1 c m y. ir*t. LEYDSE NP. J4 COURANT. iK c g 3 e 8Q s§!sf! u 7: c fc£ ■gS If» 4> <I> 5* o ïï-g U A A N D A9 DÜITSCHLAND. EENEN den 28 April. DesPaiifTen vertrelt is thans vaft bepaald op overmorgen den sa dezer. Zyne Keizerlyke Majelleitwelke zynen doflrriuchten Gaft gifter zelve een zeer korthaar Kruis vanBril- linten het welk op drie maal honderd duizend Guldens word «efchatheeft omgehangen zal denxelven tot aan de eerlte Nacht - Poli te Kloofter - Molk geleiden waar na de Graaf van Cobentzl den Paus gezelfchap zal houden tot Munchen. Hoe vergenoegt de Paus is ge weeftzo over de wyzc van zyn «ntfaugft als van de behandeling, geduurendc deszelfs geheel yjfblyf alhier, kan men afneeinen uitdeAanfpraak, gifter door denzeiven irtbyzyn des Keizers,ëh van aengeheelen Hofiioet gedaan, bv gelegenheid dat hy den onlangs gccregerden Car- djflsaien, Graaven van Firmian\ Prins - Biffchop vanPaitau, eti BathianyPrimaat van Hongaryenden ronden Cardinnals- jjpcdopzettede,-wanneer hy, onder anderen zig dus uitdrukte: Liefde en eerbied ha'dden hem uit het Roómfch Gebied tot den Keizer overgevoerd. Hy had, onder befchutting der „Keizerlyke Gafl-Vriendfchap, gelegenheid gehad om de ware, op egte Godsvrucht geveftigde, Deugden des Mo- narehs en hongftdeszelfsliefde voorden Godsdierift enden Staat te bewonderen. Hy keerde terhgmet e>en hart door dankbaarheidallertrefFendft aangedaanen den Cardinhalen en verdere Opperherderen der Keizerlyke Staaten kwam het, als Biflchoppen toe, de gelukkige Oitderdaanen zyner J, keizerlyke Majelleit te overtuigen dat de Keizer even zeer dcrzelver geeftlyk en tydivk welzyn behartigd; hec kwam hun ook toe voor hein te bidden dat de Beheerfcher der Waereld een Leven dataan 7.0 vcelc Millioeneii van Onder danen dierbaar is, met de vleugelen zyner Algoedheid en Almacht geliefde te bedekkenenz." NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 4 Mey. Giiïer zyn in Tefiel binnen ge komen O. Hommesz van Chriftiaaufaqd en H. C. Naatje uit Noorwegen. Eergifter lagen reeds voorgaats ten Anker vief Oorlogs Fregatten, onder Commando van Kapt. Swringh Voorts zeilde gifter in Zee S. Hendriks na Genua. Eergifter kwamen in bet Viie binnen L. L, Reb'ok uit Noor wegen en J. Poole van Koningsbergen. De Brieven van ELSENEUR van den 27 April melden Zeden de laatfte Pott contitrueerd de Wind Ooft en O. N. O. met Stilte en Vorftdc gearriveerde Schepen zyn gezeildop. Boriiholm heeft geftooten het Schip van G. Kundeuit Vrank- ryk na Riga beftemd was met over boord Werpen van 50a óo Laden Zout tveder Vlo: ge worden, en zou tragtenzyn fchade te Bornhoim teherftellen. Arrivemedten: Te Kadix, van-den 1 tot den 8 April, N. ïoort van Rotterdam, M. Madan van Gnaira enM. Ohveiro van Villa Realte Livorno van den ts tot den 19 April, X. Herinazt vah Halmftadt, H. jfanfeu vanLeverpole A. Caiberg van Londen, G. SodOrgonar van Tripoly P, Mo rato van Cora- boftati, en G. Burbacchi van Dragomath te St. Sebaftiaan M, Luitjes van hier; te la Roebelle L. Berends van Havre de Gra ce; teBlayeJ.M. Tim van Oftende en zou na Bordeaux ver trekken te Havre de Grace M. Bornhoim van Ceudres,!'