li 5 c~ A'.ir**' leyd'se Y R, T D 4 G N'. 47 COU R AN T. ÖÈN tj 4 Pkiki D 5"2 f 2~ S s3I*3af«|fr.sH 3§"s S.&S «3 2-o *£^|^g - (X _c T T3 ts tr-r r3 tu o~ O TJ te G 3^0^*5 B '3 o j N «-5 a IH JJ w. I i~i u a 1 3 rp- 5fi|SSS2« c -S-A 5? v E "5^ j= 't: 95 p«fsSüa ■s t*»"3 .3 o 5» w '©.g U aIU C«oot3CI«O,2 42 B o^O o c.c to o - Q t. - NI 2 o-r mil isgiii j£ -o g j2 s3 sSfcö^-N 5 SÏÏ' jj N jj c 0 P I E. AANDEED. CttOOT-ACHTB. HÈEREN, DIE VAN DE GROOTE - VROED- SCHAP DER STAD LEYDEN. Geeven met fchuldigen eerbied te kennen de Onderge' tekenden Fabriqueirrs, Kooplieden, en verdere Traft' quanten g^'intereffeerd in de Manufafturen en Fabri- quen dezer Stad: Dat, een aantal der Ondergetekenden op den r8Maartlaatft- leden de'vryheid genomen hebbende Uw Ed. Gr. Achtb. té idieeren met eêne eerbiedige Bede, ommeteobtineerenhet aangaan van CommcrcieeleVerbiUteniffen met hetVereenigd Noord-America," de Supplianten vermfeenen voor eeneh jo aangenaamen als onverzuymlyken pligtte moeten houden het betuigen hunner opregte erkentenisniet alleen voor de Eutiftige wyzp waarop het Uw Ed. Gr. A,chtb. behaagd heeft dezelve Requefte aan te neemen, maar ook inzonderheid voor het Burger-lievend Befluit door Uw Ed. Groot - Achtb. op derzerlver onderwerp genomen; een Befluit, ingevolge van 'twelk de Stad LEYDEN (zo de Shppliantén opgoedegron- dea vaft'ftellen) een der eerfte Steden dezef Provincie is ge- «eeft, uit welker eenpaarige medewerking de Refolutie van Hen Ed. Groot Mog. ihdato 28 Maart laatftleden, geboren is, 1,omrae de zaak van wegen Hun Ed. Groot-Mog. ter Genera- liteit daar heen te dirigeereq, en daarop ten ftérkfte te inftee- v ren dat de Heer Adams als Gezant van de Vereenigde Staa- ten van America ten fpoedigften by Hun Hoog-Mog. mogte worden gëadmitteerd en erkend: Da; de Supplianten, met alle regt-gëaarte Ingezetenenhet jegsn'swoordigtydgewncht hélchouwen als een derroemryk- ftên in de Gefchiedeniffen van ons lieve Vaderlandals waarin dan de eene zyde het hartelykft vertrouwen der goede Burgery op haare Regeerders aan den andfcren kant eene Vaderlyke aandagt en deferentie der Regeerders voof de eerbiedige doch wel-gegronde Verzoeken hunner getrouwe Ingezetenen ên in 't algemeen de voorbeeldigfte eenftemmighcid onder.de ge- heele-Natie, hebben uitgeblonken, ter befchaaming van de .zuikendiebet zaad van tweedragt gepoogd hebbende te. flrooijen ,zigverheuger zoudenindienzy met waarheid kon den zeggendat zulk heilloos pnkruidten bederve van Land en Volkhadde wortel gelchoten Dat de Supplianten door die algemeene eenftemmigheidop taangenaamft getroffenmet ftilzwygen niet voörby kunnen, gaande aanmerking, dat Uw Ed. Groot-Achtbaarheden het gunftigft Befluit op de voorfz. Requefte nee mendedaardoor getooad hebben niet te willen wyken van hét fpoor hunner Voorvaderen die inde vereenigde gevoelens van Overheid en Burgers de nodige kragten vonden om eene.n magtigen Onder drukker te wederftaan ja die moeylyke doch glorieryke taak niet ondernomen zouden hebben indien zy door deftemme van het beft