Wi7*K LEYDSE sa» rM COUEANT. I T A L I E N, isllllillllSlI B V - - slï-f^aiïfig'lï t-a S ga.jZ OT 'C S o 2 I g tJ 91 -a a s -a .J5 rjj c 3 In 9 eats S o -c S ,5 u y. E V RTD AG ENETIEN/Ien ijMey. Heden is de Paus van zyne reize na Duitfchland alhier aangekomen. De Door luchtige Doge Verzeld van de» geheelen Senaatis dit Doorluchtig Opperhoofd der Roomfche Kerk, twee"mylen buitende Stad, tot aan het EilandSt. George,te emocte gegaan, ën de Paus ie van daar, door eene talloze ienjgte van Gondolesvol m^t Volkna gevolgdtot aan het iominicaanen Kloofter gekomenalwaar dezelve zyn intrek ceft genomen Morgen zal het Te Deum over zyne behou- cn aaiikomft gezongen worden en men meend dat oolc de touche id van het trouwen der Adriatifche Zee in zyn bywec- cngZalgcfchieden. VRANKRYK. paaYS den 24 Mey. De Groot-Vorft van Rusland en óegiWeszelfs Gemaalin x'/h'den 18 dezer, onderden naam vSh rtaafenGraavin van *t Noorden, alhier aangekomen en aap lunneMajefteiten mitsgaders aan de verdere Koninglyke Fa- liliegeprefenteerdzynde vergezeld van den Ruffifchen Am- (CTadeiir Prins Baratinsky. De Graaf van Artois's Konings Broederheeft van den Ko- ing van Span jen op eer.e zeer verpligtende wyze verlof ge negen om in het Camp van St. Roch te mogen dienenNa etleezen van den Brief, waar in Z. K. .Hoogheidzulks ver- ogt, riep de oude Spaanfche Monarch uit: Ik zal dan deze wae- (hhiit verlaaten zonder een myner Neet/ingezien en omhelsd te tlitn; en zig vervolgens na den Ambaifadeur keerendezeide iyand den Courier oogenblikkelyk terugen zeg aan myn Neef et tiyne vreugde en verrukking over zyn befluit my buiten Jiaat tlUn, om zelf te fchryven. Laat myn Neef komen Hy wil als 'rpilliger dienen maar allesalies zal onder zyn beveljlaan me Trvuppen geheel' Spanjen zal met blydfchap aan dien Prins in myn Bloed gehoorzaamen. Het vertrek van den Graave is 1 den 2 July bepaald. Men verzekerd, datzo dra zulks p*- iekwasaan het Spaanfche Hofde Infant Don Gabriel ihsge- b verlof zoude verzogt hebben, om voor Gibraltar te die- en, en dat de Koningzyn Vader hem zulks zoude hebben oegeiban. NEDERLANDEN. f SCHOONHOVEN den 27 Mey. De MEERDERHEID van '■eren EleSeuren en Vroedfchappen dér Stad SCHOONHO- EN, met leedwezen gezien hebbende, het misbruik, welk tdert zes of zeven Jaaren door weinigen van haare Mede - Re nten van het verkrygen van Brieven van Recommandatie ji Zyne Doorluchtige Hoogheid tot de refpedive Poften en lommiffien van Regecringtis gemaakt geworden, had zig rereenigd, om voortaan de Privilegiën der Stad te maintinee- enen het voikomeuft gebruik temaaken van haar recht van rye Stemming op de Nominatien van Burgemeefteren eri ckeepeneu, envanvrye verkiezing van EledeurenVrocd- ihsppenen Gecommitteerden tot de refpedive Stads Commis- ien, haar uit kracht der-bedoelde Privilegiën competeerende tn had,in gevolge deze overeenicomften om voor het vervolg voortekomen, dat Zyne Doorluchtige Hoogheid niet weder othetverleencn van gem. Brieven van Recommandatie wier- egedifponeerddrie van haare Leden benoemd, om Hoogft- tra.Zyne Hoogheid van haa*- voornemen kenniffe te gee ven tihebbenhieropgem. drie Iieerer. Gecommitteerden van dé MEERDERHEID der EleSteurcn en Vroedfchappen op Don- erdtgaen 16 Mey, eene audiëntie gehad by zyne Doorl. Hoog- Beid,enzigby Hoogftdenzelven van hunnen laft gekweetcn. AMSTERDAM den 29 Mey. Volgens de berigtea uit het Vlie van eergifter hadden zig die dag aldaar weder voor de Wal (rtoondeen Vloot vvandelyke