leydsë n'.y* cöühant. tor Êz Q> C f. I7**i wo E It S D f e DSN i$ at k -PI a M 5 0 £0-0 Rjj "0.0^ 9 2 «M -O ÏÏÏO "s Si N SJ IERLAND. DUBLIN den so April. Voorleden Maandag deed dé Heer Hutchefonuit naam des uien wen Onder-Ko- nings,den Hertog van Portland, eenKoodfchapaan deGemeentensbehelzende infubftantie,,, eene ècommandatieaande Kamer om in crnftige overweeging te eemen de misnoegtheden en jaloersheden,over zaaken van root belang en gewigt onder 's Koningsgetrouwe Onderdaa- *tn heerfchende, om dezelve tot genoegen der IConingryken ran Groot-Brittannien en Ierland finaal af te doen." Verder, jdedeHeer Hutchefon,kon hy zig niet uiten,weidende llegts iiélyk bïeed uit in het pryzen van den nieuwen Onaer - Ko- ig, als mede van den Heer Grattan, die groote Voorftander rlerfcherechren. De Heer Ponfonby deed het voorftel van een Dank-Adres en (daarinden Koning te verzekeren, datzyne getrouwe Ge ziens onmiddelyk zouden toetreeden tot de groote voor zeil, welke hy aan hunne Deliberatien hadaanbevoolen; arde Heer Grattan begreep dat de form van het Adres eenige rendering benodigd had, en dat de Kamer eerder verklaaren leildat men de voorgemelde oorzaken van jaloersheden reeds mfpeitrd had en die begreepen waren in zvn oorfpronglyk löritel om eene DECLARATIE VAN DE IERSCHE ECHTEN te (latneerenhetwelk by nu als eene verbetering ihet voorgeftcldDank-Adres zou voorilaan. Ter (laavingzynergezegdens deed hy eene allerfraaifte rede- ering,waarin hy onder andere xeide Dat hy zig bewon deren moeft met welke beftendige deugd het Volk zyn eigen rechten had,beveftigdHy was nog niet zeer oudmaar hat geheugde hem Ierland als een Kind gezien te hebbenHy bad den groei van dit Land bygewoondvan Kindsheid groeide hetzelve tot de Wapenen; van Wapenen tot Vry- heid. Het was nu niet bevreesdnoch voorde Franfchsn noch voorEiigeland,noch ook niet voor zig zelf. De Zoonen vjn het Vaderland waren niet meer een willekeurig Volk, «en geruineerd Gebroederlchap geen Proteftanten die Ca- tbolyken onderdrukken, geen Cntholyken'die onder ver drukking zugten, maar het was du een vereenigd Land. Hy beweerde datlerland allecnlyit door Vryhcid maar gccn- isdoergehoorzaamheid met Engeland verbonden was; dat m met Engeland vereenigd was,niet, zoals zottelyk door n Hechter Blakftone was gezegd door verwinningmaar orllandveflenEngeland had,omAmerica voor vry te erken- fl, de drangreden van noodzaaklykheiden om Ierland vry té innen die van hiltykheid; Hy eindigde met te verzekeren dat fwenfehte een Vriend van den Hertog van Portland te wor- :n, ter wegneeming van alle oorznaken van ldagten. Vervolgens deed hy het voorftel van Dank-Adres, na zyn jgrinpen opgefteld, en hetzelve wierd, met eenpaarige Stem- itnbefloten. