to M, >9 o Alkmaar Maagh en verder by de Boekverkoopers in de voornaamfte Steden. ,(tti\Ven "cöaöü, o H2r"3 F,3 4 FRANS KUYPER en ALBERT BRINKMAN, Adminiftrateuren van de beide Lyfrenten Sociëteiten ten Zinfpreuk hek 2*3 ff 2-S*^ 14 bende: ABUNDAA'S MBS.SIS SPES SEMINANTISadv'erteeren dat zy tenovejftaan der E. E. Iieeren CoHimiffariffen Direc. M S. J1 t?°J5 pi V c teuren, op HedenWoensdag den 22 Mey's avonds ten 7 uureniu'hecLogemgfit de Munt te An 0 w p- 0 5 P 2* Magiitniat thr Sldti VIANENadverteert!, dat de twee FRAtfSCHE KOST - SCHOOLEN voorjonge Heeren en-jon». ®<ot§'ö'B 3 re S "S.® 2 4-'s*S* c •v'g Juffrouwenin dezelve Stad zyn komen te vaceereti, op een Jaarlyks Traftement van twee honderd Guldens en vrydom van al|e S '"2 re C. --5" 3 t* s? ra" ÜT O mP°f'tien voor ieder van dezelve, mitsgaders de vrye Be wooning van twee zeer fchoone en royaale Huyzeneen ieder tut waat. o re t?o o gerq 3 2 j? ff üJ-u rj o neeming van dezelve ds vereifchte bekwaamheid hebDende, en van goede Getuigeniflen voorzien, kan zig deswegens aan vonr r g IE, £t«S$SgS 3 2 IE. 3 fognoemleMagiftraatadreffeeren 8 M -*j?övï «3 sL S? teuren, op Heden Woensdag den 22 Mey's avonds ten 7 uurenin'hetLogemght te Amfterdamzullen doen de jaari 4 re 2 ÏT?™- £--5 n< n lykfchekeekening en Verantwoording wegens opgenitelde Tweede Sociëteit, aan alle Leden die prefent gelieven te zyn. o*£ 5.2.™ F 3'.nSl« S ABRAHAM LASOUBSMakelaar te Leyden, vaceert dagelyks (uitgezonderd Zaturdags of Zondags)'s morgens vanjitoui 2 8 3 3 33 ?L» uuren tot hetbetaalen der door hem verzonden INTREST - COUPONS en-QUITANTLEN van de SAXISCHE-^STEUrp <*7)3 «f-jfg S - 5 o 0° ^EFFECTEN, verfcheenen PAASCH-MISSE 1782. 2 S 5 SJ.550» 2.-g.<_, PASSCHIER SOETBROOD, Notaris te Leyden, vaceert dtgclyks (uitgezonderd Zaturdags of Zondags) 's morgens vang SAS* «si 3.? 52^.2 o 3re 0 tot 11 uuren, tot het betaalen der door hem verzonden INTREST-COUPONS en QUÏTANT1EN van de SAXISCHli ^?*Sii'S-Po« 2-Sr 3 2 3 S STEUER. - EFFECTEN, verfcheenen PAASCH-MISSE 1782. 7S 2 3 3 *- Sea:"-, 2^nl S a a GERARD VERHETK Junior, Makelaar te Leyden adveneerd, dat hy des Maandags en Dingsdags's morgens van 9 toi ®gff^13re£*3 3rl"5'_a.;;'£-3ö.>ii uurentenzynen Comptoire vaceert tot hetbetaalen der INTREST van de SAXiSCHE- en KAMÉR- CREDIT -CASSA |<Sff 2? 2 St w2r?S|S»SH3z STEUER, verfcheenen PAASCH-MISSE 1782. A ra13.2 ËfS 2.» 3>= N3 Alzoo de VROEDVROUWS-PLAATS binnen de Hooge- en Vrye - If eerlyklieid/F'nrinoadis komen tevacee.ren zog feio 3 P-ÏTa 3 g"o 3 2J""4 fr- "2 ff. 5» word een ieder die de vereifchte bekwaamheid en geneegenheid heeft, om op favorable Conditiën als Vreedvrouwbij. .fc- re r 2, -1 o s mS" t4, 2 ij n nen voorfz. Ileerlykheid te fungeerenverzogt zich ten fpoedigften te adreilèeren ter Secretarye aldaar r*3 - m t-4 - 3 - fc EJ -J S P» o ts^ - i - - - -• - - §b*>"o 