gedeelte des Volks niet onderfteund waren ge worden Dat, door deeze aanmerking bemoedigd, de Supplianten vertrouwen, dat Uw Ed. Groot-Achtb. met die zalve goed keuring zullen vereeren den ftap, dien zy heden döcn„öm Uw Êd. Groöt-Achtb. de fpoedige en eflicacieufc uitvoering der voorfz.Refolutie van Hun Ed. Gr.Mog. van den 28 Maart iaatft- iedenmetallen den aankieeve vim die op het nederigft doch.tef- ïèns op het rterkft aan te beveeleneen ftap, die niet geboren word uit eenezugtaande zyde der Supplianten, omzig buiten den kring van httn pligt en beroep te verheffen of zig in Zanken van Regeering in te dringen, neemaar alleen ultdé verzaekerd- heid.aathet aan wel-meenende Regenten, als UWEd. Groot- Achtb. zig door daaden aan hunne goede Burgery betonnen', niet dat) behaagiyk kan zyn in hunne heilzaame pogingen e% vaderlandfche voornee mens toegejuichden onderfteudte wor den tegens de verkeerde inzigten eri geheime raadflagen van kwalyk - gezindendiehoe geringain getal ook, onder eene Natie fteeds gevonden worden Datoffchoon de Supplianten' overtuigd zyn dttt Elnn Ed. Groot-Mog. eene Refolutie, zo aangenaam aan alle waare Va derlanders,genomen hebbende,niet ualaaten zullen de midde len in 't werk te (lellen; om dezelve by de overige Bondgenoo- ten tot eene vrugtbaarc conclude te bréngen en de góede Inge zetenen het dadelyk genot van den Handel met hdtVerecnjgd Noord - America te verzorgen zy nogtans niet ontveinzen kunnen dat er dezer dagen nieuwe redenen ontdaan zyn, die ken voor het ipoedig vpl - einden dier gewenichte zaak eenig- zints doen dugten Dat, de waarfchyrtlykheid van een aanflaande aanbod van Vrede door Engeland aan het Verecnigd Noord-Atilerica waarvan de Supplianten by hunne voorige Rdquede gewaag den, door de omwenteling in het Britfche Miniftery zédert voorgevallen, nu in eene volle Zekerheid veranderd zynde zy niet zonder bekommernis vernomen hebben de poging te gelyker tyd door de nieuwe Staats-Dienaers van Hof van Londen gedaan om deezen Staat in een afzonderlyken Vrede' Handel in te wikkelen waarvan (zo de Supplianten vreezen) Let llaakenvanalie Verhinteniffen met de Noord-Americaan- fche Republycq liet onmftldelyk gevolg zoude moeten zjrn, terwyl ondertuffchef ons Gemeenebeft, aan den eenen kant verilooken van de voordeelen die hetzig uit zodanige Ver- kinteniffen met reden voorfpeltaan de andere zyde door lang' gerekte onderhandelingen zoude kunnen opgehouden worden en niet dan fpade veel - ligt n'a de andere oorlogende Mogend' keden, tot eenen afzonderlyken Vrede met Engeland ge- taaken: Dat immers de zwaarigheden, welkert zig tegens zódanigeri kyzonderen Vrede opdoenal te veelvuldig zyn dan dat men zigderzelvergemakkelyke weg- ruiming kan beloven ,als daar zynde terug-gave der weg -geroofde Bezittingen van den Staat, door Vrartkryk op den Brit weder veroverdeene terüg- gave even daardoor onmogelyk gemaaktde fchadeloos ftel' ling der onmeetbaare verliefen, door den onverwagten ert jrouwloofen aanval van Ëngelwftd aan de Hollandfche Natie in 'tyemeen, aan de