s s 0 a "H 17 leydse Jf Q t If SD 4Q a <4 4 a *1 g"8iS«5.3 n**4d goürant. ill! i OBN if april. js s g -# 2 a s N -«iS z w e e d e n. ÏOKfiÖDM: dërr 31 Maitrt. Onder den 12 dezër, is, we gens de Zweedfche Convooijengedurende dit loopendé jaareene hooge ordre gepubliceerdhier op uitko mende: pat Ètseneur wederom de verzamelplaats der Zweedfche oopvaarders zyn zal; zullende vier Convooijen verleend' otden.gelchiktop de volgende wyzé: I. CONVOOIden Mey aanftaande zynde het Fregat Sprengporten naar dé \i,Ulatrdfcbe Zee, atwaar oókbetgemelde Fregat, tot den rftenSeptember, blyven zal, zullende in 2yne terug i'éize, .Koopvaarders van Mallaga komende, naar huis geleiden .CONVOOI, zal den 14 July üit de Zond vertrekken, en .(laan uit het Fregat Poflillongedeftineerd naar Kaap eijlerrcen te rug; III. CONVOOImede, uit de Zond totgeiykedeftünatie, den 31 Augufty, met het Fregat tlie- tij IV. CONVOOI, insgclyks uit de Zond, den 3pSeptem- er,beilaande in 't Fregat Gripen moetende Convooijeeren t Livornoen om gedurende den Winter ih dé Mrddélarid- he Zee te kruiden van waar hetzelve aan 'teind van Fe- uary 1783 zigtot eene byzondere verrjehting-naar Ma ten begeven moet, énterugkeerende, de Zweedfche Sche en naar Carlskroon geleiden." Dy deze Convooijen mogen gegtte andere Schépen zig vet- jegen- dan die hun onderwerpen aan de Koninglyke Ordoti- mie van den 18 February 1779, als hrede overeenkomftig ttde Wetten der Gewapende Neutraliteit." Voorts ftaat het aan de Schepen vry, in de open Zee, van ;tConvooi te mogen fcheiden, indien hnn belang zuiks ver- fcht; doch daar onderzeilende moeten zy zig aaii dé Qr- irsvan den Bevelhebber onderwerpen." duitschland. ïENENden 3 April.-Voorleden Paa<ch - Zondag heeft de ide plechtigheid van de Mi (Te in de Kerk va» St, Stephanus lebreeren verricht, maar, hoe zeer door die plegtigheid ;e ongelukken onder de Nieuwsgierigen zyn gebeurd is ■ivezo iuiftërryk niet geweeft als men die wei verwagthad; ideKéizer daar niet by geallitleerd heeft,wegens hoogftdes- songemakaan de Oogen, hcbbendeZyne Majelleitzig des- ensden voovigen dag byden Paus doenexcufeeren. Aarts -Hertog Maximiliaan heeft den Paus vergezeld ill elfs Koets, als mede de hier zynd'a Cardinaalen d<hch er aden zig geen der Ilofs-Grotften onder den Trein die oudig gefloten wierd door eenDetachcment vin deStads- elke gewoonlyk den Stads - Rechter vergezeld: Voor Aig'eis 't zeer waarfchynlykdat hetverblyfvan den Paus lerlei verandering in de gevoelens van onzen Monarch zal eeg brengen. groot-b r itt annien. ÖNDEN den 9 April. Wy feliciiteren teer opresttlyk bet Hit met bit VOORU1TZ1GT van Vrrede met HOLLAND AMERICAwelke men vtrwagren kan dat binnen weinig vim zal plaats grypinDus drukt Zig een onzer Nieuws- ryvers uit en veelendie zig in dién waan verheugen, hoe andere begrypeh dat die béide Natiën niet zo gemiklyk tot t# afzondèrlyken Vreede met ons zullen overgaan het idezelvézo fommigen be weerenreeds aan onze nieuwe Ifters hebben doen inft.nueeren. ilier is de Kamer der Gemeentens voor de eerfte keer, rtdeaanftelling der nieuwe Miniftersvergaderd geweeft idezelve bragt de Colonel Luttrel deZaalc van Ieflandop fapyt, welke hy in de jongde Zitting van 't Parlement reeds villen voordellenzo dra hy ophield vatte de Heer .Eden etaris des tegenwoordigen