r LEYD SE G OU RANT, lillik jls D A L M A T I E Ni ZWITZERLAND. D U I T S C H L A N D. NEDERLANDEN. «I fill-lil rOEltSDJQ -tr—WI W Ö- t-J 41 *"J rv SU^Ortij S.o^ ■a "W E E tS SoOüJJAg0 ;w L - ..fUi .Bis «g.gg .s.^ *i-S H O tsJSSi^" "»tp«cs fiEgSSB cogtS §4? P.S-E S-mQ a 3*~ O B N i M ETi AGUSA den eerften February. De tegenwoordige!! Oorlog tuffchen de voornaamfte Zee - Mogendheden W' van Europa, zeer gunftig zynde Voor de Scheepvaart L». der Neutraale Vlaggen,zo bevindzig onze Republiek ,ede onder het getal van die geenenwelke daar uit groot oordeel trekken. De Engelfche Kaapers, die de Middelaird- jheZee zeer onveilig maaken, en wieruitrufting zderbevor- ird word door de menigvuldige Engellche Comptoiren te jvorno, welke Haven zy vryelykuit eninloopen, hebbende urt naar en van de Levant voor de Hollandfche Vaartuigen :f Belemmerd weshalven verfcheidene Kooplieden dier itie de Party gekoozen hebben om zig van de Ragufaanfche i« te bedienen terwyl onze Regeering niets liever wen ende dan deze banden van Vriendfchap nog naaüwer toe te jenden navolgenden allerbeleefdjlen Brief aan de Heeren ten Generaal gefchreeven hebben: HOQG-MOGENDE HEEREN! Anze Scheepvaart, zedert haare eerfte opregting, altoos D beftendige blyken ondervonden hebbende, van de be- Hendige voorkeus waarmede zy door dC,beroemde Natie van ;U. H. Mog. word vereerd ,zodaanig zelve datuwe Confuls iliarbv verfcheidene gelegenheden by^eftaan en befchermd 'hebbenals haar de grootftegunft en genegenheid toedraa- jotide; zo hebben wy thans het «nuitfpreekelykgenoegen van te verneemen dat een grobt aantal Vaartuigen, tot onze Navigatie behoorendc, gehum d zyn voor rekening van ver fcheidene Steden en Havens in de zo gezeegende Staaten van 0. H. Mogende. By zulk eene aangenaame geleegenheid niette kort willende doen aan onzen pligtneemen wy de rryheid ons met dit ons eerbiedig fchryven aan U. H. M. te irefenteeren, ten einde onze Schepen hen aan te bevelen, en erzelfder tyd de voortduuring hunner vermogende befcher- iiingvoor onze ganfche Natie te verzoeken. Wy zullen letalseaivedelmoedig uitwerkfel van de verhevene en gunft- yke gevoelens vanU. H..M. aanmerken, dat dezelve gunftig- yk zullen aanneemen deze onze eerfte verzoeken, welke wy an Hofflgftdezelven doen in het vafte vertrouwen van een rooftryk antwoord te zullen ontfangen. Intuffchen verze- ;eren wy U. H, M. van onze vuurige erkenteniffe, en van do nuitfpreekelyke verpligtingendie wyaan U. H. M. hebben. Vy betuigen hen daar voor de nadrukkelykfte enallercer- jiedigfte dankzeggingen, terwyl wy ons met het lioogft logclyk refpeét noemen Uwer Hoog - Mogende alleronderdaanigfte Dienaaren. (Was get.) De REGENT en de RAAD van deRepublykRAGUSA. Gedaan te RAGUSA den 22 January 1782. ER.N den 17 Aprjf. Van Geneve word gemeld dat aldaar Edift was gepubliceerd op bevel van den Algcmeenen d, welkevolgens gewoonte, door den grooten en kleinen d by een geroepen was. [etvoorn. Ediót behelft de nieuwe Wettenvolgens welke Republiek voortaan zal beftierd wordenwerdende de ksregeeringdaarby volkomen vaft gefteld; maarinen denkt de zegepraal der Voorftanders dier regeeringswyzezo ge- Sifverkreegen.ilegts oogenbliklyk zyn zai, en de Mogend- en, welke de Geneeffche Staatsgefteldheid hebben gegua- leerdhet geene verrigt is niet ongemerkt zullen