3- rlï»s«'5,"32 Alzoo door een der Viffchers Schuiten, te Catwyk aan Zee t'huis hoorendeis in Zee opgevift, en tot Catwyk aan Zeeatu g i 2 5! S g s a re 2 a w Se',r:!?t' een ANKER na gilling zwaar 5-o Pondzonder Merk, kunnen diegeenen die tot de reclame zouden vermeen en ge. B 3 ,5 m 3 <g J? 3 S'-^3 5 reKtigdte weezen, zig adreffeerenby den Heer Bailluwder Hooge Heerlykheden béide, de Catwyken en het Zand. -b reS, w o re ""-e n Dr' iets':eP'"etendeeren hebben van ofte verfchuldigdinogten zyn aan de» Boedel van wylen -HARP EET EAN DER BUR01I 2l>TC!::-5l3-32o-S-gJ3'[!,33 in Wilsvcen overleden gelieve daar van ten fpoedigite en wel uitterlyk voor den eeriten Juny aanftaandeopgaave te doen aiij Q g ca. c1 n S" c re 5' 2 3 3 3' O-3 5 Nicolaas van den Bes woonende aan den Leidfendam. 3 f 3 ^"2= r3 S23 3 2 3 g Diegenegen is teKoopen een welbeklante CHIRURGYNS-WINKEL en een wel ingerigte en voorziene APOTHEEK 3 3 t 5= <3 2 ^3 2f-5f alwaar die Affaire omtrent de 40 Jaaren met goed fucces is gedaan en nog word gecontinueerd: adrefleerezig ten lpoe' <2 "2-}3)F Zn o 'aië rev-is^ digfte aan de Wed. van JAN VAN DER HETDEN in den FynaartMarquifaat van Bergen op den Zoom. re re B'° S-® 5:;2ar!3ö'2ff-::'2o|. Uit de hand te Koop een HUYS-en Erveftaaiuie in de Ketelboeter Staeg te Leydenwaarin vee) e jaaren de Spek re S.*> 3'gg BS <^3-S5>Qre 2« en Neerjng met goed fucces gedaan cn nqg gecontinueerd word: adres by de Weduwe in 't zelve Huys. g 2*3* S,3rerei- 5' g H.™ f? 3 5 - re ALBERTUS LE GRAND, Makelaar, zal op Heden, Wocnstjfg denaaMey's avonds ten 5 uuren, te Amfterdam in de Brft. o to K g ^2.-3 0.^*1 °-Zt w"1™ o*3 Grond inde Nesverkoopen een party .van 162 kwart Kiftjas befebadigde THEE; leggende als nader by Notitie wordait. 2re s f 3 ff3 'g"3 o- §2 pr2,P geweezen, die te bekomen is. re. «S-reci?- 1? DANIEL DES RUELLES en JOHANNES MENEV'ENMakelaarszullen op Morgen, Donderdag den 23 Mey, *s avondt [J« 2-C F ^re' 2; O N g re 'S. 2 n 2 re ten 3 «uren te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party fyn en fupra fyn Angory TURKS GAA- 03 J- 2« (zoo gezond als befchadigd) leggende als n*der by Notitie word aange weezen en Morgen te zien. S-P K g- o O 2 S,'2 ^"2 "S-3 5'P J. de LeeuwM. de Leeuwen N. J. FabiusMakelaarszullen op Vrydag den 24Mey 1782, (des namiddags ten 4uurenprs 2^'ff're o O™ fffe3"22S"^ cys) te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party puykspuyk van circa ico Vaten VERGINY BLADEN. a 'rt m re. ta M 1~1 7®* 2"- 2?. »^-f »t.J T* A r> rr il_ 1 1 1 *r rt di: 2< "3 ^re"^-2§° Hl P" Jf rë-'S. 3 nevens meer andere foorten TABAK leggende als nader by Notitieftaataartgeweezcn. ?ff 5" jto g DIRK SOUTMANNotaris cnProcureurin's Hagezal op Dingsdag den 28 Mey <782, in de CaiTelenye van den Hovcvn re trig J3;?" a f."n S 3 ré re Holland aldaar publiek veilen enden 