverptn van dèNatuurl. Hifi. onzes Vaderlandsalsmede bctrekkelykMa vtoraaatHjIé Stroomen in dc texelfche 'Lecgatsnén wel vóornaahllyk 111 en v by hef Marsdiep, zyn wel Antwoorden ingekomen; Edoch dezelve voor onvoldoende geoordeeld. 1 Eni.s derhal ven bcflooten dczilven op nieuws op te gee ven èn 'fel byzonder kari zv niet afzyu, op byzftoder verzoek, te conimimiceeren datde Vraag, luidende aldus: Naardien de Vooi-naauilFe Stroomen inde Texilfcbt Zeegti- tai, en welhoofdzakelyk in eii l>y het AfursdiepAioe langs hoe taeer dc aldaar liggende Dyken en Zééwecringetl naderen cn dezèlven door de roenpemende Piepten in gevaar breii- géh',7,0 word gevraagd of, en djor sóelke Middelen de gem. Stroo it 1"i -eau den IVal afgekeerdM kei naiUren der gevaarlyke n Ditptë voorgèkoomen of de -Zeeweeringen legen de r.adeeligc tiitwcr&i/tg van dien bcvéiligi zouden kunnen voorden." I, Be Maarfchappy vefwagc dat dë Schryvers der Verhande- üngen gefehikt nin een Vraag van zo veetgëvvichts fq beant- woorden eene duidelykc en rtaaUwkcnrigcbefclifyvihgdef werken die zy ter hsreikingc van het voorgeftelde oogmerk I nogtendienftigoordeelenen eenëbereelceningderkoften, tot de uitvoering van dezelven bcnoodigd, zullen opgee ven. Enom allen, welke luft eri gelegenheid mögten hebben, hunnen arbeid ter bëantwoo'rdinge dier Vraage te befleedén, des te meer aan t» moedigen bericht zy tevens dat de zulke desbegeerentlealle noodige onderrichting en Hulp tot het II onderzoek dezer zaakeri,ofóok tot het doen varicenige waar- neeminge in /ecojcunnen bekomen; mits zich ten dieti einde a'voorens adreiTecrende aan dsn Secretaris dezer Magtfchap- 11 Py. Men belooft op de gewoone voorwaarden aan den gee- »nen, welke deze Vraag voor prinio January 1782 voldoende' aani.ooneh aan LandmeètërS of andere Ëerfooneii'tot het*-5 doen van Meefingen Peilingen eö andere Waarnèeraingen, betaald 'te hebben." -3 g Dat deze Vraag fherzëggen wy) opnieuw Word ópgëgee ven, S 5 -s g So ja 11 t,e beantwoorden voor Feb. 1783, met byvoeging, dat 1 men verwacht et/ie naaieWkeurige hefchryving der Middelen die f tnen zal willen voorjlclten met een Siictint 'betoog van de 'ijiog'e- u v o lykheiil tier Executieen het nuttig effeS vals dezelvetn mits'g'a "ws ai. C^JZ J C.Ü Oöi P G - |y -yr,- E v sz 4/ 3 ^- 21 PU S g g ig.4S c te.» 5 Z..E ag: a C f p S &t-J iS -S C c'Öp4..,'a dc'rs eene bzreektniiig en Cieringzo "veel doctilyk van de koften. Js'g QJ id-Ji O X XU Q 'S 15 "P S s- f o gi|&l.!S b cs Süe Sajg S A'ük.00 s.'S-Ji "I-?.* Voörts heeft zybeflooten hier by te voegende drie vólgende f, a gdéA «-3 |bmm --e 1*3 2 g «,g Q S SE. 9 g 2»§P sUzT'n b O dt jv 0 w .-S - S - «|g jsjl l Ï'-W.d G -9 cs Vhtagen. A. Dm te beantwoorden voor i Jan. 1784. Is deAlgenicene Grondregel derdèt de groot fte diepten Reeds cp de haauwft'é vonden worden, insgelyks toep, gèlyk het Ye, alwaar de Stroom door ,^gK word? 01 zo,( door een geregelde verrtaauwing van dczelven ÓSilcl r- 1 1, .1 v f 1 1 r*\ pt de fncl litinder der veelheid en Völewyk aan de Naaiuvten aldaar ófaan tpevalfifë Oor- a 2 A's J gs?g g S zaakentoetefchryven En zoude Vaafbaarhèid van het l'e, >ci e 1 tuiichsn Amfterdam 'en Spareudam door een geregelde ver- "h"® S naauwing verbéterd dan wel verllinlmercl wordertf" g §Vft-.p $g J8 B. Om te beantwoorden voor 1 Jan 1785. ,S»gi g.