i! f BethYsbfanisz. H.BethTammész. en j. Beth, Makelaars, zutöeri óp Heden; Itfaandag den dhiey; lê Araftérdam in S. i it b& L jiiïeuwezyds Heeren Logement, verkdöpen een party SCHEEPS -GEREEDSCHAPPENbeftaaude ia Ankers Tottwen 5-3- -g v-0 o'S g véllen loopend TouwwerkKoks Goecjals mede een Engelfche SLOEP met 6 Riemenalles geborgen uit het by Petten -i ff 5-3 sf-* verongelukte Schip de ElizabethKapt. Carditis Albertus Cornyngekomen van Bordeaux; welke Goederen op Heden gcnciim Sü.js S-j 2f~ 5 niérd leggen in 't Pakhuis ie IValvifcb op de Zoutkeets Gragt; en aldaar op Heden te zien. «s .4 g M e i T Beth Yibrandsz.A. Dyktuan én W. Moller; Makelaars, zullen op Heden, Maandag dendMey; te Amfterdam in 'tN.Z. .4 «5 i?c 3 KsH T -rfomoflc trAvlrnnnATi d'iffBiifii'/lt'n'ii'ic Kn'/ntN l-l 1 CV U> T? l>. 1 C f-ï f D lyononriri T-f RT 11/Jl A ff R. TtfTi fACid. IT nnr R '3 Sr> GJ *-* fü. ij fleeren Logement, verkoopen eéti'éxtfaördinaris iVel bezeild HUBKER-SCHIP, genaamd HET WRAKEND OOG, Kapt. J floras Spin is ill *t Jaar 1761 nieuw uitgehaald, lang 137 voet, wyd 30 voet.2duim, hol 14 voet 8 en 1 hadf duim, 't Verdek 6 voet 3j a duim, is iri 't Jaar 178 i ZtVaar vertimmerd en gekiélten gemonteerd niet 8 Stukken Kanon: breeder by den Inventaris en berigt J 5 tv de gemelde Makelaars, cn by Ja'cob Scheltcs. ^<2 £©g ff -5 2 O T. Beth Ysbrartdsz. en F.J.Meliffen, Makelaats, zullen op Heden, Maandag den 6 Mey; te Arallerdaminhet N. Heereü "T.™ «-ffp g- --g 2 logement, verkodpea een extra fraai en hardzellendSPlEGEL-JAGT, te Amtlerdum getimmerd, zyndevool-zien vaneen on- .o.A g> fe 8 S 3 é'3 «emeen fraai Pa veljoert royaaleRoef en verdere Cbitimoditerteri en Gemakken, lang 41 voet, wyd 12 voet ioduimen hol 5 sj1"'5: r5"S? §.2^1' voec4<hiim: breeder by Biljetten én berigt by de gemélde Makelaars: Het voorfz. Spiegel-Jagt ij leggende in het Cingei over 5 g'-; üa 3 2 t? w.S'v n- de Lutherfche Nieuwe Kerk. t 3 *5 2 21S 4 a rp T T tt aLs., La T3 Ik*LT T a *4 "t UT? T LT TV A*, 1, rtlrtAM.: TT i-\ rt rt 1.5 A.I An AArtW#,yTrtr» d AZ At, rt J trt tt #T rt *A*t Z? .,.s«An AV #s ra rt i f— O I sJJjjj Jfc'uwe Fokke Bezaans Maft ingezet en een nieuwe fioegfpriet ingelegd breeder by den Inventarisen berigt by de Makelaars. 