4junydaaraan volgende finaal verkoopen No. 1. DeBUITENPLAATS HOFZIGT, ge- >?Zff3re,S33 ~"3 S1—g leegen onder Woudharnafch met Groeneveltin *taangenaam(ie van 't Weftlaud, circa groot 6 Morgen, zeer gefchikt tot Jagtea jj.» 3. ;»o wS-fg-^a ^3 ÜL Viffcherye en No. 2. De HUYSMANS- WOONING daar annex, met 47 Morgen allerbeft WEY-, HOOY- enTEEL-LAND S? g g gZ'"3 2-2 Z £>3 93 1 breeder by voorige Advcrtentien in de Couranten en de geaffigeerde Biljetten vermeld alles dagelyks te ziea en kan de Piaau S-g-S.*"* 5.3 ff 2 3 2s 3 as-,,S aanftonds aanvaard worden. 2 re'i 3" re 53 ré o - "^33-?o::!a JOHANNES THYSSENNotaris binnen Leydenals by de Edele Acbtbaare Heeren Scheepenen, als CommiflariflcBziH A 3 Z 2 o 3 t' 2 H 3 2 S ré, 5 3 "2 - 3-3 KJ3 s. re re 2ff.3S 7;o tende teT Audiëntie van de Rolle der Stad Leyden voornoemt, aangcftelde Curaior in den.gecedeerden Boedel van, PI£TU g re o 2s'SCHOONHOVEN, Slagterwoonende by Alphen onSer Aarlanderveen, Impctrant van Brieven van^^Ceilie, met Commiainiii 2|"-33333i?ZS*03 3.2-g aan wel gemelde Hun Ed. Achtb.zal op Zaturdag den 8 Juny 1782, in het Heeren Logement aan den Burgh binnen dt «;3 32, 3 s. Ó-a? »3 3' 5" gemelde Stad, des avonds, ten vyf uuren precyspubliek doen veilen en verkoopen drie extraordinaire ruime, hegte, iitrit, ?ra ff.-" "3 re' g o g g 3 binnen weinige Jaaren nieuw'getimmerdc en wel ter Neering ftaande HUYZEN en Erveji, in welke de Slagterye J{ruidcnitm o n Nceritigc en kaarffemakcrycieder afzonderlyk, geexerceerd wordmitsgaders een Kampje extraordinair goed WEY - LAND, -05 -~3 _rt M 3- reS2;ff'S-<re §^-2re_g"ffgg alles ftaande en geleegen by den anderen aan de Laagezyde van den Rhyn onder Aarlanderveen, naby den Dorpe en Brugge |aj3,'re»g» Oj" a Alpben breeder by de alom geaffigeerde Biljettenwordende voorts een ieder, welke eenig. regttoe ofte aanzeggen vermeel lTCt -rere. te hebben öp her Provenue van dcnzelven Boedel van P1EÏEÈ SCHOONHOP'ËNbekendgemaakt en gewaarfchouwd, datzy zoodaanig hun Recht. Aélie of Pretenfie,by eifch van Praferentic ofte Concurrentie, zullen hebben open aan te geeven,mi '•rioverleevering van de Bewyzen, uitterlyk en tenlangften voqrDingsdag den 16 July 1782 eerftkomende, des voordemid'dagsit klokke negen uuren, op het Raadhuis der gemelde Stad, als zynde een Regttla.g daar toe fpecialyk geordonneerd, op poetic, it (ns wel gemelde Heeren Scheepenen der Stad Leyden jegens de onbekende gcdaagdens en agtergebleevene Perfoonen, endeclti onfi van hun, verleenen zullen Default, totzoodaani^en profytals naar Rechten, eude niet te min Recht doen ophetguntbevonda pj? zal worden overgeleeverd te zyn by den gpencn, die hun tcj Griffie binnen de ge melde Stad Leyden, tydelyk bekend genui rjV! ende behoorlyk zullen hebben gedaan aanteekenen. De Notaris J. C. VAN DEN KERK IIOFF zal opMaandag den 10 Juny 1782, des