If e^" DEENMARKÈN. U7**- leydsë maandag N°. 51 E M d e <8 O 3 „^3 3 0* 3 c 5 §3 C B e '-v T a 0 e J rj O to w p a 5? H "a -l °- C0URANT.I&= O Qs e» c 'c M c> -tS S 0 *p ff< S S-SoMS 3$ «<9 w cj ri >>N 0£/V 29 A PAIL ll §<2 ,eO C\g Q rt Ol> —f^ S.2 i ®-Sfc< g=5© 2' -s.d .J c< s e B S "T3 ds ^5: 13 -i Ho o..S *s CO. rOPENHAG"EN den 10 April. De Graaf van Rechté- ren extraordinarisEnvoyé der Heeren Staaten Ge- 1 tyeraal aan dit Hof, is alhier gearriveerd en heeft gifter by Zyne Majefteic en de gezamentlykeKoning- pjmilie deszelfs eerrte Audiëntie gehad. DUITS C HL AN D. ERLYN den 20 AprilMen weet dat de voonnaalige Barort Oirne door ve.rfcheide wanbedryven in het bellier der en van de Zeehandel - Compagnievan welke hy Opper- geur waszig de ongenade van zynen Souverain op den beeft gehaaldmaar de juifte misdaden door dien Staats- ifter bedreeven, zyn tot heden niet regt bekend ge weeft; men verneemt dat'hem althans word ten lafte gelegt. pat hy van der Keur - Markfchs Ridtlerfcbaps - Direétie naame der Zeehandels - Compagnie heeft opgenomen 90 eudRyksdaalderswaarvoor hy, mede in naam der voor- mie Compagnie, Wiflcls afgegeeveri, doch hetGeldtot igebruik aangelegd heeft. [Bat hy igoAétien, aan de Compagnie toekomende en 1 czyne bewaaring bérüftendevoor 85 duizend Ryksdaal- bpdëBank heeftverdiicontéerden de Biljetten vauont- lldeswegens wederom heeft verpanden dus ten tweeden e met een vreemd hem toevertrouwd goed Willekeurig [gehandeld. Dathy, buiten Weeten der Compagnie, én zondei'dat Ivehem ietfcbuldig ware op haaf voor 98 duizend Ryks- jers aan Wifleibrieven heeft getrokken, i Dathy van de Gelden der Compagnie', enkel tot Coitl» cie-bedfyvenmaar geefizins tot uitleening gelchikt, 428 end 782Ryksda:dders heeft uitgeleend. Dathy door het Comptoir der Zeehandels - Compagnie in i fchauw heeft iaaten accepteeren voor 83 duizend Ryks- lersten voordeele vanden Verko^pervan een zynerPool- 1 Goederenhebbende dus een gedeelte zyner Goederen 1 Koniiiglyke Gelden gekogt. I. Dathy, in dier voegen niet alleen eene falfite.it heeft, lan, met aanzienlyk» Geldfommen, en wel totzyn byzori- rebraikgefchikt, in den naam der Zeehandel - Compagnie, i neemen, en daar over Wiflelbrievcn af te geeven, maar heeft Ify II. den Koning valfche Balancen voorgelegt efl ook slll. heeft hy den eerftenBedienden der Comp. namelyk i met verlof 11a de Weft-Indien vertrokken geheime Com^ :ie-Raad Robenjot, tot eenc groote onregelmaatïgheid itid.raet denzelve door eene Decharge, die by de I en der Compagnie gevonden wordte volmagten om in naam der Compagnie Wiffels te acceptderen voor welke i ens zyne eige bekentenis, de Compagnie de waarde 'niet nfenhad, noch ontfangén zoii, uit welken hoofde dan dok I Geldfommen niet in de Boeken genoteerd ftondenen de i igeBedienden niets daarvan bekend was, voorn. Gelden eene Sotmsle beloopende van 68$ dui- }8aRyltsdaalderswagenten