.17** leydse gröot-brittannien. ukant. maandag HOUD der BRIEVEN van LONDEN van den 23 April ft den 3 Mey- De Gemeentens hebben dezer dagen ver beide Subödien toegeftaan en fchynen met allen ernft be- 12ctezyn om den ftaat derlndifche zaaken ten naauwften [peurenen bereids den 29 April nam de Kamer beflüiten riffen en boeten op te leggen aan den Ridder Rumbold )ffi die met het tc Noordviyk gejirand Engelfch Ooji-Indi- tip DE GENERAL BARKER, uit Indien is gekomenaan WhitehÜl én Peter Perryn Schildknapen, welke zigaan temisdiaden en wanbedryven hebben fchuldig gdmaakt, treade dat zy de Poften van Gouverneur en Raaden van is bekleeddenwaar tiaingebragt en voorde eerfte keer pen wierdeen Bill om hunne ontwykinguit ditRykvoor yd van een Jaar te beletten maar de Heer f. IVhitihill de pas wat vroeg gezet en bereids het hazepad gékozeni m 30 April begaven zig de Gemeentens ook aan een onder - van den Staat der Geldmiddelen en'de Heer T. Pitt deed Poorftel tot het aanftellen van een geheim Co mmitté, om igte doen van de OorlogsKoften,zeder't den 5 January 1776 eneerften February 1782, mitsgaders van alle beladingen tn tyd geheven met het geen aan die belaftingen te kort Dt. inadeedde AldérmanSawbridge hetVoorftel dathet ifloen van 1000 Pond Sterling jaarlyks geaccordeerd aan uSchilknaap John Robinfongeweezen Secretaris in de efaurie was onverdiendmitsgaders eene verltwifting en ■«elooze uitgaaf van 's Lands'geld. egter ging niet door, vermits het veelen Leden teperfo- voorkwam.en zelf ook aan den Staat-Secretaris Fox, welke oorltel als ongerymd aanzag, zo het nietjvan meer andere Igevolgd. Hy verklaarde te wenfchen dat de regte ftaat i'tLand aan het Publiek bekend was, ten einde men niet [vervolg mogt denken, dat zy het in zo een elendigen ftaat idea gebragt waar in het de Minifters hadden gevonden Hceren wiften,zeide hy, dat de Staat in der daad ramp- edig wasmaar hylton verzekeren dat de angflvallig/te Ming niet in jlaat -was t eb tg typen hoe lang het Land is." rmerkte aan dat hy met verbaaftheid, in dePapieren van Departementgeen het minfte voorwendzeltot eenen log met Holland had gevonden hoe zeer men de Natie inzelvenop vertooningen van volftrekte noodzaakiyk- dt had geworpen, en de voorige Minifters even ondeu- id het (luiten van Vreedemet de Republiek hadden ver- iderd,cn de Natie naauwlyks zougeloovén debuitenfpoo- heidvan de voorige Beftuurders, wanneer hy aan deWae- dverhaalde dat Lord Stormont, na dat het Parlement, no den Americaanfchen Oorlog deszelfs gevoelen had lit, na Kersmis aan de bemiddelende Hoven had'gedecla- rd, dat met Holland geen Vreede zou gemaakt worden tot mnAenHeer van Berkel had doen ftraffen." Gouverneur Johnftone vatte hem daar over en verklaarde el te verfchilien van din Heer FoxVoor zo verre dezen hetminfte voorwendzel had gezien tot dien Oorlog ^i&nt sgeen een Zee - Officier, of hy will dat Holland Scheeps- eftens aan Vrankryk had bezorgden men kon onmooglyk mfche Zeëmagt fnuiken, zo lang de Hollanders daar mede [voeren; datinden voorigea Oorlog hetzelfde was gedaan