'-Ü f-J. »1pu jiUTBj rjjtn u- "'ly' L^lSs-fll '.jfor'SMa/far *.i,nmit.raóy^wfe; *-3 ft j| '©éÈrfe»n4»meB,yènXÜÖÖLkHBkKHtï-ZEN,inlévèi»Tegelbakkèr te Rotterdamatfrertéerenbyd.tzèndatdegemel, -1 S;o5 R® icd&S.-S Tèaficqzsl worden gecantipu'eer'ït.en naam: van deERVEN VAN^L'.BAKHUföEN voornoemt. 'xi. ISo^2 2 l&^S'-^re Te Koop een,extra fraaije nieuwe TOE-WAAGENmet Portieren, en Voorftuk op Zwaanshalzen én Yzere Affea, «'Bi IIH, l -ë ea een rft£Rvy£ ,na de eerde; fmaak je maakt en geichilderde KRAT* WAAGEN by li. 1MANSMr. Zadclmnaki; ?6 -'3j -*<% 5®S3 S1?1 Sfts op cte,B^eften Markt te Leyden. - '8 o nis '2 OS'hgrS^ ^S'&S-S Op Maandag den 23 ApriklH82, zal mén i|i het Rechthuys van Ëffelykerwöudepubliek doen veilen en verkoopen een heg, k 2 ga'of-e 3 tfpQo ftërk HUYS «n.Erve alwaar de Broodbakken zeden vee té Jaaren met ongemeen goed fucces is gedaan en tot heden geconti, d, met de GEREEDSCHAPPEN daarhy bétioorendeilaandein hetbéfte van den Detpe Woubrugge: nader mformafl V) O* ^/Q» *•=35 2. r-M tebekomeoten Qomptoi,ije van, den Procureur Kempenaar aldaar. 2* l~a a «n ryir dezt.^1 T-.. i-T0«^vii> ^nirvnxr^ e h* Jo ha nn cs"WeHeling*j Makelaarszullen op Maan. Zwaanverkoopen een groote party Oofterfche e( =.M>- - tr- ra «u».»«v..e xxvx/x.,, ra» -- -tMtersMaatbalken,C oopérwykfe Deelcnen and» -P8T2.- sdS a:3-«f.5s Wp,^r; ar, rr. -vé o ra - - a -*>- m - 3 „zienelyke VerzamelingvanLütyrifche,1-, g 3 grjgg g'g 2-2:3 -„als-mede PRENTEN, TEEKENIN.GËN 'en RARITEITEN: nagelaaten door twee voornaame LiefhebbersWaarvan E. 2. 3 3 a. SI'S 2" 2 3 f» Catalogue alom te bekomen is. NB. De B'óeken &c. zyn Heffen en Morgen te zien. 3 5: 5 S '=r n S g ?,S J. DE LEEUWM. 'DE LEEUto en N. J. FABIÜS Makelaarszullep (volgens Appoinftementvande Ed. Achtb. Het O.JS ->2'» 3,8 S re O c W ren Scheepenen qp DiUgsdag den :23 Aprih/82, 's avonds ten 5 uuren, ré Amfterdam in het N. Z. Heeren Logement op dj S.a,S Wisg-g <*R= '«^S-a.ütrï* Haarlemmer Dyk, verkoopen circa rsooPakken UKRAINE TABAK (zoo gezond als befcha'digd)léggende als nader by No p|§ S-3 a o.™ 3 tl tie (laataangeweezerK L.Si§ sf jé» a.ELs'3, .O B B n h. BroekJiuyzen en H. Matthyszc Maarfen Makelaars, zullen op Dihgsdag den 23 April(inplaats van Maandag denst o C Sr-g 21" 2 3 3 April 1782,) te Amtlerdam in het Oude Heeren Logement, verkoopen No. 1. Een 'H-UYS en Erve. ftaande en gelcegen inde a-n J," 3'§ .Angelier Straat, febbins overde Madtlelieve-Straat, op de hóekvan deRptte GapgNo. 