leyose 'Mètmu van Kapt Heynevan Marieille-; men is bezigde Laadin^te S lolTen doclial befchadigd denkclyk zal h'-r Schip weg zyng alzo hetzelve van onderen aanitukkenis: Ook is voor gaats 8, J. Hendriks van Ollende; te liftende L J. Staghouwer van ,3 5 hier; en te Hamburg N-.Jeufea en A.Gerhrand van Bordeaux, S-JiJ P. Swenfen van Hull,M Wollers en J. N. Steenmët van Mar- o, MA A MD AG A M A 1 C A. INOSTON den 9 February. Voorleden Zaturdag ontftond alhier aan de Noordzyde van dellaveftraat, i« *t Huis van Mary Welt een zwaaren brand,zo men meend, door de zorgloosheid van eene Zwartin jtlke'slnket Linnen (Iryken was. Eenftefkc Noorden Wind tcd de Vlam oogenbliklyk in de naafte Kuizen overflaan ën herig woeden natalie poogingen om dezelve te (luiten vergeefs waren. De Regeoririg liet zelfs eenige Pakhuizen ifprir.zên om zo den voortgang van den brand té beletten •h jiedé vrugteloosen de Brand eindigde niet voor dat dë et der Haven- en Koning Straatcn tot aan de Waterkant ia jplefllagqn- De Brand duurde omtrent 7 uuren in welken tyd ruimffo zo iiie« als Pakhuizen, en met dezelve eene menigte Goederen toipinanfchsppcii tot Affcho verteerd wierdéndoor welk «luk nlen rekenddat omtrent500,000P. Sc. fchsüe geleden Een Neger Meisje ,het welk dm eenig misdryfin 'thuis irde brand begon, aan eeno zWaare keten geboeid lag» is iti Brand omgekomen. GROOT-BRITT ANNIE, N. ,0NDEN den 5 April. Eergifter is tn byzyn des Koning* e groote Raadsvergadering gehoudenwaar by de Marquis Rockingham én Lord Shelburne hebben geaffilieerd, en én verzekerd dat de vOornaamfte nieuwe Staats - Mini tiers, tteaen Vaderlandfchen Yver ten bellen desRyks voorde tornden, Profyten en Salariffen hunner bedieningen bedankt boen, om welke belangeloosheid te béloonende Koning bun Rondere et rbewyzingen heeft aangedaan, hebbende de vier cante plaatfan in de Ridder- Orde van de KoUircbandgecon- teerd, als één aan den Hear Sen/InkHertog vatl Portland, in aan den Hertog van Devonshiredén aan den Hertog van 'sucbejUren één aan den Graaf van Shelburne. Boven dien is de eerftgenoemde Hertog benoemd 0», als hder-Konipg van Ierland, Mylord Carlisle, zynde een tcatuur ian 't oude Minifterie, af te loffcn en den lerende ilgende 4 Artykelen zynde de voornaathile, die het Militair, n'ngres van Ierland vorderd, in te willigen', nlmelykt 1. Hef Ierfcb Parlement geheel onafhanglyk te erkennen van tParlesïctftvan Groot-B ittaanien. 1 Den Ieren vryen Koophandel fubjiantieel toe te liaan. 3. Tobewilligen ineene bepaaling van Poinings Wet. 4. De Muitery - Bill in haare nadeeiige Artykelen te be- óeijen. Of a a de Ieren metdeze 4 Artykelen zig vergenoegen znllen, plaats van de agty die men zegt dat zy begêcre» (zit LEYD- CHE COÜRANT No. 40) moet de tyd leeren inmiddels lelden de jongft-èlerfch?. Bcrigten dat de Gedeputeerden van I militaire Corpfen der Provincie Connaugt vérfcheide Refö- iticn hebbe* genomen die volmaakt ovar een Hemmen met iederVrywilIigerSvan Duncannoii (zie LEYDSCHE COU- ANT Na. 25) ahoadr men tejftns eenige opheldering vind igcns ie bovengenWet van Pqyititig. Men had gemeend dat eergifter plegtig d»n Oorlog zou ver jaard worden aan Vrankryk en Spanjen, doch 't is niét ge- :hied,omdat men, meend men hier door Ihlzwygend zou cr- [tmen geen andere dat: die beide Mogendheden vyandlyk te illen