A*. 17*lf leydse COURANT. NV* Illtfilllst êMèlS 18*£&3 S,fcw I ''-*1 tfvl Hoorn deu I8 Mey. De Gecommitteerde Raadert ter Admiraliteit in Weft-Friesland en het Ndorder-Quar- tier hebben met voorkennis van Zyne Doorl. Hoog heid den Heer Prins Erf-Stadhouder in dienll gefield >sLands Schip van Oorlog van 50 St.genaamd ALKMAAR, en het Commando van hetzelve opgedragen aan den Kapt. n 1, van Rynevelden In deszelfs plaats, met voorkennis als bovenhet Commando van 's Lands Fregat van Oorlog ME- DEMBLIK van 3d Stukkenaan den Kapt. Daniel Heckers. 55 J Go- jtoensdjg $3 43 CJ 5 O -Ö Ssw c g >>*r* bwC^e^yaR V °ra'Z o 3 «3 S B Sg U <S/J- M 'aj N <u s^c c '•u'g.2 ""Sao»"? •ijió Ji'S c"?£ „r& DSN ki AtSt- s a^<S o 3 *-.«0 2 <V G «o 'J? i3rtSCj=^tr'i!r a f£-Ï~"P e"g^ ji» e S-" §2 ^•a'?j= ri w S« a** B c.O'Üb c o JiW 0.2° a» «r3 *-« ej a E£% c g'<~=S rj O .-*? S „tiü *i C5 i, CS 'p <u JZ Tg oü'^3 JA c co cl - fc* O s r uvwuuw^,,» V...UV l»o.»Ji>...w1u, T»aftl lUmS AJ IRUAdUgMU- O de liaare befltliten Onderrecht* boézêmeii haar hét vaft ver- a-!5-''c"' n s u trouwen in dat H. I-I. M. gunt.zullen ireemen die aan den te- v* &i c c g"§ genïvoordigen Jlaat der begonnen Negötiatie konden nadetlig oj> ^'Z c p «r® mor ilea af in devrtedzaamt gevoelens welken zy hebben doen a .5 '.2^J S4^— 2 5 o blykenverandering maakeh. In deze overreeding, heeft 3"° .g hiSg "So fe'It* *5^5 S 8 S haare Majt. zich beyhard, om de geneigdheden van het Hof g b= «^2 A©8 o 25 0.55 orr-'SS van Londen,mtt.t betrekking tot de grondbeginzels van Neu- 4g.g^ E w£3 c RCI^J traliteitte onderzoeken, 'tls 'naiuurlyk en bet volgt van Ï3 ES sSi gin «0 ch^r'cS Sa itlve, deszelfs antwoord af te iuagieh, en inidj?l*rrm>i uil* mant. 2 S S o.rb - Jé f*1 f iü c.S .5? regels te ftaaken dit eenige verandering „publiek omtrent wieh.het ook fnogit brengen. De KéyZerin doet te veel recht aan de vtfyshêid enhetdóor-w zigt van B.H.M. om te twyfelendat zy de grondbeginzels 3 o ri =3 1 van gemaatigdheid, welken men vooral diend te volgen, zou-S 5 .2*5 2 o §-"* E v, den willen vejldatenen of nien in ernft ket voorrteemen S 0 ru r 0 ÜU g 5 heeft, om de Heilzaame oogmerken, welke Haare Majt. 5 c -g j§ 3 gTo oa Zich voorgefteldheefr, en waar Van H. H. M. altyd gefchee- <0 «-tg cïoS""'° E§-^^ nen hebben telt voUen overtuigd te zytt,ta willen onderfteu- S S a^tH o g E^'wSg B ir cj ïSï BJuS.-iToO „hen. 'tZoünietdan mettegenzin weezen, dat zy zich in de y S3? 13 B K hoop, welke zy ten deezen opzigte opgevat heefttc leur 3 o >a £•- gefield zou zien." f 2 Z sT S S (5 N fd u "2 05 DeKeyzeflykeMinïflerhëeftdecervanal hetbovenftain-eJ g."g-a ..!3 e fe-s-S-® "N; NEÖÊRLANÖÈN.' AMSTERDAM deti2oMey. Gifier arriveerden in TefTelH. lansz van Bordeaux en O.MartenfonvanGottenburg ,den t7 wasinhetVlienietsbinnen, en de Pofl van den i8wasdoorde Ponkerheid niet overgekomen doch des niet tegenftaande had itien op de Helder door een Schuit uit het Vlfe de confirmatie, da: aldaar behouden waren aargeland de meergemelde Oorlog schepen uit Zee en wel onder Coinmando Vah dfe vb$ènde Ka- ptteinsals DE ERF-PRINS, Kapt. A. Braak; ZüID BE'- VELAND, Kapt. Baron van KinkelBELLONAKapt. Dek ker; DE THETIS Kapt. Joh. Arn. Blois van TréslongDE AGER,Kapt. Corn. Johan Blois van Treslong; en DE