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 7 Mey. John IVilkesin vroegere dagen uit «Parlement gezet en onbekwaam verklaard om verkoozen te irdsn tot Parlements Lid, heeft jaarlyks een voorftel .ger nomdie Parlements-Refolutie op de Regifters te royeeren, te kort doende aan de rechten van alle de ftemgeregtigden Koningryks. Jaarlyks is hem dit mislukt behalven den 3 izer toen zyn Voqrftcl met 115 Stemmenftegcii47doorging. Opdien dag wierd,by eene koningiyke Declaratie .pardon be- ofdaan alle Sluikhandelaars, zei gd.valinift als die men in pro- iszalbetrekken mits dat zy op's Konings Vloot dienftnee- |én,en aan alle Deferteuys, die voor den 17 Judy zig by hunne .egimenteo vervoegen is ten zelfden dage pardon toegezegd; NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 13 Mey. Eergifter arriveerde in Te (Tel Lands Schepen van Oorlog AMSTERDAM, de Heeren Vice- ïmiraal. Graaf van Byland DE KORTENAAR, Kapt. ooft; PRINS FREDRIK, Kapt; van Hoey; DE UNIE, apt. Graaf van WeiderenDE ADMIRAAL TROMP Kapt. anGennip; DE DOLPHYNKapt. Vaiilant,uic Zee, ende ■otter DE SNELHEIDKapt. D. E. Henkftvan Rotterdam, jnde van de Admiraliteit van FrieslandChf. Bergefon van ■'dixH. J. de Boer van NoirmoutierW. RinfesL, J. de oer van Oftende enz.; en gifter zyn binnen gekorhefi 9 a 10 cisepen metOftender ehPortugeefche Vlaggen,zynde twee van laatftgenoemde over de Gronden van de Haacx heen geko- ,eneeh derzelvér heeft zyn Roer vetlooren en is doorhe lp van de Teffelfche Loots Schuiten binnen gebfagtdcwyl ePoftfchuit wegens de harde Winden tegenty niétaange'ko- "aais, zyn de Naamen der gemelde Schepen itog onbekend. Kapt. H. F. Wolff, welke den 29 Jan. laatftlédén van Bergen, spoorden om zyne Reis nanvaa'rdde1S volgens de laatftè Brieven van Trieft-aldaar gearriveerd. ArrivementenTe Kadix van den 8 tot den 15 AprilP.' fertinJ. Sangenet en J. Jung van Martiniqiie J. Rodriguez aoSalée, en G. Waud van Baltimore; aan 't Eiland Mann ohneP.paulfen van Bergente Bilbao Kapt.Pefoa van I.on- M; te Londonderry J. B. Sieuwcrs van Koningsbergen; op 'Rivier van Londen Kapt. Lingal van Smirna Dirks van Ar- tangel, Norin van Gottenbnrgen Brunswick van Hamburg riePillauJ. Wagner en M. Blank van OftendeP. J. Claafen ("Londonderry L. Holm J. AnderfonenB. Anderfon vait 'PKholm, A. P. Holm van WeftènvykP, F. Falck van Cérls- Joon.P. G. Viffer van Embden en opdeRheédc J. H. Lnit- en teLubek D. Kuhl van BordeauxJ. Lundt vanKopen- JSta, H. H. Hooge en J. F. Ropke van Strahlfundte Ham- "r8> J. P. Carftens van LivornoP. Cappelman van Lisbon; I' A. Lang en J. Schulenburg van Bordeaux. Van Kadix zyn vertrokken G. Dahlm na Bareelona, J.F.Boni ia Malaga, C. Berends na Cartbagena, N. Poort naRotterdatn, Broeit her waards. sGRAVENHAGE den i4Mcy. De Heeren Staatenvan Hol- ™den Weft-Friesland zullen morgen weder vergaderen. Hun Ed. Groot-Mog. hebben laatftleden Vrydaggoedgevon- knterefolveerenom geduurendeden tegenwoordigen Oor- "Ktinde Kerken der refp. Steden&c. van