behandelen. Htteerfteen voorrtaamfte doelwit der nieuwe Minifters is armen zegt, eene bevreediging met Americaen hierom is dat aan den Ridder Carteton welke voorleden Maandag na iösmouth vertrokom ten eerden na Nieuw - York te (tevc- cnInllruélicn zyn mede gegeeven tot bet otimiddelyk ftaa- esvan vyandelykheden.ten einde den grond totVreede te teg- tn. Toen het nieuwe Minifterie aankwam fees er bedenking fmeaden HéerCarleton's reize wegens dit gewigtig ftuk niet ireuitdellentot na de vergadering van het Parlement, Biaar lorleden Zaturdag wierdineene Raadsvergadering bedoten ithyzonder verder vertoeven na America moed vertrekken. Het twijede oogmerk der Minifters is het bewerken vaneen trgelykmct Hollanden zo dit geen plaats gryptzouden er, rplgsns 't vöorgeeven, Alliantien gecontracteerd worden, of I'S - lie den Minifters middelen zouden verféhaffenom hunne ppherken tébereike». 'Bultende hier voorgen. eeobe wyzingen zal ook de Admiraal tppel tot Pair verheven wordenonder deh Tytel van Lord tppel, Baron Elden, in Norfolk,, en Lord Howe zal eerlang ol Pair va» Engeland gemaakt worden, lieden zyn dé Aélien van de Bank, met het Dividend116 Ai en 1 halfdie van de O. I. Comp.gifter, 13,5 a 1 half wZnidzeézonder Prys; oude Annuiteiten gefloten fnieuwe to,gifter, 5,5ctt 3 vièrde h 564 3 per Centgerednceerde geflo- j? dito géconfolideerdc, heden, 56 en 1 half h 57 en r vierde d eu j agtfte h7*gtfte4perCentgeconfolideerde, met het niieni, 71 ea 1 half it 73 h 72 en 3 vierde. DeWitTélop mflwdam is34em; dito op Zigt 33 es to; op Rotterdam 34 P3 a lent half Ufo; op Hamburg 3a en 6; en op Altona 3 a en ifceide ï2»nx half Ufo. NE DERLAND EN. RORDRECIITden 13 April. Giller avoad, omtrent ifuurenis alhier van Stapel geloopen het voor de Admfraii- 'op dé Maze gebouwd zynde 's Lands Oorlogfchip DE HER- "LES, van 64Stukken, gebouwd door deti Scheep*-Tim- trman Jacob Spaan. De Werf, waar op het gedaan heeften tile grond, aan de Stad behoof endehem door de Ed. Gr. ■htb.Magiilraat tot deze onderneemingten gebruik e was toe- Haait, legt aande Rivier de Maas. Hier door had een zeer «ut iaatal onzer Ingezetene.nen zelfs veeie van aïomme «gevloeide Vreemdelingen zo van de wederzydfche Oevers topdenStroom metallerly groot en klein Vaartuig, het ge- 'tgen znlks te aanfehomwen. Het Schip is zeer voorfpoedig zoader den minden (lag of (loot in de Ai vier géloopen, maar .°l deszelfs vaart na 't vefbreeken van een zwaare Kabel, dat 'Is beletten moed, aan de overzyde met den nens aan den onct geraaktvan waar men geen zwaarigheid maakt of een 'igende Vloed zal 't weder doen vlot worden, of zelfs een K'',',e het van zelf doen afzakken. AMSTERDAM den 13 April. In 't Vlie kwamen éérgiftéf naPofttyd tweeKoflfenen een Smak onbekend; daags ««oren was binnengekomen B. Esbrug vanRiga. 1 Ofteade melde* de Uatfte S'riovendel 9 is met het ia- N°.4slï COURANT. DEN is APKÏLo K.'S'3 C u. Ui IP SS» {5 o-a .O c <u r -O 09 O. JX -S i Q "Sn W N 5 •ilic&è Jd S >p g" 5 "Rq 2,2 s s s q B ui S S-iSU S'SN-a p. •- -s: im a g 6 S -5 f cx> fm C -V» tJ p*< s zeilen Van de Haven vaftgeraakt het"Deer fcti Ber^etitynfchip w -- -- - -• 50 SP vr.e "J v eL» -CS r °®«s Si*- gaats ge weeft en na Duinkerken opgezeild een Engelfch Barkentyo- u. fchip, door een Duinkerker Kaapétgertomen -3 By Calais is gebleèyen bet Schip