DOL- ÏHYN, Kapt. Vaillant. Arrivementen i Te Londen Kapt. Mikley van Dantzigte Plymouth N.Fcrryi'o van Lisbon; te Hamburg, den 15 dezer, W, Simons van Bordeaux, J. Teekles van Rotterdam B.Ey- 'ifrsvan hier, G. T. de Wit van Duinkerken, B. Mathiefen van OflendeJ. Juriaansz. van Ia Rochelle en C. Jacobs/-, van ysrmenth; den 16 M. laFrentsvan Bajonnc, P. Janfen en J. f. Noskiepel van Bordeaux, H. Jungelas van Duinkerken, A. Jfilethy van Triefle A. Soltau van Nantes J. Peterfen van Malaga, P. Lembeeke van Cork, T. Sybrands vanSevilien ,C. Csmpen, C. J. Hitman en A. Alewyns van hier, en W. B. Schalie van Genua den 17 J. NettelbeskC.F.Schultz, C. ffoileren A. O. Hofmyeralle van BordeauxKapt. Hock van Gailipoly C. Mohlman van LótidenJ. C. Raave van Lisbon. i 'sGRAVÉNHAGE den 2.1 Mey. Eenige buitenlandfche Mgezanten hebben geconfereerd met den Heer van Iddekinge 0 jrefiilecrende ter Vergaderiuge van ^Jun Hoog - Mog. wegerts 1 <icProvincie Groningen. Uit den VenetiaanfChen Staat meld men dat die Republiek t tooooMan Recruten zou werven en zo dra mogelyk 24 Oor1 t logfehepenbouwen, dan tot welken einde is onbekend, j b Men verneemt dat ingevolge de Refolutie van Hun Hoog- it Mog., in dato 13 Mey 1782, den RefidentTor, te Yenetiert is aangefchreven dat vermits het ten duidelykfte manifell ti nas, dat de SENAAT van VENETIEN vafllyk was gerefol- ir bveerd, aan Hun Hoog*Mog. te weigeren de vereifchte en 1J1 „hillyke voldoening, wegens de verregaande verongelykin- gen en mishandelingen door onderdaanen van den Senaat ii lande Kooplieden Chomel en Jordan (woonende te Ainfter- e dam) aangedaanen geduurende den loop van verfcheidén li Jaaren, by iterative reprefentatié» van wegens Hun Hoog- Mog. op de duidelykfle wyze aan voorfz. Senaat, zo door Jen Confu! Jutgarde.nals door den daar toe expres! yk af- ;i gezonden Refident Tor, te vergeeffch onder het oog gebrngt, gt b en dat Hun Hoog - Mog. van hunne zyde nu alles hadden doen ii; in 't werk Hellen het geen de Eguardsdie Mogenijheden tuilchen dewelke eene volkomen vrienifchap fubfiftcerd *Ttomen te vorderen thans in deonaangenaame doch onver- mydelyke noodzaaklykheid ïekragt waren om hunne bcle- d digde Ingezetenen, doorandereefficacieufe niiddelen,Recht :ln iren Voldoening te bezorgen; Hun Hog-Mog. met zyne ja 1 verrigtingen genoegen nemendeen van oordeel zynde dat 1 ecn langer verblvftc Venetien geheel en al vrugréloos zoude i ,gyn,hem geladen«p den ontfangfl van deze hunne orders, a, i.tcrflond thuis waart tekeeren, zonder zig langer teVenetien optehouden, tenzy, dat hem, zedert het afzenden zyner ilaatfle Miifiveeenige gefundeerde redenen waren voorgc- p;i 1 komen,uithoofde van welke hy zoude kunnen fupponeeren, El 1 thtdeScnaatden ernft en het rechtmatig ongenoegen van Dun ,S 1,Hoog-Mog. ziendeeindelyk eens zoude kunnen rcfolvc- jl ren, de meergemelde mishandelde Kooplieden Chothcl tn iJarilan, op eeneor andere wyze, fchadeloos tellsllen; in .li i-welkgeval het hem Refidentgeperniitteerd word zyneterug k reize nog voor weinig tyds uit tc (lellen. »r Datoek Copy van dczelvcRefolutie zal worden gezonden .aanden Heer Craaf vanWalTenaar tot Walfenaar. Hun Hoog- !«l iMog.