Onder - Konjngs van Ierland ie in grooten haaft uit dat Koningryk herwaarels overgeko- het woord op en ontvouwde de denkwyze der Ieren tde egaliteit die zyten aanzien der politieke rechten en nieelen van den Koophandelmet Engeland bégecren el als hun verlangen om Poynings Wet herroepen en het feti oppergezag vernietigd te zien beroeperidev.ig op de endcRefolutienderVfywilligers van Dutieannon en ande- Dezaaken dierNatie,waren,volgens hem,tot talk een crifis omen dat het beidevoorzigtig en ftaatkundigzou zyhder- «verzoeken in te willigen want hy was in zyn ziel over- Idathet zo onmogelyk was Ierland langer in onderwerping lit Land te houdcn.als het orimogelyk was om deRivierde mis over lligh Gate's Berg te doen ftroomen en vermits kon tegenwerpen dat Ierland Wel eens wétten kon maaken JdeelevznËngeland,begreep hy dat, indien Ziitks gefchied- dezelve vooraf in 's Konings Raad goedgekeurd tnoeftcn ooWftrworpen konden Worden. Hy (leldedienvolgens O om van de Afte gepafTeerd in 't 6de Jaar vati George I. reel te herroepen,als waar by verklaard word datde wel vende Magt van dit Koningryk recht heeft om wetten té 'ken die Ierlandirtalle gevallen verbinden. werd onderfteunddoor de Heeren Courtensy en Lnttrél< de laatftgén. vroeg hein teffens of zyn voorgéftelde maat- kethcilzaam gevolgzoühebben 'tgeen men ervan vér- 0"> doch de Heer Eden zeide zig niet té willen verbin- 't dezelve volkomen gefioegen aan Ierland zou geevcn ie öastvan dat Koningryk was Zo hachlykdat, indien meli 'oorftel verwiérp,hy voorde gevolgen niet wilde inftaan. I Secretaris van Staat Charles Fox betüigde zeef verwon- te zyn over de handelwys vin den Heer Éden die zondef Voorafgaande communicatie zonder met iemant te 'egen opftond en een voorftel deed daarheerien ftrékr- om Ierland onafhanglyk te verklaaren van dé Britfche' tevitigHy voerde hem te gemoet dat hy Altoos voorheen m«igdfte voordellen der Ieren had helpen weigeren, eri ond-r die geetten bahnorden.die dé tegenwoordige giding lad Veroorzaakt hadden. guérker voerde Héér Fox ttiftegenden SecretarisEden, zyngigen gedrag jegens de nieuwe Minifters; de Heef was met haaft uit Ierland gekomenmeteen Brief van dfém •f-Koning, behelzende dat hy in geen omflagtig verbaal zaaken treeden zou vermits zyn Secretaris in ftaat was Konings Minifters de naauwkeurigfte berigten van allé «n te gceven terwyl deze Secretaris zigvergende- roet het overgeeven van dien Brief, hun kort daar na. dat hy zig zou onthouden van eommtrnicatié te gee- "t1 de- Minifters vaö de Kwdwi vaneenigerlei'kenaU 1s35i e2s s l(=s> <u h -5 5 [3 >^2 S S -1 w u Wélkt hy wcgëtis Ierland ért dészelüs tóêftand hadzó wél w Jf^! -g als van het geevcn zyner gevoelens over dé maatregelen,<5-O welke wegéns darLand dienden génomén te worden. "Maar, g g 'j in plaats van zynerMajefteitS Dienaars in ftaatte ftellen om met és ^£§0 kennis van zaaken de befte party te kiezen komt, vervolgde 5 "-§^.2 o A I de Heer Fox, het loflykLideen Voorftel doen, dat riietimin-15-,%'2-o,i; Seq>g j der hedbeld dah Ierland vbor altobs van Groot-Ërrantlien af te 0 fcheiden. heiden. "-lï Is dat, VrOeg de Heer Fox, de taal van èéri Voorftandtr der «25 «r/anritrA K/fini(Vopo AhralTravr rfarbintA mno Pd tfi At C "5* isij-g i msi S' ti QJ G lD si alpl l|||l ^'sS|3 if i i s li £|f|« li