mmnrn N°. 4« ill A'.ir*»- LEYDSÊ COURANT. |s! Sm s w in Ifcdst- |f P3 9 ll< SI3-|18§«5J3 «111 S3 Mt- Ig^lf 8«sS s-ii% uirii MAANDAG 0&N fti Aïkiii; GROOT-BRtTT ANNIEN. den 12 April. Voorleden Woensdag Wierd door den Staats - Secretaris Fox aan de Geraeentens overgeleverd een Boodfcfeap des. KoningS, welke in deze bewoordingen vervat was: De Koning met imerte vernomen hebbende dat er onder zyne getrouwe 1 Onderdaanên in Ierland misnoegen en jaloersheid plaats «ryptwegens zaakeri van belang en groot gew.igt, Gecomman deerd ernftig aan dpze Kamer óm dezelve met veel oplettend heid te cxaminccren ten einde men diekonnebyleggenop ,f jadanige wyzeals het wettelykfthet meeft ovcreenkomén- de met de Staatsgefteldheden en ter onderlinge vergepöe- gingderbeide-Koni^gryken zyn zal." Hier op wierd eenpaarig bafloten by Adres Zyne Majefteit regens de gem. Boodfcbap te danken, en te verzekeren dat ,£n oarfiiddciyk met de allerernftigfte oplettenheid het voorn. 1 jjineuzalbeginnenbm ten fpoedigften hetrioodige biöpmid- I tl voor dit onheil te verzorgen-, en die zaak tot genoegen der tide Rylten te vereffenen; en is de Hértogvan Portland be- ids 11a Ierland vertrokken om aldaar de functie van Onder- 1 jning waarte neeroen. •Na dat de Genjeentens Hun Adres gerefolveerd hadden n ierdde Bill in orde gebragt by welke de Koning gemagtigd ordom eeneii Vreede ofStilftand van Wapenen met de Amc- j caanen te fluiten; waar na dé Lprd Advocaat van Schotland nde Kaper een verflag deed vati de revifie dér geheime Com- I idle aangaande de zaaken der Qóft-lndifche Compagnie, zo ifi il fiaals in Ekropahet algemeen gevoelen was dat men aan de ompagnie moeft laaten het bewind van zaaken ip de Indien; ter met onderwerping aan eene revifie van 't Parlement, n ich zonder tuflekenkomft van de Kroom NEDERLANDEN. B AMSTERDAM deri 20 April, öiftet arriveerdë in Telfei 5 ,A. Weg van Smirna, P.Mork en E.Pieters van Kopenha- e p.E.Grön J. C. Jonkeren J. Cafpers uit Noorwegen ert II Zee zeilden F. Schelttis na Vrankrylc C. Dirks naBreft^ A. n |ckes na Morlaix, enT. Thomas na da Ooftzee. 1 Onder het Convoy van St. Domingo in de Corunkagearri- I erdf en waarvan de Lyft in onze voofige-gfeineld is) bevind 1 hetS'chip St. ThomasKapt. J, H. de Rugé, alhiar t'hnis itende, welke meld, dat van gemelde Convoy aldaar nog ir55Schepen regt binnen waren. I Ie Arendsdahl is met fchade binnen hét Schip Welkom ópper H. Janfen, moetloffen eit repareeren. i 1 Mogador is totaal gebléeven hetSchip de Jonge Jacob t.Salberg van Oftendederwadrdsbeftemd; en op de Kuft Walles {iet Schip VenusKapt. Hodgfon, van Briftol na ilfafl. triveinenten: Te Kadix C. Rieuwerts van Bordeaux, II. Iwick van Martinique, etlS C. de Sil va van Lisbonte Halti ng L.Dahl uit dc Weft - Indien laatft uit Noorwegen A. ilbrands van Kadix O. Kahlberg van Marftrand, j. Ga