Supplianten in't byzonder, veroorzaakt; de verzeekering eener vrye Vaart voor het toekomende, op den grondflag der Gewapende Neutraliteit en overeenkomftig met het Recht der Volken de (Jaarmg der banden die, zon der eenig nut aan de beide Natiën toe te brengeneene bron geweeft zyn vanfteeds opwejlende onluftenen by elk Oorlog tufleben Groot-Brittannien en eenigeandere Mogendheidge- dreigd hebben ons Gemeenebeft daar in te deepen of wezent- 'vkdaarin gefieepthebbcnde vernietiging (zomogelyk)der Afte van Navigatie eene Aéte die al te dcidelyke merkteke nen draagt der óvéHieerfthing van Engeland oveir deandëré ZeevaarCndp Volken dan dat daarop de aandagt by eene aan- q g ftaande Vredes- Negotiatie nietzbude kunnen vallen; de. ver- breeking eindelyk vanhetjuk,'t welk Groot-Britannien onzé Vlag heeft Willen bptggem oifl de haare op de Noordzeeals>^öj r"" c SC u 4! kwj S of g 3» A g E 8 -S -5 •Egfjê - - «ES den zetel haares Gebi.'dste éerbiediges; en wat dergeiykè onderwerpen meer ayt^ dienu de gelegenheid eens gebo ren is door den moëdwl van r1 ^•-1 OÏC 2 fes Sc *0 g 2 gf, HHippp nu de gelegenheid eens geboo- r jïiO^g Hof van Londen aelve, zecker- g °r -12 y 3^ S o n A a1 irirrart irviirjon Irnnnsn Atv %'Eë - W W D-.^ H n 2 lykftoftbt eiffchen enonderhandelitigen zouden kunnen op- leveren: C jUo o M H S S *K| M1 Dat. eel vk e VSn «far «foor dé fotfeditre voltooiiine van eenen W S n T 2S -STLtS Dat, gelykevgndaa-doordéfpctedigevoltooijingvaneenetiw o afzonderlyken Vréde het Engeland buiten alle waarfchynlyk- g "i v c heidisvoor al zo mei daar mede vergelykt de allezincs twyf- *- felagtige en bekrompaie wyze waarop dezelve wordt aangev boden, zoookdaareuegen een algemeene Vrede inde jegens-iS >,-j - S Woordige omftandigholen zo verre af niet fchytit te zyn dat ff ij®'; g v J N <i na r. o T I de Republycqom eine eerdete byztindere verzoening mét^ p,OT -cl P O u !>iW .55 -2 2 12 5 CJ pa .g cd j, 8 Indelykheden tegens de nieuwe op eene offenfive wyze niet verder voor te zetten onder het jegenswoordig bewind der nieuwe Miniilers Ichyntderzelver Onafhangiykheid dadelyk teerkeönen erkentenis, diehetvoornaame ftrUikelblok eener alge Vredes'Negociatie opheffendfde weg tot eene fpoedige —etc a •- .a - 1 effening van alle zwarigheden uflcben de oorlogende Mogend- tj "S '2 -a o .2 -S- S 2 5 heden zal kunnen baanen: Ig f f B S-S Dat de Supplianten de paaien van hun bellek vétre zouden Jj,fe fc gJS 1.r -T t.3 r 1 1 a i.'11 rvn £3 m Q ,5? P X w nen weiketen deezenbygebrajt zouden kunnen worden 'en -g k. 2 o'% o - die voorzeeker bet ftaatkuudigdoorzigc van Uw.Ed, Groot- -g 'C o *5. «S i: p Achtb. niet zullen ontflippen, older andere de engagementen, <j *2 e c S 'Z, H te buiten gaan indienzy tradeii in een breeder detail der rede- g~o If! A •S?. i~ _Q n - mt qO P -,^i 2 <J 1 - - - nu eerft'onlangs met het Hof van Vrankryk aangegaanendie<j oë|'5 gS'S a door onze Republycq, de heiligleidhaarerVerbinteniffen ken-3 g «'5,2'® c s "-cë nendeenieerbicdigende,uietgefchonden zullen worden,maarg jj-S o cn «a o V ej 0> X ZD i-s r; fep y 52.