vanV. BlofeddoerhtivartS"S 5*5 hier na Bordeaux gedellineerdhet Voik is behouden.. -ik? Arrivementèn Te LivoinofLCarfténfen Vanhier, H.Mey- jj beis van Bergenen J. Lindeuberg van Udewal; teBréctbert c J; Rulfs van Bordeaux, én HiRoêlofs van hief; te Lnbék L. S'Tc.t» Pererfen van Strahlfundte Gouda A. K. Raat, van Elfen c v 1 -a ïi C Sn «aSo-g flB - 5 P-" si; fcille, F. Jacobs J. H. Koek G Behrebds én H. Hi de WerJe Svï'SS'éf I"- 3 van hierS. Mi Koe.d én E,"I>;KrUze van MeiTthaT. Gebhart "2-S v S rr vanLisbon, A. Koek van Genua en Melito*een J. j.Mëyer "S O van Londen. a. o 3 «i fw k -SA! van Londen. ,J(L Aan deze Stad Is gebadttd J. J Poppc van Embden welke a o*z by Ameland in goeden ftaat Heeft zienleggon Kapt. H. Feye 2 "S s 15 Van Embden herwaapds komende. o s «T e c. INHOUD der LLOYDS LIST van LONDEN den 5 April. Dealden i April. Eergifter is dooreen hardeWimlby Saudwin- Cattle Maileloos gewiirden fen op Strand geureeven het Schip *g S &AÏS L" •- V-"- S- a: g 5lf. r"1 a "5 Sv- v 5 c y ^«2!5'5 s 2*5® o e= ot st 5 Cl r 2 V- 1-^:5 F 2 e 3 ■- ÏH 'Z-1 Cf S s c* E S:E-« I >-eit s O - ,-scjbm Sö-°< 8^.ÏO C s dedriePhilifen-, Kapt CaenaZö,»tetFruit,vati Genua ha Often-5<_g - a de gedeftineerd, als mede ëen Snaauw van Ollende na Bor-iAï -1 deauxeen Schip met W'yn geladen, dtzelVé reis ioénde, dreef op ftrand op Noorthland ën is Vërbryzeldde Equtpa- g »sc gien zyn behouden. c In Ramsgatë met fchadë binnen de Schepén the Hetfy Kapt; Firth, van Londen na Waterford de drie GebroedersKapt Grau, van Oftcnde n-a Ne wry moetende en deVigilanlie. Kapt Ingram van rtlténde na Cetté zwaar befchadigd. S® o.S EÖ "5"*r HetSMpJeJagtvati Bordeaux ,3liasStadbup, Kapt. Bléak» J"§'5 gr- 2 van Cork na Bordeaux, is téa eene maal gebleeven op de Fran "3 r, v ~i fche Kuil. ffi Cótivvésdéh 1 April» Vfydag «agt Unlade aSn'fiet'ooft énd van dit Ei land liet Schip tinna Rebekka Kapt. Koorën van M OftenJë na Radix, niet Provide het Volk behoudende Laa- ding hoopte s ta te bergenqok was ib Conwes befebadwdin- - m m geloopen het Schip ate Vrientfcbap Kapt. Rudolphvan Often- dènaBreft. Op Goodwindiand geblceven het Schip de drie Zufiers. Kapt» bt—1-- HanRn, van Duinkerken na Bordeauxmé t Graansn, hét Volle geborgen. Penzance den t April.- Zatnrdag tiagt Verongelukte in dezé Baay het Schip TortingtonKapt. WandelVab Port a Porthet Volk op een Man nagered, ala mede 34 Pypen Wyn. Terzcl-- vértyil bleef aldaar totaaltnet dé Landing hfetSchip MttriaEH' fabeth Kapt. Svepli. Öbarg» van Malaga na Hamburghet Volk geborgen. 1 - Een Hollafidfcbe Kaaper Vnii toSrtikken 37 Min is door den Kotter den tlrend geiion: eu te Nóorthfhildopgebrftgt» Hét Schip Thomas Kapt. Hanaiis van Sr. Lucia u- Londen is doof een Americaanfdle Kaaper genomén èn té Martinique 8 opgebragt. Het Fregat Lietih heeftgenomen erl na Port Royal öpgezon- 5 den i een Schip met kopere Huidvan Philadelphia na de Ha- vana gedeftirieetd metnnóóVateri Me«L "«*j Het Schip Rebeccavitn Jahiaira na Londen» is in Novetnbér S genomen en te St. Thsmasgearnveerd. Door een Franfche Kaaper is genomen cii té St. MaloopgS- 0 bragt hit Schip the Peggy Kapt. Fort, Van Cork tia Güctnfy» 5 'a> Ook is door de Franfche genortven en te St. Enftathius ópge- bfagt bét Schip the Dan van Nieuw York na Antigua. 