win fceith, A.Jurrians van AlikanténJ. J. Wenncfberg van ijttcnburg, en H. Koftér van hier; en te LubékL. Haverberg Gottetiburg. Sergifter kwamen in 't Vlie biilnen M. Remmers en KI. Hen- s nit Noorwegen. iGRAVENHAGÈ den 21 April. De Heeren Staatetl van illandéri Weft-Friesianddieeergifteren gifter weder verga- Irdgewéeft zyn, zullen op eerftkomeUde Woensdag hunne fliberatien vervolgen. Jpe Heer en Mr. Heiidrik Van Bulderen, Bilrgemeéfter der Schiedamheefteer Vergaderinge van Hun Hoog - Mog. Eed afgelegt, om, wegens de PróVincie Holland Zitting te men als Raad in het Collegie ter Admiraliteit op de Maas. Be Provincie Gelderland ookgcconfertteerd hebbende Ir erkentenis der Onafhanglykhcifl van NOORD - AMER1> IA en de Admiffre van den Heer ADAMSen dps die Zaak fcuhv alle dc 7 Provinciën haar beflag bekomen hebbende In hebben de Heeren Staaten Generaal hedea gerefolveerd, fmdeOnafhanglykheidder NOORD-AMER1CAANSC11E TAATEN, en dienvolgens den Hew ADAMS alsderzel- ter wettjgen Gezant te erkennen-; zullende nu ten fpoedig- "en met denzélvén als Zédaanig in onderhandeling gétree- !e« worden." x fok verneemt mén dat zyne Excellentie denzetfden dag van •Heer Boreelwegens Hollandter Vergaderinge Hunner FS-Mog. prefideerendezynéerkentenisin Oiialitéit van f iller Plcnipotentiaris der DERTIEN NOORD-AMF.R1- jANSCHE COLONIEN ontfangen, en aan welgemelden t Prefident zvne Credentiaalen overhandigd heeft en daar [enevilité afgelégt by verfcheide Leden der Hollandfche |ts- Vergadering. ien wfl dat,zo dra zyne Excellentie de Hertog de la Vau- 9>n Donderdag avond kennis kreeg van de tHeftemmiog der kintie Gelderland, een Courier na Verfailles werd afgezon den ongetwyffeld zullert er wel fcbielyk Couriers zo van Heer ADAMS zelve als Van anderen na Noord - Aitlerioa ipecheerd worden. y kn wee: dat voor eenigen tyd ter Generaliteit beflooten is hetopregten van een Corps MariniersThans verneemt i aat door Zvne Doorlugtige Hoogheid den Prins Erf - Stad- wrbercidsde volgende Heeren ZEE - OFFICIEREN zyn Pe'td, nanielyk onder Zyner Doorlugtige Hoogheids Lyf- lUrent Mariniers 'tCólonef van hetzelve en Kapitein yan eene Compagnie llartftnck; tot Lieutefiant Colonel en Kapitein van i.Compagnie den Heef My tens tot Major van het aerfte Ba- J"1 cn Kapitein van cene Compagnie den Heer vdn Kinsber- 1 'pt Colonel Commandant van het tweede Bataillon ert iteinvaneene Compagnie den Heer Seynfl; tot Major van tweede Bataillon en Kapitein van Cene Compagnie den lutdelVoorts nog tot Kapiteinenieder van eene Com- V. - de Heeren Brack, C. Staring, Dekker, Mclvill 'JlsBotlCras, RyneveliC. L. Graaf van Reebterert F fni. Spengler. Efl tot Kapiteiien Commandanten, Aberfon IVirtzG.Smijfatrt Graaf van IVeltkren wwfergeg Thooft, C. Graant van kcehtertn Vaillani _"t, Bolih Rauws Baton van KincktlOorthuis de IVtb fel: Tot