2 S J5 e id SySji j|) T. BethYsbrandsz. en J. van deuBrink, Makelaars, zullen op Heden, Maandagden 6Mey; te Amilerdam inhet N. Z. Heeren om"5 t- w'o'2 S'41-' 4 Logement, verkoopen eert extraordinair wel bezeild FLUYT-SCH1Pgenaamd HE D/HE GEBÈOEHETiSCommandeur p.!a 'tottjaiisst Snelis in hét Jaar 1741 nieuw uitgehaald, lang 17a voetwyd a8 voet 9 cn 1 half duim, hol 12 voet 3 duim, 't Verdek 6 e-g'® jJ £"2 J gjf cuihalfvöct,en deStrturplegtj»voet3 duim: breederby den Inventariscn berigt by de gemelde Maket&tiè en by itjndirtdet -soSSJqÖ jö r. 3 a> KiiiJereiiMakelaar té Zalndarti. O'g^èSgS: 'P.Beth Ysbrandsa.S. A- Lenaertsz s. J. van Mourikjünsz. Lor'btit en M. G. LuydirigMakelaarszullen op Heden a a e >."s U g Maandag den 6 Mey,.te Amilerdam in 't N. Z. Heeren Logement, verkoopeirefen extraordinair welbezeild FLUYT-SCHIP, ge- gü-s S 'i*B P^J 1 7~V fY A A ïY' 2? a# /I JV7/T F FY ITO 1A ,44 F 2A I La* Ta a T a Z miaii it* l,,*a a L a a 1*1 Inn f t n iraa* 11, t?1 A a* i AM .C h C th ïn ÉJ irt b.' i?J O. JWUVJ. U.*e.iavteUVUi.«AVlu,w...,A.Aii«.v,..*.u,«».l.n y V 0> y- rCZ CJ C?F-4 C"n R Cl "r- w Lftgement, verkoopen een extraordinair welbezeild KOF-SCHIP, genaamd Z>£ HR.OUIV SUSANNASchipper Mtyndtrt PW-<S tja2£*3< o m"S.L i««, lang 92 voetwyd 21 voet 1 duim;holir vddt, ca in het Jaar 1780 een uieUw Wand opgclegt: breeder by dep lnvedtarii c s u g«B3 sü «'C2,g g eh berigt by de gemelde Makelaars; «&l5j=£ 3 pT^ f a trtllar D Qbanlnir 011 dlfiiic Molzfllonl'c ?nllpn Nh HpiIpii Mflfinr^jir HpM IVfit ti> Auiftprflnm in*f TMipifwé»*vd< C-inüSSBTWiiRd) IvfS én No. 3. Eep drj'vend SCHÜITEN-HUYSalles leggende buitetl de Haarlelörtier Poort aan de Moolen dch grooieri Otter13 c Sf^jJ breeder bv Biljetten etiberigrhy de gemelde Makelaars. -;o sE-e 28 F. W, KIRSCJHBAüM, Makelaar; zal op Heden Maandag den (JMeyte Amftefdam in't Nieuwezyds Hesven Logement; g«> J •- s'S* g*? verkoopen een extraordinair welbezeild SMAK - SCHIPgenaamd DE ORANJEBOOMSchipper .C/aat HoorcysIs in 't Jaar j y c d "2 d: 1763 nieuw uitgehaald; lang 78 en 1 halfvoet, wyd f7 voet 5 en I, halfduim, en hol 8 voet 4 en 1 halfduimbreeder by den In- J S*a 5 S jje'ë g ventaris, en berigt by dett gemelden Makelaaretiby-Jaii ê'n Bajllaaii Kllnkcrtcn Hielke Jacohsz en Comp. g.a o g 8 *T c's^EG'-* Heden,Maatfdagden<SMcy, zullen de Makelaars Hendrik CatupenHerman Iiogewalcn Abi'aham van Ketwig, tcAmiteidap» 0nj g"csa o 2.5 inhetOudezyds Heeren Logem/nt, verkoopen een zeer vermakclyke en we'igeleegcn BÜYTEN-PLAATSjE ,genaamdP05F- S -3 o ^0,^^44 S g sj-° RÓST, met deszelfs zedert weinig Jaareii nieuw gebouykde' Heerén-MüyzfUgTuynmans-WooningStallingen Wagénhuys g gij® S g-% v fl;ande evenbuiten Haarletpaan de groote Heeren-ofWagenwegnaby den lioutbreeder by Biljetten .en nader dilderrigtirig «ij bydebovengéirt. Makelaars als ook by den Makelaar GERR1TKOK te Haarlem. De Papieren, Bcwyzen van Eigendom eri Veii-Conditien zvu te zien ten Comptoire van den Notaris C. va:i Homrigh. Heden, Maandag den 6 Mey, zullen de Makelaays