5 - '•rff.uf» AtneiaaJalwaar op Strandheeftgezetci reye ywjien, ?4 D pVahlér van Breenren. v Si er.'./ 'a yrlERp èSSI den izAgtril. Kapitein de Latere le Grand, ,,,'08 nas- Kaaperfclnp de Valk', gewapend met 8 drie Poo rs ïu 3.7 Man-Equipagie, van deze Stad uitge vaaren, is den 3.1 Ogenomen en te Notthfhields <|pgebragtzynde, volgens L Brief, dien dag eérft fterk befchoteu door 2 Brigs met rdfche Vlag en voerende6Ponders; de gein. Kapitein zij reed maakende om hen tc bevegten, vérLiet dttvoorneetnen ,|iet zien van eeP'8e gewapende Schepen, die hem zogten te icingeleft en zuik een geweldig virur maaktendat hy zig „uit zoeken te bergen. Hier na eenige Schepen Ziende begaf hy zig daar na toe en „[je een Schip in. hotwelk een nieuwe Brig van I2p k tas ft was, niet 6 vier Ponders gemonteerd, waar uit hy fterk :hoot tbt men eindelyk, na een uur (laags geweeft te zyn, den- ilven deed ftryken en zig o vergeeven Vervolgens jagt willende maaken op twee andere Brigs, kwa len «röP1,em twee Sr90t4 Kotters en Fregatten af, welke hem 0„a by kwamen dat hy zyn Prys aan zig zei ven moeit Iaaten j tragten te ontvlugtendoch de Kotters zaten heni zodigt pde hielen dat hy, offchoon Gefchut, Kögelsen Ge weer over oord geworpen hebbendewierd in gebaald en volmaakt eerloos zynde, zig moert overgecven aan een. Schip van 20, van2i, eenvani8, en een van tqStükken dus ceo voor- eeld hoe weinig de Engelfchen bet waagenmetgelykemagt yiig'en Vyana te naderen. Haar fchandelyk is de behandeling waar medezy hunne over- jounelingen bejegenen i, want, zegt de Kapitein de Lattre «nomen zyude zyn wy alle op een der Schepen ovérgebragt, jlwaarwy onmenfchlyk behandeld wierden; deierfte Lieu tenant wierd Uitgekleed tot öp zyn Hembd en Baaytjeja de Laarzen van de Bcenen getrokkenendaar en boven oog op allerlei wyze mishandeld; de tweede Lieutenant moert het zelve lot óndergaanwerd alles afgenomen en enkel inde Monterings-Rok gelaaten de,Gespen afgenomen en alle gakken döörzögt; den Doétor zyn Broekzak wierd afgefne- jende Roovfcrs zig de tyd niet gunnende dezelve uit te haa ien; de Prysmeefter eh het Volk zyn niet beter behandeld alle tot op het Hem'od toe aitgekleeden verder nog gellagen en mishandeldmet een woordde plundering en mishande- HngisniettebèfchryveW en zoude niet tebegrypen zynzo men niet will dat wy in Engelfcbe handen gevallen waren vin welke men niets anders verwagten lean. Thans zyn wy aan de Wal en het Vblk op 't Karteel gebragt, het welk éene ysiy- kgGevangenis is zy leggen «p Stfoo als in een Beeften Sral zonder dekking en krygen byna geen Eten. Jaminer is Bet «ndertnffcben-, datwy ons dus by gebrek van defenüe héb- J w 'if ben moeten overga/enwa^f,padden wy.flegcs eenigzinta- o "3 0 tegen de overmagtbertand Wew.e2tï.i.,bet .Vy)IK1iad*:'Zig iïeinfc 3ië,g*ji-e -t. ver.dood'gevogten,als dé Vliggéftrcekéu;'jnaarnog meer jammsris het, dat zig niet een paarHöllandfche Fregatten de Noordzee hebbenbövöndèn, welke, ifjjtélyk ite géheele Vloot, die wy gezienhebbonhadden kunnen pry's-maaken-s dewyl nu^le Éngeifche'n de Noprdzee geruft óiuttéen weef* e vaarén, wei wetende daczy.uiets waagéft.