Colonel van een tweede Regiment Mari- Kapitein van eene Compagnie in hetzelveden Heef Wajfenter; tot Liroteawt Coleinel en Kbpiteln wal#. (- ut) Si t. O .5 g 2 l'Sl In "g eene Compagnie den Heer batenisfotMajofvanhét eerfte j; o Bataillon en Kapitein van eene Compagnieden Heer BisdomS S tot Colonel Commandant vaiihet tweede Bataillon en Kapitein v van eene Compagnie den Heer Zoutman; tot Major Van het r £,-Bj tweede Bataillon en Kapiteia van eCne Compagnie den Heer 5 2£ Rietveld: Voorts nog tot Kapiteinenieder van een Compag- U5 5 nie de Heeren Riemersniaven. der KrachtBtrgbuysvati deY In Beets ,J.P. va» Braam van Gennep KadersSilvefterStavo - d rinus en Idfinga; «n tot Kapitein-Commandanten de Heeren 2 CuyperPeltvan LooMauregnaultvan Son A. Spengler i§ V c Rochetrune Vofcö van Avejir.tA. H. C. Staring; Tullingb Bols, C.J.BIoys van TreslongSmaejfn ep Meurer tot Colo- nel van een derde Regiment Mariniers 'en Kapiteid van eene U Compagnie den Heer tfoeuftcot Lieut Col. en Kapt. van eéne S 2.5 Compagnie den Heer van Knynmtot Major van het eerfte a g Bataillon en Kapitein van êene Compagnie den Woar vanBoey- g tot Colonel Commandant van het tweede Bataillon en Kapitein g Sas van eepe Compagnie den Heer L. Graave van Bylandtot Ma- e jor van het tweede Bataillon en Kapitein van een Compagnie Jog den Heer ff', van liraam Voorts tot Kapiteinen, ieder van-g «j eene Compagnie de Heeren Pruy/iDelvos ,SeisB. Smiffaari ,-c c HekkersHaringman en Bouritius 1 En tot Kapitein Cominan- g w danten de Heeren Raid ,SchierhoutDrybeifillinci Gcrvais 5 u FrykeiiiuSTaping fVrtAllier en de RocbetnontEn tót Adju-3 dant Generaal van booggem. Zyne Doorl. Hoogheidals Admi- S raai Gejieraal den Heer van Kinsbcrgen; nog tót hoogftdeszelfs Adjudanten de Graaf van IVelderen en Baron van Kinckel. g VoöftS heeft hooggem. Zyne Doorl. Hoogheid aangefteld tot Kapitein Ingenieur etF. 111 plaats van den Oysrleden Major Ingenieur tjc. en Kapt. Ingenieur eff. C-. j. Krayenhof, dert .u-oS Kapt. Ingenieur tit. en Kap:. Lt. Ingenieur eff. Johan Jacob 5 a; n o S S» - as t* o •- S3 rv^ O JD 4> O P O g-c 600» C 'r_ cj •g 5-3 JS •- 0 T3 ra cj gs* C2Ï 3 H fa p f bo O! v ai "O hO dh E -P 1 a> o> a '-x' <y u> 0 Ssg P ff - üj r. 'a -3 W p w W r aj w ,-s c as K c cd S g o o J M E >2; cjj o tato sa §2 SO i^©'F-§-§3 E l i« oji Sc g I J 2i e o èg c kV P 3 o i y C RI j/ -n O ii V •eS® 5^0 ,f> IJ c QJ C P üos gfa o c;Xg sék i, 3 ■s^i'igss -5saH5s s-s-aes c jk .S S fe 2-t) C;> ^«,2 Ji S D O €0 js N ï-» .y <y *^C-J F f~ co -> bdjfi. in^tiutui til. WIJ t/i. tJigiuitui CU. j uuuff j »i.v u C-»CS oirrj'^ r O fli Freytacbeu in deszclfs piaafj? tot Kapt. Lieut. Ingenieur eff. o t; - S den Kapt. Ingenieur tit. en Lieut. Ingenieur eff. Gerrit Spen- S a 2 .e o^~ I .Inr «y Jn/Ipcpir, hlSitc m. 1 iaii. InrpniMii" .ff.Ail'a.ti .T. bb SL p w" PC r? tl gier, en in deszelfs plaats tot Lieut. Ingenieur effeftifdeh ex- S S>j» e®-<; traord. Ingenieur Chriftiaan Bartholt en tot extraordinarii S C— iüf<= >3'~ - E sus c '-'ö^ O Ingenieur den CadetIcptvrc dcMontigny. Wyders is door hooggem. Zyne boorl. Hoogheid tbt Gou t Verneiir van hét Eilajid Curacao geéligeefdden Ëd. Heer/atn- v r S .gj, nes de VeerAbv.'