Schepen Voorts waren aidaar linnen gekomen 4 Schepen waar van de Naamen onbekend yn, alzo de Praai Schuit nog niet was aangekomen: Ook wa- fninZee gezeild E. Cornelis na MemelM. Hendriks na stersburg J. G. PlugnaadM- SteengraafJ. Jansz H. H. Senders, S. J. Torp, V. TheunisKI. Johannes en B. Geerts MdcOoftzee. Giller is in Teifel niets binnen gekomen maar na Zee ge- eihlC.Boon, R. G. Meyer en M. Meeuw na ArchangelB. olie, Chr. Anfchlagh en M. Gerrits na de Ooftzee. Van Port h Port word van den 27 April gemelddatzedert war dito aldaar voorde Wal ge weeft was maar wegens het aftuimig Weer nogniet had kunnen binnen komen een Een- laltGaijoot Schip ,denkeiykW. Weifels van hier. Schipper Alb. Barends van hier te Bordeaux gearriveerd le'lddathy eenEngelfchê Kaapër onder Fraufclie Vlag .aan owd gehad heeft, die de Laading doorzogc en veele Kiften O Kalles opengebroqken en gedemolieerd had. Afrivementen: Te Lisbon van den 27 April tot den 3 Mey, sPortugeefche Schepen N. S. da Grapa e Maranhao Kapt, Elotencio van Maranhao, N. S. daConctieao èSt.Joze, aPt.B. A. de Araujo in 87 dagen van Rio de Janeiro P. G. «war van Madeira, F. de Viveires van Terceiraen G. Wol- odteruguit Zeete Kadix C. Blatier van Faro, en het Spaan se Schip N. S. del Carmen Kapt. P.M. Villa, in 39 dagen it Ie Havana tè Livorno van den 10 tot den i Mey G. IranivanSmirna, G.Draghicevich van Giorgcnti,cn A. Con- icerivanMeffina; teOfteude N. Cornelis van Kadix, F. H. eters uit de Pillau ,W. VermeulenJ. B. van Kerkhof en 3. etdegain van Dorden B. Bandix van Charante; te Leverpo- J- B.Sieuwerts van Londonderryen te Breemen D. Smit an hier. Wegens het Schip van Kapt. Velsbergen kan men zeker mel en, dat hetzelve met het lagtfte Convoy van St. Domingo ge- oraen en te Bordeaux leggende is. Aan deze Stad zyn gekomen F. T. deWitvanRouëaen 'u$Ua'cenbroeM van Dieppe. Heden middag kreeg men alhier na dat'het de voormiddag eerheetgeweeft was fubiteen zwaar Onweer, verzeld van erke Regen en Wind byna uit alle hoeken de Donder en 'eerlicht was by aanhoudenheid en duurde wel een halfuur als aan een gefchakeldmen weet nog van geene Oageluk- Bthzedert is het Weer egter weder vry bedaard. sGRAVENHAGE dea 30 Mey. De Heeren Staaten van "'and en Weft-Friesland zyn gifteren heden weder verga- M ge weeft. «vu ^erSadering van Hun Hoog-Mog. heeft Jonkheer Lode- RRengers, wegens de Provincie Friesland Zitting genomen DSN gi MET; w n S - w "tó ets Z 1 en ig geïntroduceerd door dèn Baron Thoe Schwartzenberg én Ilöhenlandsberg. Hun Hoog-Mogendc hebben aan de refpeftive Collegien ter "g AdiniraliteitopdeMaas,eninWeft-FrieslandenhetNoorder- tg S®fQ Quartier aangefchreeven om aan deRheeders der Haring - Vis' fcliery die zig met behoorlyk confent van Gecommitteerde Penningineefters v:\n dezelve Viflchery pan hun zullen adres feereri niettegenftaande het Placaat van den 26 January 1781, dit Jaar, onder behootlyke precaucien de Haringvaart te per- mittecren '3 c B t Zyne Doorl.HoogheiddePrinsErf-Stadhouderheeftaange-Tsg.;; S a 8- SPa b C -«SSBO 5 "i-J-S fteld tot Vendrig eff. inde Gomp. van den Colonel T.émkerde - v! a o-« Quade,onder het Regiment Dragonders van den Geö. Major «SS H 9:i^I§(S zgn.