-li^téiyfctegen; een enkele kleine Kaaper beftand zynde; dochhec1 fdesniet te -JPfi-.a min ongelukkig dat U Bd. daar door gelden wyonzèvry- g, g-j beid verliezen moeten &c."- -• 's ÓRAVENHAGE den 18 Aprü. )De Heeren Staaten van Holland en Weit - Friesland zyn heden weder yergadfrd ge S weeft, en de Heeren Gedeputeerden vanderefpeftiveAdmi- SS raliteits - Cotlegien dezer Landen gifter en heden ie zamen in -g >4 5" Befognesgeweeft. - -g.&3^ï Ter Vergaderinge van Hun Hoog - Mog. heeft de Héér Mr. "g ta p o Jacob van Wertreiien,ft.aad ia de VrocdfchapderSitad Utrecht, tj'^ c'S* denEedafgelegt.om, wegens de Provincie,Utrecht, Zitcing té O neemenalsRaaditihet.Collegie'térAdmjraliteitiBZeeland. Morsen zal. na men zift. de ziakbetreklvk America haar be- AoUi Saij|, H r s C oxntri Men meend thans met zekerheid te weeten, dat er voor al 0 - deze Campagne geene particuliere Vreede tuflehen den Staat énEngelaad plaats zal kunnen hebben, vermits men verzekerd, 5 S S ai daltoon dcn,25lgatftleden hc.t bekende antwoord van H, H.M. "2 SS aan den Hertog de la Vauguyon ter hand'gefteld wierd; zytve S a Excellentie aanftonds het Plan van Operatien voor dezen Veld- - Séf S_/é togt had gecommuniceerd. 3 v «>rïfih-.&b c S ;g.c^.£„S; .«-Uw aL -g -• c« Sa: u o te e otJ slsuc sf'S'1-" f2 <a A S o I'S-I ;|,5 eüij;'. aio's V g «-g* ?Ai£ i$ sfte ••n DO P'S ^2 KV ut "N-- S*¥m S9 r~ jr Ook wil mgn. datna voorfebreeve communicatie-, in eene S g g C _onferentie tuflehen Zyne Dood. Hoogheid enden HeerAnt- 33 baiFadeur in bjzyn vap eene geheime Commifie aan zyn Ex-^_i c S" cellentie een Plan van Qperatieii is gecommuniceerd uit het h: oen en ander word als zeer wia'rfchvnlyk geacht dat, er, op geene o o v afzonderlykeVreedcmetEngelandzaigedagtworden. In de Auiftie,die thans alhier door de Boekverkoopers Baci- O 'S g o ^.«0^ .3— buy zen en Scheurleer gehóuden word, is onder de flagelaatene 0.S «4 gS25'""3jP> Rariteiten yan wylbó.ilbaHeerRjr.CórneUsStuugtacbtHeer 5< J S §-e o-fi 'i S S# van VVcchlSiangenburgj, Ooft- en Weft., Souburg Stc. dcc.•(J?S>.2<=t3s£ w S® verlcogtNo. ^.3 een fcaaye Scheepshodwer, dooi' wyl'en den g Z, - ■?- £S5 ft ArllTlivcial 'At> ft Milt/TT tolirn CoK/ann rr /i/lrnn 'rrmrt mèfnon -53 üj - o E Z. *£-IJ <u -P *0 g g-g-ö S-J S 0 i..|: w r3 ^3^ P T5 -e ,cfc- ÏJ fr K - 2: Sebouten Ambagtsbewakrdcrs van BODEGRAVENnótiflceereii by dezeiidat derzelver Jaarlykfche PAARDEN-MARKT hatgehouden te worden op IViaandagderi 6 Meyendcrzelver KOE MARKT op Dingsdag dengdaara: sare ig8a, beloovende aan een iègeiyicdie met zyn Paarden en Koa-Beelten ten-geftelde dagen ter Markt e zullen zyn van Markt Geid, maar ook dat die gcenen wiens Paard op dén gemelden 6 Mey hét hardfte kaaije ZILVERE ZWEEPmits van zeffén klaar zynde; jM<w De HEELE en GEDEELTENS van HUUR-LOTEN, uitgégeeven onder de Handteékening win HARMA ff US S"EL- o - vc v- - £-.»■» LEGER op den Vygendém (indeGoude Leeuw) te Amfterdam, die inde EERSTE CLASSE van des Gènetaliteits 69de >-Z.S Jg r Lotery zyningebleeveukunnentot aanftaanden Maasdag op dezelve Noirimcrs wederom worden INGEHUURD,, oen Heel Loef Si Half ƒ4, .Quartfa, Agtftef ten ZefUende toStuivers. De Koop - Lotenéls mede het goéd voor allé Clalfen gefourneerd, Prys - Courant. n Te Huurom terftond of met primo Mey te aanvaarden,, circa 4 en 1 half Morgen alderbeft WEY - LAND geleegeti agter den Oovertomfche Vaartzyn Ingang hebbende op de Laan yan Ket Pélt-lluys;, adres by den Makelaar II. J. POLMAN te Amfterdam. 