LE YD SE GROOT-BR ITT ANNIE N. NEDERLANDEN. «03 a-gf-Sva 81,2 S..S 8 S-S II COU RAN T.?|l|II|il|l!iirsJ g2hs aS-l^ï 55 tll-lpofö" sil^* V KT D AG ONDEN den 22 Maart. Voorleden Ditigsdag zelde de Generaal Bourgoyne aan de Kamer derGemeentens, dat hy uitgewiffëld was en dus zyn Vdorftel omeeni- ge Papieren voormaals gedaan, verviel,'geevende ■as ae re denen waarom hy zodanig Voorftel had gedaan ledcze waren dat de Secretaris van Staat uitdruklyk den iper-Bevelhebber in America had verboden eenige maatre ten te neeraen die dienftig konden zyn om zyne uitwiffe- jg te bevorderenMen zegt dat de Heer Bourgoyne is uit- lleld tegen 1800 ManAmericaanfche Gevangenenma'ar bet Congres weigerd Lord Cornwallis uitte wiffelen,ter jaake zyner kunde van de gefteldheid van America, ie volgenden dageergifter namelyk, warende Verrigtin- van dé Gemeentens zeer merkwaardig en washettydftip dezslanggewenfchte Verandering inhetMinifterieaande isr bekend wierd, cn een einde maakte van den-Minifteria- loopbaan van Mylord Northals medé van het ftaatkuridig nurderTorys welke geduurende den tyd van 12 Jaaren ferirrikbaar aan hetRoer der Zaaken gezeten hadden, let voorloopend gefugt van de retraite der Minifters zig ver ft hebbende, was de Kamer zo vol als immer zedert den aarden afftand van Robert Walpole is gezien. De Deur meien - Gallerye wierd ten half één uur gefloten, ennie- mogt er inkomendan dwars door de Kamer heen en befcherming van een Lid, op welke eene wyze de Gene- rnoldonbefchaamd genoeg was in te'komen, en in tegen- Irdigheid van eene voortreflyke Volks vergadering te ver- jnen, doch het fcheelde zeer weinig of Mylord Surrey It dien dag het tooneel moefl openen cn die zig bereids rheen had beklaagd, dat hy dien Verrader gemeenzaam by Korfng had gezien, waardoor de Majefteitvanden Throon rikt was gewordenzou het Voorftel gedaan hebben om vreemden te doen uitgaan doch vermits zig ook aanzien- Perfoonen 'in de Gallery bevonden ftaaktehy zyn voor- jen. len nu ieder verwagte dat Lord Surrey zyn Voorftel zou welke in deze bewoordingen zou vervat zyn geweeft t het gevoelen van deze Kamer isdat het gcenzins voor belang is van het Vaderland, in deszelfs tegenwoordig'en rivarden tóeftanddat het beftuur der publieke Zaaken ide blyven in handen van Zyner Majefteits Minifters Lord North op, na dathy zo even ingekomen en plaats men had, waar door eene grooce verwarring en geroep ond, tot eindelyk Lord North te kennen gaf dat, wee- welk Voorftel er zou gedaan worden, namelyk het yderen van Mibifters-, hy alleen was opgeftaan om dat et eenige wettigheid kon zeggen: Bat Zyne Majejleic tot olledig bejluit was gekomen om van Mini/Iers te veranderen, deNaamen der nieuwe Minifters wilde hy niet melden, gezegdevan LordNorth gaf aanleiding totveelerieiDe- 1 over voorgaande betuigingen, welke niet bewaarheid ;eworden doch-de tegenwoordige Betaahneefter der ppes ,zeide dathy verzekerd wasvarlde Oprechtheid der Iersdat hy zelfs had pngeraaden het neerleggen hunner en, om dat, fchooit onlangs een meerderheid voor het "erie was, egter eene betuiging.van twee - honderd-zeven. 