laaten. Ithansdatde magnifique Raad van dit Canton niet gezind is nieuw aangeftelde Regeerders van Geneve als wettig te len.biykt aan de behandeling omtrent deBrieven,by welken leneeffche Raad aan onze Regeerders berigt hebben gegee- van het voorgevallene te Geneve, en welke Brieven on- lend terug gezonden zyn met byvoegingdcr volgende Nqta. De doorlachte Republiek van Bern voor haaren Gcallieer- ea niet kannende erkennen eenen Raadwelke, metver- tingder Wetten is aangefteld door eene oproerige en ge- apende Fa&ie in plaatfe des geenendie wettelyk ingerigt {eweeft, zo werdop bevel van hunne Excellerftien-dezen jenwoordigen Brief terug gezondenBERN 15 April I7S2. TIENEN den 17 April. Men was wel van gedagten dat de nog deze Maand de terug reize na Romen aann'eemen zou, weinig meende men dat desZelfs vertrek zo naby was men verneemt dat de reize bepaald is op aatiftaanden "dag en dat de Paus den 26 dezer te-MUnchen wordver- zullende door den Keurvorft van Pdlts - Beyeren 3 Poft-" te gemoete gereden worden tot aan het Dorp Haag. bezoek, zegtmen ,fchynt de Keurvorft zo veel te aangc- er te zullen zyn, door dien Zyne Keurvorftelyke Door- igheid te Romen met den Paus reeds kennis heeft gemaakt dezelve nog maar Cavdinaal was. Aan *t Palts -Beyerfch sook de Keurvorft van Trier aangekomen om mede den aftewagten. 'bvefzekcrddatde Militaire plahtfen voortaan wederals been, zullen gefcogt en verkogt mogen wordendoch met epaaling, dat de Verkooper geen Geld in handen krygt legtseen jaarlykfehen Intereft van 10 perCent, alzo het pal moet blyven tot het aanleggen van een altoosduurende oen - Caffa. Boven dien moeten de Koopers de vereifchte 'gens en bekwaamheden bevitten en geen andere Officiers iverderavancement benadeelen iSEL den 20 April, Omtrent 1000 Man RecrUten, na icabeftemd, zyn den 9dezer, onder Commando van Colo- atzfeld, van hier na Hanoverfch - Minden vertrokken om op de Wezer ingefcheept te worden en over Bremetlehe te fleeken. SSINGEN den 25 April. Zo even ontfangen wy weder den goeden voortgang en progreffendie de Kaaper KISSINGER, Kapiteit Jaryin het neemen van Engel- 'yzenmaakt; want men meld van Cherbourg irf dato 17 t "«gemelde Kapitein aldaar heeft binnen gebragteen groot x 15 Tongelaaden met 60 Ton wit Zout, «toBrigantyngroot 100 Ton, gelaaden met 250 Tiers- 1 en 106 dito Vleefchals mede een Rantfoen van 550 ■s, waarvan hy zedert den 14 dito', toen hy zyne laatfta Ogenomen zig meefter had gemaakt. Y R biN M öb c <*2 .2r AMSTERDAM dén 29 April, ih *t Vlie zyn den didezèf hog binnen gekomen S. Jenfen van Riga, F. Holm uit Noor' T3 o 'r? 7- ^2 wegen en daartégen zeilde in Zee lme Feddes na de Ooftzee g g en N. Larfen na Noorwegen en den 26 is nietsgepas-.è £9 flte; feerd; De Veefmau, die met dé Poft van den eerften dag op ~*.L jk.. .1 - 1n1ïw-i O <4 r? e c <u w pq a *X5 4> °ï=t 2 8 3 CO j3 p. o SJ (2 'C rt S-s <5 T} i* GL O o S «r£ Z o B.o 55 8 S t-, S W C B stl !TN - p c g •§•3 S E s e£ 3 J 3 rti1— O (O St. Malo, J. H. Mulder, F. Arends, A. Arerids, A. Alberts, C. ThamerenS. Freriks uit Noorwegen, B. Blom van Drenthe m, ojjj g|f 6® en daartegen zeildfcrefpcélivelyk in Zee j. Kiel naSurinamen, s 5M „S a én N. M. KopernaSt. Thomas g-g""? ssjè> Van de Wezer word van den 27 dezer gemeld, dat aldaare 8 Q c èenige Engelfchë Tranfportfchepennevens