. H. dc Boer van Sardam P.Rynders, P. Hoetjes en P. J.Vifler; en to Breemen T. J. Klapper van hier; alsmede te Oftende J. Vail van St. Crux, G.leClule van l'Orient, en T. Hundaan van Fredriksftad. Vertrokken: Van Radix J, J. Prehn na Hamburg, W. Berg ènL.Fcfterfen na Malaga; en van Oftende P. de Harde na Gra nada, NT. Reyks naSuvinamen &c. 'sGRAVENIlAGE den 4 Mey. By de Heeren Staaten van Holland is goedgevonden, ftewinduebber^n van de Ooit Indifchê Compagnie in de Hollandfche Kamëred te qualifi- ceeren, aan de Houders der Recepiflen op Anticipatie-Pèn- h ningTiwelke zuilen verlangen derzelver voornoemdeR.c- ii eepjffen geconverteerd te hebben in Öbligatien ten iailen van gemelde Compagnie onder Guaranrie van Hoar Edele k Groot Mog. en tenens genoegen zullen zyn, bydeovergifie van voornoemde Recejpifleu, te fournecren in contante Pen- j, niugen zodaanige Sommenals de helft van hetCapitaal van 1, de voornoemde Rccepiflen zal komen te bedragenonder de gewonne Verbanden uit te geven Obligation, ten laden van gemelde Compagnie-, ter inontant van de o vergeleverde Re it ceptflen en daarby gefourneerde Contante Penningen te- 'genaden Intereft van drie percent in 't JaarVryGeld, zonder n eenige korting: En is wydei sgoedgevonden allen Weesmee- (teren, Voogden, Administrateuren of Curateuren welke «eenigevar, de voormelde Recepiflen op Anticiparie Pennin- I ?ett ondeTderzelver Adminiftmie, directie of bewaring heb- |(l »hen, te auihorifeerenom alle zodaanige Recepiflen met het vorvrfz- Fourn iflement ten bedragen van de helft van het Moiitantder Recepis, te laten verwiffelen in voorgem. Obli- tiénten laften van gemelde Compagnie-, gelyk mede om tl 11 Van de Recepiflen'of andere Effecten onder derzelver Ad- n mitiiftratieflintftie of bewaring zynde des noods zo veel te v verkoopen als tot de voorfz. te fourneerene Penningen tuilen nodig hebben." 's GEAVENHAG'ï den 5 Mey. De Heeren Staaten van Hollanden Weit Friesland zyn eergifter en giller weder ver gaderd geweeft en zuilen op eerftkomende Woensdag hunne Deliheratien vervntgen. De Baron F. G. Thoe Schwartzenbérg en Hohenlandsberg I... ''I deze Week tervVer»aderinge van Hun Hoog -Mog, wegans deprovincie Frieslandprefideeren. Ter Vérgaderingc van Hun Hoog-Mog. heeft de Heer Johan Agton van Kntith Burgemeeiterder Stad Zwolle, we%ens de i i, Trcvincie Overyflcl Zitting genomen zyade geïntroduceerd «nor den Heer de Schepper. vi^ ^en H.aad van Staat zyn benoemd tot de Commiffle na II Vlaanderende Heeren Stavenifle Pous en Lemker van Breda; iff '"tot die van de Tienden, de Baronnen van Aarflcn, Heer van t vPVk, Sommelsdyk en Plaat, en Alberda, Heer vanByma. 