'istig Parlements Ledendatzy geen vertrouwen langer Minifters plaatzen kondeneene genoegzame fchets was verlangen datzy hunne Ampten zouden nederleggen. USSEL den 22 Maart. De Keizer heeft goedgevonden de ndeDeclaratie te doen iyne Majefteit verklaard ter Deliberatie van deDoorluch- Gouverneurs Generaal der Nederlanden gelyk ver- irftword by dezen dat de Haring- en Bakkeljauw-Vis- (ry niet mag gefchieden onder de Keizeflyke Vlag of die Ide Nederlandenonder deszelfs gehoorzaamheid ftaan- als door die Schepen, welke met byzotidere Zee-Brieven irdeViflchery voorzien zyn door de Magiftraat van Often- SfNieupoortin dier voegenals tegenwoordig gebruik- is, en voldoende aan de pligten en formaliteitenwelke Nationale Viflchery der voornoemde Nederlanden voor- chreven zyn zullende alle Vaartuigen, welke de Haring- lakkeljauw-Vangfl exerceren met andere Zee - Brieven traden en aangemerkt worden als vreemde Schepenen tadus noch de befcherming van het Gouvernement noch 'ootrechten aan de VitTchery dezer Landen toegedaan ge en Naar dit alles zal een ieder die het aangaat zig hebben idragen." Gedaan in BrufTelden 21 Maart 1782. Van wegen den Keizer en Koning. (IFas geteekend') DE R E U L. "STERDAM den 27 Maart. Van Livorno word van den Mrgemeld, dat in de Archipel verongelukt zyn drieSche- 'ff Smirna komende, als een Zweedfch herwaards be- fcbenVenetiaanfch na Livorno en een dito na Tunis moe- doch de Naamcn worden niet gemeld, j de Helder meld men van gifter, dat uit de Balgop de 'e van TefTel gekomen warende SchepenZuidbeveland, f«. Holland Schoonderloo het Zeepaard en de Zeeuw. 'Buitenhopft is aan de grond geraalct het Schip vanln- •ndriks van Hamburg zynde na circa een LigterStuk- iten.door Lootfchuiteu uit hetzelve gelofttezyn met derzelver- weder afgeraakt en agter de Horftgebragt, ?-'aR°er en Boot verloeren is voorts zwaar lek en een te der Laading nat. Ook is den 13 dezer agter de Koog IMgebleeveniiecSchip vanC. Pieters, van Oftende her- 5 beftemd, van de Laadir.g op TefTelenYerlandaange- geborgen 50 Vaten Oly, Brandewyn en eenige Stuk- Mfhout. -arthagenaisbefchadigd ingeloopen hetSchip van Kapt. IVl«ervan Spanjen na Oftende moetende, eegatvan Terfchellingis in dc grond geftooten het Schip Maafen vandeYder, gelaaden metGraanen. erfchelling zyn geblee ven de Schepen van KL Ilragt en ^cjmetGraanen van de Yder herwaards beftemdhet pboi'gen. 1 Jwieland geftrand een Kaag geladen met Hout en Loot, '«mtnhet Volk geborgen. "at gaf van Terfchelling wasS. Michielfe, van Bergen 'tnh ge^eftineert^' had zwaar Weygehad an zyn Boot Ji'. .Sg^-é.H a e <U fc.QCS W r. m ei H O 1 ■s 5 H.-S-.-® bSIS^'* DEN 29 MAAKT S c!> eg gh, Afe; E a o «si 3 CSCÜG_ B-5 e gf: a". 51-1 *vt 0 3 C «L. CO Si S- c es T; ^—1 2^0 g-1 P - o O c 5 je ,'J h StM Van Hamburg word met de laatfte Brieven gemeld dat ter Walvisvangft na Groenland voordit Jaar geëquipeerd wierden C CL5> J-. JT •s,g2 tïF-SiigsS-a; C-"J K2 c 2 g a ^1^7 S" qj ij 2 w «O 2. '—1 22 Schepen van Hamburg; 4 van Kopenhagens van Got--; 5-^ ws S e -ié 22 - 5 <- tenburg; 1 van Altona1 van Glukftadtilftn Colmer1 van 0 g? oq !g a c <y grfe:< g CS 3 E. v Jl. Breemen en 1 van Hamburg na de Straar-Davis. ArrivementenTe Marfeille J. Larfen vanFiume; te Lis-'-0 p bon J. de Farca van Rotterdam H. P-Fasmer van Hamburg, O g c 22 ï'di - Soa J. C olberg van LondenM. Gomes van Rouën, F. jof. de Sam- paia en A. Gomes van Havre de Graceals mede twee Schepen w vanMaranhao, en een van Para; te Nantes L. Sjoerdsen te r*./-l«n n ft T (Ta m VTAM 7 rt Tl A nL nTl n A I"> 1, J TT I 1 ■c; c< - JU 9 r-i T3 le; den 16 F. Calvey): van Yarmouthen A. Standert van Triefte,laatft uit Noorwegen den 20D, Maa van Lisbon, H. «.