ÊxtraordinarisEnvpyé enPIenipotcntiarisaanhct Hof mi ivaa Zyne Keizcrlvke Majeiteit, ten eiaidc daar Van in.de rtt itoa.verfatie met den Venetiaspfchen Ambafl'adeurhet meelt j( i.outtiggebruik te maaken metaanfchryvir.g, dat Hun Hoog- j'Iog. gaarne geïnformeerd zullen zyn van het effeft, het ilt i.welkzyne gefprekken ovor deze Materieen de kennis ge- ft. '.ving van den ernftmet welke Hun IIoog-Mog voornemens 11' Jyn tleze zaak ten einde te brengen by den bovengemelde a ril Am'oalLdeur zuilen hebben geproduceerd. iff Pc■Rufljfche Minifter Heer Markof is gifter zegt men na AMi.erda.ui vertrokken, rsf NOTAdoor den Graaf van Oflerman nap den Heer Baron Wi' van Waffenaar- Starrenberg, Aniha'ftudeur der Hee ren Staate'n Generaal aan 't flof van Petersburg, ter n' hand gefield: wi »Zn ras de Keizerin onderrecht is geworden aangaande de «li Refolutie, welke Hunne Hoog-Mog. de Staaten Generaal ,flcr Vereenigde Provinciën genomen hebben, over het aaü- inll wd van' een panic iiersh A'reede tu'Tchen Groot - Brittan- t® ?!enuen Repubiielc.cn van de voorwaarde van welke H. AI. dien doen afhangen, heeft Itaare Majefteitgeen ctt ^njenblik laaten verlooren gaan, om alle mooglyk effeét aan RS ™ire goede officien tc geeven. Dezelve geeft van belang- j Oo °osheid en dezelve gevoelens van menfcblievendheid, die act eerde aanbod hebben ingegeevén, haar nog geftadigbe- C« j'elende, heeft zy door cene nieuwe pooging getracht, de j, tw '"Yn t»t dat point te brengen, welk er een gunftigenuitflag 1 f»"pat V00r'pe"en. Metditoogmerkbeeftzyeen expres- v-ourier^iaar Londen doen afvaardigen, met inflruftietl tl tn°r ']a:lre'® OezantaandatHof, ovet eenkomflig met de na- 1 van ^et voorwerp, en met deszelfs grootbelang. De *f n waar door die Minifter zyn beft zal doen om Ilt» yne Br,tfchc Majefteit over te haaien tot3ar,neeming van t! ItrV00^5'' tor eênerl grondflag van het geheele werk door een der geenendie op het voorn. Schip zyn gewëeften 'ien n- j0n^erHanHelingmoetdiener!, zullen ontleend wor- indienzy, gelykmenvertrouwd, waaragtigzynzou Jie Vis« 1 "e Vplkomene kenniswelke hy heeft van de onzy-1 fcher wel eens zyn verraderlyken handel cjuttr kunnen boeten U» °sSI^ .'«Stages S c-SKS gt? S j; J Mo O 50 C P gh oSauftt ra It 1 o tj ,2 £3 ».°S- e O J^O zt eg 7: y» w2 c a.i r Jr t 0 t Wcn^fl, At h.« o -es 7 S 'ci v a ïa- S ©/Q 5 de aan Zyne Êxcéllerttie den Heer Ahfbairadcur van H. H. S w S M., deStaaten Generaal der Vereenigde Provinciën, kennis c t, 5^2; g 2 te geevenin atitWoord op de Refolutie der gemelde Ilécren 0 S o'P^co^ S Staatert welkéhyhemindato 17 Maart medegedeeld heeft. °H 3^2 - oze< g «oc |H.g LEYDEN deti 21 Mey. Wy hebben in 't voorleden Jaair (4ie cj^ o 11 e^j o e c lo'jl LEYDSCI1F--COURANT 1781 No. 152.) berigt gegeeven<5££ §,g g>-S> <;S«33 Vande betnagtiging der Hollandfcbe Kaapefs DE HERCULES -.V - K eh MARS .gecommandeerd door deberoentdé Kapiteins//oo- febootn Vader en Zoon, welke de EngelfcheKapitein Mac- ride te Huil bêeFt opgebragten in eene Volgende Courant rzie de LÉYDSCHE-COÜRANT 178! No. 154.) gaven wy, volgens eert Brie!'van de Kapiteins H-oogtbo'om uit Huil deti 11 December jjefchreevenbefigt dat een PortugeefAie Eer- kenH'n na de Voorn. Kapiteins in Zee gefioken aan het Rngelfcb Oorlog/chip tiaauwkcurijr bèrigt had gegceven van 'de flerkte der Reapers en hoessy getuigd waren e Dan vermits ons eenige nadere - Omrtattdigheden zyn gecommuniceerdvolgens welke het voorn, berigt door onze eigen I.andsgenooten aan den Engel1 fchen Kapitein is gegeevcn, vereifebt de billykheid dat wy de 1— bclcllirktiging, miltcliièn ontveténd, den Portugeefchéopge- legt, tegenfpreken en aan de andere zyde kan nen zien wat billyte reder, fnmtyds de Erttrolfch: Zee-OfÖciets hebben oni g a Ftjchtrs bejcbeideulyk te handelen en hutlne Vifeh genereus tC'S.Mt;.