de Provinciën Hol- 'M en Weft - Friesland, eens ter MaandBEDE-STONDEN doen houden, waar mede men eerlang aanvang zal nemen; Wilendezo als men verftaatin de Stéden en Plaatfen zelf dagen daar toe gefixeerd worden. iniKe buitenlandfche Afgezanten hebben geconfereerd met "Baron van Palland tot Glinthuis prêfideéreude ter Verga-" IO-9-5 fS 3 co a> li <eu *3 ■S5 N -J .si y «5 SS E" A kW M tri C O 4» V MS •CHAD «fe 5 -> 1 -tl O Cl S ï-'F-S'S# •tt O j G H'Ö U |T1 5J w CQ -ttl T3 n\ rrg y* o N'*® 1-1 H -a .tl O K -«i r. O 00 wca w y. Z 3 tl rrt OJ C *- ós D - i« h- dcringe van Hun Ho'óg-Mbg. wegéns de Provincie Ovéryifei. 2 v De lieer johan Peter Coenraad Hendrik van Reneffe, Heer van Vliet, Schepen en Raad der Stad Hard'ertvykheefttere 0.0 welgem. Vergaderinge denEedafgelegtom wegensde.Pro-§<3. vincic Gelderland, Zitting te rieemen, als Raadin Het 'Coilegié aj ter Admiraliteit op de Maas. ai a> De Heeren Staaten Generaal hebben de Heeren van Citters -g enPefters, die ter hunner Vergaderinge Seille hebben wegens de Provinciën Zeeland en Utrechtbenoemd, om als Hoögft-ga derzelverCommiffariffen-DecifeursnaMaftrichttégaan. -"og Zyne Doorl. Hoogheid de Prins Erf-Stadhouder heeft aange- goj fteld tot Lieut, eff. in de Comp. vhn den Major van Óldecópa5eé olidgr het tweede Bat. van hét Reg. van den Lieut. Gén. Graaf u van Yzemburgih plaats vail den overleden Lieilt. J. van Brie- 2jw nen den Lieut, tit. en Vendrig ëff. ondefhetévengem. Reg. g, J. J. Kcyfcrï en in deszelfs plaatstot Vendrig eff. in de Comp,c 3* van den' Lieut. Col- van Reede onder het eertte Bat. van d«t Z -g Reg. den Lieut, tit. by hetzelveÈphrini Comans Schtrpihg. M g Een Ruififch Courier, uit Engeland terug komende is al- a u hierdoor gepaffeerd ert verder na Rusland vertrokken. a Men wildatdeDepechés Van Londen, door den Heer Sirtio- .S ^'E j lin overgezonden, behelzen eene nadere MifilvC aan hem door E g a den Staats-Secretaris Fox gefchreeven doch al mede van eene -3 S 9 g; natuur, om van de eerft genomen Refolutie van geen byzon-o.S> -.O C •PJ V »S c 'c 5 as -e v Ej «aTü -S. 'C 3 5 O w. -u '5 «O e c ffi Sb' s s Z°o\ 2.S - n-JC-a 3 01 up.'rt f C.fl g g Mft-Soï 3'JS .3 vü#t gü'^E So tx §.<u C ^5 r O O 'Z! V g eO) CJ ÏÈZ v 52- Sci -.'M 5 S'o w, w o.oJ.£s rSuo«^t *- -- —1 ■z s t. k 8 g S.O 63-g nrt C c ^03 - - rp g <U T3 O s^i A z» ès'pO w o r ^-S si o 5^ M O U l-i Q O o |4SS - Sn o> JlS éa -o 2 S'S-gg.55 S LjjËS'! dere VreedeirietEngelandte maa&en, niét af te wykeö. tf 53 c^5 n Men zegt hier dat er getwyffeld werdof.het nieuw Engelffch «jSg-JS »-■§ Z aa g<0 inifterie wél lans ftaari zal; men fixeerd deszelfs Val op öS „sü'ft -■ -B „o* O g e s - -a SQ» Minifterie wél lang ftaari zal; men fixeerd deszelfs Val op 6 2 o Weeken tyds althans die van Charles Foxals welke in't oog ca o begint te loopen, om dat hy den oorfprongnavorfcht van der. S c c Hollandfchen Oorlog; en da Anglomanen meenén dat wel^ 2.5 eens ook te voorfchyii'zou kunnen komen de be weqggfond, op welken de Ridder Yorke zyne haiidelwyze gebouwd heeft. LEYDEN den 13 IVIey. Onaangenaam valt hét tydinge.n té a melden, welke eenig nadeel yoor het dierbaar Vaderlalid be-p Q g d S- vattenmaar verfoeilyk dat Nederlanders zig Verheugen, wan - rq p S u, Q O tJO> i-i co *-:!lt§S£g.