£*-3 5iu-S Wehman en J. M. Begaard van Bergen, J. Morrifon enW. An- g ë"g 2 P'S Z derfonvanLeith, T. Johnfton van Borrowftones H. M. Bofe g Staghouwer en R. Thyfen van HamburgG. Riem en F.Ryn- i ders van Breemen. C3 O» t-; a a.;'v o if CJ A. 5r 1 Ll o-:. y SS" B OS'S S 'C ta <a. a '6 c" !^3ftOl!^CKlCflCe. H-a—M J3 n "iz: C.; iü o <y CJ O 's GRAVENHAGE den 28 Maart. De HeeretrStaaten van Holland en Weft - Friesland zyn gifter en heden weder verga S. derd geweeft. Hun Ed. Groot-Mog. hebbenop Eleftie van Zyne Doorl. K - c_— m r- 5 - k r a Hoogheid den Heer Prins Erf-Stadhouderaangefteld, tot^eécj g*s H Bailliuw en Stadhouder van de Leenen vanBreederoode,iu -ij g «^,0 plaats van den Heer Mr Francois Benjamin Fagel, weike in aie"S "A SlTJ i 0 A qualiteit deszelfs demiffie heeft verzogt en gedbtineerd, den SJ®Q_ie'Ë ë'g'HA q-^ g Heer Mr. Cernelis Aseanius van SypejleinHeer van Moermond g> 'S «J "S o Jj c g enReneffe: Voorts tot Bailliuw van de Bylmermeer, in plaats g j} p c q o "gS ^5^ s van.den overleden Heer Daniel Hooft Danielsz.den Heer «4» c Ê-a(5Èrë'S O'S Mr. Daniel Hooft de Jonge, (die teffens door Hun Ed. Groot §:2 0 5 - 3> o-§"-E o Mog. aangefteld is tot Dykgraaf van de cvengern. Bylmermeer, "P '5 J i> mede in plaats van denzelven overledenenEn tot Schout van Weftwoude BinnenwyzentOnftèr Blokker en Wefter Blok ker, in plaats van wylen den Heer Mr. Nicolaas Carbafius, derf Heer Mr. Boudewyn Franpois Carbafius; hebbende alle deze aangeftelde Heeren bereids in derzelver Qualiteiten hunne Eeden afgelegt. De Heer de St. Saphorin, extraordinaris Envoyé van Zyne Majt. den Koning van Deenmarken, heeft met den Prefident van de Heeren Staaten-Generaal geconfereerd, en by eene Memorie verzogt vergoeding van onkoftenaan de Baak in dc Zond opgeregt en waar aan ajle Mogendheden moeten voldoen, zullende dezelve anders weggenomen worden. Ter Vergaderinge vanHun Hoog-Mog. heeft de Heer Mr. Cornells van den Helm Boddaart Oud-Burga|neefter der Stad Middelburg, wegens de Provincie Zeeland Zitting genomen, zynde geintrodueeerd door den Heer Cau. Omtrent den gepafteerden middernagt ontftond in het fraaye en zedert weinig Jaaren meeftendeels vernieuwd Hotel van Ti W T5 tJ M T3 N rO C/5 vo - CIA/ o y+ rA w O <D B W u* G C3 S zyne Excellen'tie den Hertog de la Vauguyon, AmbafTadeur van a Itè O Cv - S W K o s Appartementen Vlammen wel dra vermeerderden en zo fpoedig de overhand -3 namen, dat, ondanks alle betoonde vlyt en hulpe van Menfchen A 2 S enSpuiten.dezelve ten dcerlyken gevolge hadden,dat het voor- puf-E f r en zy-gedeelte van het Mótel tot boven toe vernield of uitge- a g g g o"S brand ij en veele Meubilen tot aflche verteerd zyn Het was c -c een allerakeligft gezigt, zozwaare Viam uit vcele Venders en .2 '3 -- Raamen te zien uitfiaan zwaare ftukken Houts van boven te hooren nederpleftén en de groote Vonken en menigte te zien 5 a vliegen en veelebckommering voor eene verdere verfpreidiog - S-^ 2. 's der'yiammen te baarendan het was nog gelukkig datde Wind 7; niet fterk was, wylanders nog mindergewigtige dingen zotWcn «j J hebben-gered zyn geweeft, gelyk men nu nog verneemt dat de 3 g Papieren, het Zilverwerk en veel Huisraad geborgen zyn, als 'c A 0'S.