ÖÜS - 7 ----- TrJ t_> •-* JJ rf» g'TJJ L_! *-• veel - eer ftrekken zullen om w Alleén-Heerfcheves vïln Rus- land te overtuigen van de onciögelykheid, om in de jegens te 45 g J °-g >j - 5 1" 3 Sa-öfc-! woordige gefteldhcid van zaakeq in zulk eene onderhandeling ,K - «N bo 3 O 4) .O c ij „CO P P oo 'S '3 N o4'S 33 c 2 k v o s te treeden als die door 'tHof van Londen word voorgeflagén, al mogte men niet vooronderfte.i8n,dat dieVorftinne van zelve bevroeden zal de verandering van omftandighedendocir dé - Rèvolutie van 't Britfche Mihrfterie met betrekking tot America zedert haare aangebodene Bemiddeling ontftlian, ja - 7- 'r-— zelfs een particulieren Vrede tuffchen onzen Staat en Engeland zoude moeten aanzien als het gefchiktfte middel ter veriraa- ging van de algemeene ruft,diezyaanallede handeldryyende en oorlogende Natiën heeft pogen te verzorgen; Datopdeezegronden de Supplianten eêrbiediglyk hdöpen 2. dat het voorfz. aanbod van Engeland geen hinder zal te wëgê brengen, 'twelic beletteti'zondedat de Refolutie van Hun Ed. Groot-Mog. tot erkentenis der Onafhangiykheid vah -*1 Noord-America en het aangaan van een Commercie-Traéïaat met die Mogendheid een fpoedig effeft, forteere nog ook dat zelfs een cnkeldeSêr overige Jlondgenooten Zig daardopr zal H laaien aftrekken van het befluit om met deeze en gndere Pro- g N jS vineien welke zig'op gelyke wyze met Holland reeds vet- gf5 J te klaard hebbeneenftemniig de onderhandelingen met de Ver-O "g 2'S o o eenigde-Staaten te beginnen, en, zo dra mogelyfc, te .vol-® u^,-Erg ^45 tooijen: o® ^ó-7ta%r DatdegunftigeË.efolBtien,ten dien einde InZeeland, jJtreCht,g %Sk s Over^ffelen nu ook, zode Supplianten verneemen, in Gro-«Ig'y te 2 ningen, op het voetfpooi* van Holland en Vriesland bereids 'te Z 5 «ja 53 .c genomen deSuppliaaten imdie hoopbeveftige'n en ten seiie- ^2- v maal overbodig fchynen te maaken een Verzoek,'tgeen de Sup- o 2 o -plianien ziganders genoodzaakt zouden gezien hëbben.nevens I c de commerceerende Ingezetenen' vaq andere Steden ,tedoen g S'gf^g ten eindezy doordehtegenftandvaneenigeProvincie.dicgeeJlfc; 2 g e-S c 5 q 0 .2 c -- O-M 5® fe t> O C n a v S c 'Cl SS •oda e O Oi a v oë 3 -M P" •5^8.5 - èi tf1 <L) ü3 ■- r- ?;di: 'C 3 8 >v 'V V CG *fv '"r flJCC, gj cs ci-teteaS e- Ci ïl S - 5-a r C2.cS g^-5>o 8.2 X otimiddelykbelang by de Commercie ,en Navigatie heeftniet beroofd wierden van de voordtelén etiproteAic,welke de Sou- ,sin a -■ v vercyne Vergadering hunner éigene Provincie andéi'V.ints ge- B - c-'? g §-"g te negen Was hen te verzorgen maar dat, omtltc daar fegehstfe- 0 8 °~M - voorzien, door Hun Ed. Gröat-Mog. en de Staaten der ovcfiye g Afkoop van den Sondfchen Tolmaar ook in een Traélaat van g Verweerjng, door de drie Provinciën van Gelderland, Holland «'5. o' gé 3 712 en Vriesland met de Krojm van Dtneiparken geflooten g'2 lés Edoch dat, alle vrees voócrzödanigediscrépantie.tuflchen O.