2. Twee AGTERI1UYZEN en Ervet, >23 s.'S '5'f£Z% «523 o|n>a^e en geleegen in de Rutte Gang, agter Ne. 1.cn Nö. 3. Twee AgTERHUYZEN en Erven, ftaandeetvgeleege.n meet o S S S p? ™3reSre in de Rutte Gang, over No. 2.: breeder by Biljetten. De Bewyzen van'Eigendom en Veil - Conditiën zyn te zien ten Comptoiu J. "5 O3*? ra'" ?- S" van den Notaris D- Oortmcnd Jinó.o Kalver Straat, bv de RaguIiersToren. •a g z3' ra 3 ;S"'g S 2 3 2 2 Willem RebelF,r/;drik Hentlrik Unkr.uyd en Johannes Wefleling-, Makelaarszullen op Dingsdag den 23 April 1782, 8"g>g f,° >g j| "05» g*i" AmfterSamtenYluize vati den Óverkedenen op den Binnen Amltelby de Prince Gragtverknopen epn nette en zindelyfc Bf o PP- 5 1 8^1® 'g rNBOÊL beftaandeindiverfeMeubiienwaar onder een fraaije Pendtkle, Beddensmethun Toebehooren LywaatenManl g;o.g.W^j<8 a'-». 3 «ra 5.g1 o'E en VrouweKleedeiren, een kapitaal dubbeld Snoer Paarlenen Juweeleu, G«ud- èn ZiverwerkOude Blaauwe en andere Po; «8 g.'Sf<8-S 5 2.S 3 o 3 'celynen Spiegcls&c.nagelaaten door den Heer JOHANNES EJLDJCK KANDE FEER: breeder volgens Catalogus, diek g>& nt o R g o g "eg go g fcj».0 de gemelde Makelaars tebekom.ep is en de Goederen zyn Morgen en Maandag te zien. Sg-g I a i»«"£S-?2! gS-SÏ^ PIETER VAN DER MEULEN en JAN DE LEB"EEK, Makelaars, zullen op Woensdag den 24 April rySn te Asnfls 2 h 3 c 5 S -1 3 -a S dam j-'~7VT v rn«#i/ iitwppt'dv Sra Og >^2 j? •- S .g- Q a sa 7* sj r*- n> o <r o jb^ S n>"3 S- <v2 3 5B "p* d! rt w 3 f6- sm m O rj «j -s- wj T» - (j n- w u 3&a.-<.3 B-:§-"3 o 4 o f £H- ■b tra g-.o Ats g>o „*2, o 3 «.CLrai verzamelingaeri'ortraitten vanFoeten, scmtuers en K.snttenaars, van aevroeglte totae tcgenwooraigetya, in veeie jaaicm S e S R-üL'S ra D'^.g" ra '3 o-S-S* een verzaié.eld en nagelaaten door wylen dei: Wel -F.d. Hcèr Mr. ANTHONT DE KLOPPER: Waar van de Catalogus te bek gü'SS.a'Sï go 0;a|2 men is te Haarlem by van Lee;> Leyden Delfos; Amftdrdam Winter en Tver i Dord Blujfé', Rotterdam Bothal; Delft Gromt» waS"4 a S-ü>» S cr* o 2'gra^haan's Hzgé Gatllar'/lMiddelbt5rgSi7/t$r« en alomme. - - ra 2,o 3 J.Speekman, T. Bosman A. deMaker, D. van der Saan Lodewvksz.J. Jarnian N. Bellienj. vanden BerghMakelaan - j. ra §""3 SE prESjg g4^ zullen op MaUndag.den d,Mey1782, 'savonds ten 6 uuren precys, te Amfterdam in het Oudezyds HeerenLogemepr.vr, 2.? §•<-.