het Engelfcb «g '5 Oorlogs - Fregat en Kotters binnen gekomen warenen daar q g- g JJ S. eerftdaags aooo Man Trouppes op dezelve ingeftheept zouden X Worden en weder na Zee zeilen. J; g •«■O'S "r- |2 <c c z s SE S' t- c° 2 W No n <u F* O i £1-5 «j -r. t n c v 5 ,c: bo i~. cj (j. k- r-1 «x t,n O 5 Ï- Wj (-< ui - - -X -- b- cj 1 h-o Jïi si - Pu l O C O C2 ets q S *—*ir S>|1 |ïf: ra> Q fcd <U ;0 t? Arrivementen In dé Pillau J. A. Bakker en J. G. Kieken S S H'S?'0 ctf van hief, S. Gelen J. Brokleby; én te Hamburg G. Grunberg ft 2 van Gallipoly, D. Thorn fen cn J. Sibly uit Schotland, J. Ni Heit cu g c S van LisbonJ. P. KrSft van Livornö en MentönaA. Kiard q van Gottenburg, A. Peterfen van Ahlburg, en R Lo.ets van u 2 S hier; en te Lubek H. Jartaü vahKopenhagen. u £3^"° 'sGRAVENHAGE den 30 April. Eenige btiitenlandfchéN Afgezanten vvaar onder de Graaf d'Almëydanieuw benoem- de Gezant des Konings van Portugaldie zyne Ctedëntiaalen tiN o".Tï heeft overhandigd, hebben geconfereerd met den Baron van^^2 Q g J> Heeckerenlieer van Brantzenburgptefideerehde ter Verga- Sz owS deringe van Hunne Hoog Mog. wegens de Provincie Utrecht; jfc s o 1 kyneDoorl. Hoogheid de Prins Erf-Stadhoudet heeft aange^ u c o§ - 5 fteld tot Kapt. vaneene Compagnie onderhettweede Bat. van 'jjj g ,.'5^^ het Regiment Schotten van den Generaal Major Houftoün in 1-1g c"® plaats van den op deszelfs verzoek ais Kapt. van die Coinp. ge- 5T j; g 82 '3:: £3 dimitteerden Lieut. Col. F. Sutherland; den Vendriginhet Re N; it5 2 5; v 3 O !)•-- c -1 Èa M 03a v fO >,g gr s *1 s S a.% a o ÏX E CJ C y 1"" O H B -H c r éJ ei O J.s S V SO *r» U H H-.-a O c c <4 I 3 t; ra ,V |.g §J=tiö gem. Regiment John Hope: En tot Lieut, eff. in de Cömp. J; J- 6 g'-J~S'5 E van den Col. Vah Volgftedonder'het eerfte Bat. van hetfeeg. -S „'l'b i 14 «o ■- ci van Zyne Furftel. Doori. den Heer Erf-Prins van Naftau-Weil- c 1 1 burg, in plaats van den overleden Kapt. by de Armëe en Lieut. c si.S g g g-g jjH eff. J. H. Nootden Lieut, tit. en Adjudant Gerrit Noot. -cf n So5-o E oè Daags na de Refolutie Hunner Hoog-Mog.in dato 22 April, 3O waavby bepaald word, dat aan den Heer AdamsMihifter-Ple- o, nipotentiaris derVereenigde Staaten van Noord-America, Au diëntie zal verleend of Contmiffariffen toegevoegd znllen wor* den als hy die zal verzoeken, zo is doorzyrie Ëxcellehtië aari Hunne Hoog-Mog. overhandigd de volgende Memorie De ondergetcejtende Minifter - Plenipotentiary der Vet- eenigde Staaten van America heeft de eer Uw Hoog-Mog. te kennen te geeven, darhy met ihftruélien van zynenSouvë- rain gelaft is, om de Staaten Generaal der Vereenigde Pro- a vinden van de Nederlanden een Traélaatvoorteftëilen van Vriendfchap en Koophandel, tuffchen de beidé Republie- ken op eeh beginzel van een iegeiyk en ouderling voordeel f gegrond, en evereenkomftig met de Verbinreniffen, diëdoor de Staaten Generaal met hunne Geallieerden reeds genanieri zyn, als ook met zodaanige andere Traétaaren welke zy g <u j, voornemens zyn met andere Mogendheden te formecrën."< Ingevolge heeft de Ondergeteekende de eere, aaft Uwr* 5 Hoog-Mog. voorteftelfen om eenig Perfoon ofPerfooneh td y tê te benoemen met volle magt om-oyerdatgéwigtig ftukmet p hem teConfereeren en te hatidsilob, v ii "9. 