r' NL Si c S M A". leydse y RT D A G ZWITZERLAND. AUSANNE den 8 Mey. EergifterpaflTeerdeil te Mor- ges tien Rytuigen met een menigte Inwoonders van Geneve en in den tyd van twee dagen zyn er nog 25 dergelyke Rytuigen aangekomen. Op den Fran- Heit Bodem krield hetvan Vlpgtelingcn uitGenevedie door Jen Koning van Vrankryk in befcherming genomen worden vcele Perftfonen onverfchillig van welke Party, brengen ('rouwen Kinderen en hagre befte'Effeélen 111 veiligheiden |£I naderen van Xrouppes om Geneve te bedwingen, wörd jeuonder aandoening befchouwd. NEDER LA NDEN. AMSTERDAM den 22 Mey] Het binnen komen der Lands itbepen ÜE ERF - PRINSZUID - BEVELANDBELLO- U,Metis, DE DOLPHYN en DE JAGER, dén 17 dezer ju 't Vliewaar van met een Schuit uit Te ffel bericht was, is nu direftuithetVlie geconfirmeerd. 1 Girt" arriveerden inTeffel G. A- Xavier van St. Ubes H. Jendriks van Libourne J. Cornells van KjiemelM. Ekket s aaKoningsbergen P. Egberts uft Noorwegenen H. Broers ianHuM: Daartegen zeilde in Zee H. Pieters na CuracaoA. I.Dirks naSurinamen H. Scharenhout naSt. ThomasU. P. llynna Ancona, A. Buene na Genua, J.Richelfen na Livorno, Jurgenfen na BarcelonaF. ReinhqutA. da Silva en K. .asmuflennaLisbpn, N. Huidingna St. UbesT. Fredriks na iadis, C. M. Kielman imBrettA. Hanfe'n na Bajonne R. Es- ersen'G. van Podlen ha Bordeaux, W. S. Kat na Vraiilcryk, I.Pipioo ua Rpucn A. J. Anker.nalïull, B. Ipfe J.'Y. Ija- icKU'a.H. Jan fen H. Bakker en G. Hangen nade Ooftzee,en Jurgehfeh na Nóörwegén. Arrivementen Te Lisbon S. G. Viana van BriftolF. de orja Antunes van Radix, en de Porcugéefche SchepeirSan 'W Ncpomuceno i St.-Francïfco Paula; N. S. daPenza'de Vim I St. Efievao van Babia; N.S. dos Prazcres Provides! - it; princezaSt. Anne St. Jezé van Maranliao N.S. da Pis- litlSt. AnneSant. Sacramento IN. S. da Conceicao van Pher- nabucq; en N. S; da Guia van Rio de JaneiroteKadixKl. VryburgQte St. Sebaftiaan A. Pieters, en re-Bilbao Jacob frerver, aüè van hier te Philadelphia Th. Truxton van Nan- 1; ente St. Valory1 H. A. Poft vanCeudres. 'sGKAVENHAGE den 23 Mey. De Ridder LiacoGraaf nSanfé,MinifterPlenipoientiaris van Zyne Konin|l. Majt. wSpanjenheeft met deaPreüdent van Hun Hoog - Mog. ge- onfcrcerd. LEYDENden23 Mey." Gifterogtentomtrentzeven uurën riveerde Zyne Doorluchtige Hoogheid de Heer Prins Erf- iadhoader, vergezeld van Zyne Vorftelyke Doorluchtigheid en Lieutenant-Generaal Prins van Heiren-Caifelen andere mzienlykeStands-Perfoonenaan de Herberg deVink, buiten eze'Stad om het alhier Guarnifoen houdend Regiment Zwit- :rs vanden Lieutenant-GeneraalBouquetAldaar de Revue te lenpaffeeren, naar welke verrigting hocggem. Zyne öoor- chtige Hoogheid binnen deze Stad ktyarn, en zig na den JHOTtÉRS - DOELEN begaf, alwaar de twee onlangs al- erin Guarnifoen gekomen Efcadrons'van het