Ü g Sclioori inen thans inde Luchtkfcnnis zeer verre geyot'dèfd.gms g)g 3 3 - ié, beeft men echter tót hu tóe omtrent de verdikte Lucht fleehts wéinige proeven genoamen, waarfeliynlyk is dit aan 3 «Jé onvolmaaktheid van dén daar toe noodigen tóetlel toe cë fchfyyenwaarom -de Maatfehappy thsins Vraagt i.j op te "j>S.g,¥ geëvén dén beften tdeftel, om op d'b gemaklyklle en zekerfte S» ■- wj;ze Proefneemingcti omtrent de verdikte Lucht té kunnen u in 'c wCrkltellen -a.j met den beftén toeflelde wërkingder «J-vg Verdikte Lucht, iii verfchillende gevallen tiaa te gaan, en f 5 c| inzonderheid het-dieHyk teven, dehgroei.der Planten.en het branden in Lucht van verfchillende digtheid te beproe- f. 2 S .Üè'H vfens 3-j aar. te w.yzan,; welke gevolgen offiteiiwe leerin- 3 '3 3 3 gen hiér uitkunnen afgeleid worden." B g<~ C- Om te beantwoorden voor het begin van't Jaar 178k. '""A"!"'" Door welke TlieofetifcMe en do.br de ondervindi_ngbeVes- tigde voorfchrifcen kari men de gezondheid zulkerMenfcheri behouden die uit dit gantfch verfchiilend Clinir.at. en by een zoo weinig overeénkomftige nopdzaaklykelevenswyze', met hunne pertyd.s gèwöóne in Ooft - Indien aarikoomen? Welke zeekefe Algemeéné Regels kaii men d-.tar omtrent n Reeven,fen welke byzonderen., r.aai- den verichülénde ititer- lyken ItaatzolkerMenfchcri.*' De Vraagen, in voorgaande Jaarett by d'ecze Maatfehappy opgëgeeyen itls mede-de naadcreyereifchten i-rt de Antwoor den oji.de Vraagen door haar vohf de tweede reizé enorgelleld; fe zuilen uitvoerig geraeld wo-rdqh in haargedrhiU Progtamrrig voor dit Jaar, het welke byhaaren Boekveskooper JAN i-'AIf WxiJ^&liE alhierearftds^tijjs in het Rtïïeffikiiïjibeh Pranfcli zal te bekomen Weezen. cS o^ Op denxelfdcn si Mey Ï782 zyn door dé Hollandfche Riadt- fchappy der VVeetenfchappën aangeftelu tot DlrtSiur. dë Heer G 2 Mr. Pi-cilcrikllAllïitn Boers, Advoéaac van de E.E.O.I.Comp. té b f; -g Amfterdam, de volgende Hc-éreh tot t:cde:i te. Amftcrdarii S 'L; Abrakfihi Ar em veil der filer rjeh Prof, under de ftenwui !fr;ir> Jt) ten; Nicohws Pal adv;.Mcd. Doet.A. Pu et:: dun 7ró'di:vvf L.-Vt. rz -Koopman enz. Mebtürd.Shii'jii 'dn Pui Med. Doét. eis l.eftdr d te dampenMarcus ElcVzni Mb/ik teBerlvn; de Abc Tvetldo $£<5 5^ c te Padona Bartin te BrullclAt ex. de Volta, té Pavia. 2|-s^ 's GRAVF.NuACE dëh 4 Juny-. Dé.IIccreii Staatén vdn Hd!- landen Wcft-Friesland zullen morgen v/cder vërgaderen Z i-Sft c 7 Ter Ggneraliteits Rcekcpkamef heert Ji-, Willwn Anne van 2 öbv/J Ilarën, Grietman van Stellingwerf WefteinJe-, wegens ilë Pró q o J-g vintiic' Friesland Zirtinggbnomenzynde geïntroduceerd door ^-je| den Baron Rehgfers. d- 'as s Ëyneboorl. HoojjlieiddePrinsEnf-Siadliouderheeft.den ei q §3 d.er vopriedene Maand ter Vergadering Hunner Hoog. M"g de j-5 Propofitie gedaan om de Schotfa JSrjgadê te -natidrtaHlëercn 5 waar door dezelve dan zouden gelyk fraan met,de oyefijje c Trouo.pes van deh Staaten dë Propofitie van Zvrie Dhofl. g^j c érg 3 <g'3 Hoogheid Is cnmmiflHriaal geiiiaakt. '-0 -= J ,E .'5 Menverftaatdat by Hoog,gem. Zyne Doorl. Uóos.héid dpor S go?