tyde der jontwerping d£r 1 n.SPointen, de pretenfte van de Zeehandels Compagnie I en Heer van Görne behalven dat zyne Majefteit nog ette- honderdduizendRyksdaaldèrs', welke de Compagnie na- Bezen hun geweezen Opperhoofd by den handel verlosten 1 uithoogftdeszelfs eigen Beurs heeft 'goedgedaanen nog I men dat onder de voortzetting dezer zaak nog verfcheide erklykc poften ten laften des Heeren vari Görne ontdekt t lea: Zyn Vonnis is tot hiertoe nqg niet geveld. V R A N K R Y K. 1R.YS den 23 Aprii. Na de verovering der Eilanden'S t. doffel en Nevis, is dooreenedivifte van 's Konings Zee- h onder bevel des Graaven ie Barras, aan boord hebbende i Detachement vari 500 Maft, gecommandeerd door den Graaf lechin op den 22 February laatftleden ookbemagtigd het Ifch Eiland Montferratalwaar men 62 Stukkën Kanon l: ivers Caliber en 6 Haubitzers gevonden heeft. flgens Brieven van Madrid zouden de Schepen, vdcfr 's Ko- srekening bevragt, en die men gereed maakte voor deatta- van Gibraltar vry meer tyd weg neemen, als men zig vcr- Ibad, in zo verre dstin weerwil van den üiterften fpoad, mede er gearbeid worddrie maanden tyds iiodig zyn zal Hesgerc-édis. i middels zyn de Belegerden in Gibraltar metgeën minder II werkzaam in het herfteJlcn der Werkertdoor het Vuur f| pinjaarderi vernield wordende mitsgaders in hetaarilcg- :i van veeierleve nieuwe Werken. Dcii 23 der voorleden i idhebben zy weder eenige onderftand bekomen; wafit in I aagt wierden door een geweldigen Stormwind niet alleen II bote en kleine Vaartuigen die op dén Oceaan kritiften i| [verfcheide particuliere Schepen die uit Kadix na Ame- n Zee geftoken waren genoodzaakt zig Ooft waards te he li en ,by welke gelegenheid 2 Fregatten van 36 Stukken met Ij Opvaarders niet verre van Gibraltar zynde onder begun- Ivan den Storm en wegens dé grootëduifterheid, onge il t het anker iri de Baay wierpen en aldaaróagooMan als t idenkiyk,Levensmiddelen énKrygsbehocftensontfcheep- 11 wagtende zo men hgeft opg'ëmerlct, den eerften gaederi om met 2 k 30b Zieken de Baay te verlaaten, en na Enge- 1 tezeilen. I nederlande n. STERDAM deti 27 April. Èèrgifter kwam inhetVlie I 'n E. Walter uit Noorwegen én daar tegen zeilde in Zee eYntjesB.Pieters, KI. J. Brons, G. Sjoerds en j. Sie- II nade Ooftzee. I ifter arriveerde in Teftel eenKoffchip deNaamonbeketfd, voor de Helder ten Anker Ook leggen op Nieuwgats ratenAnker4k5'Koffchepenmedede N^amen onbekend. "•P.Holft, van St.