izeMinifters toen genoodzaakt waren af te wyken van den vanhetTra&aatvan 1674 en verfcheide Schepen te co"' tertn welkeby den Letter van dat TraHaatbefchermd waar uit hy het uitmuntend gevolg trok dat hem den mdzuaklyjt voorkwam. Heer Fox vertoonde dat indien de verzorging van «epsbehoeflens aan Vrankryk onsbillyke reden hadge- tven om met de Hollanders in Oorlog te komen er naau w- sgeene Natie in Europa was, of wy moeiten ermede in [lograaken want alle verzorgden Vrankryk bet noodi- Voor den Hollandfchen Oorlogzeidehy, paffeerden iaarlyks 4 a 500 Hollandfche Schepen de Zondin het rieden Jaar niet meer dat elf,'én nog wierd Vrankryk utzien." Hof heeft eenige Dèpeches van Nieuw-York ontfan- éneenLyftje van omtrent 40 kleineVaartuigen in America til Novèmber 1781 tot 13 Maart 1782 genomen, den, den 3 Meyzynde Aétien van de Bank 114; die van Comp. zonder Prys; dito Zuid Zee; gifter 65; oude teen, heden 58 en 1 vierde h 3 agtfte; nieuwe dito, Ns.J7 DEN ii M h 38en 7 agtfte a 59; 3 per Cent gereduceerdeheden 58 vierde h 1 half a 5 agtftedito geconfolideerde 59 en 5 hvierde h 1 half; 4pcrCent dito 73 en 1 agtfte a 72 en 7 373. DeWiflelop Amfterdam is 34 en4; ditoopZigt 1; op Rotterdam 34 en 6; op Hamburg 32en 11 aio, en fna 33beide a 2 en 1 half Ufo&c. NEDERLANDEN. STERDAM den i i Mey. Meft heeft hier over Vrankryk Othentique Brief van Mauritius van den 25 November 1 waarin onder andere gezegd wordWat den Oorlog 'aangaat, de Franfchen zyn zeer fterkleggende hier 11 ogfehepen van 60 en 70 Stukken drie Fregatten en 14 dportfehepen met 3opo Man gereguleerde Troupes ■tover vierdagen zeilen zullen na de Kuft van Coro- iel om Madras in te necmenen dan na Bombayzo dat ■"Etlfchman hierin de Ooft gevaar looptal zoekt hy de 'tepuelen. Men ziet hier geen Engelfche Schepen. STERDAM den 11 Mey. Laatftleden Dingsdag den s morgens ten 5 uuren, overleed te Groningen in den aom van ruim 41 Jaaren den Wel - Eervv. en zeer Geleer- «r THEO DO RUS ADRIANUS CLARISSE, zedertden '?72waardig en zeer bemind Leeraar der Hervormde Gé- t alhierzyn Wel-Eerw. was van wegens Noord- Hol- Weputeerde ter Kerkvergadering te Groningen, en kreeg jl)y des Zondags morgens eene Leerreden doen zoude, "Uwte en vervolgens een Bloedfpuwing aan welkers ,ellZyn Wel-Eerw. overleeden is. [liter arriveerde in het Vlie Evert Cornelis van Memel orgee van Koningsbergen R. TheunisH. SiboltsJ. P Te? O. Hendrik? uit Noorwegendaar tegen zeilde T-J-Jongeboeren Chr. Barrels na Petersburg, S. Ohl- wpenhagenJ. Meynerts na GlukftadtChr. Koots na ai»U- ViiTernaElbing F. Ekersberg naTorsberg J. "«rettich, Chr. Lenwich na Aardgaardftrand, Chr. ïfiii 11 f i's "8 P V Q N S *-« o g B a 2 So K'-o» C b« §.2g 1 10 f»0 SOÜ *- o Q -c g g Kampen éh C. Jans ha MamfcürgH. ttéyetA. JanSz. SchuyljIméFeddes ;Th. Folmers, P. Geerts J. H. de Haan, go? C. P. RooskJ. Folkerts J. JanszO. J. Braams, J. G. Smit, G. Robyn jB.Sagèr, A.Ariens ,S. BeekesS.Jacobs, Y. Ób-a g bès,S. Jeffes en W. A. Bakker^ alle na de Oöftzee,J. J. Groot; Sj'S J. OlfertsL. Jansz, N. Laarfeö, Kl. Hailing EylersH. B Laurens ,A.Foppes èn G. Hendriks na Noorwegen. 