§ B 2 koopen No', i.'Een HU>YS en Erve in de Barber Straat,. Zuidzyde, het tweede van de Nes; No. 2. Een AGTERHUYSi vfS q .ai? 'J S -' 2,1-3 g gil J?» f Erve In de éerftc.Angeléers DwarsStraat, tuffchen de Tuyn-en Angeliers-Straaten, aande Ooftzvde; No. 3. Een AQTEI 1ÏS.^ 3, 5 S 2 3 "32, Hol HUYS en Erve in de Palm Straat, aan de Zuidzyde, tuffchen de Baar, Gragt en Rottingè Steeg; No. 4. Een HUYS en Eti d 2'S 3 o e.ë'o.jfS' ,o*2 rare,™ 3 in de Egelantiers Straat, Zuidzyde, het vyfde Huys van de Baan Gragt; No. 5. De Helft iTi een WINKEL-HUYS ra o re b r. a b E'rv'e in de Hèlletjes Dwars Straat, aan de Ooftzyde,. agter hét Hoekhuys van de Egelantiers GragtNo. 6. Een VierdePart ken HUYS ep'Ervé op de hogk van de Pieter Jacob Straa't én dito Dwars Straat; No, 7. Een TUYN raet des zelfs Hayzig _j1. genaamd NIEMAND ZONDER VÏANDbenevens nog twee apart verhuurd wordende WOÖlSfïIUYZE N onder een Dak, -zanten ineehKoop, buiten de Raart Poort opIjet Kwaakers Eiland Dwars Pad, over cle Moolén i?c Aon/tig Sa/ome»; en No. Een ÏUYN met deszelfs Huyzingöp Stads Gróndbuiten de Raanrpoort, by Nö. 7. De Bewyzen van Eigendom en Vi Conditién zttilen vier dagen voor en op den Verkoopdag 's voormiddags, te zïc'n zyn tén Comptoive van den Notaris GIPytt •woond op de Lely Gragt, Noordzydcr JOHANNES SCHREUDER Willems'z.Makelaar zal op Maandag dén d Mey 17S2, te Amfterdam in het Oudezyds Heet ^ALogemehtverkoopen een hegtfterk HUYS en Erve, ftaande in de Bataviftr Dwars Straat-, tuffchen de oude Schans en de Bi vier Straat^ daar Yen Gónimenyé-lKirskel in gedaan word. De Bewyzen van'Eigendom en Veil-Conditienzullen vierdagenvi - s_JA én op den Verkaopdagtezien zyn tén Compt.'van den Not, GeratdusWyth^ff op de "Lely Gragtinmiddels uitere hand te IC01 Heden is van de. Pets gekomen en alom verzonden by G. VAN DEA BRINK Jansz, te UtrechtHef Vierde Deel vani 'ORIGINEEL 'VADERLANDS WERK getyteid Onderzoek der Oorzaaken van de 'Opk'dmflbet Verval en Herflel-derPa m S rp 'A A Tr* mp 7 pp aa /Ija. L ral. ra 1,1» ra ra J ra -lira TY ra ral 7 n f* O f\, 1,2a N *1 tltl n rv T ra 7 B vrAra t l^raV, ti rara TrjC raT ra .Ar V x. -f A Ararat. I III T7 V K o- m nigte jNéderlattden ;t bebetZcnde dit Deelde GtfchicdenifJ'en dezer Landtnvan tte'n |Vare 1^60tóc i713 door C. Z1LLESE! h-vi c-nTrto 28*2 o Hrtgh 8V0.a 11^. DitniVtug^fiaangenaam Vadcr.landfch Werk,dateetiiginzynfoortiS\ beeft ten doelwit, om dc in en? „w»bpa W A rt-Q 3 V—<y2 21 /ra. r\A.ira- 1-iy. a ïir.J„ _tL j j 1. -Li«-!