G. JarmanG. Cramer jtnsz. en J. jarman, te AifiSdtdroi inhet dudé Heeren Logement, verkoopen No. 1. Een piajfitnte en wel aangelegde OUYTENPLAATSgenaamd JAGERS-IFT/C met deszelfs Heeren - IlnizingeTui nmans - Wooning., Tuin-Huis, Menagerie'Kolfbaan &c.geleegett aan de overzyde vau de Haarlemmer Weg circa de 4o6Roedcn yan de Stad Amlterdairien Nb. 2. Ben Kamp WEY -LANDgeleegen aan de Haar- - lemmer Weg ctrca de 200 Roeden var. de -Stad Amftcvdam Oènévens dé djar op zedert weinig jaar en uit ue grond nieud? getin:-1 taerde KQETSHUYS en STAL voor 5' PaardenHeden te zien, meteen Briefje detor èen def Makelaars gcteekend. De.Be- - - ttyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zyn te zien ten Comptoire van den Notaris E. Stoezak optie Haarlemmer Dyk. Nog kullen voorn. Makelaarsop Zaturdigden u Mey, 's morgens ten 10 nurén op gemelde Bnytenplaats Jagers -ftyk verkoopen 7 -- «cuigé Beelden Tuyu -Cieraaicn Broeiraanien LeiTertaars Tui'tlUians - Gereed: chappen Schuit en Meubilaire - Goederen. -' - ----- - -, -1- Hédra, Maandag denöMéy, *s avonds ten buurert, zuilen dc .Makelaars W. Zeelt, H. van derSaan Lodewyksz; en J. timmer man, te Amfterdam in het Oudezyds Heeren Logement, verkoopen een zeer vermakclyke en wei geleegen PLAISIER- PLAATSJË genaamd RUTMZIGT, met deszelfs Hecrcn-Huyzinge fraaije zes kante Compel, ChalonStygers Schuiten- o.J,b SSèbófi 33. a,; luya Vilch-Schouwflaaade en gcleagen aan de Haarlemmer Trekvaarttegens óver de 700 Roeden zj'n Ingang hebbende °P 5 'C S E S £>j» g .2 jj bctDoqrSlooter Dyk hebbende een aUeraangenaamlte Uitzigtbreeder by Biljetten. De Bcwyzen van Eigendom én-Veil-^ rSJ S o 23 Con-ditiert z.ya te zien ten Göniptoirc van den Notaris G. IVytbof opde Lcly Gragt. No-g ztiHen vdornoemde Makelaa/s op 2a- éi11 0 ro 3 turdagden n Meyop gemelde P lAISI ER-PLAATS JEverkoopen di'verfe MEUBILAIRE - GOEDEREN TUYN-CfE- 3 ÏUADENeen. gtoote partytje ZYDE-en andef VISWANTc'n. laa'tftelyk eén zeer fraay ROEISGIIUYTJL en andere 5^8 Goederen m'esr: alles daags voor de Verkooping te zien. ''c" J.S-?>SS hS?? A.J. Dankerts en A. L. AronsMakelaarszullen op Heden, Maandag dén 5 Mey; *s namiddags ten4ituren, te Amfterdam irt g-o J.aö a Hp At hstN. Z. Heeren Logement(volgens Appoinctement van de,Ed. Achtbard Heeren Scheepenen) verkoopen een party van 27 gp *s.e;S 3 Booten ofPypen geborgen Brazielfche TRx\ AN, benevensteèn party van rrtinl róoo Pond B-fazielfche BAARDEN; als nader "g "fgróL.-jJs '''gc"§ by Notitie word aangeweezen, S §'S lóa E S S g.< Verkoopinge op Morgen .Dingsdag den 7 Méy;*s namiddags ten 3 uuren, vöör de Stal vsiijtin dé Basin de Reguliers Dw-t.rs .