1 A.le GrandJ. J. Voute, R. Voute en P. F. Voute, Makelaars, zullen op Heden Vrydag den 19 April, 's avonds ten 5 uureh ittcyste Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond verkoopen 45 Vaten en Vaatjes KOFFY (zoo gezond als: béFchadigft) ge - oft uit het Schip de Jonge Juffrouw Kregje, Schipper?. Hendriks, van Hambprg; léggende als nader by Notitie ftahtaangeweèzen. J. J. de Bruyn, H. du Gondi a Bois J J. Voute, D. deBrayn,R. Voute en,P. F. Voute, Makelaars, zullen op Heden. Vry-; I lagiden >9 April's avonds ten 5 uitrente Amfterdam in de Brakke Grond,, verkoopen een party van 5 Ceroeneii INDIGO SUATIMALp, meer öf min befchadigt. geloft uit het Schip de Wandelende JacobKapt. P. Holm.van Kadix op Oftende gekoa sen; leggende in een Kelder onderhet Huis van de lléeren Echenique Sanchez Sa Comp. op de. Bloem Markt r Heden te zien. J.Bonsquet, N. vanSanten, D. Bousquet, A.E. de Wit en C, vanSanten, Malceuars, zullen op Heden, Vrvdagden 19-April,, 'stvonds ten6 uuren te Amfterdam in de Brakke Grond, verkoopen een party puyks van circa tóoKiftjeyHavana witte eri iofcovados SUY'K'ERzoo gezondals bèfchadigdleggende als nader by Notitig word aangèweezen. Hl.,!,!!1 m„r,an mifan „nr-w, „1 CCiR IV. ti /f7'/ l(i I'. ntiSAl Rr.„r,, n r, T ««ft/», t.*n ,vripn fin AS) "2 o •- i- w V, M, S tilSa ss-se - waar wriuti veen. jutu. uyrj.fimut.icn ufniv'sici /v.iw',i - y X a a kb Werken Vaderlanifeh* Hijlorie en veele agdeïen voorts eenige^rvar PapiereTooneclfpcllen,Prcr4k.onflMuziek: ea.Muziek- .5 «T a I Mnmcnten waaf onder een fraai Kabinet Orgelen diverfche Clavecimbaalenverfthéide Jagt- en andere Geveeren enz.8 b.W i' jlesbyeen verzameld door de Heeren HERfif. COSTER, in Leven Organift te Leydenyen N. ff. De Catalogus wórd by boven-g em. uitgegeeven; als médeteAmft. by//. Kcyzcr potter. D. Fis; 's HagevauDrecht iDoxdva&'IhaqmGouda Verbfnuuw Sat, s 0f> Morgén Zaturdag de» 20 April, 's namiddagsten drie UuFenprecys, zalmen in't Heèren Logement aau den Burgb binnen 5 en zeer bekende ftifficante Boedel en Nalaaténfchapnader informatie ten Compt. van JOflANffRS THTSSEffNot. hi'tuten R 'f g fe" Leyden, als mede bv de Makelaaré ABRAflAMLASQUBS en GERARD HËRHE/R Sfun.\by wien de Notitjen te bekomen z-vn, 5 u a, »s e-2' JACOB POSTHUMUSE VERARD HOSTEIN en.PIETER POSTHUMUS, hinkelaars zullen op, Maandag den 22 April -S^g>§ 178a, te Amfterdam op da Lely GragtNoordzvdetuflehen de Heereif en Keyzene Grsgtenverkoopen een fraajje party ÏPc'e.s~c IT 55, retieufe en extra moderne MEUBILAIRE GOEDEREN in verfcheidene foortén,, waar opder eun fuperbè FranfchePendule S S c "g ipteiende 8 dillerente Airtjes voorts een heerlyk Kabinet ongemeen Oude BlaatHée en Gecoulenrdc Ooft Indifcbe Porcely- S Jen, nevens een uitmuntend véritabel Saxifch Porcelyn Tafel-en DefertServiesmet de Bloem Bouquet, ftaav inlands iü 3 ^Criskt- Criftsl* CU Glsswcrlc nmntrri» fnnrt fvn/» r.vuraif^n' IrWnAicrA CoIiiMapiran C**iaer«L T uiia«e an 1 apiiaale Smirnfeen; 4f.nnERRTe ndflHjimm -ten hunnen Huize verkoopen DRIE zier keurige nel geconditioneerde Verzamelingen BOEKEN in verfchèide Taaien to Wteftnfeb'apptnWaar nndér een aantal fapiiaale Werkeiien zeer veele-, £J c« b- O* H Sr" Is M"è«~ 2 v-f, - -ItMs- u S f 1 w>| f 5 KJ T V «-4 'c. «d Vï - eg o* CJ N. L. U.t' *1 tect» s al Q ft) C o t» OT rt rQ O CL. J3j.