-*• k. t O N rat -a j ra - r 7 j - m. - ra OT g 5°^ 2^yj* Colönien HandwerkenWerktuigkunde Zeevaart en Vijfcheryenlangs Zékere Grondregelen nangewe-e/ en, waar, en in boe ya o re ~5 Jj'£ >^Vg "p,» <5 Bi»4 Vb a"e aanmoediging nuttig en wanneer dezelve wedérom k'aii fchadelyk worden. EeitStkjfe,'welke aan alle regtgeaarde Vaderlm ^5 jS.n'jI g 2S 2 g 3 Sg're.' zoo in boogc als laage StandenbyzotiderfH/icze droevigeTytiiom/landigbcden, niet ondietifligvjecz/n kanpi en zie verders.de JJiioj B ^2. ra a.Q. 2.3*2 8>$n ra 2 ra S zeisin de Boekzaal en Lett er-Oefening. De'twee laaifteDceleri, zyn op de Pel's,' ,waarméde deze keurige Vaderl.lllflcriecomfl Prg*H** S3V" b 3 3ltjrë"^ 5*tö^ Heden is gedrukten alom te bekomen: TWEEDEDERDE cn LA.ATSTE'BE'DRY'É van het geeftig en in een nicu' g fmaakingerigt É'LYSPEL De Vuil-Gewiuzockers'ten toon gefield hnnne B'edn'eglykhi Hmdhlgcmeldhet Caracter dcrPasl R*r» S.S?v«'2 §"CS*» g.« g*^, of^ 3 Sr.htyvers befchreeven om aan dslVaereldvan'z::lkl'olk'eenafl'ehrik te geeven btin 'te ddtppgen van in hun Schilp te kruipen op ik 2 2. ZT f£ 2 H'SS's-S-b Ttt"1 *B bclshcd mogenblyven voor Hangen bf Verzuipen,■•fcndercbcnaaUvidc Stuipen. Tn A\tllMp'<l Zvn de Hoofd-Perfonagitn KOOS Hl re.™ 3 2" SREL» 'ÉlOLTES jn'eisyn boebterDOEKJE, en JOOST KAERS»SMEER,w'ïf Vronvitje, JUFFROUW XANTIPPE. I ©.8'8 73 -12. re 2 g n M o n handelwyzewelke men gebhiikt. hcè'ft óm een meenigte Paskwillen in de Waéreld te breïigi'nen.inzonderheid om hetl ►3 3.3 5*3 3'22 5 3 3 3 graTo.3 foeilykLibel AAN HET VOLK VAN NÉDijRLAN]> tèdrirkken te Verkoopélite Vcrftrooijcncn te Verfpreijen, wml IS.», 8 y'ïS-3'^ 21. o ra1 Cl<—j g 3 n<r* ih ditStuk na waarbjid aan den dagg'ebrSgten dc byzondereCara&ersop een vroiyk.e tranter na tuurlyk in gefchetft. r Ujj™—re"? ra^ - a ra...;.. j. j.ki—I...,,.. ,raX!^.j j. i.... jhunne wroeging en wanhoopene» r^-2 y M f» 3 .Et. m 3 is, 3 -iy* rccus ncgpnnen otrar.« ue rry$is l.^ociiivers ^-c-n geneei compiecc 1 ^.»u-tvicn. j'3 5 3 g. ré" 3 g*< s 3 Heden word uitgegeeven ep is alomme te bekomen EERSTE DEELS TWEEDE STUK van den OUDERWETSCH |-al8 >?"ti(i3'< M S 3 NEDERLANDSCHENPATRTÓTvan No.XlV-*XXVX,benaandeomtrent-37oPag., in gr. 8vo.af i6, alsmede lf.RIEVl g*2g 3*2 q »*?o z'n'^ 3 2'b g TASi'^y detjQ. N. PATRI Ó(T. ikke Stukjeugrootfivo.: gratis voör de Intekenaaren van den Patriotbevattende verfchi ra 2 8.» ra, g g. 8 c«3. zeer aanmentelyke èn alle AUTE NTIEKE Brleveti'vbx) dén O.