«5 <9ü» Straat, hvde VyzelStraatvan 5extrafchoone zwarte Merrie PAARDEN-, uevdrts eenige fraaije RYTUIGENTUIGEN 5«s 5q ;"S5* I? 3 g HOOFDSTELLEN, STAL-GEREEDS CHAPPEN &c.en hetgeen verder te voorfchytt zal worden gebragt: breeder by ^0 S .g ^T-S 85 Biljetten gefpecificeert.- 5 S g f g 3 a D. HANIUS'COETSE, J. LAMBERS, A. WIGHMAN, H..SPANJERT, J. M. STÖLTENKAMP, H. HAAK'VAN «S g VEEN, J. DE WARM en N. LAMBERS, Makelaars, zullen op Morgen, Dingsdagdcn7 Mey, 's avonds ten 5 utlren pree vs., te £- Jj o ^—5 "J o Amilerdam inde Nes in de Brakke Grond, verkoupen een party JUGTEN in iborten een party groote MoTcüvifche MAT- "J. .g .*0 VEN; een party groote befchadigde MATTEN, gelen! uit het.iehip tie Patriot,Schipper Juban Plas, gekomen van Archangel§C^i n j~_: een party Vati 3600 fluks St. Petersburger 3 Els befchadigde MATTENgcloft ttlt (iet Schip 'Prins Karei, Schippei Cdrél liatisa g g g gS §2^ Jekomen vrn St. Petersburgen andere Goederen meerléggende als nader by Notitie wórd aangewsezen. 'i Z <§"C;E> d öj«e s JOHANNES BROEKHOVEN en HENDRIK VAN,DEN HEUVEL, Makelaars, zullen op Morgen, Dingsdag den 7 Mey; 'C P* 5 SpJ jwlSv. J avonds ten 5 uuren precvste Amflerdaui in de Nes in de Brakke Grand, verkoopen een party kenrlyk RoOSEN HOUT, 58^ a «tra fraai van Blom en Couleur; leggende ten eifldë van de Brouwers Gragt in «en Pakhuys, tdffehen de Driéhdek Straat eH te 2s? C 'g 3 - 5 s? S Sj Baan Gragt: en aldaar Morgen te zien. ^.S S oj j' .Jl S-jJjk v J-de Leeuw, M. de Leeuw, hi. L. Conttfnt Junior, N. J. Fabius én J. de Vogel, Makelaars zulléfi op yfaénsdag den 8 g Sé o T™ 8 Mev 1732, 's avonds ten 5 uuren te Amfterdam in de Nes in de Brakke GrondVerkoopbit 18J Pakken en 5Ö Vatcn-Ukrairte gt-S ca 2 7? d, b,« TABAK; (zoo gezond als befchadigd) leggende als nader by Notitie ftaétaangewcezén. .2,m H o-a a N®'-.5 S Ssk S WAT IS DE PAÜS IFunttt 1782. - - FRAGMENT VAN EENEN BRIEF VAN OVER DE AAN-—o ff Sfa M <«ü2oP.S=,a n »- -- 3 tl T "fiiX e sj:»! KOMST VAN PIUS DE VITE WEENÈNuitgegeeven door J. FAN SONNENFELS. Déze twee leezenswaar- fc* 871 - <8 S o E a g -5 g dige Stukjes, uitbundige Pennen gevloeid, eh tt IVeenen by gelegenheid der komjl'e van den Pdy.s aldaar dart bet licht v jj a Z 5 ij '3 «-b gebragt, worden heden, uit bet Iloogduitfch vertaald, aóStuivers uitgegeeven in 'sHagëfey-C. PLAAT inde HofStraat a.g g a «e "2 'I 2« en alom in de meefte Steden by dc voornaainlle Boekverkoooers. C. VAN HOOGEVÉÈN JuniorBoekhandelaar te Leyden, heeft gedrukt en afittti VöBttndenTweede Ver-volg op de ~o~ g VADERLANDSCHE ÜICHTOEFFENINGENdoor Mr. T. IC LIMBURGbehelzende Lierzang aan 's Lands 0 Verdeedigers, op detiXXIIlfle van Lcutemaand 1782, in groot Oétavo: k 3 Stuivers. en3^ -'s-t,, By denzelven is mede uitgegeeven en alom verzonden: PROEVEN VAN ROEZYE, doorhet GénoOtfchap VLTT&m a u "Z S „■p-a-a n VOLMAAKT te Schiedamin gr. 8vd.a 15, beft Pap. ƒ2:2, Zie de récertfie van dit Stuk tn de Vadcrlandjch: ,""5 .S oc 5 jt a-ê »b „Letter.Oefeningen, 4deDeel, No. 3. 