^ TlJ-Ü S'SiitHtea M C C o T*"1 ,cï o sj rt _c 2 *i - C PH W - - trnut "v uicwv tt qiun.yy viv AJt vis qj i*j n y tiaan, trrry ■ayien ffnchtmqksi Delft de Groot; Rott. Holflayn$)ord Bluffd; Gouda van der Klos-. Utr. van den. Brink 's Bófch Palier - Btaaftnchc Camïmeetet Middelb. Gilliffen en voarts in de meefte Steden by devoornaamfte Boekverkoopers. Bp Zanirdav den 8 tnnv 178azal in 't Heeren LoUement aan den Bitrv binnen l'.evOnn ntibliek worden vevéil A ende ver. S06T/1ROOD te'Levden benevens nader onderrigtinge tebeko'men zullen zyn. c 'n de Boekwinkels van de Erven P. METER en G. WARffARS op den Dam te Amfterdam, zyn nog eenige Exernplaaren te 'J S<j - lekomea van N. S. VAN WINTER en L. W. VAN WINTER, gébooren VAN,MERKEN, Tooneelpoezywaar onder "f "afc si t» i/AV. 9 gCDOWtrjl V fViN iVIl a ill 'i'- der Stad Leydert (dat op Morgen, dun ao April, op de Amfterdamfche Schouwburg vertoond zal worden I op groetten g 'l^1® Pap. ^_in 410 en 8vo._, met Plaaten Van Houbraaken en Vinkeles. Insgelyksva'u de Amfletffroom de.'Jtiargetyditt 'feo1"1 S'1%' er f; J2 o- csj V t» 0 r- H fe H-A ii'S-fe 3^ P-tt c 5 «='.5 cs X TJ ca Cu s» -- O SE -ad» U re-. nJ o £>-,2 r: Zf,*? tt>. 3 ,c> öc [ij. 7^ R_» s-p-<S J: - "TT s. u w V»» H IIIW» iliogv-ijriva VAII MV. 2C- W V //S 9 t*W {7"" derTegenfpotdenBrieven énz. alle door gemelde Dichter en Dichterefle in Quarto op eenerly Papier David s~ e w "o s.-S-SS S JD S a A c .K B &3 té ,j CR, tï?'3eè™fi®!'4e r*S S (3 O t_i L 5?' c- o.- «"""ingtieHuizin;&c. •-■'£:■ J^'DtENSTENDERSCHOOLEN, is thans, van de Pers gekomen eene Tweede Druk yan de ENGELSCHF, TIRANNY, I 5 S»„' - iii 'Clert®etfmaye Houtfnee Figuurenin klein 8vo.k sen i,halve Stuiv. Dit Werkje is opgedraagen aancleVorrtelykeKIn- M - -S Zyne Door!. HoogheidiPitUmden Vyfdtn, Prins,van Orange &c. dcc.dcc.enziet, opaanzoek van veelsSchoolhou- gS 0 v <5,< *-r O <w-. G u, ,«ia deze Republiek, en ter vegvulling van <|e algemeene graagte, waar mede hetzelve op den duur gezng wordt, thans voor 5 g o^,e g Ie» het licht. Hetzelve is na de vatbaarheid der Kinderen, en tot School gobruikbyzondergefcliikt, het leerd hun® 0 v,Znaa aart 1 en bet Tiranniq Caraéter der Engelfche Ifatiehyzonder met betrekking tot onze Landgenootenzedertde, Wr 1 'af, in het verhand der VaderlamL'>!je,Gefcbiedenitren Van naby kennen. D.é Sphooibonderen kunnen, zoozv. fitt,,',' ,erkie een ï«al nodig hebben, hetzelve tot eene modique Prvs by den Uitgeever HENDRIK GARTMAN in de Stil; tabi i m(terd>m' of hunne gewoone Boekverkoopers verkrygen. NB, tfan djt Werkjezyn noKeenigeExemplaarènmét5 7a!KK.a»ft-pua»n, geKekwidjanrP. v 0-< - 44!% 11 s s*. f5 aiéöfil* M gegraveerd de;ot C. JRRQUWER;: ifite bekomen'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 3