- N. P. gefchreevcrtféïr den t.egenwooriUgen toelrand der pM S,^38?ra®3ora«'U 82»re> zaken hier te Lande. Van het ifte Stuk van den O N-. PATRIOT zyn door bej herdrukken van zommige Nummers we.kl 8 3 2 nws? 2"§ b*3 3"2 2 3 3.ra>?" compleete exêmplaaren te bekomen bvP. F. GOSSR Boek'verköoper van Z'. D. II. in Hagè:- a f 6. Van bef Ildeli 8 3 g >gS"§ z' 3 3 "3 g 2 3 «J4 b compleete ex'émp'aaren te bekomen by P. F. GOSSË Boekverköoper vanZ.'D. II. in Hagèa f i6. Van het Tide P S pLïo 2. co ra* o Ifte Stuk is oók reeds een Nummer Uitgekomen houdende ADORES S'/in den O. N. PATRIOT aan de NEDEl'LANDSH ...3 ri a ^-S O Li 3 -f 1 l—l ir* fs TP ir r» V. tAA. »»rir.A*»k W ot 1 r. i n> *5 o CiVys 3 y f O 2a Ullwl Ifl.uu-iv tLV.M.1 teil xXlIIIMirei UIL^CItlMll.cn J HUUircilUC A1L/1AAUC|> SB e, ï4 a n a H 2 2 a 2 g SBXBwaarby gefoond vibrd dat onze FROUtPÈNivel degelyk verdienende, 5 ffn*" - 2 aa lïïiffa^S-SsS-.SH I^-fi S §;of§ V DE- SCHADE LYK.HË1D DER TUAN5 HEËRSriïKNDÊ TWEEHRAGT in on^e REPUBLIEK en BESTE R-'j Si^3 3-» S o* a "L S4 S vo®r OverjhcdeftLeeraars cn «lè Lngezefitatn van ftKDER.L AND in gr. 8vo.R St.word he dèrt uitgegeeven re Rotter! p 3 by Bennet en Hake; Amfterdam de Erven -van ftmlttkyn Cïnradi en Holt rap Haarlem ï\eets.\ Leyden LuchtmjmsI.n^t 9^ ILsj o/l,^ -2* 3 h§ va* Ham meDelft f/tf Groot9s Hage JVynants en AgéBriel Verhel! Dord van Praam Gouda v. d. Klos; Schiedam P.ool g- o Bo S* ét Utrecht Av. Paddenburg cn Ras; Nym,c?en van Go or x Arnhem Kyhoff; Deventer LeemhorfiZwolle Clement-Gorift, 8 M Ji? o S-" 2 -g4 a. Brvè GoetzeeBreda A. 0<ikonp\ 'a'Bofch PalierMaaftricht Landmeet erlloofn Vermande Leeuw. Tresling; ,Fran| ^1,3 3 3 3- l"*® n S'o.J'a Romer; Grpx). IluifinghVlisfing. Cnrbelyn Goes Huisman Midd^ Bohemer; Zicrikzee de Kant er en enz* enZj r? n g' Qa2 s n 3 S" BRIEE aan een Hoog-Ed. Geb. Gcftr. HEER, over bet geene voorgevallen is, ritffében de Groot Acbtb. Hl BurgcrmeCfters en de Hoog-Ed. Geb. Heer Graave van Athlonen, wegens het verbieden te Utrecht, van het Drukkeïf POST VAN DEN NEDER-RIIYN. I po »3 Dc ADVOCAAT van VRANK DU VRT; Schryver der ORANGE-B (JOMEN vóór de Vierfehaar der Reden Piel ss Sjv'SS'FgilSléra van Antwoord voor vyf en ééri halve Stuiver, alom te bekomen. s?