- bctaaien. 2 ca Jf o De gemelde Otnflandigheden beflaan hoofdzaSklyk hierin Dat aan de beide Hoogeboottiseene Stad omtrent 220 My- C c'S 'g1 len van Londen gelegen, tot huntie gevangenis gegeeveh - v zyndè, de jonge Hoogeboonihoe ongaarn zyrten Vader ver- laaiende, egtcr tragtta uit zyn gcVangenfchsp te raaken, en .£5043 vbor een goéden fteckpennirigbok de Stad iltt raakte, leL.ou* g g g den kwam, eti aldaar een Schip vond hetgeen, ouder Kei-^3 CJ zerlyte Vlag niet een Laading Kryt or de Theems zeilree -"j. lag Hyvevzogt hebbende mede over téfleéketl,wierdzuiks ^'0 gereedlyk geaccordeerd. M6n kon de Kapitein Hoogcboim in 'teerft niét, maar men go g begreep dat het een vlugtend Gevangen vati ecnigaatiZien e g =Z e 3 zi c r i= SH£ SE ■-■5Elë=3 2 S A c 0.2e 3. 0 a» s t« ,ty G. 5> "Zb 5 3 u' .K -P O *5 s 2 - 5 ftl C T. r- H Q. S £±•<5 4 ■C cj^ .«.jj u 55 i«|| '3 O _SJ p "S "3 ij* -3 3 p S h i, eA s o'BS rz =5 o e» voor den Koopman der Laading door te gaan. Dan er wierd ,g juifl geen (lipt onderzoek gedaan en men gingortder zeil. Ilongeboom zig bekend gemaakt hebbende aati zyiie f-aiid- t, a gc! c P aj c -3 13 Cu". o aan delingelfchen reeds verkogthad, eer hyititTetfef zeildfc. S J, rl.2 •-.Ï2ed De Heer Hoogeboonr antwoordde dat hv zulks wel badge-f3 3 2 =c^^iïi'!5'P:w" dagt, maar hoopte het tegendeel te zullen tooneil, door Brie- g."; c 3 ^.2 3 vendiehybyzighad,metdennaamdergeetien,diezynVader Wc1'! e en hem verraden had; dat.hem zelfs door denËngBlfchen v g 51 o 5 li Kapitein Mncbridt gevraagd wasofhethem Iloogcboom niet 5^--, S p T 'l,S,*® P"S3 geheugde, kort voor zyn uitzeilen uit TefTel, Koch van zeke- N 4-a gfip^ö'OÖ "2i5e? eténttf "Sf? i .vSu ren VtiTche^ die ook Zeriötby zighad, gekogtèn gegeeten t - _.1?- - v «- hebben, daar by voegende, Gv bebP de Rocli en ik dé Tarbot g ö7<^ gegeeten cn niet önduifter te kennen geevende, dat gent. Vis- «•S.a.oW 5 S |>'g 5 fcher hem berigt van den ftaat eat ftèrkte derKaapcrs DE >*v> 'êi HERCULES en MARS hadged«w." B - 3 - - §--« 2-ë Jk ti rt C3 - t— H Z sj C c-' C3 3 o, .O *3 B S p - M a u UiS 33 si n c E> o-a C o at* woerdfpraken maar welite hy vernomen had dat Éngetfche S Bootsgezellen waren door gem, Vitfcher overgenomen om eA o S in Teflelcle Schepen te befpieden." I S'Sv-«^"2 De Heer Hoogcboom verhaalde vervolgens dat zyn Bagaje c g-^gog o d~ S reeds in Holland was en betoondde van begeerte te branden ^7 d fc"" bs,-3":'':0 - a a J Kg- a o!^*a om den Engelfchen zyn ongeval duufte doen bemalenreeds -1 g .2 dcioJ 3 b, volgde, en in de voorlede tveek is het Schip van Nieuwpoort W ï-ca si S'? te Rotterdam gearriveerd, h' tu ij S g Deze omflandigheden zyn, mét nog meer andere, vfrhaald Bk ttt k u m •8^ 1 ti# 1 y M I T3 J rÖcd «u J-4 O.-1 fcj 5^< "2 Os V: 2 d <fc! e SoaO S Si

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1