1 2 Gifter arriveerde in Teflfel 's Lands Fregat van Oorlog DE H 'S WAAKZAAMHEIDKapt. ÖvérmeernitZee ,als mede A. g C. Scholts j E.Jaiisz en J. Remmers uit Noórwegen enjani;-c a Pietersz uit Schotland. g Inden nagt tuffchen den if en 17 April is tweeMyleh van Hé- N .2 la by Dar.tziggeftrand het Schip van B. Peterfen, van Koning^ i> bergen na Harwich gedeftineerd inen vreesde völgèns de laat-t? e fte Berigten dat Schip en Laading geheel #eg zoude zyn. JH g ArrivementenTe Radix S. L. Ramus van Bilbao; te St. Stbaftiaan S. Tetmans van hier; te Livorno L. F. FieryA. Vulovich en T Cammorovieh vanSmirna, G. OretichvanMo- <2^ Z rèa, S.RendichvanTriefte, G. F. Janftérvan YafmouthO. S Helman van Nordkiöppiög&c.te Bred het Schip de Vriend- ce fchap Kapt. Rudolphvan Oftende-en Couweste Honfteur g T. J. DikvanlaRochelle; te Havre de Grace P.Poelftravan 5^ hier; te Oftende C. Blok en J. Olfen van Hnll; te Dantzig^^; J. N. Thörre van St. ÜbesW. E. Panrienbêrg van Embderi, gu G. Vol van LondenP. Richardfon van HullJ. Engel van g o Kopenhagen, P. DahlgreenA. Brack en R. Swenfën van Got- o S tenburg; té Lubek D. Berg van Koningsbergen C. Jenieh(§gfc[ van Strahlfund eh T. SaaU van Kopenhagen; en te Hamburg js T. Moller van BoUrdeaux.' S."S 'sGRAVENHAGE den 12 Mey. Èe Heeren Staaten van J Holland en Weft - Frieslanddie gifter en eergifter weder ver- gaderd geweefl zynzullen op eerftkomenden Woeüsdaghun- ne Deliberatien vervolgen LEYDEN den 12 Mey. In een der johgfte FranfcheBiia- S' veh drükt men zig 1 wegens het onhngs aangëtafte Cönvoy van g; Ëreftj dus uit: Te Veriailles heeft men de gewoorie Hof-^ Courantbehelzende dat negen onzer Tranfportichepen met le Pegafe zyn genomen. - Die Courant meld niets van 1 PABionnaire, het g'een doet denken dat dit ryke Schiphét ge- y, vaar ontfnapt zal zyn. Ongelukkigiyk heeft het tegendeel plaats, want ineen Brief van den Vice-Admiraal Afiltank aail' den Heer Stephens, Secretaris der Admiraliteit te Londenge; dateerd PLYMOUTH den 28 Aprilword gezëgt lk heb het genoegen ter informatie van hütitië Lord- fchappeii téberigteh, dat voorleden nagt alhier binnen kwam des Konings Schip Latonóén dat Kapt. Conway de aangé- -r- naame tydirig mede brengt,dat hy,in gezelfchap van liet Schip the Queen, voorleden Maandag bezuiden de Sorlings ontmoet heeft het Franfche Schip ÊASion na ireals een Flüitfehip toegeruft en hetwelk voor het laatftgen. Schip de Vlagheefc geftreeken. Dit Schip had aan Boord Elf Kiften Iioiia?idfch Zilver, als mede Onder-Maften voor 4vier- en - zeventigers, met cömpleet Zeil en Wandt, behalven Zyn éigen Maftenj welke voor hetSchip le Hannibal beftemdwarén." Voorts berigt my Kapt. Conway dat hy voorledeh Don- ^1Q j, derdag, tien Mylen bezuiden de Eorlings hééft genomen de g Franfche Logger la Bernardine van 14 Stukkenen herno- 'g f '3 S men een Schotfen Logger van ioStukkén, door den eerften g g 'H u 'f- o u. O vv 2 '00 3 P (W o w - sQ" IU es r, "Sïg1 .2.0 s bemagtigdzynde." Men heeft tot nog toé geene nadere