li 4 yoorigeMiniffers;Velkers geroep altoos was Eenigbeid van 'tBritfche Rjk en aan welke gewaande Eenigheid men deuSc 2 helfr der bezittjDgen heeft opgeofferd. Dan wie ziet niet d« iusdanigVoorftelrtigerigtvyordomdénieuweMimfters^^'S E^® g 3 <y j; «I B S fihm -cw ij y* tS lil tenallenopzigte7,0netéligengewigtigVoörftel, het wcikhy g §pS 0"^ c L durft doen, opdénzelfdert dag dat wy in onze Miaifteriale jg"g S"HSe® A 2 qu^liteit voor ccrft plaats freemen, eii rerwyl hy wéét dat 3 O mirt in *1 Cabinet bezig is met hbt beraam maatregelen ötn Ierland te bevreedigerf. R 9 S et "2 iikgsassle «g Mm De Heer Fox wydde breed üit over de wanvotglyke tiarndél- g 55 -5 ét, i-Sg'fSgip u S-F W 3 s 5 C°fi,g o Sg g 5 B'ïgo 2 fi N S S £"2 3 wyzc van den Heer Éden en gaf dl oüde-Mïnifters de ('chuldBa Z "?3"sAf A... S vanden flegten ftaatdeblerfcbe Zaaken, en zelf zeide hy dat S oÜ*S - 5 jÈ f 'C g-. t Jt, hoe flegt By.de voorigé Minlftefs fihd gemeend te zyn hy O g'S v|3<¥ &- og-gg m nooit gedagtfthd dat zy zo tjnbekommerd en zorgloos hadden g 2® "R •••o v •tpisa s -g 5' SüSh géWeeft voor de Belangétis dés Lands, als hy nu had Offder- g-'m S SP? s"1"' t, vonden; dat zyne vrÉes in geweldige bekommeringvéran- g b derd wasén 's Lands toeftand erger was da n men verönder- fteia had. Voor't ovérigé verzekerde hy dé Kamer dat het tegenwooi'- dig Minifttrie yverig bezig was om middelen uit tèdenken ter at g o vereeniging der belangesis van ferlatid en Groot-Brittannién. c t. c Hiér na Wilde hy datde Heer Eden zyn Voorftel zou intrekken, ei- welke darweigetde, waar over hyftérk gégispt wierd; dit hielp u -J-c 5 ww S^^'S niet; men dreigde een voorftel van Cenfuur te doen; doch a ll^vS eindelyk liet hy zig gezpggen en de vergadering wierd beflo- g ra ten, inet de goédkeuring vaii één Voorftel om ëeh.Rili iff ie u Jf S a» bréngen. Waar by dc Toi-Bediëndén de vryheid benomen word oin by Parlenients - Verkiezingen te ffemmen. Men zegt dat Admiraal Barrington met ia Schepén van Linie tnt eenq geheime expeditie in Zee geftoken is: Sir George Rodney jis, zo men. verzekerd,den i9.February aan d'e Barbados géarriv .erdmet ia Schepeii van Linie eh Ameriëaanléhé Kaapers, dié hy genomen hid. NEDERLANDEN. UTRECHT dén ia April. ZyngDoOtl". Ildogheidde Heer Prins fetf-ScadhOuder hteft aangéfteld'tot Geêlïgéefdéh Rnad ter Vergadering Van dcEci. Mag. Itcérëri' Staareh dezer Froi- vincir ,.in plaats van den op eergiffier ovérledêè Heerv'dn öu- derkerk', den.Hoog-Geb'. Heer jöhan PeterCoenfaadHendrik u van RëneffeHeer Van VlietSchefcpert ch Raasl der Stad Wa- geningén Ördinaris Geconimitieerdéavégerijdezelve rérVcr- gaderlng van Hun Hoog Mog. Schoonzoon Van den Wel-Ect. Geftr. Heet en Mr. Aiathys Straaimaji j zedert den Jaarc I748»lg éi g Sdheepen en Raad der Stad Amfterdam wélké eorftgenoemde Heerna zig tebekwaimen tot dë liiertoe radicale of Geelftly keqüaliteit. zo wyhóopen eèrftdhags in dat Lid ftaat SeCie to 3; n neemctii Voorts is in het Lid der Heeren Edeie:. gedffpicéerd j, 5J de Hoog-Geb. Héér IZilltm Hendrik Baron van Utenhoven ÜT 4 sa- - Heer bt van Hëémf.ede, Wiens Veof-mdcrs zeer gerefpefteerd'eRë-gj genten dezer Providcie waren én welkers voetftappen men verwagg, dat door Hem zullen gëvolgd worden Wydérsheeft i-tc |j 6 o-A - - v- ra o- 3^ S S fe yj "oS <»j 0 Öéfl Jj(p' .'