Übes naDrammémoêtende rswe- bekomen fchade den 3? Maart te Chriftiaanfattd binnen ;Pe<fhebbende veele Stormen en zwaar Weer uitgedaan, Mote Boot en groote Steng verloorenen zou een enari- «ar weder herftellen, 'wementen Te Kadix, van den 25 Maart tot den I April, "isvan Cagliary B. P. Boon vanBilbao, J. Famusvati ™LenÊ. Lombart van Portsmouth; te Livorno H.Meyer 'nats, en B. Buban van Algiers; te Breft J.Pietérs vaa 5 rt 0\ 9 te W e .Q t- Tt cT o aS - <u n N ïS'H B 8. c-cj VJO g 5 j* o-o-o o o -- -«e-rig.' v H -p 23 '%i gii öftende; te BordéauxC. j. Viffér vah jiier W. vkhVêlzên tSfi.g 55 H S3 ég"-s>>- èW 1, O r s~t rt-X ffl O 6 - - tï? al;* CSpn .5 2 J' D O. O j en H. Eylers en te Nantes G. van der Weyde-, alle drie van _Q S g-S -S^saSug Rotterdam; indeP^ulje, op de Rivier van Nantes, R. Ege- u Seü g. Sfw -g 5 land van Bruggeitrae Cróoswyk P: Hanfes van Honfleurtè „3 Oftende T. de Jonge en P. Macquet van BoulogneA. Hell'é-^ jj t '3 S brand van Nantes, M. Johanfen Van Arendsdahl, A. Pronk van 5 H n srf gOo e mm-■ - - "S*.—2^4*8u-s uit Zee; te Bergen M. Pache van Londen; te HolmftrandT. g.i Sö4! HÉ'|sr- 1^1 a 3 -ï o o - e. SC 2: *2 - -T'-i I «Sb» vd c f ^rirt- .f S t) "<2 «O tjj 0 ui Aim van isdiucöj Di« juntiiHLii vdp /ircnasaaqi, arronK v<in n cs c fi C St. Valory J. M. Crochet van Eftaplés H. Jacobs van Ter- g <u Sé» veer, enJ.-CsHolm, welke ha Dieppe was nitgezéildterhg "g. 5 o S uit Zee; te Bergen M. Pache van Londen; te HolmftrandT. g.i *- 'Chriftehféh Van Rotterdam; te StavangerL. Wayte van Dórd^ c'L B - te Fahrfund A. Chriftenffen en J.Buhnd van Oftehdé; teLu-S^ 4> F bekM. Lythen L. Kruze vah Cette, S. Tramey van Bordeaux, 3 «fcg Ng-I C. F. Liekfeidt vanDotivresen M. Munk van Kopenhagen. Van Kadix zyn vertrokken dén 26 Maart D. Wefterep dehj» g vS "i» g"S Sm® - 28 J. Bfenmiihl, beide herwaards; en den 14 April uit de Pil- s c.S.2 - a .-*> 5^ lou de Schippers M. Wolff, M. Reldt en O. Zegelkeii na Ale-18 ,S 3 2 w, S'S tael,envat) dahr «la Engeland en Ierland. z «o'? ""sGRAVENIIAGE den 28 April. De Heeren Staaten vah g g^.Si o g H „Ü?'3 g - Hollanden Weft-Frieslanddieeergifter wéder vergaderd ge-"3 o weeft zyn, zullen op eerttkomenden Donderdag hunne Deli--^ -6 S 5 t> -S-a.SS1? r.ïr g.^ beratién vefvolgén. S g L"^.2 i g - a «J 6 ofci1 fve s De Heeren Gedeputeerde Leden van de lefpeftive Admifa liteits - Collegien zyn laatftleden Vrydag met Heeren Gecom-2 Sh mitteerdens ui^ de Staaten Generaal in Befognegeweeft. §-*" 5 "7° h-ts ïer Vergaderinge van Hun Hoog-Mog. heeft de Heer Nico-Z sc.S laasleBalleur Bitrgemeefter der Stad Zalt-Bnramal denEéd^a.2"f; c 2^ Z 2 g "^o g i, y afgelegt ,onawegéns de Próvincie Gelderland, Zitting te nee- ég ..goSM^jjggs: >5C,^è3<Ü,§ K* men, als Raad in het Cdlle'gie ter Admiraliteit te Amfterdam0 o S g o«j vaü Hakrónu Grietman van Agtkar- g ^3 2 5 Z g" ra? F\e Vereenigde Staaten van dmcrïca ter vergaderitigc van H het Congres aangedaan met een hoog gevoelen vandegp^ o S wysheid en grootmoedigheid van Uw Hoog-Mog. en vanTJ 5 c2 Lieder onfehendbaare aknklëvirig tot de rechten van't Menfch; g w •SHSZQE 3(3 1 2? t o S wq q Cl Sj R 3 en de Heer D. de Blocq fpelen mede als zodaanig wegens Friesland in dat op de Maas. Mj. s Men ziet thans Copie Vah de Crëdentialen van déVeteenigdc 3^ <i> S05,^ Staaten van