5# Door welgem. Raad, zyn, op voorftel van d«n OntfangerGe- rf teraal VANSTRYENten Coroptoire Generaal van de Unie, m Vrmits h.et overlyd-en van den Commis Hermanus Deckers 'angefteld tot Comnvisbetaalcftde de *>ea32 jaarigcRenaen, C«tnmis Mattky* Zynen Voorts tot Commit betaalende de o-j 3 ifvSA' 4J (u F re c O d et Pa 4> HT c 5 -- ir- (tu ^5 SÈS'LtïEf- d >l| 2 i hc?' gJ s.èfg'J S«. Cl -1 Sj=-j-g B ÖH >■- Ö&N M- R-te lntereflett der Loterye den CommisDiedefikVlamersVelt; en 5 JJ 6 lot Gommis betaalende de uitheemfche Intgreflen Anthony c ^5"= 5 Deel, welke in deze hiinneQualiteiten voor Hun Ed. Mog, den H o S;" Eed hebben afgel egt. 3 §-S*i c Men verneemt, dat op Authorifatie van Hun Hoog- 0 c m 3 ^<IS Mogenue by den HeerBurgertieefterPatyn, alsOnfan- 2 f- |^.-o 5 ïg: get Generaal van het verhoogde Laft-en Veilgeld een g-<ï vg c „Zcj IN-Vtrni inrif» Iflften van hpr vnftrfy l/ïirMfO or<»nn^nf1. V e m rs -rS '3.01 v* *ry - - O t\C ■S jWïJaÈi JA 5 e g Negoiiatie ten laften.va» he t voorfz.Middel is geopend, iegens drie per Cent in 't Jaar. =-52 s' p «S fc- pèS- 4» P re •*- c S h LEÏDEN den 5 Mey. Gyter ogtent is alhier aangekomen S c Zyne Vorftelyke Doorluchtigheid de Lieutenant- Generaal J" f2 R C Prins van Heffen - Caflelais infpeAeur over de twee oudlte v o g en alhier in Garnifoen zynde Efcadrons van boogftdeszelfsb >H a Regiment Dragonders, weike voor Zyne Vorftelyke Door-«1^ 'S luchtiaheid hebben seinanoeuvreerd. - t "Êsüt'kSs luchtigheid hebben gemanoeuvreerd. c c 4 "5 I ES Volgens fommige berigten zou een Engëlfchc Kaaper aan e j u 'J S;^< 0 Hollandfche Viflers verteld hebben, dat de Koning van Enge- g 2 ccgj 'R'ït.f:3 n b S1* land ordre hadgegeeven om dezelve in hunne Viflcheryep on 7 "J; vg w 'a -a *5 k: a gemolefteerdtelaaten voortgaan, hetgeen als eene'befchei-KS 5 v denhcid die men van Vyanden niet wagtende was, wördopge. v E Z bemcld; maar het geen by andere word opgenoomen als eene «a g g p AJé»? S van die middelen, welke de Britten in 't werk Hellen, om, ware ,E 0^4-3 S'5 hecftiogelyk.onsin ilaap te wiegeu, en een afzonderlykenVr.ee-'q c u.oy e de met dat Ryk fmaaklyk te maaken, waartoe (volgens den al*ffiïpo gemeen geactuen Peil van den Nedcr-libyn No. 73) niets word-ew o 4,1 gjo .0 0^40 ^<S 1 PW.yUtJ- gefpaard": Boven dien (s het vrylaatcn der Viflcheryen thans c 3 „O z1" zulk eene groote edelmoedigheid niet, nu zy na Vrcede haa- "gs JiZltug 3.