Regiment Ca- illery vaiv den Generaal Major Bar on van Stöcken verfcheiije lilitaire Manoeuvres zo te Paard als te Voet verrigten af- cexerceerd hebben. ZyneDoorl. Hoogheid, begaf zig vervolgens ten Huize van r. HAR.TWIGCaftelein in gemelde Doelen alwaar de mi. Heer Generaal - Major.Baron van Stöcken een Diner had iten gereed maaken en na iiooggem. Zyne DoorL Hooghei efpyfthaddeed hoogftdczelve mei het byweezend aanzier,- fitGeielfchapeen tour na de Academie-Tuin, bezigtigüè ntlve, mitsgaders het Naturalien-Kabinet en andere aier.k- aardijheden, keerende omtrent drie'uuren met de veYdeic atisnlyke Perfonaadjen na 's Hage tertlg. Wy hebben in onze Courant No. 49 gezegtdat liet eerfte itwerp van den aanmerklyken Brief der Heeren. Staaten van tiêslaadaau Zyne Doorl. Hoogh. den Prins Erf-Stadhouder opens de klagtcn des Volks tegen den Hertog van Bruns- jCwiis voorgefteld door hetQuartier van Ifeilergoen dat isrintivee veranderingen waren voorgeflagen door het Quar- '■nmOo/lergowelke door het cerftgemelde Quatrier en tic 'eerderheid van Zevenwouden waren geapprobeerdmitsga- wsdat die meerderheid in 'tlaatftgen. Quartier was' verkree door den Colonel van Plettenberg uit te Duiten van het (ramenin dezen opzigtéals mede dat het Quartier der Ste- M advys was dat het Quartier van Zevenwouden over- mhomftig de Conftitutic derRejecting der Provincie Ffies- i "d over de Zaak in queftiè niet ftèmmen konmet meer an- '(redenen van tegenkanting doch dat des opaangezjeh de j *pfte Brief gearrefteerd en verbonden wierdDan alzo Zy- j 'Doorl. Hoogh. gemeend heeft, ingevolge het voorn, inci- tot, alleenlyk te moeten antwoorden aan de Quartieren van ftrgo en K'tflergohebben de Staaten van Friés'landden id j] echen derden Brief aan Zyne Doorl. Hoogheid geadres- pds.wiar van reeds Copien publiek zyn en die van dezen Ij «oud is. DOORLUCHTIGSTE VORST EN HEER! j ^odatdeMiiliven, by Uwe Doorluchtige Hoogheid aan de 1 Heeren Volmachten van de Quartieren van Ooftergoo 15 neftergoo gefchreeven uit 's Gravenhage den 10 dezer kopende Maanddoor gedagte Heeren aan ons gecommuni- r. ecjt'warenhebbe* wy dezelven in ernftige deliberatie ge- kgd, en goedgevonden Uwe Doorl. Hoogheid daar op Staats- Jeege te refcribeerenDat wy met de uiteffte bevreemding ltze"liffiven. gezien en geleezen hebben overmits wy be- rypen, dat éeneMiffive, door ueri eerden lleër vati Staat ge- Bi Sc!,r,d'. e door onzen Staats - Secretaris gecontrafig-" 0 ee'"dallezins crediet behoorde te meriteeren endathet Mnniemant,hyzywiehyzy,geÖQrloo'fd is, een zodanig ge- i,i WweërdStuk te wantrouwen of aan dë wettigheid Pan het- 4 'lve eehigzins tetwyffblen' Daar wyvant onze OeUberatieh Qanonze Advyzennietgehouden zyn ee'nigeVeraötwoor- t ?p °f Openinge ten zv aan God alleen te geèven, echter 1 '1 n,"y we'l ten overvloede, fchöon volftrekt bier toe on- ""''den, aan Uwe Doorluchtig? Hoogheid weldeclaree- t at wyals nog by die zelfde fentimentenals vervat zyn onzeMifltve van den 14 April laatftleeden, ten vollen per- «,ltre.nen de concliiüe daar over als nog volkomen voor" houden." COURANT. e «s a? g a hj' bo ëc 1 DEN 24 MET. 