•2 - Wydefs hetft Zync Sóorl. Hoogheid, in plaatsvnn defr insgcïyksop ccrgi ftëf oveAeden Hoofe-Offic'iër dëzër Stad gciiljgeerd voör den. tyd van drie Jaafen MytordBaron vati ReedtGfaave vein f Atklone enz. enZ. "2 Q ENKHÜlZEfT den 12 April. Door een zeer gfoot aarttal -e èS voornaame Kooplieden en Reedcrs binnen dëxe Stad is heden J «an de Wel-F.d. Gr. Achtb. HeerenBurgemeéftcreii cn Raaden c £-2 in de VYocdfchsp een Requeft geprefetrteerdtendeererrde om J P -sah te toonen.dat vooralsnog aan geene vernieuwing van Vre- 3 5 J. dëihet Rogelatid gedagtmaar dit in tegendeel fnët het Hof vati Vrankfyk de concert en ihet de gfootfte vigueui' geagterd, ën u pf|v' c "^5 - cF p c 2 2ï t—T *Q-3 a, ^.2 C 5. c W "o- «t e. S'^S.iÖ J2 §3 n' a S c 00 w c> |,A c 1^1-1.2:1^ 2 3 tjiiiftiitmet} Illii-SïSi,® gain AMSTgRDAbf dën 15 April. Volgens Brieven Van Livor no, in da*.o 1 April; is op de Genueefche Kuft totaal veronge lukthétgrodt Deenfch Schip genaamd de k'roortKapt. Pieter' Dekker juniorvan Hamburg na Livorno gedeftineerd. de Kapt, en twee Man zyn verdronkeneh vatide Goëdëren niets ry< geborgefi. In Brieven vahElféttëttf van dén yAprilvvord gemeldZé- 5~ '5 dert de laatfte.Poft hehhéb continueéle (A. Z. Ööft XVindén met 75 jsg tdoöi Wéér hetwelk nog continuéerd. dezer verongelukt het Schip de Nieuwe Schipper Chr. Klchs té Koningsbergen Equipagie ll behouden maar het Schip zat wegzyn. hok is by.Schagèri geftrand hét Smakfchip Armer Maria-Schipper Jo- Sr*° 'dj«' 8 S'Sg'S'S S 3 c hart HI I Iers; men hoopt hetzelve Weder Vlot te krygèn." B-S?f gfe 8 2® Arrivêmenten Te Radix j. Êorcins van Louifa IT. Êg-2 Co 2'Ir tic 3 32 ftroohi van Pool, J. Roos van Bordeaux, J. Ign. ITugria van S*—ft. .cyc. o« P~« v K/ Q-fS Bilbao, J. NoldioVanSiciiiën M. Givich van Genuaen Jof. =|j« g Leacra van hfartimque re Genua S. Ëgenfchöüw van hiérA> u ot 2 o.® 1 o Ï.S l^CdUd v«u iTtrti 4. IL srciiua o. ü^ttinyu.» ...v. ï/.ÏKii te Bilbao D. M. #ockerfien van R-iga; té Falmo'üth A. Muller. ^.2 g g g"gd 2^" vaftÖramme.metfchade; te Lorrden R. Grcevè van Sevilien, 00 g gr ^-o< %R «-.u. n.at.*.M-i-Z. f. ,„K.gr* 3 ja Jf "P O, «f t- SJ r Kapt. Norhcfg, vin Malaga iVilder én Wrichtvan Napciste- - ®Q - St. Thomas. Kapt. NitolfoD, van Ofténdè; té Hamburg P. t j;2 Ls fclaafen, H. HnfTenen M. N. Erahtzèn van hiér, J. Lutjes van 9-m ij «-"«W X *S Ij'S LisbonB. J. Dirks van Cette j. J Prehn van Radix én A. J 5 -v gS8 's.u .Liedbér^ van Marftrancf laatft uit Noor\Vfcgen tc^ Öreemen c< «- g»> t* v S. Peterfen ert tr. KL Fric\< van Genua H. F. Baars vin Mala- g o;g"ï -5E C e ij tJ- ga F. RièsvattCetteen Tb. Jeffen van Öaffjtoty^ 2 g, c S bO er cs q og >3 hn c (Ze g{[ r j In 't VHe kwamen eergi(ierJbinnen 'S Lands Öorlogfchip ^UILEVÈLD, Kapt. van Loo, en j. Arpe uit Noorwevéri daartegen zeilde in Zee T. Kersjesen A. J. Lüit nsRiga ï?u-s Sê" BlulderènC.Jork na Koppenhagen, L. Jurgenfeti; A. Lrfte ajo,® «iirt cg éh J. Muider hl Dramme, H. Lorentfen na.Holmftfaffd, Al- O jg u v .S1»® darts na Ajtona en 3g Schepen na de Ooftzeéén Noqrwegert. 9 's GRAVÈNHAGÈ dén 16 April. De.Heéreir.Staaten vatt Hotismd en Weft - Friesland zuilen ov<3fm»rgéa iett iS dezer hunne Deliberatiea vervolge#. I f'3 gf» s 3 t= !TT »=4. Cl C- >e-L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1