namiddags ten vyf uuren in de Schuttel ^„1 Doelen in 's Hage, veilen, en Donderdag den 13 dito, 'savonda tenagt uuren, finaal verkoopen lnzj, No.i. Een kapitaal, modern, 't zedert weinig Jaaren genoegzaam nieuw vertimmerd dnbbeld HUYS en EVve, ftaande enp Be- leegen aan de Noordzycle van 't Voorbout in 's Hagehebbende een allervermaakelyft en ruim Uitzigt door 't zelve Vo'orlioui, ^rsv zoo op hetTournoyveld de Vyverbérgals eldersz.yiide voorzien van een aantal Kamers en Appartementenalle in de éetli )sn ost fmaak, waar van tweedoorden vermaarden ■Sohwr/i/.VMv/ kqnftiggei'childerd, cn de andere met Daniafte en andprc Stoiïagienpi! cfjtj ^2^3 o q 2 5.SJ a a o 5'2 perbehangen zyn voorts alle met Spiegels in cn Schilderyen bóven de Schoorfteenen en Deurengelyk ook met Spiegel'! c*. o 2 re2»ff'S'rë'S5^-P0 de Penanten georneerd; wyders ruime Keuken Kelders en verdere Offices en in'tgeneraalin allen opzigte zoodaanifj |erjt R'S 3 Kg 3 -* c re 3 C re 3 73 i-_ conftitueerd als eene aanzienlyke, logeabele, riante en gcmaklcelyke Wooning requircerd, waar ageer een fraaye wel aangelejl ,||er L. "S'3 re'3 N re*re'- ct*F'-§ S m1 S" Tuyn. mitsgaders Stallinge voor negen Paarden en Koetshuys voor verfcheide Remifeslaatft bewoond ge weeft en nagelaut 3 e 3 03 -"< 3 2^ 5 S' 5' rr ta door wyle Mevrouw de Weduwe IFESTEKflOFFgeboorèn FAN IJÉÉtöSKERKte ziende vyf eerrte dg"gen van ieder Wtfl S Wr,Ng-t_,» S-qhOto a.n h 'smorgensvaneiftot'snamiddags ten drie uuren mits hebbende een geteektnd Biljet van den voorn. Notaris J. C. VI' 5 2. HISS'S. £#3 §3 3 3 Z3f DEN KERKHOFF. 3 G.2 3 g» o ST 1 No. a. Een weldoortimmerd HUYS en Erve ftaande en geleden aan de Zuidzyde van de nieuwe Mol StraatnabydePavi g loens Gragt in 's Hagevoordien van verfcheide 4 meeft behangen Ver trekken en verdere Officesverhuurd tot 1 Mey 1784 or^o00 2 3'-h w 0 2 "cu/350'sjaarste zien des Maandag* en Donderdags *s morgens van elf tot cén uur. 3 3 3 S S-o S 2 >^-0- s No. 3. De zeer vermakelyke BUITENPLAATS TQSSCjlRNRURGgejeegen aan de Vliet of Trekvaart naby den Dor?! 1-5 "o o van Voorburgbeftaande in een net wel doortininïcrd Heeren - Huys vooizieii van verfcheide Kamcr^ en Apartementteo w; ^sC an S o 2. 3 3 7, proper behangen en van cengrerote Zaaldie konftiggefchilderd is; voorts Kuiken Kelder cn verdere Officesmitsgak aar£j. pj T o S3 Stalling voor vyf Paarden en Koets-Hnys voor verfeneide Rcmifcs, wyders Tuynmahs - HtiysOrangerieMenagerie. jh "2, o? G q 3 f» Broeijeryen Grotwerken, QondviiFen Vyyeraangenaamc Allees en wel aangelegde 'Eu/'nen beplant met exquifeVrsff' 5 3 Boomen hebbende, behalwen cen-fraav Chinees Salon aan den Agtertveg twee royaale Coupel- Ktmers aan de Vfcart, ötwer a 3 -£L Si 3 o ST J 0 2-^ cen onbepaald Gezigt over de Wey - Landen hebben, en een kapitaaie fpriugendc Fontyn voor TJIuys voorzien van verfcP riéslai S"^'2 ^*~E'Sa 2 mt* vergulde loode Ornamentenzynde 't voorfz. Perceel te zien dagelyks except Zondags 's mórgens van 10 tot 2 uuren,0pefls -2 ""o* o1 H !,C^ S Ch's namiddags van 3 tot 6 uuren, mits mede hebbende een geteckend Briefje van den voorfz. Notaris J. C. V AN DE« w f S c I 2 53 s"5 23 N C KERKHOFF in 's Hage. wj„, in 5 3 2, o -T4 TV?