Noord-America öpdenHeèrc John Adams, alsZ) g c Z'Sg-P Z, 3 -ë 0 ëSirf. a's* Afgezant bvlluririe Hoog-Mogenden, welke dus luiden W cj'.fl g -k HOOG-MOGENÖÉ HEEREN! O g c N S >f|£^3§n K C w s J'l J - N c. O.nVH55Ï dom, en begeerig zynde de vrieudfehap té cpltiveèren vari a. E a tog eene Natie, uitmuntende wegens haare ivysheid en hcfcheiden-«■g'Su:,„ So beid, hebben benoemd denEdelen John Adashslaatft: gemag- e»-o c tigde op hét Congres wegens de Staaten van Maffachufettseri een Lid Van den Raad van dieri Staat, othals hnnnêh Mniifter Pienipotentiaris by L. tè refideerén ten éitldehy U. L; meer bvzoiidere verzekeringen moge doèn van (ie grobfeag- ting, die zy voor Uw Hoog - Mog. hebben. Wy verzoeken Uw Hoog-Mog. volkomen geloof te géven, aan al 'tgeéne onie voorn. Minifter onzent wege zal overleveren fpeciaal wan neer hy U. L. zat verzekeren van de opregtheid onzer vriënsi- fchap en eerbied. Wy bidden God, Uw Iloog - Mog. te hoii- den ih ztyne heilige protectie. Gedaan te Philadelphia dén eerften dag van January in het Jaar onzes Heereii 1781in het 5de Jaar van onze Independentie, by't Céngres der VTèreenig- de Staafetl. U^e Vrienden Cget.J SAMUEL HUNTINGTON, Prèfidehf; Getuige (gef.~) CtlS. TOMPSONSecretaris-. g ÉXTRACT uit het Regijler der Refehitit" fan de Hoog-Mog. 5. o. Heeren Staaten Generaal derVcreenigde Nederlanden. c De Heer Borccl in de voorleedeue IVeék ter Éergdderinge ge- S pracjideerdhebbende, heeft aan ff. H. Mog.fjoorgcdraégen 'en J; F J o<A£a bekendgemaaktdat deHeer John Adams Afgezant van de Ver- g> 4a o •-> 'M eenigde Staaten van Noord-AmericavoorledenZatiirtldg Sy g S nf; S htm wasgetvèeft en aan hem overgeleverdha'ddeeene Mijfivc tan c -* de Vcrgaderingvan het Congresgefchrceven te Philaéélphiarfj.'i -S I fdnuetrf 1781, houdende Credit if op geltteldtn lieer Adams om in qualite\t ais hunnen MINIS TE R -P L E N i P O T E N TIA R f S g by IJl IJ. M. terefideeren. tVaarop gedelibereerd zynde isgoedge->q F vonden enverjiaanmits deze te verklaar eft .gemelde Heer Adams Odn H. II. aangenaam iseri dat dezelve in de qualireit van c Minifter-Plenipotenriaris i-al worden erkenden daiqrin dehéei- i n ven Audiënt ie Zal worden verleend, ofte Commijfariffcn toegevoegd 'o g zullen war den, alshy die zal komen te verzoeken. 'fLf.-r- Èn zat hier van aün gemetden Heer Adams door den Agent vah - 5 der Btirch van Spieringslioek kenniffe worden gtgetvm. LUNASCSet-) W. VAN CITTERS, Vt. 22 April 178-2. Accordèéfdmefvoorfz. Regifter. get.H.FAOÈL. -J-S" cCfp 3 hlefi heeft opgebiërkt dat Zyn Excellentie, voorleden Zon- jj uu 5; dag den 21 dezer in de Engelfche Kerk den Godsdienft by ge- -o^-5 C u v g woorid heeft efi die zelfde plaats vervulde alwaar voorbeen de o 3 S3, Groot-BrivtaniiifCheAlnbairadeufRidder-Yorlceplagt te zitten. s X c» S-aü Z Van UTRECHT ivord gemeld dat, volgens Refolutie van de "j* CS Ëd. Groot Achtb. Heeren Burgemeefterén en Vroédfcbappen, pi b'«£ü!J laatftleden Maandag, genortên de Predikanten, zo der Gere- .2 o2.p c b 0*9% formeerde aisaiidére Proteftantfche Kerken.binnen deZeStad, g g-g J eSj verzogt geworden zyn omme in de publieke Gebeden, na g «,2 o"" f - <u o v a c« o w 'o o TS bil "w w 5? 