*< >riri,23 u c re 8 a s*3 S 3 öa, In de voorrtaXmfte Boekwinkels is heden a twéé Stuivers te bekomen: Een Dicbtftiikie op de ONAFHANKEm f 3 2 f I o*# 5 8.- S13 gr Sf- HEID VAN NOORD-AMERICA.' «a s'hJ" s'g .ra 2 g 5 o'"' Ufo- «Van a! hetgeen er vereifcht woró in 'twaartieemén ènbearbeitlen van eenen BOOMGAARD .BLOEMHOF enW 2"ra2q^2n™3!ïSop3™' 2 2 i» TUIN kén mén een beknopt en'volleedig onderrigt vindenin het alom bekendTUINMANS-ZAK BOEKJE handel1 13 A. W f» A A, S I-, LU SS 1 n AA T rïiilJfit èffi Ot-i'èi tl .to ii AAA /JstW .1 ItlAi' D et rt L re 2 .12 re, IT A-.,.. 7 .7, J,.T.. .4 1» /I n TTT /~i ra. ra.7 re.. I'rel, re re f. 7re A TV! 3 54 3 CP vk UJ O O t-rt CU (U *x} /-, T 'n ra rara, ,ra. ra - x A X W i LW X. w X X xra ra. - - V'-J P it! 05 S>to'r Gvel deGrondeh enderzetver Bcarbeidinge. II. Over de Aarde en derzetver bemcflinge. III. Over ven Kweekhof. 1» !2g I,' J>» a n'o o fiSgra bet Enten Öculiercn en Zoogen. V. Van het Plantin'der- Boomcn. VI. Van het Winter - en Zomcr-S:ioeyen der Vr# g^'o"»aP^'ra5*^g»'*^ ffSSS» men. VII. Van het aankwekken en behandelen der Wyngaarden. VHI. Van den Bloemhof. IX. Van den flfoestnin tl 3 3 f *5,9 SO»»2. 5" Maandclykftf) e 'tjgffenjkg toegent het Zaaijen en Pootcri 'vati Moesvruchterien X; Van ie gcbrceken der Vruchtboom»' *1 S3 -ra 3 Q O C! 2 s OlHTcdirrtË.^ Dlf XVf4rifif" i.<5- due ïii^t- re» nntlapcrpu trrt/^r ali-f» tTmtr/»nio»«d Ar» T a#»rti#»T»K#»re xr^ri 'Piiinfn' in HAivo TWE 3 w 3 S 'S n c g> g.™—3 Ongedierte.^. Dit Werkje is- dus niet te ontbecren voor allo Hoveniers én Liefhebbers vanTüincn: in Oétavo TW A-iSrHA.^o^PcSo1"''3»" ra^j-g'ra DRUK k 7 St'rliyêrste bekomen té Leyden by./#, en f. HONKÓOP-',"' 'Amfterdam St. dcBruyiiKjtyztrvan der Kt» H n o 3 e a s 2.1!' S- re s* S. S. Seln &C- ea voörts in a,le Stedert 75 5.2 3 3 o* s-ë ^7" iGCj^,N'aöp)«, a Lij c; -■■■ - 1 ra* ^"n"re"-IS 2*n.o 3 Ë.WlLD, Boekverkooper te Utrechtheeft gedrukt eti alom verzondenVerhandeling over de VENUS -ZIE Kt; 9 0 a a' o 2 f r 3 uit Ondervindingen en Waarneemingenopgefleld door deH Heer LE FEBÜRE Praréifeercnd DoAor te Amftenjt Hoofd-/Diréifteur van eene Patf lotifebe Inftellingtot het behandelen der Verborgen Kwaaien binnen deze St»l nieuwe Doelen Straatin groot 8vo.aft10. v 'ajra Te Leyden by "de WED. ANTH©NY es KLOPPÈR en ZOON op de Breedé Straat-f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 4