^Zoon ge weezen Secretaris aldaar. 5"S 9«. CO LEYDÈN den 21 April. Reeds vporleden Week WerdohS j| a gemeld: Dat het C invpy na de Wéft-lndien hetwelk den 8 53 H 1, dezer Maand in Zee geftooken is i twee dagen daar ha in goé- den ftaat was gepraaid, en bereids doorkapt. Staring, een Engelfch Fregat was genomèn. Wy hebben, vermits de be- rigtfcn ons niecgenoeg bekragiigd voorkwamen ,hier niets vait gerept; doch dat wezenjyk iets ten onzen voordeele gebeurd is; blykt uit den rolgendenBrief uit 's Hage, dezen ogtend gé- fchreeven enontfanken Giftfer is ten Stadhouderlyken Hoye tyding ihgekomeh,.-1 dat den 15 dezer in't Vlie gearriveerd is de Deenfche SiOep van Schipper Allefoevan Kopenhagen moetende na Amftcf- dam metSüiker; hy taporreerde dat in IHttcroe inNoorwè- gengcleqgen hebben tweeEngelfcheKoopvuardy-Vlosten die. na de Opftzee zouden Itevenén. de eene van Schotland en de tweede van Engeland gekomen zynde délaatrte- on- der een Fregat en een Kotter zeilende, aangetaft geworden Ja doof een Hollandfeh Fregat en eene Snaanw: De laatftgem. 0^'° 1 fchaot des Kotters Maft over boord met den eetftcu lclioot |»5t; 52=5 en dat de beide Erigelfche Convoyersmet 7 ii 9 Schépen van q g hunne Koopvaardy-Vlootgenomenzyn. 'C Tot nadere bèveliigiilg dezer gebeurtenis diehdooit eericn C5 Brief van Ainfterdihi, op giftergefchi eeven; waarin men zegt: J cd M m S m ia,S rafe; pet V r* o a T Gifterontftondhier een geriigt,a:ingebragt dooreen Lootscd - t. tM!. _-wi. ra "1 _..fJIA 7r P 1> üirhet VJie9 dat etne Schipper 'Sivar: hetiste dat twee uiire.n H vs D. P r\ y w - O 'r£. -£L N Sg"i-Si3l»g.S V tJL C -JL, 5 C* fc/5 'LC—x Üai. Al »-v At te-a K. 'J '-1 t; t) .0 ti 5 U O >- - - 'W 3 act "s E -P Q Z 3 -j 1 o fa voor zyn vertrek van Ter Neus aldaar binnen waren geko- 3 meri twee Hoilandfche Fregatten welke genomen en by zfg m ea hadden een Engelfch Fregattwee Kptrers en 11 Knppvaar- fa 5 dy - Schepen Dan dit confirmeerde ipet de aankomii van de 2 g m Hamhurgér Brievfch nietdus men het iri 'twyffel begon te §'g trekken maar met de Teffelfe Poft heden morgen zyn.wel 2k ="E^4-3 3 onderfcheideUc Brieven,daar in dus overeenkomende dat c S 'jj volgens berigten het fregat, gevoerd by Kapt. Sariog voor .2 *S gaats was en by zig had een Engelfch Fregat eti 5 k 6 Korip- S §2 vaardy-Schepen,als mede een Kottér;die deMaft over hrtord ,2 was gefchooten, hoe wel andere zeggen de laatllè in de grond 'al i s o e 1 geboord was.t g.;c '.