-Zg'V Grave van Byland, in plaats van den op deszelfs verzoekgedi' <u S c X-5 S o 5> Ö- mitteerden Vendrig Charles Wauthier, den Perfoon van lij-t» §<-> s 8-r^'S miliaan Henry Jozeph Baron POlthie de Terrier ten tot Lieut, «g ga g-15 ^15^ -g'S eff. in de Comp. van den Col. de Fumal, onder het tweede Bat. co 2 -S k: -ïl "2 a «dü U'S-S S-M&.S-K'OS - van het Regitüent vac Jen Col. van Pabft, in plaats van den op Si o g-aia o "5 'g SP Cts irAiïrmT- i an f off I tl tJ'fiAör. j d n CO nn e> eJ'lft H br f1? deszelfs verzoek gediinitteerdetr Lieuc. eff,j. B.Ricard, den ïyiiSg.S.H gcë"5» Lieut, tit. en Vendrig eff. Johan Hendrik Cremer; enindes- gQ o e"2 B zelfs plaats tot Vendring eff. inde Comp. van den Major Ricard n^"S^'S onder het eerfte Bat. van dat Regiment, den Cadet Johannes ir1 1= Vermeulen. S S3 c N siaSto gf LEYDEN den 30 Mey. In onze Óourant No. 62 hebben wy den Lezer medegedeeld den Brief, welke de Heeren Staaten van Friesland hebben gemeend aan Zyne Doorl. Hoogheid den 8*5-5 g jjij Prins Erf-Stadhouder te moeten zenden terbeantv/oording o rS O van dien, welke hoogftdezelve goedgevonden bad aan de Quar- - êhy u ^5 c x, P 25 i-V tieren OoftergoenWeftergodenioMeyteadreffeeren duswy£ja 9 ~ee 2 «3 g y.-a co 4 JTci M 1- 3 N Bi O w Z o PO X =5^ °o£ "S-fete 2 «ftze P t> O. dien hier ook zullen plaatzen, zyn^e van dezen inhoud: EDELE MO.GENDE HEEREN! ("hns is op zya tyd we'l geworden eene Miffivegefchreeven «i ^SH-SS-S^&SSSfisE CO "o -§ op naame van Hun Ed. Mog., de Heeren Staaten van S^5««-;>oCLi'g> t-£?!2£3 Friesland de dato den 14 Aprildienende tot antwoord op Eg .5 "Z t cSÉ «d 5 onze Miilive van den 15 Maart jongftleedenbetrekkelykde ^§"5 c öco-S^^ "g- zaak van den Heer Hertog van ontfingen tevens eene Miffive Grietenyën uit het Quartier der Zevenwouden ons kenniffe a geevende, datde Heeren Gecommitteerden in hetMinderge-S 2 g,** "JjT e tal wegens dat Quartier hadden kunnen goedvinden te con- 6203 M cludeeren, en een Advys conform dat van Ooficrgo en IVeflergo uit te brengenniettegenftaande vyf Grietenyën van dat Quartier van gedagten geweeft waren onze Miffive voorge- meld voor Notificatie aan te neemenen djit die Conclufie genomen was op fundamentdat de Heer van Plettenberg als een Militair, over deze zaak niet kondeadvifeeren. Wan- neer wy nu dit alles met veteifebre aandagt overwogenen geponfidereerd hebben dat het Quartier der Steden de Miffi- ve van UEd. Mog. van den 14 April niet geapprobeerd heeft, en dat tot de Conclufie van het Quartier der Zevenwouden geane wettigePiuraliteitgeweeftis, dewylde Heerua»Plet- tenberg, in gevolge de decifle van wylen onzen Heer Vader, Glorreufer gedagteniffevan den 21 January 1749over alle zaakendie hem niet direét als Militair concerneeren ea g e dus ook in deze zaakkaacn mag advifeeren en dat derhal- -g yen zyne ftem zekerlyk hadde behooren in Computatie komen, hebben wy gemeend U Ed. Mog. kenniffe te moeten geeven, dat wy méergem. U Ed. Mog. Miffive niet voor eene Miffive van Hun Ed. Mog. de Heeren Staaten van Fries- eS®3 land, kunnen hondencn als zodanige beantwoorden." Waar mede enz. ïTiS Over dëze Miffive gedelibereerd zynde wierd door bet Quartier van Oofiergo geadvifeerd dat zodanige demarche, ^>w ~V> als van verren uitzigt zynde niet behoorde ongcretnar- Jïï <ft ja queerd tc blyven maar aan Zyne Doorl. Hoogheid behoord 2 1 1 t - lr n 1 *T M 1 ar fi5 S^. ï1* S g5 a o -0 -a z 3 hM &»S 3"ocKai-£ C O S B c fj J-J *tr; a>''ti c 0 <u s s e; <A M o .0 .te m K ^te jeÜ 'O Wi D I ï£>X> h T3 TJ N r» F~1 2z bG "S te worden in bedenking gegeiveu welk advys door hetjo g p Quartier der Zevenwouden wierd goedgekeurd, enkel met den e hj voorfiag om de woorden in bedenking gegeeven te veranderen 2 c ingerefcribeerdconformeerende het Quartier