/-* a Ui-;* u'-ivfwn WTV-. lionv, pn TT^P T- T .A TVflo-pl^pcrpn rii fTu tipn Voovburp" en den Levdfendarr»in de Eflltt® 2 f'A* ai Cf a. t— ZJ - I uuu Iv V»w M« ,1 «1 I.v.v» ..Ml v v» VI v»v 1' j ivy'ijjgS,» u v V|0~ r re ^3 3 g.g J 9 Nader in form a tie ten Comptoire van voorn. Notaris. J. C. VAN DEN KFRKHOFF, vooraan op de Prince Gragtin 's Hif !raffler Tptfw L 3 3 §''rec2 re »-J< 5 3 g alwaar de liewyzcn van Eigendom cn Veil - Oondiiien, agt dagen voor de Veiling, zullen te leezen zyn. u van jgZ'-n a o S re.&'re 2 re 0 g g re o, PIET-ER VAN BRAAM,'Bnekvuirknoper té Dprdrc'cht, zal aldaar i» het Stads Venduhuis, opderi 11 Juny i78aen volst» mkomj n, 3. -S o re Ca q." 3. P* S dagen, verkoopen twee Verzamelingen van BOEKEN ,'de eerrte 'nagelaaten door den Wei-Eerwaarden Heer JACOBUS0V( n 2 - o-5" 3h^§3':a^r°>^; 3'» X MAAT, in loeven V. D. M. te Nuniansdorpen de tweede door den Heer SIMON VAN DEll /VAALI'ranfche Koftfchoó» tre red< re-S rerre-^^^'re^re re S der laatft te AlkmaarDezelve bedaart uit zeer goede Latvnfche Franfche en Nederduitfclic Godgeleerde, ,GefchId-« wufte D i 22 O sj i H-J "7 W Tl u mm I I Ink.L.'.M Jw». ^17 /i vI.am re re re re .1 1,1. lilrei ure./iM T Orel, re 1 i.,L f're re f1 re re ik lil f iT .1 re II II l'V 11 tl 71 1 M \7ÏTT f( re Pb 1 tl A11 TllSl T\ Z £-5! C* re 3 tuur- en Dichtkundige Werken, waaronder uitmunten J. J. Scbeuchfer Geeftclyke Natuurkunde in VIII. Fr. Banden fioori O ff "3 rj U —j t rit4 <*P - rï L VIV. - V n l'ivnmiliivif,» - 'VViij VI .'..rei.tvu ^j. j. v vu v re* J - - uqqj-j w.n.rereoo. - s)=S5-rë'g233o-,~naire Encyclopediqne d'Y verdon P. CramerKapellen ikc. voorts een Microskoop door Paauwen ZonneinicroskoopS' aj- r°rë"^3c,M. 4 ff. ff jre.S-ff P De Catalogus is bv gemelde van Braam en alomnie by de Boek verkoopers te bekomen. ferco j mo.1i03*to re?" R1" 2,o >§'3 s" Man zal op Zaturdag den 15 juny 17S2, des nanoensten drie uuren, ten Huize van Sr. Jan StevensCaftelein in het W ^er ee: S d"® t».;» 3 jjlre S.to re van Keyzerrykagter den Dom te Utrechtpubliek verkoopen Een Doede Oanoaicadle Prebende in bet Kapittel van O' er^ re ff g-v ff ff - S?r?ï;' P a re Mun/ler te Utrechtnader enderrigting iste bekomen ten Huize van Mr. 