^-5 a ken als wel die van den Koning van Vrankryk, welke, niet èbi wg toen hy afgemat van Oorlogen wasmaar in den beginne reeds S 2 «7 5« S.S, toeftond om de Engellche Viflcüers vry en onbelemmerd te - e '5 -g M 7 <j - ^(wV3*=>(-np_'C»|s^»**r-R.w '2£ï laaten voortgaan. - S^Jg-S 8< v"5»-o.S gjo Wat voor edelmoedigheid dezen Iaatftgcn. Vorft, boven En-g'g 7 ',S g"^ ëc°®"5 geland, aan onze Republiek heeft betoond, ziét men in''t merk- s 2 -TS - OS- •'iWsü.sï „"SS 'ts 3 5Si B> ï- B,:> waardig Advys vap Jonker R J. Van de Cdpellen tot den JMarfch, r. op den onlangs gehouden Geiderlcheu Landdag te Arnhem, S c-f a J[ waarin dézek'e onder anderen zig dus uitdrukt: S'; 2 Co c s fü -= -- 3 Q »9 v Cl. 4_t ■o 3 o o 5 febe hulp ontbloot war,en geweeft Met is die zelfde niagtige Nabuuf, Ed. Mog. Heeren i welke onze Vaderen, toén zymet het Spdanfcbe Juk worfteiden, heeft beipen verlolfen dié in deze dagen onze halzen zonder dat wy het ons inden beginne fcheenen tebékreunenvan dat der Britten heeft bevryd. Op - hét gevoèligilte op het dankbaarfte aangedaan verwagteh on ze Medeburgers dat dit Gémeenebeii zig tegenwoordig op bet naauwfte verbindc nieteen weimecnend Volk dat ons beftaan en vborljioed ter harte neemtMet eene Mogendheiddie be ter voor ons zoTgtdan wy zelvendc.en meteenen nacuurly- - keu Bondgenoot,die indezédageh.zoalshy dc uitkomft blyk.t, niets dan het geene tot ons eigen behoud en voordeel moeit (trekken van ons gevorderd heeft. - I11 onze voorige hebhe-n wy ggmeld, volgens Brieven van BREST van den 12 de/er, het ongeluk aaii het Convoy na de Inuiën beftenid. Bejegend, tnair hoeveeléSciiepen de En- gelfcht genomen hebben is niet ligt te bepnatep uit hoofde ti-o der vcricliillende Eafigten eu door dien de terug komende --3 g Franfche KoopVaanly - Vloot van St. Domingo verward fchynt 7, te worden met het uit Breit gezeild Convoy Da de Ooft - Indien, 3 S'p'g Dat hetlaaittgeinelde door de En gei fche 11 is vefitrooid is £?-&»"£ maar al te waar: Men heeft Brieven van Breftweike die ge- s - Tui beurtenis du'smelden, Het Convoy, na de Ooft - Indien beflsmd en waar over de Heer de Soulange.Coniniaiidanr van het üorlogfchip C le Pro-teSeur het bevel voerde, heeft het gewaagd om den g^x- 1, ai April weder van Breft uir te 'oupen, eneen andere cours 3. g teiteemen. Doch delooze Adjirtrafl Barrington,zulks voor- .5.0 3 7 ie 11 hebbende, had zvn Efquader verdeeldten einde ons Convoy hem niec zoude ontfnappen. Het Fregat VAndrom«' ij S' quede voorhoede hebbende, ontückre den Vyand heteerft, 3« 3J£ en deed ferftond de nodige Seinen, waar op de Heer de Sou- 'Jtg -2 lange aan het ConVov Sein gaf, om zo fpoedig moaelyk een „goed heepkoomen te zoeken. Otidertuflcheii werd het Pre- 3 gat PAniromqtjuc nagejaagd en efudelyk tegen den Avond jj"3 j- door 3 Engëlfchc Schepen omringt, waar voor het wél haalt S,s moeitflryken,dochdeVyanddoordehoileZeegeetihezitvanS'3 2 3 het Schip kunnende neemen, nam het de vlugt, en ontkwam M het gevaar, doch ftranddeongelukkiglyk op onze Kuit Ter L g wyl dit voorviel raakte de Heel de Soulange met den Vyand a S flaags aan wien hy, niet te-genftaande deszelfs.overnugt, «- >- kloekmoedig liethoofd bood,'t welk, gevoegd by deninvai- a o <u ^r lenden nagten de vrees derEngélfcben, om tedigtbyoiize S'S'w „Kutten te naderen; ons Convoy de geleegenheidgaf<om te g ^-S® ontfnappen, uitgezonderd 4 Vaartuigen, die, te veel vooruit g "'4*2. geraakt zynde, in 'sVyandsmagt gevallen zyn. De overig* g o g zyn deels te rOrient.Sr.Malp en Breft behouden ingekomen, J ■- YTolgens dit berigt zyn ér flegts4Vaartuigen genomen: Dit' >4 ^P.