'Sa u, pq .a* e u a D Ocü.2. O N OOO <u 4> ba v «O' i£ p 0 S". j» *-> tQ 'TJ 5 W S a C S £53 Ho c {sCj zj ïüZ -SJM §>S5 «Sm SM O r-C-4 C) rj CO ptj - Sk-S^ Sf-s A .o-P-S '2 Sn e o rZ O (U T3 u O w bfi rQ S t—tv V n aa a a> B »S M oj CQ d v S s-< i> - E S 9. SS c S-j; v a. >.«5 S e j-j GJ p r 51 j <L> p O n Éti wat aanbelangt dè non Conjmtatie vair Sët Aévis v'aii 2-S S J"E c den Heer Colonel van Plettenbergapprobeeren wy allezins j; ••'g'Jf de g'ehoudene conduite der Gecommitteerde in 't minderge-® e m. tal, wegens het Quartier der Zevenwolde; ais volftrekt o verg 0 J SÉ ceL een komende met alle regulen van rechten uit den aart der 53 ■*"a - 3 -■ - zaake voortvïoeijeiid".cn vooral ook gefundeerd op dë cifie yari Uwer Doof'l, Hoogheids Heer Vader Glorieufer^-jj JsO Gedachtenis van den 21 January 1749] als zyndè het evident, B*3«3 Miife- datgézeide Heer van Plettenberg over een Stuk als het ée en SB M o w w<< o 5 toen inqvejlU was,r<atncntlykde reiftbtie van ienHeerHertog S a> B-v - van Brt'.riswyk Woïffenbuttel niet bevoegd was té advifécreh vermits dezelve Heer van Pleftênherg in zyne qualiteit als Colonel direftelykgernbordincerd isaan den voornoemde Heer He:-tog, als Veldmaaifchalken dus dëzé zaak hem, Sis S Militair direB cuiiurncerite." Dah, wy willen deze zaakom atle haatelyke reproches te vermyden in de tegenwoordige omftandigheden niet ten ri-~ göureuftenpoiifleerenin verwagtinge, dat Uwe Doorlucli- H I Z 'A'S -*£ ?<r4 C va o >t" s- ^5 a |f 'p co .2 r O -% ,c j O* -<i> S, a Tj S3 «5. O tj? .S L O w .O 'ff £22 *- ra --gKï g->ari t 2 0^= E H S3 r—Q zo +-* P 0>^;O er '-Ge; 1 E eed h e §2 .c .3 tige Hoogheid genoegzaam overtuigd zal zyn ddör het geen g '5 3:1 f S .g m bevorens is aangevoerdom by nadere overdenking en <g- o c j; g g -5 -3 2 g v rypera overweeging, ïloogftdes'zelfc t'rhejidëne conduite 9, 1 cr. t „"j, l C' - 9-> c - zelfs van agteren niet te kuuiiën approbeeren maar in te- B Jé gendeeRzedaanige demarches voor het vervolg, als van zeer oj v»rretn uitzigten welke van de allernadèeliglte gevolgen S. c voor Uwe Hoogheid zelve zouden kunnen werden, zorgvul- Eg e uUM dig zal vermyden. CJ 3 g .jw <4 yj - - CO aariï m-ci Z 35 .„-o 3 bt g Waarmede Doorluchtigfte Vorft en HeerWy Uwe Dopr- °o1 ,5 g luchtige Hoogheid beveelen in God-es Heilige proteéjtie en jT vêrblyven. S rt Uwe Doorl. Hoogheids Goede Vrienden u S 55 m 5 S DE STAATEN VAK FRIESLAND. "SE"'? E .c LEEUWAARDEN ^'r"" den 16Mey J782. 