-S 5 S fc-gï de Leder, van hetBondgenootfchap nu ten eencroaal overtoil ig B g S 5 0 v" A«l« X. TV M' Jn J/, O M4.1 SArt.AM nirf 11 mA M L XKa A1 M nu 11a« n n T, I—- -'3.C -T rj j Cj >'^2 B 2 5 er- jr V2 w2 2 2 5» ÏS 'S -j tr a •5 ga 5^o-|v q-ê s^c<a gigia rj u c rz fj i|q=3 gH'g ;'f»ï3&ïgAg r-ï» §3 o z -2 n "TH CJ 04 tui tJ rr;- ïSac'O^.ÜJs 5 C 1"°a I «42 ÜZ S -a-' a <v c te n. S 4 S el u 3 te te v .JUS B «ctj fchynende, de Supplianten ziglieverbepaalen ziallen tot een nip «4S te. o o ander verzoek omihe namenlyk, de Commercieele Vc/hin- teniflen met Noord-America aangegaan zynde, aan de handel-^; ""SC a T rra cjntnMflH /lain* T ^Inn,. 1, /I n/lol irlr rT O re CD 1 bt! ij w W - R T. ëP-l dryvehde Ingezetenen dezer Landen daar vkn her dadelyk ge- not te doen erlangeiidoor eene gen.oegzaame proteftie van huntie vaart op en handel met die nieuwe Rejniblycq .aitnge- - zien zonder befcjierming der Navigatie het fluiten zelve van te -ö zodanig Commercie-Traëlaat volftrekt illufoir zoude worden c J"o2 Dat de Supplianten zedert een geruimen tydvootalin hets-o g laatft voorgaandè Jaar de bittere vriigren gefmgakt hebben te.-H, c u. °i g 5^Sü- jj bfl - 3 9 a.S-g-S Z 5 Ë- w p M «ac <3 S G y c - - - t - - - - - - r,- - - S "C T- AT- Van den ftagt van weerloosheid, Waarin de Hollandfche"Vlag "72x S*£ S"2 g zigby 4anhoudendheidheeftbevoriden,gelyk zy'naarvyaarbeidT;'! g gj- by hunne eerfte Rfequell^reeds gezegd hebbert- dat door het U g g s 8 geheel ftilftaan der Navigatie en Verzending zy dè gevolgen S Z Sf 3 ,u»«c «d^gb Britfche 5 S s S g c g 'g g j E.® ogd?ge- .0 u c.2 e m g w.c 2o.^s2 a e q lyks gevóélen i "Datondertuffchen dieftremmingder Com- Si-3 «"C gü c>-g 9 A A I - Ja AAA Cr* AA - A AA A I A j C A V A ït... A.IaA C C T - 3 gj P. A M van den onvoorzienen vyandlyken aanval van 't Ryk op het fmertelykft zyn ontwaar geworderf en nog dage-7; ?7:>éö 'j mercie,-als aan de roofZugt van een plonderziekenVyantlge heel overgelaaten, en van alle befcherming hoegenaamd he.-^3 S'j J toofd,aan de Supplianten nevens de overig#"commerceerende _u .EH Ingezetenen, ja aan alle weldenkende en grievender is voorgekomen aangez c •2>.§'<s Ss' cc' 3 5 5 3 2 SS5'« b'3S3 £3 Burgers'des te bard.er -« g -2 13 g Z g t.ëu zy met alleen alle x -a--' -1-.5SW T3 W «I V- S *- - o e n <u tó c 5 n o -5 rëfe; «dl 0-S- aH>S«ta - publycque Lgften fteeds gewillig hebben opgebragt, maarde^ö S J «j;E© w§-,2 85." S S-Sjj Koophandel, op dien.tyd, wanneer hy geheel bafchermingloos -S s s<"H* S'l-i'S'- 3 c«T5»ji oor» c7ifr Oislita i,Tt/avi4 nrrorrrolonrnn ónw riff V>Un1r)aft T nJH- /1ï»n'd(T n#W r; 1L -O 2-3 u Ste O E»' - 3 ,3 - O O O O <u - aanzigzelvcwierdoyergelaaten, een dubbelden Lalldroegotnp eerte ptoteöie te erlangendie hy nimmer heeftgenolendaar j-o de hoop tot die befcherming, (de Republycqniet geheel zon-e «xg'S'S der eenige Zeemagtzynde, zig wel meer dan eens heeft op- "OfiB* gedaan maar telkens op het onverwagtft is verydeid ge wor den dOortoevalleriof verhinderingen die ,zoze railfchianteü onregte misnoegen en wantrouwen onder de goede fcigezete- ♦- na St

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1