5§S 3 g g S Heden wordby de meefte Boekvefkhopers inde Nederlandfche Steden uitgegeevenREI NIER VRY AARDS ÖPENHAR- L£ p1 jj «tJ SJé g £.8i~ TIGE BRIEVEN, om te dienen tót opheldering en regte kennis van de Vaderlandfchc Hijlorie, en teffens ter danwyzinge van o g g 5 -I de ttaare en wczentiyke oortaakin van 's Landt vervallen en kwyntnden jlaatmitsgaders van de middelen om tót beteren toe/land •So" S 'tkoinen, vierdeStak, in 8vo., in het welk ondeEandcren tiitde rapporten der Admiraliteiten de oorzaakeri van den zwakken g u g3j3Jg S^.c 7,-Sc c jMtvan 's Lands Zeemagt aangetoond worden; zullende in het e'erftvolgende Stukje de voor en nadeelen vaneen Verbond met 5; v "g g^j |vS o daNoord-AmericaanfcheStaaten,inovervveegingegenoomen worden: de'Prys van ieder Stukje is f\2. ©S f?"S W,S S^f!S'aj By A. BLUSSE en ZOON te Dordrechtis van de Pers gekomen de Tweede Drtïk van twee LEERREDENENiritge- -'♦&©5^ja{Vtr&NS «prookende eerfte, op den Dank- Vaft- en Biddag den 14 February 1781over Spreuken XX18, de andere op den Dank-ff «o H/o's c 1-3 Vaft-en Biddag den 27 February 178a, over Prediker IX: 18 door J. H. VAN DEN DOORSLAG Predikant te Dordrecht. S g q m g O dS E d "c PczeLeerredenenzyningerigtomdegevoelens van Godsdienft en Vaderlands Liefde op te wakkeren en te bevorderen, zyn de L-Z. éfi - g S7? iSs-s-j] Me alom te bekomen. O S I'"B 5 Heden word uitgegeeven OÜDERWETSCHE NEDERLANDSCHE PATRIOT, No. XXVIIIXXIX en XXX2 K e B g« sï a - - - - - - - - seeder S-B-.V. na,'t!? bevattende een Brief vaft den O. N. P. aan den Wel - Ecrw. Neer J. A. BLANKPredikant te Utrechtover zekér j; Helaas van zyn fVcl-Eerw. Leerreedeh op den Bededag gehouden iii de Z. llolL Courant van I April 1782. JSjQ o ff ^'J= H- -*■-**- o 3 J-K brt k - v" 5 V 5 Jé lzq om^'Z g S o 4*2 -__i- et q S S k W B. JVILD, Boekverkooper te Utrecht, heeft gedrukt en alotn verzondenVerhandeling over dé VENUS - Z1EKTENS, n S'H J g 3. uit Ondervindingen en Waarntcmingen opgejleld door den Heer LE FEBURE Praétifeercnd Doctor te Amfterdamenq ÏTJU^UJ o i-c"-? Hoofd-^Direfteur van eene Patriotifche Inftclliug tot het behandelen der VerborgenKwazlcn binnen deze Stad, inde 55éi o" 5bQ-a ff &-9 nieuwe Doelen Straatin^^groot 8ve.: kf 1:1®.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 3