55 S* o *-• r 9 M 2 id W w u- c. - CO O C§ rt a O O C? C; 1» o 7-» O ■c/ F ■-£ ri c XI I .1 CJ OS r i-i' ~J cj Lr f-- C .rx, B-jS s-g •- -« r3 xx 5 2 g> ;p s r.S'S v- - Cu o S c - c. e-. - s S «l'E 0 - W.ü ï-n-3 P c Px'SX Pocgï g S po O g i'-5> SS S w «55'cb U CS s sis gü-3 3 8^' w r c 2 M 5* o <*1 w C u (U K "O J?- rt i <u ^-."5 f/t id. L w r* tv <f XX 5 v <fj t5 ta- tse" <l> ■w <L) ti t3 - c 13 l 5 -Cï. a/ de géboudéne Predicatiezonder zigover eenige bvzotider-,3 B §3.^1 S i.e. 5i. li.».,.'. W. .1 P- H- O O- c: R» J3 heden uitte laateh. God Alniagtig vtiuriglyk te bidden dathy de Schepen van de Republiek, zo ten Oorlog als ter KoOn- vaardye ilirgcruftwelke in Zee zyn genadiglyk voor alle rampen en onheilen gelieve te bewaaren, dezelve te gelei oj «J a> <t» 3 d SI - -Ti CS, _J 3 5 S 5 2?» - 33 rt V C-> P3 T" K ca - den te beveiligen en voorfpoedig te maaken en de Wape- "I 5f "2 a.®- S S C nen vön de,n Staat te helpen èn ïnet zynen Goddelyken Zegen C G «t- '5 ♦•o ofTfArTrnïcrpn *Ae£ p S A a> 5? te agtervolgen. E ïci;' c T3 ÏE a G tj ötf w O 3tam N CS S/3 h Ffx c: S 45 a 5? rt ÏC es V» O »h-s O rwordgèzegtdatdeRefolütié van AnnVoordöp de Menho- g §2^*6.5 o"® 2 van de Rufllfche Minifters, Ërius Gallitzih en den Heer gl^ 6ai I/rtf in rnTiftontiA 7onr1p Kftliftlzpn llPf Villi flft llJttlH WV7fth- ^9 farrrV Ét ki f® Tt rie van Markof, in fubftantie zeude behelzen bet van de hand wyzen der Waperi-Stjlftandwelke de Ènêè'lfchen aanfcieden wy- 5Q<°- rï j t_ a* ders dat men aan Engeland zal vraagen wat door het Traftaat ,J van 1674 begfeepén Werd en dat men de mëening daar vari bc-|S«0'""' ~"u O JA <J is« e O 11a 5 tA rt 15 C c W SU s-w 5 ci Ct- - 4. - »t,13?^s&ycoWOc 11'n c: o A f hoorde op te geeven als mede dat de Engagementen met^c^ u.2; 0. pi g J «r1-1- j - Jé luw- O "A o ij S o c. "2 a fcËrO tóJ LJ 13 O •«„- ',«>'S'S>iSï5s den Maandag eene Nëgotiatie geopend woéden' van vyf Mil- sja «Q 1 2 Q y 3 lioenert Guldens voor Rekënifig der Vereenigde Staaten van-g Noord - America, welke Penningen zegt men indien Brief, in «"g ei CL* OJ rt -S w a W. H M C Q 2 u s ss - „3! c*:x S èégas 2 - - - - v i-K< rj T3 a b/3 >>l—j ff rSs ónze Republiek zouden bedeed worden aan Goederen om na ws'g o America te zenden. Indien djt waar is, zal zulks regelregt aan-J g &1( 3 u". o J loopèn tegen de gewoone Negotiatiën der Engelfchenals <J OT»t*P< «wC# o u Hu «et welke onze Gelden in hunne Fondfen trekken en ons Land, ten nadeel der inlandfche Manufaftuurenmet hunne Geréde» ren vervullen. ■- --3 c l§ ert

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1