'Joan Gideon Loten Omtfanger der Annaten. Jihoud i; S ^3 g* reta »- 2. td.ff 3 Heden is van de Pers gekomen JUBELREDEN, ter gelegenheid van ecnen vyftigjaarigïn PREDIKDIENST» bqq o ga'q" Sa 4" 50-S 3 SCHUTTf.eeraar in de Gemeente der Remonjlranten te Utrechtin Quarto: a 12 Stuivers te Amfterdam by P. den lm Vra(jj -e z? "5 re X m X' TTrrerbt Werk Terveen en 7.nov Gonda Verhiattwm R nrrprdain 11Vis: T.evden l.UZUL Cl] ','Cll EaVllitS Haarlem vatl il iT. o s 2 ff? o- g "g 5 n:. -O 3 5' Utrecht Wed. Terveen cn Zoen Gouda VerblaawjiRotterdam D. Vis; Leyden Lusdcca van Damme Haarlem van m lx y( SgO tJg -1.ÏÏ 33f o aB o&> Bv E. ITERD1NGH te LEYDEN. .is. beden, w de Pers gekomen: PROCEDURES in de zaak van Mr. PJETi Oo g- S. re 7 3 g. «ars ff MARCt»S Hoofd- Ofijeier der Stad Levden, .en Promoror van Lends Univerfifei t aldaar open tegen FRAbj teerdw «^2 ff^D'^u-Sê3 3 go" ADRIANUS VAN DÉR KEMP, .geinimatriculeerd'Lidmaat van dezelv.eUniverfiteit.overhetdoen oflsaten® d re. 2 re 2 to 2 jê-.3*P t"1?* „ken van.den LIERZANG aan de Hoog - Ed. Geftr. Heeren F. J. J- Ei/inga; S, II. Koor da van Ei/inga; II. Xveege t 3 re v 5"< 3,re ff ff s 3 «4 2 S" 3 dilbinga ven Humaida; Regti. Liv. Andringa de KempenaarJoannes IVielinga; en C. L. .van' BcymaP'! tezejq o23 S're.TO"« n S*3" S" >"^Li fteerende Leden in denRaadvan Friesland, tegens de Refolutie van I Sept. 1779, voor de bepaalde C.onvcycfi jypen d. ff"<< 3 v S' <S o3 - ff „E.H. J., te Leyden by L. IIERDINGII 1780, in groot Oitavoa/i:io. uraphd m to re 3 re >^73^3 5 re4 Bv gemelde L. HERDING// is mede van de Pers gekomen Elf-tal Kcrkelykc Radenvoeringen door F. A. VAN ({Crj "3 J O 3, 2 3 ff H v, g, n sa KEMP, Predikant by de Doopsgezinden te Leyden in groot Oétavoa fi8." Beide We-rken zyn in devd- an nien ff F <^?r>o £3 3 Steden der Nederlanden by de Boekhandelaars t« bekomen. .„jyerifié», re O O* Tliv er r enrr. T.--1-i-A_re_.J._ J 1-111,„..,,„.,,1 Tl,it!Vfcr?T itnpl- heknOtU' c, O £2% re? 3 o 3 n> o O -•ÜM3 v n N w .O.'retJ O 2 «7* <T> ft) Kff 3 - «a By J.ALLART, Boekverkooper te Amfterdam is van dePersgekomen enalom verzonden DeBYBEL doorbcknof (}Vce H" 3 ïFffa^ Ó3 S 2 F" l7-1>'_, breidingen en ophelderende Aanmerkingen .verklaard door J. VAN NU Y'S KLINKENBERG, A. L. M. Ph. Dr. en Predik" f van 01 3 ff. 3 Amfterdamvierde Deelin gr. 8vo. 3/2:4. Dit Deel behelft Deuteronomium. Het vyfde Deelhet geen behelzen 1iinge of 3 Sr3 o- 3 3:re Boeken vmjtfuaRichtcrenen Ruthis op de Persen zal nog dit Jaar volgen. Eenige compleete Exemplaaren van dit rilBnw tagS 2" 5!^§ --jg zyn nog te bekomen. Gemelde Boekverkooper heeft öok verzonden en geeft uit ,ten voordeelevah de Perfoonensuélken"|ehotlcj S 3 p ff 7 V F 3 3 3 derwerpen vetnzynI. DttweedeDrnk van de VADER L1EVENDE MATROOS in een Brief aan Mejuffrouw te a dam.ingr.8vo.: a6 Stuivers. II. GELOOFS-BELYDENÏS van JACOB ABAS van bet Jodendom tot den Hervormdcv inonze diettft overgegaanin gr. 8vo.a 8 Stuiversbeide door J. F. MARTINETPredikant te Zutphen.heeren Te Leyden by d« WED. ANT-HGÈNY de KLOPPER en ZOON op de Breede Straat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2