«Sa g3 ,5ï-„ ïd rt M t) - s g i: -g S C fc rt E: 'a 3 er; o o 5'^ f' - e tsz - Deze tyding confirmeerd de Ligteriilan hrnkn S-j»' c - aan de Beurs geweeft, en welktfgifter middag in Teffel aan 5 w booru geweeft was van het Oorlogfehip gevoard by Kapt. c' 3 si -= 5»ocs- Blcys van Treslong,'we Htfe Heer hem verzagthad desómebi? 5 fa '-£ S K. tvdmg voor zekeraah zyn Ed. Vrienden alhiet' te vefliaalen, S-s i S 03.U u r>-'c3 H3 t: >-« 5 rf S3 *~£S 3 w Ti - N «Sa 2 o "U 5 hebbende teffrns danr ^y vernomen dat de Attécflue om- S g j "2 o «"s 3 c fa ,w a rrenr.de ÏSree-Veertien was voorgevallen en een geheele wel -3 «fa a ÏS a o a, re vreedenheid onder de Officieren van 's Lands Schépen g.jgi S uffi S* hecrfch'ie welke die zoude zyn die de laatft uitgezeilde' «j ••3*S Weft-lndifche Schepen tot zekere hoogte geconvoycp.rd g 3 g Jk 3 5: g JJ §D E a R 5-- o o zPi hadden) daar men liu zo véele nntftandig'heden van deze ty- p s; - ding weetverlangt men naar'de confirmatie..^ H e Wy hebben voorheen (zie LF.YDSCHE COURANT No.34,) Syg medegedeeld dén hoofzaaklyken inhoud der Mifllve van de Heeren Staéten van Friesland San Zyae Doorl. FtoógKeidderi 'C'r\ <u% Prins Erf-Stadhouder in dato 1 i Maart, cn waarin op de ver- "3 -c g "3 S Wydering van den Heer Hertog van Brunswyk word asnge- drongen: Vervolgens deelden wy den Lezèren mede (zie Aï o J LÈYDSCHÈ COURANT No. 33. den beknopten inhoud 53 -fas? -I S3 esz o. Z w 2P - van het Antwoord op gemelde Miffive,door Zvne Doorl. Hoog- 5 o"2 o"goxu °*£,5'2 gfn g'jf heidaan Hun Ed Mogende gerefcribeert den 15 dito; beheL 5 ta"a6è5 9 fa' 1H w .---"O „'-/ju s-1 y j-fy behel- uia^ON ï~i P H zer.de èene jnftificatie van gedagten ITeerHertpg; maar dat _o 5J "2 SIJ n 3 Hu" Ed. Mog. zig hier mede niet vergennegen.hlykt uit boogft- Jj 2 S - a 2-S3 -? fa a ol> dcrzelver weder - antwoord op dat van Zyne DoorlHoogheid, 3 "-j.J-cis; v' zynde vervat in deze bewoordingen- en01 a^1? Si. DOOR LUCHTIGS TE VdRsf ÊN HÉÉR! TNe Miflive van Uwe Doorl. Hoogheid, gefchreeveri "s Hage den isdervoocleeden Maand, dienende totani- "a ck S; 3 - Woord op de Onze van den 11 daar te ve'orertter onzer kennis fa-Q a >,g <3 -S, en Deliberatie gebragt zynde, hebben wy ons plichts-en ampts- g §f S® «^yfafa halven genoodzaakt gevondenteriryl dat de 2aak van den "2 -g "3 g -3 o - Heer Hertog van B door bet vporm'aals overzenden g o bJSfJoN van dészelfs Memorie aan ons een onderwerp Van overwee- ^cuï° oc 52 „q S fa Si 13 ff ging gebleeven zyncfe by ons CommifforfaaV gemaakt wasfag "^c a fa au-- §050"®"^ aanU. D. H. onder 'toog te brengen, dat U D. H.'zeer kwalyk BoHS M.SjS.S fchynt begroepen te hebben'de woorden Goede Ingezeetenen In onze Mifflve gebeezigdverftaande daar dooreen nit oabe- Het Vervolg op de vierde Bledzydi. -fS"5' g aJén'fJ 24 C§ u2®>ifa3 2.2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1