É i tx <u f w - - p= - •neer er tydiugen zyn van behaalde Voordeelen der Engelfehen g Jc o in de Ooft - Indien. Gelukkig dat die tydingeü meeftendecls als E CJ g -5g loutere verdichtzelen vervallen hoe zeer zy met Brieven be- ij veftigd worden. Een Engelfch Nieuws - Schryver drukt zigc?£. wegens de zo breed uitgemeeten progreffen zjnerLandgerio- O ja ten, dus Uit: ,i Men verhaaldop aulhoriteitdat ons Legér verfehéidè voordeelen over Hydcr- Afy heeft behaald; nien onderfteld dat die geduchte Vyand in zytie éigene Heerfchéppyen terug gedrceven is. Onzfe Vlopten zyn, -volgens die zélfde d.ulh'ó- riteitvoorfpoédiggeweéft in hetverbvereö van vèrfcheide Hollandfche Plaatfen op de Kuil van Coromandelwaar van mén zig groote voordeelen beloofd. Die berigtenzyn geda- teerd van Bafforaen worden gezegt aldaar geza'ndèn te zyd door den Gouverneur van Bombay; doch 't is opmerkiyk dat er geen naam genoemd of befcliryvinggédaan word van, den Perfoon, aan wien die Gouverneur fchryftQoknietde naam of eenig menfch welke fchryft, «f aan wièn die tyding van Baffora is geadréffeerd Men icon die waarlyk éven goed ling gehouden bewyzen te leveren van dé waarachtigheidóf g g-« cai geloofwaardigheid der berichten, van dit önzigtbaaren on- bekend paar Corfefpondenten. In derdaad, betisnieuws I a dat uitde Wolken gevallen is of oud nieuwsllegts tipje- S O 5 ca g warmd om dé Gemoederen des Volks op te houden tegen de H S le Weft-Jndienbejegenen. >^,.£1^ £-* CZ3-M £62 ai >-. P - O La "5 c - k S ré M 5 cj 5 0 6» 5- Cs, o a 0 m" O "J a P P —-.'a -a 'E cbP '3 rampen, die ons dagelyks in de 1 Daar nu weldenkende Engélfché zo weinig geloof (laan aan alle dié gvootfche Bravades hiinrier Lahdgenoo'tén vertrou wen wy dat onze Landgenootcn zig daar door des te minder be- Ï'J kommeren zullen te meer vermits wy het volgende geloop cl O. I. Zaaken kunnen me- n a F. i-cö'ë ei -^3 2 2 5 li -ï F 6 9'5 ca o waardig bérigt van den Staat onzef dedeèlen. ,,DeTydingèn uit deOoft-Indien ohtfahgen zyn jallerghnftigff, want behalven bet Wapenen te Batavia van verfenéide Schepen van Oorlog, in onze Courant van den 10 dezer, ftaan de zaaken .gij op Céylbn en daar omftreeks aller gé wenfsht. De Compagiiic, jj t g 5 die met den Vyand der E igelfchén, fiyder-Ali-Chatiin.Oörlog k was,beeftzo dra de tyding valide niptuuftuiTclien den Staat en g "ér z. MCm -« C. r-d Engeland gekomjn is, niet alleendc Vreedé maar zelfs een •2^,2 S C 4) r •^25 J.S - 3 M 'A tr o Cl P* CtJ t. U QJ 5 LO 97 Pï ^.wO -H „g c S.