van IVejlergo zig, 5 g ten aanzien van het Antwoord op de hier bovenftaande Miffive, "3 D vaii Staatsiveege te doen met het advys en dePropofitie van Oofiergo; alleenlyk waren het de Steden, die bleeven inhaeree- g 2, "-1 2 ren hun voorigadvys op dit fpbjeét uitgebragten meenenals 3 dat de Heer Colonel van Plettcnberg niet geweigerd kondewor- jj den te ftenimen over eene Zaak. welke den Heer Hertog van c£ ^•8 Brunsw'yk niet betreft als Vëld-Maarfcl;alkmaarals particu péI Brunswyk niet betreft als Wld-Manricbalkmaar a Is particu-ij gs S 5 s lier. Conformeerende zig merdeMifflve van Zyne Doorhtgtige g cte2di"o 5'SS c Ï-S HnncrheiH pn bniidende iiirVraffrvnnde7i?Ive.Heoiif*riiellfe^M9-H v—o ejrf'—teöwEtiS 5 js V C, 9-o w? o p5 5 StS K 2 o -S>E "o««45C p#1 S Ut C-c 1- w r.pcr'r^buoöss^'tj" H "f o o o o tv. bQ fciö c V3 q 1 K e M- u O '13 'K O 3. O Si1 c «j tn T3 Hoogheid, en houdende uitkragt van dezelve, de queftieufe Zaak voor gedecideerd. S Maar dat de overige drie Quartieren zillks anders hébben be- g greepen, blykt uit den meergenoemde Brief der Etaaten van >S Friesland. BleublyftaanhoudendverlangennadenaderéOmftandighedenU J;g van deBataille, tuffchen den Admiraal Rodney en den Graaf de u "g'^*'5; Graffe, vermits daar omtrent verfcheide tcgenftrydigheden -z |j co. plaats grypen; want volgens esn Brief van den Marquis deggBa Bouillé gedateerd den 13 Aprildus daags na den Slag, zyn 2 S "2 er 3000 Man Trouppes op de Oorlogfchepen geweeft en vol- 5 jj S"Sajj'g 5 e-S 5.^° gens Rodney, een getal van 5300: de Heer Rodney geeft >«.-5 VJ§ ^.c Site c g voor dat de Slagting onder de Franfchen zeer groor moet "2 a "3 3 2 v o c c u iyiit - NQ O c. sj. j= w cl 3C M «E H S r M O c ii fe °te 2>5 1V ----Bi g S.s.«g b g ami -n tuo p 3 •- P zyn geweeft maar de Marquis de Bouillé meld dat het bloed- 2 I fc-"ilo'fc! °jl g'S,w O'S1! w 'bad wel yslyk is geweeft, maar egter dat de Engelfc'ie het meeft-J S-S5 o E S g g moeten gefeedën hebben,alzo de Trouppes mut het Vuur uit o 2^3 teJ .£,'3 T de Musquettery zeer veel nut hadden gedaan en daar door eeDe g e ua g 'S 2^a£ïeJc„ groote Slagting onder de Engelfchen gefchied was. cédm S ~~3 De Heer de Bouillé rept geen woord van Schepen, die geno- g g-g 5 g Ë'S'S'S'S o ipti Tivfiwaflpsafi pirfpp vnlfens den ïlriefvar» den j^dmiraal 0*^ n 'i_ x: /-» P. -o S f— b S-" O rj o-"5 g to m S men zyn, waaraan egter, volgens den Brief van den Admiraal ""g S 2 '3'o"2. Z, ■- S.na'13 Rodney, niet kan getwyffeld worden; maar daar deze laatfte o^SfJBxN 2 2 «3 o s S-ó s alleen in 't algemeen meld dat de Britfche Vloot zeer befcha- digd was. meld de Heer de Bouillé byzonder dater 4Engelfche uS ïi: J g Schepen zo reddeloos gefchoten waren, dat Jamaica de éenige a o £."<2 ~S Haven was werwaard zy zig in hunnen tegenwoordigen toe-J5<2 g Sja P a s £"5»z ftand konden retireeren het geen dus zo wel de Engelfche J2 *a o0££ »'Sl«.Sa, g, "S-wjiq h Vloet verminderen zal als die der F ranfehenen zo geiyk de 0 o JU-; S "2 u 6 N "c &S? - Hoer de Bouillé berigt, de beide Vlooten op eenen afftand van.SJbS's i.sMylen bezig waren om zig te repareeren, zou ernogweleen g Ia-S S®"C 2 a y m d» n u D O tweedeu flag op kunnen volgen. De Heeren Leden van den OECONOMISCHEN-TAK, Departement LEYDEN, worden verzogt tot het hou den eener groote Vergadering in het Heeren Logement aan den Burg alhierop Zaturdag den 8 Juny des na middags ten drie uuxen. 5s sw-S eff »5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1