'sGRAVÈNHAGE deh 14 April. Dé ITëereri'Staaten van J Holland en 'Weft - Friesland, die eergifter weder vergaderd zyn .5 geweeft, zullen ap térftkomendeDotidërdag.'hunnt Dellbera-e S tien vervolgen: •LEYDÊN den 14 April. Voorhielttaen de Vreedebreuk 5 tuflehen Ëngelahden Holland begon, warende Èngelfche Brie- s» ven by aanhoiulebheid vervüldrtietprojeaen van Alliantien. if -3 S 2 S«5 0 IS- m L Jj r -s. t - =-ë"tè 0 -s i, is o - *- 1*1 mm «.^5 w SS T5 0 N.S k.^"3 1151! 5 ifti zj C,£2 4. s 0:4 S a c £T »iês n x 0 1 Sf 1 Cö-Ai u. •I s cl 1 bv 1 mp door Engeland geformeerd. Tbahs nu het nieftwé Minifterie C op de baan komtfchyneb dezelfde Kunftjes weder vnor den dag te komen, en men geeft voordat zo de Vreedë met Holland 3 xe "H nietfchielykwordgeflocen, het zeerligtzou kunnen gebeuren J3 5 dat de Republiek met der haaft een zwaar Leger op haare Oren- ,v, zen zöu kunnen zien hetwelk, met HahoverfcbeTrouppes o. 2 H vereénigd de Vryheid en Koophandel van dus Geméeneboft jj J noodlottige flageti zou kunnen toebrengen. Dat men in Engeland den Burger zulke Herfenfchimmen p» voor waarheden iiitvent, bevat niéts wönderlyks, maardnt-^ men in de Èngelfche Papieren onzen DoorlucbtigenErf Stad z. g hóüder doet voorkomen, als iemand. Welke dén Kyzotideren Vrcede met Engeland zon voorftaangaat alle onbefchaarnJ- heid te boven ziet bier het Artykel zo aHbét woordelyï in de gedruktéPapieren (laatt~ j Men xegt dat ten Brief uit 's Hage het volgende Artfktl bevat .'aj.-j 4 Sommige private Dc'peches uit Engeland by Ëvne Door! Höogheidontfangen zynde begaf hoogftdezelveZigonmid -ra n delyk na de Staats-Vergaderiiig en informeerde verhaald, Htlnne Hoög - Mogendi dezelve tydlng had hoe het nienwe Minifterie in Engeland g ^5. voorneemens was hunn«i poogingen aan te wenden tot Het 3, «u g'to.^ S fotmeeren van zodanige Alliantien met de Duitfche Mogend- "Sg 2 heden,als va» een gevaar! ykën uitflag voor dit Land zyn kon- <ji g g J 3 K den,verzoekende dat men zig niet langer door zeker Hof zoit „C 8 laaten misleiden, maar trachten om eenenbëftfendigën Vree-g g S~ de met Groot-Bittanriienhunne» Ouden Bondgenootzodra fc.® -5 2 -■ öo ft «O 0 Cl 1 2 >- y. s S T gWj t K 5 w '-1 C H W ié C- fl C> B V V Jt3 a deStaats-Vergadering en informeerde 4 uaar rnên 1, Htlnné Hoög-Mogende. ïn rnbftantie, dat Hoogfti_b ''~Q 3 >5 3 45^ 'g tydlng had hoe het nienwe Minifterie in Engeland 4 h Z 3 S> ~Z id. 0> C J <U W J tl <a M c O !- AJ itn R>>< - -vrl mooglyk te maaken op de befte Voorwaarden welke de te- s g1*-' "Zr* geUwöordige (laat van zaaken beft töelaateri mogt. Hier op as t -S ^5 S M warén fterké Debatten gevolgd, en zodra de vergadering ge- *"2 SS? .2 8 M fcheiden was had m»nËxprëifen na Weénen én Petersburg <u 1 gezonden." 34j"S '0 Das ziet men boe weinig een Ëngelfchmafl ontziet d^Doof luchtigfte CKarafters eene taal te doen, voeren, waar van elk S a "S g 5 "gp g Nederlander een afïchrik heeften te doen aandringen op eëné K Zaakwelke nien algéméen verwagt dat vin de band zal gewee* *4 zen worden; ookwilmen.dat een vreemd Miniftef zeer veel» van zvirehoop Vérlofen heeft om Bewerker, van een byzondé- ren Vreede te znllen zyn. Aande andere zyde verw ct men dat Gelderland geénzins aarzelen zal om zig by dé overig» Hoog* Bondgeoootsn voor den He*re Ada»» te voege», - 4e pc w"~f5of, 1—1,lc'£Sf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1