0 t-1 Sii HetTael-enl KUNST IFORDT vuuis /iisuc-lu f ie. kukp, n tv Dinneu^g^j deezeStadgeveftigd,heeft.den 15 dezer desjzelfs Jaerlykfche "**63 B c o -O •Cu. 3 ■si i ïaf s v, CM =J8 3 CZ a s s 3 9c! g 9C f Vt "J- o t- A n> P o bs. *5;^ CL <L>_ i- ja *3 K gO 5 Vèfgadëring'gehóuden én fs di?rift vgn wege de Vergadering jg j»g x a M der Beftuurdèren bericht, dat zy. ge ene der ingekomene Prys- S S vaërzen op dë uitgefchreevènë Stoffe'; DE VRYE &EE, of de a. 7 r Occam geen eigendom vaneen byzonder Kólk had gevonden zo voldoehehd te zyndat het den Gouden Eerpenningkoncle Worden wiertlig gekeurd: doch dat zy echter, ter verdere aan moediging des Dichters van' 'tVaers, otiderfchreven Pró. Patria had befloten om dënzelyén indien-Hy zich geliefde bëke'nd te maëken, en verlof te geevcn tot bet openen van zyti verzegeld Briefje een Zil veren Eerpenning te fclienken: en dat zy ook verdér Cvoor-dituiaalJ had goedgevonden, om aen ieder'der twee Dichteren van de Stukken: Pro Li'bcrtatc eri non omnis.fert omnia tellus tot Spreuken' Hebbende welke Dichtftukken, na denjiepaelden tyd ingekomen zynde, daerom naer den gewoonen Éérp.qnning niet hadden kunnen mededin gen een bnitengéwobnen Zilveren Eerpenning toe te léggen, By opening der Billietten welke wegens het eerflgemeldë Dichtlfuk gefchiiëddé, met voorgaende toefieinmirig. van den Dicbtér, der Vergadering,, doordeszëifS Zoon, dezelve Verga- «u br, ^•gS<5 r -osirtg..s> tiering alsLitlbywoóneude, medegedeeld èn wegéns de tv>ree^a -2* andere, met toeftemming; der Dichteren, medé in deeze Verga. defing tegenwoordig, is gebleeken dat Dichter van 'teerde "S "3 Stuk was, de Heer KÖRNEL1S VAN DER PALM „te Delft--ö haven; en van de twee andere Stukken, de Heeren Mr. THÖ.- nSy S.° S MAS VAN LIMBURG, Advöcaet in 's Graevenliaegeen JAN WILLEM RUMPEL., CandidaëfindeP.êchtén,alhier. 3 g< g E Vervolgens heeft die Vérgadèrihg, op verilag van de daar toe 3,g*B u Gecommitteerde Leden uitfpraekgedaen over 't geen ingeko- -gaj'2 S3 S n,-.n was, nhpéns de uitgefchreevenc Stofde Nererfchten var. g v aj 'g bet Lierdichten is geoordeeld, dat de Verhandeling met deeze "H t c -i"> Vaerzen Content of Spirit,rnujl from fcience flow; Pof- 'L is a «Sc Godlike attribute to knivtt Prior, offclioon veele bevvyzeu van _o' X g deunde opleeverendèen niet ontbloot zyn de van goede Aen-5 "g g merkingenechter te oppervlakkig en niet genoegzaem uitge- w g werkt is, om daeraen den el-pry s toe te wyzen, ritacr, dat zv, jS S LTt9 verlangende deezer Stoffe,door eene wèldoorwrochtëVërlian- s S c s deling hét noodige licht te zien bygebragt, bok om dtp redenen i§ -4 had befloten, dezelve Stoffe andermael ter, uitwerking op te geeven voor 'tjaev 1784, met vryheid aen den voornoemden -S "4 g g Schryvfir, om deszelfs Vérhandéling van 't Genootfchap terug se - - te vraegehdezelve fdeS goedvindende) me.erderuitte wèr- ken en dan aen deS Genootfcltaps beoordeeling Wèdcïom te -§ zenden. o S Wyders heeft het Gënoeifchap goedgevonden om voor 't"i j»-8» cM aanftaande Jaer 1783 wéder een gouden Eerpenning aan te Uie- Jj -S -q deh'aan deh. Dichter van de. hefteder goedgek'eufde Dithtftu.k- ég1» s"3 ken: behelzende DÈ NUTTIGHEID VAN DEN HAND.