§ 3 5 "SS ■St) ^>c-r C O 2 •T3 <5 re 3 JA |.s*ï O re 5- 5 9> u a J a re S cg 2'f, .54: -27.5 7.-3 i fan C3 e ts W i» er 4 re 13 S 5« 21,^ 5^5 c a fyl - ■éï-Saa t-< O pf* W Af —o U -- u F C 5 o c 73- c> o Jr éi *-t O G N ?C C bfc JB. G G c O O s O ff S o M u4 2"® £j >3 O u koa r- 45= 5ü CJ /if; b KS 2 u •- 3 u B a. c re "3 ,X ea e 7 c,5-;a TC QJ •S re r a 7^1^ Cfl r» r- S—4 ?Sfc c o S y W 6' O 3, bod; go^-i O "XS 7 o ij 3 44 2 3 S O i^« N - c «O C <y »-» 7 C O. <5|-^ Ou •-< bO*" '<u o r Q "if OJÓ—»U —1 ®s^t4.*Hg.8 >*2'cS g ,<4 9.Q a V o .*7 rÖ getal word nog verminderd in c-ninderen Brief van Breftden - 29 April van Parys gezondenwaar in, na opgaave der reeds ge,J n- K melde reden van uiiloopen.gfezegt prord: -5 g w s. Den 20, des namiddags ten 4 uuren,ontdekte een Korter g*SS''"5 '1 die op kiitidfcbap voor uit zeilde 'en Vloot van 12 Engel- g< fche Oorlogfchepen tyaarïip dezelve met voile z,eilen terug 4 j JS - kwam orf het Convoy te waarfebuuwen. wordende door de Engelfche Vloot gevolgdmen gaf daar op by het Con- - =4 n^4-3'S E«*> 3-K 2 o<-fg6 o - ty Sf £2 V. CJ f O -7S>-~gj 3.2 3 a x-j re flj CN - e - fe u (S I.. ï^«6^ E p&t >-«J voyhetfein, dat ietier een goedbeen konten zoekenmoeitj 2 -- td 5 M 4 4 o Q het geen dan ook gefchiedde, nemende ieder Schip een by- gr-S 4.5 g 5 4 -7 S-3 S c*ca 0 zonderecoursT g'^4 fïM 8£*Sfil| Den 23 kwamen de Protefteurde heide Pre-gatWntwee (-< n 4 5= 2 Fluiten en9 Tranfportfchepen te Breft Weder binnen, ter wyl 4 £v.47p 3 o '3^ de ABiotmaire en 4 andere Tranfportfchepen de Haven van 5 >-g g 3 sti l'Orient bèreikten in welke Haven by het vertrek van de n 7 g £(7"4 t5 g 2 Courier, nog twee Schenen op het inkomen waren. Dus 4 3 ^'£4 "«.2 pS-g.ü zyn er van de ao Schependie uit Breft zyn uitgeloopen g *4 ffg'.o t, reeds 19 behouden terug gekomen." !ïtSa=Tr,®t-fB reeds 19 behouden terug gekomen. g», do S Het Hollandfche Geld, dat a Millioenen beloopt, is aan 31 -o "Jtd. o .2 dj 2 w> boord van de Protcftearde twee.Fluiten zyn geladen tnetjai.i-'g.ïe o j» Ë.O p3 K~* CJ it M I*- t j f3- PH 7*1 T* *"a MafteneuTauwwerk." Met deze laatfte tyding komen de jongde Brieven zo van S q g g _g Parys, als l'Orient en andere Plaatfen, het meert overeen, maar H o g gebeel vorfchijlend is een Poftfcriptuni van een Engelfchen Het 'Verwig *p dl vierde MUdstyit. J w JJ l O c u *2 O ^3 o .-ü 5373 o 0.7» a ÓL.^" - >T u C-.iuG&fare/j tl 4» - ti M üH >*.<3 i> (£4 F-4^Q Ws54^a T3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1