« E5 mede dat het gedeelte van het Hórel, over de Plaats, alwaa^de S. u„'r', 2 Capelis, endc Stallinge en naafte Huizioge behouden zyn; ro'ö'5 S*" Z ook verneemt men thans dat er geen Menfchen zyn omgefco- 4; "H A"o men. De Erand was in den voormiddaggedaan, maar vermits Q f S nog veel rook uit de Venftergaten floeg wierd er van tyd tpt S S jT'E. tyd gefpoten. c vn- n S 5. na =t> s M eg J -3 *z. •5i< «1 s ca o i W- rj SP a 4» A ?3 r- t~-3 b{\ ï- 55 ■<d •Us s o 5 Q -S <V) C a g e- r*** Q CQ y frl R. S, -S r •si CJ - Ten aanzien der zo zeer gewenfehte erkentenis van den Hee- 0 j- o1'. re Adams, als Minifters Plenfpotentiaris der Vereenigdë Staa- s o ten van Noord - America verneemt men dat die Zaak op gp- -er 0,^0 pafleerdenDingsdag nietvoortgebragtwerdendevhierop door Ié»"g fommige Leden wierd aangedrongenDezelve voortgebragt §CE'S"' zynde, voegden zig 9 'Steden rond uitzonder ceqigc referve o o c" by de Stad Dordrecht en de verdere 8 Steden, welke zig bereids c2 ,5 t- voorleden Donderdag hadden geëxpliceerd dc Rutderfchap Q ".'2 alleen was ongereed het geen de Stgd Dordrecht dèedremar- o 3 queeren, zo men wil dat daar alle de Leden fchoon de Ge- 64 deputeerden ter Vergadering zynde zig van laft hadden S c c voorzien; het by dezelve van eene finguliere influentie S-ï. ~<o "55 t>, - - o y b V. «D .O C> -K» jio. I N tS. 2? Ar* ■2aS 53 S S3» si &h-° ff k— CS O a f H o "3 B N A A' 3 -fe3 "a - j- "5? rif eikf "S K':- u 2 moed zyn dat de Ridderfchap die althans prefent was al- 'g o c leen zig ongereed verklaarde, het ^ecn^ naar mate van de im- portantie der zaait, een levendig befef voor deNntie zyn zou- o r-i w3 t-l .ti £v 9, r-t V- 5 p P de hoedaam'gdat Corps op hetbelangdes Lands dagt." d Deze voorbygaande aanmerking van Dordrecht verftooxde g o den Heer Raad-Penfionaris zeer fterk, in zo vérre dat zyn 'g I Mrel-Ed. Geftr. dezelve beantwoordde naar men zegtaldus3 g "2 S Dat de Ridderfcbip zig door Dordrecht op zulk eene verre- Sq^ gaande wyze niet wilde laaten taxeeren." Waar op alleen i-1 «h g.*--g.c door Dordrecht wierd gerepliceerd dat de Zaak nu reeds S"^ Maanden lang in deliberatien geweeft was." ri 5 g n_g'3 Menvleidziginmiddelsdatdeeenpaarigheiddezeri8StedenS 2 S - B v. door de Ridderfchap niet geftoord, maar heden een finaal be-g 3ö fluit zal eenomen worden - wanneer van de Zee - Provinciën w Ci3 l5 k? r-^ ^"5 3' S3 1 "g a ^CO fc5 g ït-gwS.lsïS* gg S'-S e, cyKs5S§ - J "go, S 'l 7? "S S U ik o >Q fluit zal genomen worden, wanneer van de Zee-Provinciën JJ Zeeland nog maaralleen zal moeten befluiten en dezelve heeft 53 - al te veel belang by den Koophandel, om in deze gelegenheid®4 het voorbeeld van Holland en Friesland niet te volgen. Kef - -•;§ O Cuf; U >0 CJ S <5 5 S ?3 lï-g Sg- N Si 2 PL ^Hoedaanig in Gelderland en Overyflel nopens dit ftuk word »a gedagt is uit reeds gepubliceerde Stukken genoeg bekeend, en te Utrecht,bereiden zig de Kooplieden en Fabriqueurs mede om de Hulpe van hunne Overheid in 't bewerken van commer cie! Verband met America aan te gaan te verzoeke^.- - -éi a"Z '-te c HS.ca.tjS fSfel'gk 3 H.E'E" Nts &<S<3 %5fgöS ri B te V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1