-'2t g WERK «MAN; en een Zilveren aan den Dichter wiens Stuk g jj goedgevondenen naeft by het beftgekeurdë tbkomen geoof- -52 S .2 deeld zal worden. S Z De Dichters eelievefi hunne Vaerzen naer het voóffchrift -a 3 SLÜ£ Zi S3 9 M r-rzze&js* 0-3x30 N «tr J fi -af u <u vl <y ca «"g »S-ST, 3 •P V s S3 «j> AsTl <y t-i u fk _>f-n c t: - R'-.fS. g-H-S té* 7 03 "f 13 s O 73 w 3 CQ C J* a <u s a 2 s r s c» w zo Jr Qj cj to PL c o Ut O) d O o 2 O M U G i :M E 3 br— r O 73, B 2 rDc5 I O L, c «éH C SLV3 O CS P CS li w o £3 L2 i s 3 %4, E u N c o 0> s N :<p» 5 jo c CCÏ, -4=5 ■8 'fe 3 O c- él 60 C C) L Kyt .O jvjj tr ii? 2 c o j .'c o.S cd c x f .9 O g.0 5 r f e J X S t; r c 5 o bo üj Tl bD -ï '.G O c-CW V U C M c 3 M 15 S 5 73 L O r e - o - S c r-< .at o A 5(5,>-Z by voprraed ---« voor 't Jaèr 1784. opgegeeven DE REGKTSCHAEPEN BURGERVADER. ,3 S-= 5-B Het Genootfchap geeft ipsgelyks ter bewerking opdc Lc- c J -y 5 £*9 §- 3 r g vehsbefchrj'vingeh van de Dichtereffe Juliana Cornelia de Lan-O j; cQ-Sb ca c-S"2-3 6, zi no y; en van de DichtersPetrus Burmannus, Secundus; Jan j$ Stj ec 3 de Kriiyff; én Jakoh Spexen verzoektdat Zy., welke naer '3 §"73; Sr| g-g M-S S gjg eén Zilveren Eerpenning daer onitrend willen dingen hunnen v*> X - Stükkefr voor den laetftén van Sprokkelmaend des toekomen- *s o 5 5 S,c> ■o - a* u'É! VI R) cc, T3 c2 f5 (LI W C dén Jfaêrs 1783.,aan dcri voorgemelden Secretaris doen ge wor- 1 o g g<J g *3» j den.' Binnenkorten zal het Genootfchap aen de oordeelkun-o 2rl:?l g ts £is5?-ë 2-?J den. Binnenkorten zal het Genpotfchap aen de oordeelkun-o digè Waereld medédeelen drie Lévensbefchryvingen vanpich- JC .P ters, uit welke mén'zal kunnen zien dat des Genqotfchaps be- H doelin^meerderftrekt ter beoordeling van deWetken,door die cA g.g,B 5 "-§ 8 g g« .4!" Dichters aen 't licht gebragtdan ter befchfyving van enkele S,*r>s2 "3 S g -3.a r« 5 <5 ïS e n 5 0 £"u^o«s"- -o. O r-S hiftorifche kundigheden., welke echter niet Worden uitge- g^ S'c'a 3-3 flootetf. l pöhkvS o Het Genootfchap biedt al mede voor dén Jaere 1783. een Gouden Eerpenning aen voor den Schryver van de befte Nè- derduitfebe Verhandeling, behelzende: DE GESCHIEDE NIS VAN DÈ NEDERDUITSCHE POEZY IN ONS VA-* DERLANDen verzoekt dat de Stukkendaer over inteleve- ren voorden eerden van Lentemaend deszelfden Jaers 1783. aan den meergenoemden Secretaris op de gewoone wyzé mogetf gezonden worden. «0* s;«» K»»- p C\ S &||ZS3 O^.-o a 8 9 §'3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1