* J»S eènigé Heeren. Gedeputeerden van Dbr;lrccht ecris gelykfe gSsÖg.»'" tCoipmiffie is afgelekt ais onlangs door Gedeputeerden van -.3 Schoonhoven gefchied is. - - 3rfc! Ineen fioogduitfeh Nieuws-Papier ivofd gezegtdr.t de Re- 3 ).- o /-«Js.'...iv AJ. ..amDV,,,' iVdiiA ITO tVi noo. w- -O. C-ëW £5 S 1 -> L -V-s- mSdm Vé, T A o 2 -S 4 •H fr y*j E? O -TT (O Vv <^4 A2 CJ tï' Q 3 S f4. p R 3' O O gd ff tr zs p,§Mi30cl A cs 5. g c"ï S. o -; S is ft/ (TC A JtJ O U o k*) ,3Ï c. ?:P ÏS G> J> tO e- ÖH - Jet 3 QO. o F-'" S"JJ'z Ts "5,v? Q Set; a R.èii e? rS C? H - rr -5 «5- S r. a - 3 s 5 m_;schv;„. 13 v v d <3 vet yg i-é ;ST--b U'S^'y OK 5s.SgSK=_-3 S n 0 -: itü v S3 O 3 i. H n 3.ns S-,i- J ,c se; ÏA 5-3bi. v S'« K -Vk O c/ g S03-E3 S 53 "êq v4 r sjA rh C O m C cj V y r rl br - meld, door Hiinr.e Hoog - Mog. is gerappelleerd', bereids op jj H e •- £ïi zyr.e tërug reize iienvaafds. In de jongfte Hoogduitfche Nie-iwspapieren -leeft men een g. rt Brief uit 'sHagé, van 25 Mey, volgens welke verfcheide o gig s vreemde Miniftcrs in die Rcfidentieplaaö van hunne Hoven-g c-d 30 Z". c h-> hevel hadden ontfangen om het Minifteriaal Notificatie-lie- g gsgcS «S a.S-Su'* zoek van den Heër Adams, mét geen Tegen-Viftte te beant- •g x S3 g woorden.' In hoe verre dit waar zy is onzeker, gelyk ook het geen thans „|#-j g1® woyd gezegt, dat er tégenwoordiggeën Staatëri -Bodens meer p ■- ft sèf 'S W c 3 2-of. £.- va 2 a wierden geexpediu..., Van' MIDDELBURG heeft men, dat de Heeren van de Ma-5 giftraat dier Stad den Heër JOHANNES PIËTER FOKKER,^ 2;-o 3 s B..2a3!5!;s^5t>s..T3 Te m S W> V V-Ult vlC£,e V I rtrtp VUU1 pi imu JIIUUBI J V» V .UUV..»W tpi IL1, U ilL u"-t LHUU uyu ravv. J V* ~V~- W f c/ï "CJ ^4 n beantwoordeen Goude Medaille en hónderd Gvudc halve Ry- philofopbid Artittm Liberal. Dog. Magijl.onlangs heb- jj 3 S.o^g3 'Iers tot een Eerprys en belööningeen wanneer eeri tweede ben annvefteld tot Leétor iti de Wis-Natifur-eri Sterrëkuride S3 3Q v °.aD^2,u N .ij: Ë?1<C n Antwoord mogt geoordeeld worcien het Accefit te vepdienen, aan e zal den Schryver daarvan een Zilver e Medaille en honderd 23§re Ducatpnnen'aahgeboóden wórden ,óffereerendemcft daarenboven om aan diegeenen, wier Verhandelingen den 1 Gouden 0f Zilveren Eerpenning zullen weggedraagen heb- Mben, hehalven devaftgeftelde-Prcemien nog te zullen ver- ïoeden zodanige koftén én daggelden; als zy zullen kunneéi1 /-> - - - A N aangefteld tot Leétor iti de Wis-Nattfur- eri Sterrëkuride ,§Ö;S<gQ g-Sa"'..^ het iiluftre Gymnafiuiri aldaar.' H S S« aU g-S ïfiO 1. ts S Sr.tïu» "Z 2> o «Sa 1,* De Heèren Ledgn van den OÉCONOKIÏSCHEN-TAK, pl, «>N S -3 Departemèpt LEYDENworden verzogtftot het hou- ««iv spfi deri eenergrootè Vergadering in het Heeren Logement ian den Burg alhier, opZaturdagden8 juny,destïS- middags ten dtie uuten. se S "S-S-bK -&S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1