's GRAVENHAGE den 23 .Ipril 1782. (g etcckcnd~) Wydcrs verneemt men dat zyn Excellentie bereids vodrie- 0 9 - den Donderdag met Heeren Gedeputeerden uit de Vérgade- £b gjj.j?"» w o «•iixrvran TTiln' T-Thhir - Mncr in rnnfpi-ftnrip ii crtfwrfl'n (}-. nn nvrlip w rt E 3 i "i ff P U S O b/3 G. et i i o 3. J.AÖAMS. iflèg^S bereids vodrie- 4 te o ringvanHun flötig - Mog. in conference isgéwë'eft, en by die t«g c gelegenheid aan dezelve heeft overhahdigd een Concept-Trac- tz c taat tuffchen Huti Hoog-Mog. en gemelde Staaten aan te gaan, 2 g K g hetwelk door de Heeren Gedeputeerden van de refpeftive Pro-S. S O'S feC.y, 3 «O U-. a 1 t»,"3 Z -® S S S See 5J S g g a. te SZ Off, 1> ScïS »T§ S aS 7 «ti a 4: _j 4 r - o n er O. x -j ,c E-'o '4 -B E - C vincien is overgenomen omme ter kchniffe van de Heeren Staa- ten hunner Principaalen gebragt te worden en voorts Cotir O I iP/,* 1 n n 1 rromrtrttrr Mlrtf Q Unavnn ff AOAm.m ïffriani-zlziii 4,1. jij ^1 C tlït - -S RI miiforiaai gemaakt met de Heeren Geeommitte'erdén refpeftive Collegien der Admiraiiteitén. Inmiddels draalén onze Ingezeténën gêenzins in het gebruik maaken vah de middelen, die hün worden verleend omdc'ti Koophandel te behartigen want Voorleden Zaturdag zyn voor n- 2 u o o .p. ^2 5 CD C rt ft C< u o 'PS *- l~ Li cy "3 irLcI e c II <u <LÏ w -W O <v a "o 'S Sis üOz; u fep 2 efe; f= deeerftemaal te Amftcrdam publiekaangefiagen twee Schepen, H £>^5 g Sc g> welke direft na America gedeltineerd zyn dezelvè leggen^"3 Oo«tj='1-oé Deks Brlgantynfchap met inStukken Kanon gemonteerd. Men verftaat dat door Heeren Bewind-hebberen der Neder- landfebê geoétroiieerde Weft-Indifche Compagniezo we-gT^ s jraj-c gèns overlyden ais Changementen ,dc volgende aanftellingen 3 ó-a.?|; v c op de Kuft van Guinea en te Curacao gedaan zyn x 2 §4 u<2, OpdeKuft van GUINEA. K Tot Opper-Gommis en Raad den Heer Lieve van Bergen 2 5 0 w w-§ f"5 2 3 'J, Van der Gryp. 'S f 2 S J E 'g TotRaadden Heer Ifaac Rigagncéu. Tot Cotnmifen van Negotie de Heeren Tefchemaker en<ë 'Z 3 '5 "zZ 2 Raylftum. 3 Tot Comtniffaris ter Secretaryé den Heer Frans van Ingen. -z JJts .2 j - 2 Tot Commiffaris ter Sotdv den Heer van BakergetL g - Tot Equipage - Meefter den Heer-Knypinga. TotMagazyn - Meefter den Heer Verbeek. Tot Onder-Commis den Heer Rhule. j Tot Adfiftenten de Heeren Rheede van den Berg Hüide- K koper, Nauwman van derMede vanIddekinge en Volkmar. y—g~\ T TT) A A - r r-f-*, C G C ft "T? [3 "C3 c »c CC C/2 ^.c=: o e b e sö e O ,CÏ 5^3 Tf u S M 3U - fe T3 fc ca (7; p., o 5?- 5=1 0 Ch <X rO aj C2 eo CsJ "Ti Op CURACAO. Tot Commiilaris van Treirt en Vivrès den Heer StUyling. 2 5 fot Commiffaris van den Slavenhandel dén Heer Roelands. ySj Yot tweeden Vendu - Meefter en Ontfanger der Reeognitien den Heer Roemer. Tot Fifcaal den Heer H. Brouwer. B S SdJ'S 3 5 g e "w -S Tot Secretaris den Heet Starkenbéfg. a 'sz Tot Secretaris van den kleinen Raad, AdvifeürMilitëir én <-> (J,§ S'S'S.&S 2 a t® Boekhouder den Heer Beaujean. Tot Équipagie - Meefter eii ïnfpeftor 'def Gebodweu deft M HeerCreefts. Cw SW 5 5 a ofi J 3 LEYDÉN den fjo April. Wy hebben den Brief, gedateerd XmZxin >0 «USi w 'sHage 28 April, en geteekend tautor Fideiwel ontfangen, doch de Heer Zender houde het ons ten goededatwy,omgei wigtige redenen, van dénzelven geen gebruik maaken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1