-a O (j S C9 *37 3 Ïi3°-/5 Eë gis 3 g-i; n 5 .*0 fc,, c;0 O *3 /- J J- «r *2 a TX tl, CU S® «U.*« O o *77 3- «-» o cj zt i» ij r>J' - oC cp CL d nfl ,-r ..-izi o c iï '.3 t 5^ «-2 £-pE«S gg-^S Sj° O «w rt.'S O qj. S'g-S' - WC C sj P C feD 1 E"3 vo'ordeelig Traftaat met dien Vorft gemaakten daar van reed.l g- 5 - - c de aaugenaame Vrugten ondervónden, doordien drie duizend §jg J s g "-ST a - Man van zyne Troqppesin Nagapatnam zyn getrokken., om die 5 ft'e-g-S-r- *»£sgj> e 5 S S 8 Stad, watiheér de Engelfthèti die wilde bèleegerèn; te verde'e- 9 S p.é7 7 2 c-c5 a s s cZfc s'p digén." I Verfcheidë Veldflagetr zyn er in't voorleden jaar tuffchen JyC "7 5" c 5-^'iS de Engelfehen en Hyder - Aly voorgevallen, doch niet met eéii 2 .5 -a g1 f. o g ei u -jz .a "i. g td g> zó groot voordeel voor de eerftgemeldc dan cetis heeft de -5 wuo'"C egné,èn dan weder de andere party de Overwinning behaald; u*é terwy.l de Bataillè van den 27 Augiiftywaarin deF.rigèlfche g g^-g |«2> gJrT'ïi «"gaq'f- g«S het Slagveld bebbéh behouden, hun zo veel Volks gekoft heeft '3 S «Cj*S als aan Hyder-Aly. En ditgevoegdby hetgroot misnoegen.; Z S»*t c F*2 6 e w '"ééNl a Pi "3«c^ x k r. 1 zyn eenige Engelfghe Vaartuigen genootnen tëCóetiim., Öjl Ceylon heeft men een renfort van Batavia ont-N?; 3 v fangeh, en boven dien met eenige Inlandfche Vorften een Ver et S bond gernaalttWelke tuffchen de 3 34000 Man Hulp - Trouv g— S«C<^ g-ë g*c^'_g pes aan deCothpagtfie zulleri leveren. In de Havens opdit^ ^cigg^g^c^cO Dfcj'g 3 important Eiland zyn eenige van Compagnies Schepén tot ver- o n a deediging: Én indien de Franfché Vlopt in December van de Kaap gezeild, en fvaarfchynlyk deliineerd, gelukkig aanland, k; fr5>««d S"S 2.5£h« S y c at 4? -1? Li e C", A Jv V lüyl 1U MvLvlllUCl val] vltj CJ jj - V - rw a a TT naar het Eiland Ceylon ge-k c^ej fg^CLg;»» an men van daar aller itripor- >>"3 eél z "U'S-S „at s u,. A* k 41 a S o cd c "3 <u J- -= h 11 Sa na etj C e. -a. •e «j a? u -s r- O 2 O - tantfte tydingen te gemoet zfèa. Voegt men hier nu by de ca 7 S M 2 u c '«o, zekerheid, waar in de Kaap clbof dé bezetting der Franfché v c. J<-, 2 jjj «j g v g "3^ v Trouppes is, dan behoeft Hieö voorde voornaameEtabliffe-2 s §*3 S a"2 *el mentcn van dé Compagnie piet zéér bedugt te zyn. Enwy «3 kunnen by deze geleegenheid niét palaten te melden dag het Q in onze Courant Van ia'atftleden Vrydag voofkomende, als of de Heer Hertog d:e la Vauguyon een Memorie van klagten tegéns den Gouverneur van Plettenberg aan Hun Hoog-W 3 j; &.<u Ï5JÖ ew Mogende zotlde hébben ovefgeleyverd, volftrektabufifis. F>vï5«ïfl "(H Wy achten ons dus verpligt hetzelve te herroepen, te meer, daar een zodaanig abuis, mogeiyktegens, onze intentie veï,-" keerde indrukzelen zoude kunnen maakea."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1