berigten wegéns dén k tegenwöordigen ftaat van Zaaken teGéneve, JandfitdeMar-^ e. quisde Jaucourt de Franfche Trouppcs beftemd om die Stad in te (luiten, zalcommarideeren. SLOT van den Brief der Cantons van ZURICH en BERN 0 aan de Syndici van GENEVE. op Oftdeftuffchen tiet vuurigen wezeiidyk aandeel - dat wyfteeds p o blyven ncémen in het lot uwer overhoop leggende Republiek, go* en het herdenken aan de oudeBondgenootfcllappen,welke tus- "3 fchen hetzelve en ons plaatsgehad hebben ieggén nog bvzon- derlyk qp ons de verpligting om aan uwe gemoedelén zo wel .2 «5 g' als aan die van alle Burgers en Ingezetenen uwer Slad, te her- roepen de droevige en gévaarlyke gefteldlicid van Uw Gemeé- g 7; nebeftzo weivan binnenals van buiten. - 3 I Het kan U niet ontgaan hoe zeer deszelfs gevaafen toégé- bd noomen en deszelfs geheel verderf onvermydlyk gemaakt zou- den worden indien de gepleegde gewéiddaadighedênniet ver- Q p holpen de vryheid van den Koophandel en Communicatief g zonder vertoeven niet herfteld, Uwe gevangene Medeburgers a niet geflaakt, en de publieke ruft, de wettige veiligheid ea Vryheid niét volkomen wederom béveft'igd worden. v gg Vooial moeten Wy Uliedén voor oogenftellen de vreeslyke ■ar"„ gevolgen, welke voor Uwe Stad en derzeiverlnwóohders zou- g g den kunnen fpruiten uit de iiegte. behandeling aandiegeénen M UwerMedeburgerendiegevangenzïtten.aangedaan.gelykookc^ có to de wraak, die in alle plaatfen de géenen welke er de Bewerkers a g"§ y van mogten zyn zotvde vervolgen. 0 g, i; Véy vermaanen Uliedcn orri met verdubbelde poogingen te g arbeiden omdat oogmerlcte bereiken door hetwelk alleen N geheélen ondergang voorgekomen kanworden. S 2-a S~ Gave God dat dé heilige pligt, van he t Vaderland voor zig v g c g s M zelve en voor de zyne te bewaürenin de hartên van alle uwe 2 g» Burgers en Inwoonders,wederwakker mogt worden I Alsdan 5^ zalhetzyn datwy zullen mogen boopen,dat de door onszo dik- H wyls methetbefte oogmerk, maar ongelukkig fteeds te ver- a geeffch zo wel by monde alsby géfqhrifc gedaane vermaanin- H gea eindelykeenig indruk op Ulieden zullen hebben en dat de wreedeoneenigneeden de haat, devyaudlykheéderi die Uw Geineêhebeft op dit oogenblik in afgrond geftord heb ben, uit alle harten gebannen zullenxunnénWorden! Waar op wy Ulieden zo wel als ons zelve, met allén mogelyken y ver, aan de befcherming des Allerhoogften beveelen &c. P. S. Wy hebben den Brief, geteken d N, en gedatéetó 's Hage deniö van Bloeimaand, wel ontfengen; doch dezelfde re denen, welke ons'tot hier toe bewoogen hebben andefe Brieven ongeplaatft te laaten, nog heden exteerende, is M bet ons ook ondoenlyk gebrnik te maaken van den H voorn. Briefbehalven dat wy pligtsbalveft gehouden f Zyn van fommige, daar iü gemelde zaaken,niét te fchry- ven. Vertrouwende derhalven dat dé Heer Zender, H die men ons verzekerd van een zeer aanzienlykCaraéter te zyn, hoe gaarne wy denzelven genoegen zoudengee- ven, ons het niet-plaatfen van zynen Brief ten goed* zal houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1